Sanasto

Sanasto

SANASTO; Universaalista Opetusta Kosmoksesta I - kirja. Painettu 1993, ISBN 952-90-4929-3 

Sanojen ja ilmaisujen selityksiä Sanojen ja ilmaisujen täydempi sisäistäminen laajentaa varsinaisen kirjaosan moniulottuvuuksellista ymmärrettävyyttä. Sanaston selitykset avaavat uudella tehokkuudella ymmärtämään tekstiä ja siinä käytettyä vertauskuvallisuutta. Toisten erilaisten ulottuvuuksien ilmentymien ilmaiseminen on vaikeaa fyysisen maailman käytössä olevilla ilmaisuvälineillä, kuten sanoilla ja kuvilla. Ylimmät ulottuvuudet poikkeavat sisäisiltä ja ulkoisilta rakenteiltaan fyysisestä maailmastamme, sitä enemmän, mitä korkeammasta olevaisuuden tasosta on kysymys. Oman fyysisen ainetasomme aistimukset ovat lähes samat eri ihmisillä. 
Suuriakin eroja on persoonakohtaisten valmiuksien vuoksi. Yksilökohtaiseen kokemukselliseen kasvuun ollaan sidottuja, kun siirretään toisten ulottuvuuksien lainalaisuuksien vaikutuksessa olevia ulkoisia ja sisäisiä elämänmuotoja, tapahtumasarjoja, keskinäisiä liitännäiskytkentöjä ja kaikkeuden sen osan kohteena olevien suppeampien tai laajempien tasohavaintojen ymmärryksellistä kuvausta. 
Jokainen meistä joutuu toimimaan oman itsenäisen luomansa viitepuitteiston pohjalta. Meihin persoonakohtaisesti ulkoisista tai sisäisistä vaikuttavista tekijöistä huolimatta, joudumme jokainen toimimaan luomamme sisäisen viitepuitteiston pohjalta. Vain siihen verrattavat havainnot ja koetut tapahtumat oikein ymmärrettynä opettavat meitä kasvussamme todelliseen ihmisyyteen. Aikakausi Pienempi tai suurempi jakso, joka on määritelty sisäisten ja ulkoisten vaikutteiden perusteella. Planeetan pyörähdysaika, kiertoaika, tai muu suurempi kosmisen jakson osanen. Esim. kosminen vuosi vajaa 26000 vuotta, jaettuna kahteentoista aikajaksoon (vähän yli 2000 v.). 
Alin Itse Fyysinen keho, yhdessä eetterisen vastineensa kanssa. Eetterisen vastineen tehtävänä on antaa elämänvoima aineelliselle keholle täyttäen fyysisen aineosan, mutta eri värähtelykentän sisältöisenä. Vastineeseen liittyy sielukerrokset alemmilta kerroksiltaan (astraaliset kehostot). Alitajunta Osa tajuntaa, joka ei ole ymmärryksellisessä käytössä persoonan tietoisuuden jollakin kerroksella. 
Fyysisellä tasolla alitajunnan avautuminen on yksilökohtaisen henkisen kehityksellisyyden tulos. Siihen kuuluvat kehomuistin ne alueet, jotka ovat päivätajunnan saavuttamattomissa. Mielen tunne-, äly-, ylempi äly- ja syykerrokset ovat fyysiseen kehoon sidoksissa olevalle yksilölle alitajuntaan kuuluvia osia. Suotuisten olosuhteiden vallitessa, jokaisella on yksilökohtaiset mahdollisuudet päästä tietoisuustilassa alitajunnan alueille. Eräs keino on hypnoosi. Muita ovat hiljentyminen, meditointi, erilaiset mieltä avaavat harjoitukset jne. Mitä ylemmäksi värähtelyjen korkeataajuisuudessa edetään, sitä enemmän alitajunnasta siirrytään tiedostamattomaan tajunnan osaan.

Animaalinen 
Eläimellisyyteen viittaava, tai eläinasteiden toiminnan tasoihin samaistuvat suoritteet ihmisymmärrykseen sopeutettuna. 

Asteet 
Asteet eli tasot ilmaisevat henkisen kehittyneisyyden suhteellisuuden kehityskierrossa ja ne on otettava suuntaa antavina ohjeellisina arvoina. Esim. maanasteet ja sädeasteet. Astraalinen (Ajatus- ja tunnetasojenkehostot) Astraalinen kehosto ja siihen liittyvät toiminnot toteutuvat ajatus- ja tunnesisältöisten energioiden ja niiden hallinnallisen luovuuden kautta. Avaruus Kaikki planeettamme sisä- ja ulkopuolella olevat laajemmat kokonaisuudet. Sisä-, ja ulkoavaruudet eri ilmentymätasoineen. 

Avustaminen 
Suoraan tai välillisesti monin erilaisin menetelmin toteutettu pienempi ja/tai suppeampi korjaava tukeminen. Ohjaavat ja säätelevät toimenpiteet voivat sisältää samanaikaisesti useampia ulottuvuuden kerroksia kohteiden ja säätelijöiden tarvitseman yhteislinkityksen puitteissa. 

Buddhinen (koko yksilön olemassaolossa kertyneet syytasojen kehostot) 
Koostuu seitsemästä ulottuvuuskerroksesta ja jälleensyntyvän minän, eli sielun pääenergioiden koosteet ovat vaikutukseltaan näiltä tasoilta peräisin. Sinne kootaan aikakausien saatossa ymmärryksellisessä henkistymisen kasvussa saavutettu sielullinen pääoma, oikein laadullistettujen kaikkeuden energioiden avulla. Näiltä kehostojen kerrostumilta ovat peräisin vaikuttavimmat myönteiset ja elämän laatua haittaavat kielteiset ominaisuutemme. Laimeammat ja helpommin muutettavat vääristymät saavat kiinnityksensä näitä kerroksia alemmista kehostojen ulottuvuuksista. Silloin niiden korjaaminen on helpompaa vähäisemmän energiavarauksensa vuoksi. 

Chakrat 
Chakrat ovat seitsemän pääsäteen aktivoinnin kohteita ihmisen kehostoissa. Jokainen pääkeskus, eli chakra ottaa vastaa pääsäteitä ja luovuttaa niiden informaatioenergiaa persoonallisuuden kehitystä vastaavalla määrällä ja teholla. Kehostoissa toimii runsaasti pienempiä vastaavuuksia chakroille, joiden avulla kaikkeuden elämän energiat yhdentyvät persoonallisuuden olemuksien kehostoissa. 

Deevat 
Deevat ovat moniulottuvuuksien kerrosten energiaolentoja, joilla ilmenee tarvittaessa havaittavaa muotoa niillä tasoilla, joissa he olevaistuvat hahmoonsa. Suuri määrä kerroksia joista jokaisella on paljon rinnakkaisuuksia elämänvirtojen ilmenemisessä. Usein käytetään muita rinnakkaisnimityksiä, kuten luonnonelementaalit, luonnonhenget, enkelihenget, deevaenkelit ja luonnon kuningaskunnat. 

Desimaali- eli kokeiluplaneetta 
Suhteellinen nimitys sellaisille planeetoille, joilla suoritetaan eriasteista elämänkokeilua. Nämä kokeiluplaneetat eroavat sisäisiltä ja ulkoisilta olemuksiltaan valtavasti toisistaan. Kuuluvat osana kaikkeudelliseen suureen suunnitelmaan. 

Diagnosointi 
Tutkiminen ja tarkastelu, jota suoritetaan monin toisistaan eroavin vaihtoehdoin. Kyseeseen voi tulla mekaaninen, fysikaalinen, kemiallinen ja yliaistisin keinoin tapahtuva kohdetilanteen moniulotteinen tutkiva erittely. 

Elementaalit 
Vertaa deevat ja luonnonhenget. Elementaalit jakavat ja jatkavat deevojen aktivoimaa luonnon elämänvoimien energioiden virtausta kasvuston osiin. Osin rinnakkaisilmaisu, jota käytetään kuvaamaan usein suppeampaa tai laajempaa olentojen ilmenemistasoa ja niiden aktiivisuuden muotoja. Elonaallot Esim. kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan elonaal­lot. Jokaisella elonaaltokoosteella on sisällöllisellä kehitysasteilla rinnakkaisuuksia ja sisäisiä tasoeroja. (Esim. ilmaisu elonaaltojen sisällön olemuksesta: Jumaluus nukkuu kivikunnassa, herää kasvikunnassa, liikkuu eläinkunnassa ja tulee olemassaolostaan tietoiseksi ihmiskunnassa yksilöissä). 

Elämän Kirja 
Vertausilmaisu elämän sisällön perimmäisistä lainalaisuuksien toimivuudesta yksilöä ja kaikkeutta ohjaavana säätelynä. Yksilön kohdalla Elämän Kirja sisältää kaiken opitun ja oppimaksi tarkoitetun tiedon sisäisen ohjelman. Laajempi Elämän Kirja käsittää kaikkeuden sisäisen ja ulkoisen lainalaisuuksien tiedon ohjauksineen. Fyysisen ainemaailman ohjaavat hallitsevat energiavirtapiirit ovat sidoksissa muihin hienompien ainemaailmojen vastaavuuksiin. Esim. Ihminen on penkonut Elämän Kirjaa omavaltaisesti menemällä sotkemaan elävien alkuaineiden olemuksellista rakennetta, tuntematta riittävästi lainalaisuuksia vetypommista. Vety on elävä alkuaine, ja sen sisäisen ominaisuuden muuntelu saattaa aiheuttaa huonossa tilanteessa arvaamattomia ketjureaktioita. Vedessä on vetyä, jolloin vetypommin räjäytys saattaa vaikuttaa elämää säätelevien virtapiirien kautta ketjureaktion leviämiseen aineen hienommille ulottuvuuksille ja muualle avaruuteen. Elämän plasma Suuntaa antava nimitys sille elämän alkeellisimman siemenen sisältävälle esikoodatulle alkukoosteelle, josta vaihe toisensa kautta tulee pitkällisen ajan kuluessa kehittyneempiä ja edellisiä elämän ilmentäjiä monipuolisempia olentoja. Elämän plasma voidaan siirtää muualla kootuista sisällöllisistä aineista muunnelmana meille näkyvälle tai sitäkin korkeamman värähtelytaajuuden omaavalle planeetalle.

Energiat
Yleisilmaisu, pitäen sisällään ohjauksen, informaation ja sisällöllisen värisointukoosteen. Energiat voivat olla jossakin muodossa tai saavat muotovaikutteensa joutuessaan kosketukseen tai saadessaan toisen ulkoisen, herätteenomaisen sidosvaikutusaktivoinnin. Vaikutteen voidaan katsoa koostuvan kolmesta pääosasta: ohjaava rakkaus, säätelevä viisaus ja luova voima. Jokainen aleneva elämän sisältö muuntaa ylempää vuodatettua korkeampaa ohjausta energioiden olemusta omalla kehityksellisyydellään. Muuntamisen varauksellinen tulos voi olla teoriassa suoraan oikeaan Elämän Ohjaukseen yhdentyen positiivisen täydellinen tasapainotilanteeseen nähden, tai kohteesta riippuen, poikkeava ratkaisevalla varauksellisella olemuksellaan. Poikkeaman tehollinen suuruus, laajuus ja vaikutus-sidonnaisuus muuhun kokonaisuuden osiin, sen yksilöitymisen kautta, aiheuttavat jatkossa täydennystä hakevan sidoshakuisuuden. Näistä johtuen koetaan keskinäisyysvaikutteet kielteisinä ja/tai myönteisinä sidosenergioina yksilöllisyyden varauksellisuuden mukaan. Eteen tulevat tapahtumat ovat rakenteellisesti neutraaleja, mutta yksilön ja tilanteeseen aktivoituneiden toisten persoonien persoonallisuuksien sisällöllinen energiavarautuneisuus avaa keskinäiset tasolliset ja laadulliset jännitteet. 

Energiavaikutin 
Sielusuunnitelman laatimisen jälkeen energiavaikutin toimii herätteellisesti kummankin vanhemmaksi aiotun persoonan energiallisilla kerrostumien kytkennöillä; vetäen esiin voimakkaampana kehollistumaan pyrkivän sielun tarvitsemat, esillä olevat ja piilevät geneettiset perimävalmiudet. Piileviä valmiuksia energiavaikutin vahvistaa herätteensä oikeassa suhteessa siihen mahdollisuuteen, mitä on sillä erää vanhemmilta saatavilla. Jokaisella yksilöllä ilmenevät yksilökohtaiset geeniperimät omien vanhempien kautta saatuina tekijöinä. Kehollistuman ensihetkestä alkaen ollaan tekemisissä aineen hienosyisillä tasoilla energiavaikutteen kautta aktivoituvissa kytkennöissä DNA-koodien sisäisen yhdistymisien tapahtuessa. Siitä hetkestä tarvittavat, saatavissa olevat perimävaikutteet eetterisen ja fyysisen muotonsa energiakoodien ohjausvoimakkuuden seurauksena. Muissa yhteyksissä ollaan, energiavaikuttimen osalta suhteutettuna tilanteen laajuuteen, monitasoisuuteen ja sen suhteutettuun tarkoituksenmukaisuuteen, sitä enemmän, mitä ylevämpää tehtävää varten tällainen järjestely on avattu. Energiavaikuttimella voidaan vetää kahta, tai useampaa yksilöä tekemisiin toistensa kanssa, mikäli näiden sielukerroksissa ilmenee tarpeeksi voimakasta aktivoituvaa saman­kaltaisuutta yhteishakuisuuteen. Siis, energiavaikutin on ylempien taustavoimien käytettävissä oleva työväline konkretisoida voimistuva toteuttamiskelpoinen mahdollisuus fyysisen ulottuvuuden yksilöiden keskinäiseen kanssakäymiseen. Tämä silloin, jos sillä on kokonaisuuden jatkuvuuden kannalta oleellista merkitystä nyt hetkessä ja jatkoa ajatellen. 

ESP (Extrasensory Perception) Aisteista riippumaton havaitseminen, suomennettuna. Tarkoitetaan fyysisen ulottuvuutemme aistihavaintoihin verrattavien vaikutteiden keräämistä, vastaanottoa ja siirtämistä omiin sisäisiin tietoisuus- ja energiataso-kenttiin. Jokainen yksilö tekee fyysisestä maailmastamme persoonakohtaisia aistihavaintoja, joiden sisällöllinen informaatiokooste eroaa vaikutteiltaan keskinäisesti toisten yksilöiden vastaavista. Ylifyysiset aistihavainnot poikkeavat persoonan henkisen kehitysasteen ja yksilökohtaisten valmiuksien edellyttämällä laajuudella toisistaan. Älyperäisiin toimintasuuntiin aktivoituneimmilla samankin kehitysasteen omaavilla yksilöillä tulee henkilökohtaisten valmiuksien kautta sisältötiedollisia eroavaisuuksia. Verrattaessa näitä yksilöitä luovempiin, taiteellisuuden omaaviin persoonallisuuksiin, eroavaisuudet korostuvat havaintosisällön painotuksen olemuksen kautta samallakin kehitysasteella. Ylifyysiset aistit ovat selvätunteisuus (sydänkeskus), selväkuuloisuus (kurkkukeskus), selvänäköisyys (otsakeskus) ja selvätietoisuus (päälakikeskus). Jokaisella pääkeskustietoisuustasolla ilmenevät rinnakkaisuudessa yksilökohtaisen kehityssuunnan sanelemat eroavaisuudet. Eri ulottuvuuksilla toiminnoissa tulee monisyisyyttä lisää ja laadullisuuden sisältö kasvaa, saaden alempia kerrostumia täydempää energiatiedollista toimivuutta lisää kohoamisessa tapahtuneen kasvun sisällä ja sen kautta. 

Evolutionaarinen 
Kehityksellinen, elämän uusiutuvassa virrassa etenevä, tiedostet­tuun kokemukselliseen ymmärrykseen kiinnittynyt ohjaavuus ja säätely. Alimmillaan saa alkunsa elämän plasmasta, mutta voidaan tarvittaessa siirtää muillakin menetelmillä kehittyneempinä versioina osin valmiina, kohdemaailman kehittämissuunnitelman mukaan. 

Fysiologinen 
Havaittavat ja kehollisesti tunnettavat vaikutukset. Monenlaiset tuntemukset, jotka saattavat vaikuttaa kehollisille toiminnoille saakka. Kehon ja mielellisten toimintojen sisäisistä, tai ulkoisista vaikutteista johtuvat muutokset voivat olla suuriakin verrattuna persoonan senhetkiseen kokemukselliseen tasoon. 

Fyysinen (Ainemaailman kehostot) 
Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. Fyysinen (Ainemaailman kehostot) Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. 

Galaksi 
Laajempi tähtijärjestelmä, esim. Linnunratamme tai Andromeda. Kokonsa, sisältönsä ja kehittyneisyytensä puolesta erot voivat olla melkoisen suuria. Myös ilmenemisen ulottuvuudet poikkeavat toisistaan kovinkin paljon. 

Galaktinen 
Universaalinen tai kosminen hallinnollinen, ohjaava säätely ja informaatioenergioiden virtautuksen ohjaus. Laaja-alaisuus, yhdessä monitasoisuuden ja moniulotteisuuksien kanssa on läsnä kerroksellisuutensa kautta. Sisältöön kuuluu ohjaavat, toiminnalliset olentoluokat, yhdessä kehityksellisten elämän virtauksien kanssa, niissä olevat kaikki osaset huomioiden. 

Geenit 
Kasvien, eläinten ja ihmisten kehoissa olevat elämänperustan ohjelmointihiukkaset. Nämä sisältävät esikarmaattisuuteen (heijaste, peilaus) ja karmallisuuteen sidoksin aktivoituneita energiakoodeja. Vertaa energiavaikutin sanan sisällön selostusta geeneihin liittyen.

Gravitaatio 
Käsitteellinen ilmaisu painovoimailmiöstä. Planeetallinen gravitaatio on sidoksissa ilmakehän ja planeetan magneettisuuteen, ollen sen liitännäisvaikutus, yhdessä kaiken muun materiaalisen molekyylimagneettisuuden kanssa. Aurinkokunnan sisäinen gravitaatio koostuu, sekä planeetallisista paikallistekijöistä, että kokonaisuutta sitovista sähkömagneettisista moniulotteisista veto- ja työntövoima-energiavirtapiireistä. Tähtien keskeinen gravitaatio sisältää voimakkaampia ulottuvuuksia, laajempisidosteisia virtapiirejä ja tähtisumukeskeisiä voimakenttävaikuttajia. Gravitaation pienemmät energiasidokset ovat aktivoituneita, joko paikalliseen aikatilakenttään, tai laajempiin ulkoisiin, yliaikatila ulottuvuuksien vaikuttaviin energisiin liitännäisiin. 

Havainnointi 
Fyysisten ja yliaineellisten tajuntakerroksien ulot­tuvuuksilla suoritettavien ulkoisten vaikutteiden sisäistämistä. 
Selvänäköisyys yms. siihen verrattavat valmiudet kuuluvat tähän sarjaan, samalla tavoin kuin tavallinen näkömme ja kuulomme maallisella ulottuvuudella. 

Hengellisyys 
Henkisyyteen suuntautuvaa persoonakohtaista ja usein uskonnollisiin vaikutteisiin liitettyä sisäistä herkistymistä. Hengellisyyden sisällössä ilmene suuresti kehittyneisyyden eroavaisuuksia laajuudessa ja rinnakkaisuuksien kirjavuudessa. Todellinen sisäinen hengellisyys eroaa ulkoisesta näennäishengellisyydestä. 

Henkiosa 
Jotkut koulukunnat käyttävät tätä rinnakkaisilmaisua, Ikuinen Itse osalle saakka, kattamaan yksilön korkeimmat ulottuvuudet. Ylempi ilmentymä ihmisyksilön koko minuuden olemuksissa. Lähtöisin Jumaluudesta ja sidoksissa kaikkeuden alkulähteeseen, tälle ominaisten virtapiirien välityksellä. 

Henkiparannus
Yleisnimitys fyysisen tason yläpuolella olevien ulottuvuusenergioiden siirtävälle kanavoimiselle omaan olemukseen, ja/tai mihin muuhun toiseen kohteeseen hyvänsä. Henkiparannus sisältää hitusen kaikkeuden alkuvoimaa, alkaen lievemmästä ajatuksella parantamisesta, päättyen todelliseen henkiparantamiseen kaikin ajateltavissa olevin sisällöllisin, tehollis-/tasollisin muunnelmin. 

Henkisyys 
Sisältää voimakkaampia ja selkeämpiä kaikkeuden lainalaisuuksien tuntemisia hallitsemisineen, kuin mitä yleensä hengellisyyden tiellä kasvuaan aloittelevalle on mahdollista. Kehityksen virrassa kulkevalla oppilaalla on mahdollisuus päästä itseohjautuvammin henkisessä kasvussaan eteenpäin siten, että toiminta on ymmärrettyä ja tietoisesti hallittua. Omaa persoonallisuutta valvovat ohjeelliset, kontrolloituvat toiminnot, jotka muodostuvat konkreettisemmiksi ja käytännöllisemmiksi. 

Henkitasot 
Yleisnimitys, koskien kaikkea fyysisen tasomme korkeammilla ulottuvuuksilla olevia olentoja eri ilmenemisen maailmoineen. Tähän voidaan lukea sisältyviksi avaruudelliset tahot yhdessä, alkaen planeettamme astraalisten kerrostumien ulottuvuuksista ja päättyen korkeampien värähtelytaajuuksien kerroksien avautumiseen. Todelliset henkitasot ovat lähempänä Ikuisen Itsen toimintaulottuvuuksien kerroksia. 

Herkistyminen 
Ymmärryksen laajetessa ja tietoisuuksien kohotessa saavutetaan uusia korkeampia ulottuvuuksia. Tästä seuraa liitännäisenä herkistyneisyyden vaikutus. Uusien entistä hienosyisempien vaikutteiden sisäistäminen ymmärrykselliseen tietoisuuteen voimistuu silloin yksilökohtaisella sieluominaisuuksien avaamilla tekijöillä. 

Herkkyys
Toimintatason herkkyys on persoonakohtainen ominaisuus. Samallakin kehitysasteilla ilmenee oleellisia eroavaisuuksia. Luovuudellisten ja siihen kuuluvien muiden vastaavien vaikutteiden energiakoodit, (sisältöön liittyvät havaintovirikkeen ärsykkeet), aistitaan perin yksilökohtaisesti. Herkkyys saattaa joissakin tapauksissa mennä hallittavuuden kestokyvyn edelle, jolloin kyse on yliherkkyydestä.  
Copyright Tähtitieto ry 2019, all rights reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän