Sanasto

Sanasto

SANASTO; Universaalista Opetusta Kosmoksesta I - kirja, painettu 1993, ISBN 952-90-4929-3 

Sanojen ja ilmaisujen selityksiä Sanojen ja ilmaisujen täydempi sisäistäminen laajentaa varsinaisen kirjaosan moniulottuvuuksellista ymmärrettävyyttä. Sanaston selitykset avaavat uudella tehokkuudella ymmärtämään tekstiä ja siinä käytettyä vertauskuvallisuutta. Toisten erilaisten ulottuvuuksien ilmentymien ilmaiseminen on vaikeaa fyysisen maailman käytössä olevilla ilmaisuvälineillä, kuten sanoilla ja kuvilla. Ylimmät ulottuvuudet poikkeavat sisäisiltä ja ulkoisilta rakenteiltaan fyysisestä maailmastamme, sitä enemmän, mitä korkeammasta olevaisuuden tasosta on kysymys. Oman fyysisen ainetasomme aistimukset ovat lähes samat eri ihmisillä. 
Suuriakin eroja on persoonakohtaisten valmiuksien vuoksi. Yksilökohtaiseen kokemukselliseen kasvuun ollaan sidottuja, kun siirretään toisten ulottuvuuksien lainalaisuuksien vaikutuksessa olevia ulkoisia ja sisäisiä elämänmuotoja, tapahtumasarjoja, keskinäisiä liitännäiskytkentöjä ja kaikkeuden sen osan kohteena olevien suppeampien tai laajempien tasohavaintojen ymmärryksellistä kuvausta. 
Jokainen meistä joutuu toimimaan oman itsenäisen luomansa viitepuitteiston pohjalta. Meihin persoonakohtaisesti ulkoisista tai sisäisistä vaikuttavista tekijöistä huolimatta, joudumme jokainen toimimaan luomamme sisäisen viitepuitteiston pohjalta. Vain siihen verrattavat havainnot ja koetut tapahtumat oikein ymmärrettynä opettavat meitä kasvussamme todelliseen ihmisyyteen. Aikakausi Pienempi tai suurempi jakso, joka on määritelty sisäisten ja ulkoisten vaikutteiden perusteella. Planeetan pyörähdysaika, kiertoaika, tai muu suurempi kosmisen jakson osanen. Esim. kosminen vuosi vajaa 26000 vuotta, jaettuna kahteentoista aikajaksoon (vähän yli 2000 v.). 
Alin Itse Fyysinen keho, yhdessä eetterisen vastineensa kanssa. Eetterisen vastineen tehtävänä on antaa elämänvoima aineelliselle keholle täyttäen fyysisen aineosan, mutta eri värähtelykentän sisältöisenä. Vastineeseen liittyy sielukerrokset alemmilta kerroksiltaan (astraaliset kehostot). Alitajunta Osa tajuntaa, joka ei ole ymmärryksellisessä käytössä persoonan tietoisuuden jollakin kerroksella. 
Fyysisellä tasolla alitajunnan avautuminen on yksilökohtaisen henkisen kehityksellisyyden tulos. Siihen kuuluvat kehomuistin ne alueet, jotka ovat päivätajunnan saavuttamattomissa. Mielen tunne-, äly-, ylempi äly- ja syykerrokset ovat fyysiseen kehoon sidoksissa olevalle yksilölle alitajuntaan kuuluvia osia. Suotuisten olosuhteiden vallitessa, jokaisella on yksilökohtaiset mahdollisuudet päästä tietoisuustilassa alitajunnan alueille. Eräs keino on hypnoosi. Muita ovat hiljentyminen, meditointi, erilaiset mieltä avaavat harjoitukset jne. Mitä ylemmäksi värähtelyjen korkeataajuisuudessa edetään, sitä enemmän alitajunnasta siirrytään tiedostamattomaan tajunnan osaan.

Animaalinen 
Eläimellisyyteen viittaava, tai eläinasteiden toiminnan tasoihin samaistuvat suoritteet ihmisymmärrykseen sopeutettuna. 

Asteet 
Asteet eli tasot ilmaisevat henkisen kehittyneisyyden suhteellisuuden kehityskierrossa ja ne on otettava suuntaa antavina ohjeellisina arvoina. Esim. maanasteet ja sädeasteet. Astraalinen (Ajatus- ja tunnetasojenkehostot) Astraalinen kehosto ja siihen liittyvät toiminnot toteutuvat ajatus- ja tunnesisältöisten energioiden ja niiden hallinnallisen luovuuden kautta. Avaruus Kaikki planeettamme sisä- ja ulkopuolella olevat laajemmat kokonaisuudet. Sisä-, ja ulkoavaruudet eri ilmentymätasoineen. 

Avustaminen 
Suoraan tai välillisesti monin erilaisin menetelmin toteutettu pienempi ja/tai suppeampi korjaava tukeminen. Ohjaavat ja säätelevät toimenpiteet voivat sisältää samanaikaisesti useampia ulottuvuuden kerroksia kohteiden ja säätelijöiden tarvitseman yhteislinkityksen puitteissa. 

Buddhinen (koko yksilön olemassaolossa kertyneet syytasojen kehostot) 
Koostuu seitsemästä ulottuvuuskerroksesta ja jälleensyntyvän minän, eli sielun pääenergioiden koosteet ovat vaikutukseltaan näiltä tasoilta peräisin. Sinne kootaan aikakausien saatossa ymmärryksellisessä henkistymisen kasvussa saavutettu sielullinen pääoma, oikein laadullistettujen kaikkeuden energioiden avulla. Näiltä kehostojen kerrostumilta ovat peräisin vaikuttavimmat myönteiset ja elämän laatua haittaavat kielteiset ominaisuutemme. Laimeammat ja helpommin muutettavat vääristymät saavat kiinnityksensä näitä kerroksia alemmista kehostojen ulottuvuuksista. Silloin niiden korjaaminen on helpompaa vähäisemmän energiavarauksensa vuoksi. 

Chakrat 
Chakrat ovat seitsemän pääsäteen aktivoinnin kohteita ihmisen kehostoissa. Jokainen pääkeskus, eli chakra ottaa vastaa pääsäteitä ja luovuttaa niiden informaatioenergiaa persoonallisuuden kehitystä vastaavalla määrällä ja teholla. Kehostoissa toimii runsaasti pienempiä vastaavuuksia chakroille, joiden avulla kaikkeuden elämän energiat yhdentyvät persoonallisuuden olemuksien kehostoissa. 

Deevat 
Deevat ovat moniulottuvuuksien kerrosten energiaolentoja, joilla ilmenee tarvittaessa havaittavaa muotoa niillä tasoilla, joissa he olevaistuvat hahmoonsa. Suuri määrä kerroksia joista jokaisella on paljon rinnakkaisuuksia elämänvirtojen ilmenemisessä. Usein käytetään muita rinnakkaisnimityksiä, kuten luonnonelementaalit, luonnonhenget, enkelihenget, deevaenkelit ja luonnon kuningaskunnat. 

Desimaali- eli kokeiluplaneetta 
Suhteellinen nimitys sellaisille planeetoille, joilla suoritetaan eriasteista elämänkokeilua. Nämä kokeiluplaneetat eroavat sisäisiltä ja ulkoisilta olemuksiltaan valtavasti toisistaan. Kuuluvat osana kaikkeudelliseen suureen suunnitelmaan. 

Diagnosointi 
Tutkiminen ja tarkastelu, jota suoritetaan monin toisistaan eroavin vaihtoehdoin. Kyseeseen voi tulla mekaaninen, fysikaalinen, kemiallinen ja yliaistisin keinoin tapahtuva kohdetilanteen moniulotteinen tutkiva erittely. 

Elementaalit 
Vertaa deevat ja luonnonhenget. Elementaalit jakavat ja jatkavat deevojen aktivoimaa luonnon elämänvoimien energioiden virtausta kasvuston osiin. Osin rinnakkaisilmaisu, jota käytetään kuvaamaan usein suppeampaa tai laajempaa olentojen ilmenemistasoa ja niiden aktiivisuuden muotoja. Elonaallot Esim. kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan elonaal­lot. Jokaisella elonaaltokoosteella on sisällöllisellä kehitysasteilla rinnakkaisuuksia ja sisäisiä tasoeroja. (Esim. ilmaisu elonaaltojen sisällön olemuksesta: Jumaluus nukkuu kivikunnassa, herää kasvikunnassa, liikkuu eläinkunnassa ja tulee olemassaolostaan tietoiseksi ihmiskunnassa yksilöissä). 

Elämän Kirja 
Vertausilmaisu elämän sisällön perimmäisistä lainalaisuuksien toimivuudesta yksilöä ja kaikkeutta ohjaavana säätelynä. Yksilön kohdalla Elämän Kirja sisältää kaiken opitun ja oppimaksi tarkoitetun tiedon sisäisen ohjelman. Laajempi Elämän Kirja käsittää kaikkeuden sisäisen ja ulkoisen lainalaisuuksien tiedon ohjauksineen. Fyysisen ainemaailman ohjaavat hallitsevat energiavirtapiirit ovat sidoksissa muihin hienompien ainemaailmojen vastaavuuksiin. Esim. Ihminen on penkonut Elämän Kirjaa omavaltaisesti menemällä sotkemaan elävien alkuaineiden olemuksellista rakennetta, tuntematta riittävästi lainalaisuuksia vetypommista. Vety on elävä alkuaine, ja sen sisäisen ominaisuuden muuntelu saattaa aiheuttaa huonossa tilanteessa arvaamattomia ketjureaktioita. Vedessä on vetyä, jolloin vetypommin räjäytys saattaa vaikuttaa elämää säätelevien virtapiirien kautta ketjureaktion leviämiseen aineen hienommille ulottuvuuksille ja muualle avaruuteen. Elämän plasma Suuntaa antava nimitys sille elämän alkeellisimman siemenen sisältävälle esikoodatulle alkukoosteelle, josta vaihe toisensa kautta tulee pitkällisen ajan kuluessa kehittyneempiä ja edellisiä elämän ilmentäjiä monipuolisempia olentoja. Elämän plasma voidaan siirtää muualla kootuista sisällöllisistä aineista muunnelmana meille näkyvälle tai sitäkin korkeamman värähtelytaajuuden omaavalle planeetalle.

Energiat
Yleisilmaisu, pitäen sisällään ohjauksen, informaation ja sisällöllisen värisointukoosteen. Energiat voivat olla jossakin muodossa tai saavat muotovaikutteensa joutuessaan kosketukseen tai saadessaan toisen ulkoisen, herätteenomaisen sidosvaikutusaktivoinnin. Vaikutteen voidaan katsoa koostuvan kolmesta pääosasta: ohjaava rakkaus, säätelevä viisaus ja luova voima. Jokainen aleneva elämän sisältö muuntaa ylempää vuodatettua korkeampaa ohjausta energioiden olemusta omalla kehityksellisyydellään. Muuntamisen varauksellinen tulos voi olla teoriassa suoraan oikeaan Elämän Ohjaukseen yhdentyen positiivisen täydellinen tasapainotilanteeseen nähden, tai kohteesta riippuen, poikkeava ratkaisevalla varauksellisella olemuksellaan. Poikkeaman tehollinen suuruus, laajuus ja vaikutus-sidonnaisuus muuhun kokonaisuuden osiin, sen yksilöitymisen kautta, aiheuttavat jatkossa täydennystä hakevan sidoshakuisuuden. Näistä johtuen koetaan keskinäisyysvaikutteet kielteisinä ja/tai myönteisinä sidosenergioina yksilöllisyyden varauksellisuuden mukaan. Eteen tulevat tapahtumat ovat rakenteellisesti neutraaleja, mutta yksilön ja tilanteeseen aktivoituneiden toisten persoonien persoonallisuuksien sisällöllinen energiavarautuneisuus avaa keskinäiset tasolliset ja laadulliset jännitteet. 

Energiavaikutin 
Sielusuunnitelman laatimisen jälkeen energiavaikutin toimii herätteellisesti kummankin vanhemmaksi aiotun persoonan energiallisilla kerrostumien kytkennöillä; vetäen esiin voimakkaampana kehollistumaan pyrkivän sielun tarvitsemat, esillä olevat ja piilevät geneettiset perimävalmiudet. Piileviä valmiuksia energiavaikutin vahvistaa herätteensä oikeassa suhteessa siihen mahdollisuuteen, mitä on sillä erää vanhemmilta saatavilla. Jokaisella yksilöllä ilmenevät yksilökohtaiset geeniperimät omien vanhempien kautta saatuina tekijöinä. Kehollistuman ensihetkestä alkaen ollaan tekemisissä aineen hienosyisillä tasoilla energiavaikutteen kautta aktivoituvissa kytkennöissä DNA-koodien sisäisen yhdistymisien tapahtuessa. Siitä hetkestä tarvittavat, saatavissa olevat perimävaikutteet eetterisen ja fyysisen muotonsa energiakoodien ohjausvoimakkuuden seurauksena. Muissa yhteyksissä ollaan, energiavaikuttimen osalta suhteutettuna tilanteen laajuuteen, monitasoisuuteen ja sen suhteutettuun tarkoituksenmukaisuuteen, sitä enemmän, mitä ylevämpää tehtävää varten tällainen järjestely on avattu. Energiavaikuttimella voidaan vetää kahta, tai useampaa yksilöä tekemisiin toistensa kanssa, mikäli näiden sielukerroksissa ilmenee tarpeeksi voimakasta aktivoituvaa saman­kaltaisuutta yhteishakuisuuteen. Siis, energiavaikutin on ylempien taustavoimien käytettävissä oleva työväline konkretisoida voimistuva toteuttamiskelpoinen mahdollisuus fyysisen ulottuvuuden yksilöiden keskinäiseen kanssakäymiseen. Tämä silloin, jos sillä on kokonaisuuden jatkuvuuden kannalta oleellista merkitystä nyt hetkessä ja jatkoa ajatellen. 

ESP (Extrasensory Perception) Aisteista riippumaton havaitseminen, suomennettuna. Tarkoitetaan fyysisen ulottuvuutemme aistihavaintoihin verrattavien vaikutteiden keräämistä, vastaanottoa ja siirtämistä omiin sisäisiin tietoisuus- ja energiataso-kenttiin. Jokainen yksilö tekee fyysisestä maailmastamme persoonakohtaisia aistihavaintoja, joiden sisällöllinen informaatiokooste eroaa vaikutteiltaan keskinäisesti toisten yksilöiden vastaavista. Ylifyysiset aistihavainnot poikkeavat persoonan henkisen kehitysasteen ja yksilökohtaisten valmiuksien edellyttämällä laajuudella toisistaan. Älyperäisiin toimintasuuntiin aktivoituneimmilla samankin kehitysasteen omaavilla yksilöillä tulee henkilökohtaisten valmiuksien kautta sisältötiedollisia eroavaisuuksia. Verrattaessa näitä yksilöitä luovempiin, taiteellisuuden omaaviin persoonallisuuksiin, eroavaisuudet korostuvat havaintosisällön painotuksen olemuksen kautta samallakin kehitysasteella. Ylifyysiset aistit ovat selvätunteisuus (sydänkeskus), selväkuuloisuus (kurkkukeskus), selvänäköisyys (otsakeskus) ja selvätietoisuus (päälakikeskus). Jokaisella pääkeskustietoisuustasolla ilmenevät rinnakkaisuudessa yksilökohtaisen kehityssuunnan sanelemat eroavaisuudet. Eri ulottuvuuksilla toiminnoissa tulee monisyisyyttä lisää ja laadullisuuden sisältö kasvaa, saaden alempia kerrostumia täydempää energiatiedollista toimivuutta lisää kohoamisessa tapahtuneen kasvun sisällä ja sen kautta. 

Evolutionaarinen 
Kehityksellinen, elämän uusiutuvassa virrassa etenevä, tiedostet­tuun kokemukselliseen ymmärrykseen kiinnittynyt ohjaavuus ja säätely. Alimmillaan saa alkunsa elämän plasmasta, mutta voidaan tarvittaessa siirtää muillakin menetelmillä kehittyneempinä versioina osin valmiina, kohdemaailman kehittämissuunnitelman mukaan. 

Fysiologinen 
Havaittavat ja kehollisesti tunnettavat vaikutukset. Monenlaiset tuntemukset, jotka saattavat vaikuttaa kehollisille toiminnoille saakka. Kehon ja mielellisten toimintojen sisäisistä, tai ulkoisista vaikutteista johtuvat muutokset voivat olla suuriakin verrattuna persoonan senhetkiseen kokemukselliseen tasoon. 

Fyysinen (Ainemaailman kehostot) 
Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. Fyysinen (Ainemaailman kehostot) Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. 

Galaksi 
Laajempi tähtijärjestelmä, esim. Linnunratamme tai Andromeda. Kokonsa, sisältönsä ja kehittyneisyytensä puolesta erot voivat olla melkoisen suuria. Myös ilmenemisen ulottuvuudet poikkeavat toisistaan kovinkin paljon. 

Galaktinen 
Universaalinen tai kosminen hallinnollinen, ohjaava säätely ja informaatioenergioiden virtautuksen ohjaus. Laaja-alaisuus, yhdessä monitasoisuuden ja moniulotteisuuksien kanssa on läsnä kerroksellisuutensa kautta. Sisältöön kuuluu ohjaavat, toiminnalliset olentoluokat, yhdessä kehityksellisten elämän virtauksien kanssa, niissä olevat kaikki osaset huomioiden. 

Geenit 
Kasvien, eläinten ja ihmisten kehoissa olevat elämänperustan ohjelmointihiukkaset. Nämä sisältävät esikarmaattisuuteen (heijaste, peilaus) ja karmallisuuteen sidoksin aktivoituneita energiakoodeja. Vertaa energiavaikutin sanan sisällön selostusta geeneihin liittyen.

Gravitaatio 
Käsitteellinen ilmaisu painovoimailmiöstä. Planeetallinen gravitaatio on sidoksissa ilmakehän ja planeetan magneettisuuteen, ollen sen liitännäisvaikutus, yhdessä kaiken muun materiaalisen molekyylimagneettisuuden kanssa. Aurinkokunnan sisäinen gravitaatio koostuu, sekä planeetallisista paikallistekijöistä, että kokonaisuutta sitovista sähkömagneettisista moniulotteisista veto- ja työntövoima-energiavirtapiireistä. Tähtien keskeinen gravitaatio sisältää voimakkaampia ulottuvuuksia, laajempisidosteisia virtapiirejä ja tähtisumukeskeisiä voimakenttävaikuttajia. Gravitaation pienemmät energiasidokset ovat aktivoituneita, joko paikalliseen aikatilakenttään, tai laajempiin ulkoisiin, yliaikatila ulottuvuuksien vaikuttaviin energisiin liitännäisiin. 

Havainnointi 
Fyysisten ja yliaineellisten tajuntakerroksien ulot­tuvuuksilla suoritettavien ulkoisten vaikutteiden sisäistämistä. 
Selvänäköisyys yms. siihen verrattavat valmiudet kuuluvat tähän sarjaan, samalla tavoin kuin tavallinen näkömme ja kuulomme maallisella ulottuvuudella. 

Hengellisyys 
Henkisyyteen suuntautuvaa persoonakohtaista ja usein uskonnollisiin vaikutteisiin liitettyä sisäistä herkistymistä. Hengellisyyden sisällössä ilmene suuresti kehittyneisyyden eroavaisuuksia laajuudessa ja rinnakkaisuuksien kirjavuudessa. Todellinen sisäinen hengellisyys eroaa ulkoisesta näennäishengellisyydestä. 

Henkiosa 
Jotkut koulukunnat käyttävät tätä rinnakkaisilmaisua, Ikuinen Itse osalle saakka, kattamaan yksilön korkeimmat ulottuvuudet. Ylempi ilmentymä ihmisyksilön koko minuuden olemuksissa. Lähtöisin Jumaluudesta ja sidoksissa kaikkeuden alkulähteeseen, tälle ominaisten virtapiirien välityksellä. 

Henkiparannus
Yleisnimitys fyysisen tason yläpuolella olevien ulottuvuusenergioiden siirtävälle kanavoimiselle omaan olemukseen, ja/tai mihin muuhun toiseen kohteeseen hyvänsä. Henkiparannus sisältää hitusen kaikkeuden alkuvoimaa, alkaen lievemmästä ajatuksella parantamisesta, päättyen todelliseen henkiparantamiseen kaikin ajateltavissa olevin sisällöllisin, tehollis-/tasollisin muunnelmin. 

Henkisyys 
Sisältää voimakkaampia ja selkeämpiä kaikkeuden lainalaisuuksien tuntemisia hallitsemisineen, kuin mitä yleensä hengellisyyden tiellä kasvuaan aloittelevalle on mahdollista. Kehityksen virrassa kulkevalla oppilaalla on mahdollisuus päästä itseohjautuvammin henkisessä kasvussaan eteenpäin siten, että toiminta on ymmärrettyä ja tietoisesti hallittua. Omaa persoonallisuutta valvovat ohjeelliset, kontrolloituvat toiminnot, jotka muodostuvat konkreettisemmiksi ja käytännöllisemmiksi. 

Henkitasot 
Yleisnimitys, koskien kaikkea fyysisen tasomme korkeammilla ulottuvuuksilla olevia olentoja eri ilmenemisen maailmoineen. Tähän voidaan lukea sisältyviksi avaruudelliset tahot yhdessä, alkaen planeettamme astraalisten kerrostumien ulottuvuuksista ja päättyen korkeampien värähtelytaajuuksien kerroksien avautumiseen. Todelliset henkitasot ovat lähempänä Ikuisen Itsen toimintaulottuvuuksien kerroksia. 

Herkistyminen 
Ymmärryksen laajetessa ja tietoisuuksien kohotessa saavutetaan uusia korkeampia ulottuvuuksia. Tästä seuraa liitännäisenä herkistyneisyyden vaikutus. Uusien entistä hienosyisempien vaikutteiden sisäistäminen ymmärrykselliseen tietoisuuteen voimistuu silloin yksilökohtaisella sieluominaisuuksien avaamilla tekijöillä. 

Herkkyys
Toimintatason herkkyys on persoonakohtainen ominaisuus. Samallakin kehitysasteilla ilmenee oleellisia eroavaisuuksia. Luovuudellisten ja siihen kuuluvien muiden vastaavien vaikutteiden energiakoodit, (sisältöön liittyvät havaintovirikkeen ärsykkeet), aistitaan perin yksilökohtaisesti. Herkkyys saattaa joissakin tapauksissa mennä hallittavuuden kestokyvyn edelle, jolloin kyse on yliherkkyydestä.  

Ihmisyys 
Korkeammat sisäiset arvot toimivat alkaen jokapäiväisestä elämästä. Kaikessa persoonallisuus huomioi oikeudenmukaisuuden ja kaikkeuden todellisemman ohjauksen ja käsittää olevansa pieni osanen elämää sen varsinaisessa merkityksessään. Siihen kuuluu elämän kunnioitus oikealla rakentavalla tavalla Suuren Suunnitelman yhdenmukaisuuden kanssa. 

Ikuisen Elämän Virtapiirit
Kaikkeutta säätelevä ohjaava toiminta tarvitsee toteutuakseen sisältöään vastaavat Elämän Virtapiirit. Lähempänä kaikkeuden keskusta korkeammilla olevaisuuden ulottuvuuksilla ovat niiden sisällön rakenneominaisuudet toisenlaiset, kuin ulompana olevilla alueilla. Lisäksi monitasokerroksellisuudesta johtuen säätelytehon voimaan ja olemukseen tarvitaan jokaista kerrostumaa varten sen ulottuvuuden rakenteisiin tarkoitetut ohjauslinjat. Ikuisen Elämän Virtapiirien kaikkeuden keskusta kauempana olevat ominaisuudet laimenevat välityskapasiteetiltaan siirryttäessä matalammille kerrostumille. Lähestyttäessä evolutionaarisia (kehityksellisiä) maailmoja, niiden virtapiirien vaikutusvoimakkuus muuttuu enemmän välityksellisyydeksi, esiohjaamiseksi ja miedompien Elämän Virtojen sisäisesti suoritetuksi keskityssäädöksi. 

Ilmoitukset 
Sisältötapa ja menetelmämuodot poikkeavat tasokkuutensa puolesta olemuksellisesta laajuudesta tapauskohtaisesti. Alimman oman sisäisen mielen luomista mukaelmista alkaen, todellisiin mestareiden ohjaamiin viestinnällisiin opetuksiin kaikkeuden oppilaille. Uudet voimakkaat herkistävät energiavuodatukset saattavat joissakin persoonakohtaisissa elämän tilanteissa ylivirittää liikaa, jolloin kanava avautuu ennenaikaisesti hallitsemattoman aikaisessa kehitysvaiheessa. 

Ionisoituminen
Alusten ja joskus myös olentojen ympärillä havaittujen ilman ionisoitumisesta johtuvien valoilmiöiden sisällöllinen luonne rakentuu useammilla tavoilla. Ilman sisältämä sähköinen magneettisuus saa ainetasojen toisista ulottuvuuksista alus/olentokentän kautta korkeampaa energisyyden varausta.

Itsekeskeisyys 
Samaistutaan vain omaan etuun ja sen liitännäisvaikutuksiin, jolloin toimitaan suppeakatseisuuden kautta pienellä ymmärryksellä. Itsekeskeisyydellä on sisällössään monia versioita ja variaatioita tilanteiden suomin edellytyksin.

Itsekkyys 
Tietoisesti toimitaan vain omaa itseä varten toisten kustannuksella. Usein käytetään ala-arvoisia ja häikäilemättömiä keinoja oman edun mukaisesti. Esim. pieni eliittiryhmä käyttää kaikkea mahdollista varallisuutta yksinvaltiaana, luomansa ja ylläpitämänsä järjestelmien avulla, suuren ihmiskunnan enemmistön kustannuksella. 

Jalostuminen
Ihmisyydessä saavutetaan ulkoisten ja sisäisten vaikutteiden kautta oikein opittua kokemuksellista henkistä ikuista pääomaa. Jalostuminen toisissa ylemmissä elonaalloissa poikkeaa sisällöltään verrattavaan, kohteen olemuksellisuudesta tasojen edellyttäminä eroavaisuutta ilmentävin mahdollisuuksin. Alimmat elonaallot jalostuvat pitkäaikaisen kehityksen aikana tämän kautta seuraavaan ylempään kehitysaaltoon. 

Jaokset
Universaalisissa hallinnollisissa järjestelmissä ja ­hierarkioissa säätelevät ohjauslinjat muodostuvat rinnakkaisuuksista, joista käytetään yleisnimeä jaokset. Kosmiset jaokset ovat planeettamme kokonaisuuden kannalta katsottuna toisenlaisia, kuin muualla avaruuksissa. Paikallisuniversumi jakautuu jaoksiin, joilla on jokaisella omanlaisensa ohjaajat säätelijöineen. Avustusjaokset voimistavat valmiuksiaan planeetalliseen muutokseen nähden, enemmän kuin koskaan Maa-planetaarisen historian aikana. 

Jarruttaminen
Todellisemman Suuren Suunnitelman ohjauksen jarruttaminen voi toteutua tietoisesti, tai osittain tiedottomasti samaistumalla ympäröiviin vallitseviin vääristyneisiin käytösmalleihin. Yksilötasoilla persoona saattaa eri syistä tai tekijöistä johtuen, alkaa hidastaa omaa henkisyyden kasvuaan. Välillinen jarruttaminen ympäristöön vaikuttaen voi tapahtua uskonnollisten, poliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten arvovaltatekijöiden avulla. 

Jatkuvuus 
Alkuun saatettu jatkuvuus on sidoksissa ulkoisiin ja sisäisiin, tietoisiin tai tiedostamattomiin vaikutteisiin. Yksilötietoinen kehitysaste, yhdessä ymmärryksellisen toimivuuden kanssa, luo kasvuun käytettävissä olevan pohjan. (Vertaa herkkyys tunnistaa ja reagoida oikein erilaisissa arkielämän tilanteissa.) 

Juurirodut
Yleisemmin eri tietolähteet jakavat ihmiskunnan kehityssisällön seitsemään juurirotuun. Jokainen niistä eroaa rodullisilta ominaisuuksiltaan, sisäisiltä valmiuksiltaan ja muilta perinnöllisiltä olemuksiltaan rakenteellisesti toisistaan. 

Kaaos 
Käsitteellisesti tämä tarkoittaa jonkin sisällöistä sekasortoa, jossa hallittu järjestyksellisyys ja järjestys on kadonnut osin, tai melkein kokonaan. Kaaoksen sisällöllisyys voi koskettaa esim. ­luonnon säätelyjärjestelmiä, joita asiaan kuulumattomat ulkoiset tekijät ovat häirinneet enemmän tai vähemmän. 

Kanavointi 
Välittää informaatiota monin toisistaan poikkeavin menetelmin. Sisällön energiallinen tasokkuus ja henkisyyden laadukkuus vaihtetelevat tapauskohtaisesti jokaisessa tilanteessa. Kanavointimenetelmiä on monen tyyppisiä eroten toisistaan sisäiseltä rakenteeltaan ja ulkoiselta olemukseltaan. Kanavoija on ylempien henkitasojen ja kosmisten olentojen tietoisuusinformaation välittäjä. Vertaa meedion eroa. 

Karhunpalvelus
Kansanomainen sanonta tilanteesta, jossa suorittaja mielestään tekee hyvää, mutta käyttääkin liian voimakkaita menetelmiä. Kohteessa tuleekin vahinkoa pitemmällä aikavälillä katsottuna. Voimakkaat, karkeat ja usein oman pienen ymmärryksen kautta nähdyt moraaliseettiset oikeusperusteet, ovat tällöin vahvasti vaikuttamassa taustalla.

Karma 
Yleisnimike syyn- ja seurauksenlain toteuttaville energisille ohjaavuuskaavoille. Vaikutusherätteet ovat sielun monissa kerrostumissa ohjelmoituina kiinnikkeinä. Ne ohjaavat persoonan omia fyysisillä ja sen yläpuolisilla ulottuvuuksilla olevia sidoksia toisiin vastaaviin yksilöihin. Tietoisesti suoritettu väärinteko on syy/seuraus vaikutteeltaan painavampi, kuin ymmärtämättömyydessä suoritettu teko. Jos ulkoiset tekijät pakottavat henkilön toimimaan vastoin omia eettisiä ja moraalisia arvoja, silloin huomioidaan teon suorittajan todelliset motiivit. Karman neuvosto Viisaiden ja Korkeiden olentojen muodostama ryhmä, joka käsittelee persoonan tekemiä syyseuraus lainalaisuuden kautta suoritettuja ratkaisuja universaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalta. Karmanneuvosto huomioi myös persoonan oman ymmärryksen tasotietoisuuden kehitysasteen ratkaisuja tehdessään. 

Kasauma 
Suurempi kooste energioiden, aineen ja säätelyjärjestel­mien yhteisinformaatiosidoksen tuloksena. Kasauma voi sisältää oikeaa ja väärää energioiden yhteisvaikutusta samanaikaisesti. Kasauma voi olla avaruudellinen esiaineinen, esienerginen, ainainen (materiaalinen), energinen ja magneettisvirtapiirinen muodostelma. Kasautuma on seuraava voimakkaampi, hahmottuneempi muunnelma kasaumasta. 

Kasvikunta
Sisältää fyysiset ja kasvien eetteriset vastineet. Sekä jokaiset kasviryhmät ja niihin kuuluvat, elävöittävät ryhmäsieluenergiat. Kullakin kasvikunnan lajikkeella on omat vastaavuutensa ryhmäsieluissa. 

Kausaalinen (Korkeamman syyälykerrosten kehostot ja yhden kehollistuman syyohjelma) 
Ylempien korkeamman älyn jalostuneempien ominaisuuksien tietoisuuskerrokset ovat tällä ulottuvuudella. Ilmaisu äly on ymmärrettävä laajemmin ja monisyisemmin, kuin mentaalisessa merkityksessään. Persoonan vastaavat kehostot ovat näiden toimintojen lähtöenergiakenttiä. Tietoisiksi toiminnantasoiksi nämä muodostuvat pitkällisen ja oikeasuuntaisen kehityksen kautta ihmisyyden tiellä. 

Keskimmäinen Itse 
Yleisnimitys tarkoittaen sielukokonaisuutta, joka on Ylimmän Itsen ja Alimman Itsen välissä. Tietoinen, ymmärretty, kokemuksellisuuden kasvun kautta saavutettu henkinen pääoma, sitoutuu energioidensa vastaavuudella jokaiseen sielukerrostumaan oppilaan ikuisuuden kasvun tiellä. Karmalliset vaikutteet sielullisina ohjelmointeina säätelevät alimman itsen ominaisuudet ja kaikkien muiden tekijöiden sisällölliset arvot, sekä sidosten vaikutusvahvuudet ulospäin toisiin yksilöihin. Kirkkaammat olotilat Näissä Ikuisten Kosmisten lainalaisuuksien ymmärretty hallinta voimistuessaan laajenee kehityksen edetessä, samalla kun kohotaan kasvun tiellä kerrostasoja ylöspäin. Myös fyysisellä ulottuvuudella, rauhallisten meditaatio- ja hiljentymishetkien aikana, voidaan saavuttaa kirkkaimmat tietoisuuden tasot persoonan henkisen kehittyneisyyden edellytysten suomalla vastaavuudella. 

Kohtalon varajoukko
Koostuu kunkin planeetan edistyneemmän perusolentokunnan kehittyneimmistä yksilöistä, joille asuinpallonsa yhteinen kokonaisuuden etu on yksilöetua tärkeämpää. Kohtalon varajoukko koulutetaan ja ohjataan yksilötasoilta alkaen kunkin planeetan henkisen hallinnon ohjauksen kautta. Normaalina kehitysjakson aikoina kohtalon varajoukko on pieni, käsittäen vain tarpeellisen valmiusmäärän poikkeustilanteita varten. Planeetallinen murrosvaihe vaikuttaa aikanamme, jolloin kohtalon varajoukkoon otetaan lisää yksilöitä. Mukaan otettavilla tulee olla keskivertotasoa korkeampi moraalinen ja eettinen sisäinen arvomaailma. 

Kuolevainen 
Mikä tahansa luotu olento, joka on vielä kehityksensä tässä jaksossa inkarnaatiokierron alaisuudessa. Kun vapaudutaan karmallisuuden ohjaavasta kehollistumien kierrosta, niin silloin ei enää olla planeetallisia kuolevaisia. 

Kuvien palvonta 
Hengellisten ja henkisten kuvien merkitys on yksilökohtainen ominaisuus. Kautta koko ihmiskunnan historian löytyy viitteitä kuvamuotoisuuteen puettuun näkymättömien olentojen ja Jumaluuksien vertaukselliseen sijaispalvontaan. Jos palvonta kohdistuu pelkästään kuvaan, eikä pyritäkään samaistumaan siihen kohteeseen, mitä kuva tahtoo ilmentää, ollaan vain kuvanpalvojia. Kun esillä olevan kuvan kautta pyrkimyksenä on virittäytyminen siihen todellisempaan ylimaalliseen kohteeseen, ollaan kosmisemmin kiinni henkisyyden avaavissa virtapiireissä. Jumaluuden kuva, tai vastaava kiinnittää syvällisyyden pyrkimyksen kautta tietoisuuden hakuisuuden kohden kaikkeuden Korkeinta Ohjaavaa Alkulähdettä. Kuva toimii silloin virikkeenä (herätteenä), jolla voidaan avautua ylevämpiin tuntemuksiin ja tietoisuuksiin, sen sisällön mahdollisuuksien mukaan, kuin yksilön hengentien edistyneisyys antaa myöten. 

Laadullisuus 
Sisäinen tai ulkoinen elämän olemisen laadullisuus, antaa hengentien oppilaalle moniulotteisuuden virikkeisyyttä. Sisäinen oikeasuuntainen elämän toteuttaminen ilmenee elävässä elämässä ulkoisena oikaisevana laadullisuuden heijasteena korjaavalla virikkeellä ympäristöönsä nähden. 

Liikennöinti 
Avaruudellinen liikennöinti toteutuu moniulotteisena, erisisältöisten rakenteellisten ratkaisujen ja energiasovellutusten muunnelmina. Liikennöinti kosmoksesta Maa-planeetalle toteutuu fyysisen ulottuvuuden aineentasoilta alkaen, samanaikaisesti muiden korkeamman taajuisten värähtelyjen ulottuvuuksien energioita ja ainelainalaisuuksia hyväksikäyttäen. Pitkien aika/matkasidosten ohittaminen käyttämällä neljättä ja sitä korkeampien ulottuvuuksien lainalaisuuksia, virta- ja energiakenttiä hyödyksi.

Liikkumavälineet 
Kaikkeuden olentojen käyttämät liikkumavälineet eroavat melkoisesti toisistaan sisältönsä, raken­teellisten ratkaisujensa ja energioiden käyttösovellutusten puolesta. Liikkumaenergiasovellutukset poikkeavat samallakin ulottuvuudella suoritettavista laitteiden toimi­ntamenetelmistä tapauksittain. Kosmoksen kulttuureilla on käytössään samanaikaisesti useampiakin sovellutuksia liikkuma­energiansa suhteen. Pitkänmatkan liikkumavälineet toimivat useimmiten kaikkeuden alkuvoiman muuntelun eri versioilla. Keskimatkan liikkumavälineet käyttävät tavattoman suuren määrän erilaisia energisiä sovellutuksia, esim. gravitaatiollisten sähkömagneettis-valoenergioiden moniulottuvuuksinen sovellutus ja fotonisuihkumoottorit tai niihin verrattavia versioita lähiliikenteeseensä. Myös kaikkeuden elämänvoiman muuntajien konkreettinen läsnäolo avaruuden liikkumavälineissä energialaadusta ja ulottuvuuden tasoista riippuen, tulee tapauskohtaisesti välttämättömäksi. 

Loistavuus
Perusainetasoon verrattuna henkisyyden sisäinen valoisuus, luo ulkoisesti havaittavan vaikutelman loistavuudesta. Energioiden korkeataajuisuus kohottaa tietoisuuden ymmärryksellistä osaa saaden aikaan keveyden ja loistavuusolotilan. Luojan Suuri Suunnitelma Kaikkeutta koskeva, elämää ohjaava, säätelevä ja luova, täydellinen, sisäinen ja ulkoinen hallintaohjelma. Jokaista avaruuden osaa koskeva osakosminen suunnitelma säädellään ja ohjataan kerroksittain niitä koskevissa ulottuvuuksissa erillisesti, mutta kuitenkin elämän virtapiirien kautta yhteisesti. 

Luonto 
Yleisilmaisu kaikesta planeettamme fyysisen aineen ja sen eetteristen vastaavuuksien yhteisilmentymistä. Luontoon kuuluvat myös monenlaiset deeva- ja elementtaaliolennot kaikkinensa. Aineen ulottuvuudesta havaittuna kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunta kokonaisuudessaan muodostavat fyysisen luonnon kokonaisuuden. 

Luovuus 
Luovuudessa ilmenee lähtötasollisia versioita saman mahdollisuuden verran, kuin on yleensä ihmisiäkin olemassa. Jokaisella yksilöllä on persoonallisuuden valmiuksien kautta mahdollistuva ainutkertainen sisällöllisyys luoda. Taiteellinen luovuus on vain osa mielen kautta tulevaa luovaa voimaa. Ajatuksellinen ja visualisointiluovuus ovat apuvälineitä hengentien oppilaalle. Elämän ylläpitävien luovien voimien hallinta ohjauksineen kuuluu hengentien kulkijalle myöhemmässä kehityksen vaiheessa.

Maa-planeetta 
Kokonaisuus, johon kaikki aineellinen, energinen ja hallinnollissäätelyllinen henkistävä sisältö vaikuttaa yhteisesti, olomuodon kehitysaallon tasoista ja yksilöitymisen vaiheesta määräytyen. Energioiden läsnäoleva konkreettisuus alkaa toteutua voimakkaammin, kun avaudutaan fyysisyyden ylittäviin, korkeampiin planeetallisiin kerroksiin. Fyysinen ulottuvuutemme on koossa ylempien elämänvirtapiirien kautta saatavista monisyisistä ja -tasoisista energioista. Astraaliset kerrostumat saavat ylläpitävät voimansa niitä ulottuvuuksia ylemmiltä säätelyiltä. Samankaltaisuus tasollisesti muutettuna olevaistuu mentaalisille kerroksille. Näin jokaisissa pääulottuvuuksissa on niiden ominaisuuksia esille tuovat vastaavuudet. Lisäksi on huomioitava, mitä kohdassa luonto kerrottiin.

Maanläheinen 
Ihmisyksilön henkisyyden kehittyneisyyttä ajateltaessa, persoonallisuuden ymmärrys ja kehitysasteet ovat keskitason alapuolella. Käyttäytymiseen tulee itsekeskeisyyttä ja se saattaa sisältää ainakin ajoittain eläimellisyyteen viittaavia käyttäytymisen piirteitä. 

Magneettisuus 
Tässä toimii monia vaikutteellisia muunnelmia kerroksellisuuden ja sisällön vaikutustehokkuuden olemuksessa. Metallinen magneettisuus eroaa ilmakehällisestä vastaavasta rakenteesta. Kosmisilla kerroksilla havaitaan rinnakkaisesti poikkeavuuksia magneettisuus/energiasidosten rakenteellisissa suhteissa. Universaalinen vastaavuus on olemukseltaan monikerroksellisempaa ja sisältörikkaampaa heijastaen sidoskenttien yhtenevyyden vaikutusalueelleen. 

Mahaparanirvaaninen (Ikuisen Itsen, Yliminän, kerrokset) 
Rinnakkaisilmaisu Ikuisen Itsen kerroksille. Käytetään myös Ajatussuuntaajaa, Yliminä nimitystä ja Henkikipinä ilmaisua, mutta myös monia vastaavuuksiakin on olemassa eri versioina. Persoonan korkeimman osan ilmentymäkerrokset, joihin aikanaan fuusioituu korkein ymmärretty kokemuksellisuuden kautta saavutettu energiavarauksellinen tietopääoma. 

Mataluus 
Tilanteen perustavoitetasoon nähden, voi värähtelyllinen vastaavuus yksilössä tai kohteessa olla energioiden sisällössä matalavireisempi, kuin tavoitteeksi asetettu yhteinen laadullinen taso. Myös vallitseva olemuskenttä saattaa olla sisältönsä olemuksen puolesta persoonalla matalavireisempi verrattuna yleisolotasoon. 

Meedio 
Varsinainen meedio on yksilö, jolla on yliaistillisia valmiuksia. Hän voi omakohtaisella persoonallisella tavallaan olla välittäjä meidän ja ns. kuolleiden, edesmenneiden omaistemme välillä. Hän toimii ihmiskunnan inkarnaatiosidosten kiertoasteiden tasoilla maanläheisemmin, kuin kanavoijat yleensä. Yksilökohtaisissa valmiuksissa ja persoonallisuuden henkistymisen kehityksellisyyksissä ilmenee laaja kirjavuus. Motiivit, yhdessä sisäisen todellisen yksilöpyrkimyksen kanssa, määrittelevät moraalis/eettisyyden tasokkuuden toimia toisten auttajana. Vertaa kanavoija kohtaa. 

Menetelmät 
Kehityksellisyyteen vaikuttavissa vaihtoehdoissa voidaan soveltaa useita rinnakkaisia menetelmiä tai valinnaismahdollisuuksia. Kehittämissuunnitelma ja planeetallisen pääohjelman sisältö vaikuttavat ratkaisevasti valintamenetelmien käyttöohjelmointeihin. 

Mentaalinen (Älykerrosten kehostot)
Persoonan alimmat korkeampien älykerrostumien kehostojen toimintaulottuvuudet ovat näillä tasoilla. Alemman älyn tietoisuuskeskukset avautuvat näiltä kerrostumilta ja sinne kiinnittyvät myös jalostettujen vastaavien energioiden koosteet. Älytietoisuudessa on energisen sisällön ja laadullisen tasokkuuden tehokkuuksissa eroavaisuuksia kehittymisen tuloksena. 

Mestarit 
Suhteellinen nimitys, saavutetuista kehityksellisyyden kautta avautuneista ja ymmärryksellä suoritetuista elämän lainalaisuuksien oikeista sisällöllisistä toteutuksista. Elämän eri alueilla pitkässä kehityksen virrassa ilmenee rinnakkaisesti lukuisa määrä kehitysasteeltaan samantasoisia, mutta sisällöltään ja muilta ominaisuuksiltaan poikkeavia mestaruuden suuntia. Kaikkeuden jokaisella kehityksellisyyden pääasteella (maan asteet, sädeasteet jne.) on omanlaisensa ulottuvuudet, ja kokeneemmat, ymmärtäväisemmät olennot mestaruuteen verrattavassa arvotilassa. 

Mielen auttajahenget 
Kaikkeudellisen kehityssuunnitelman mukaan annetaan evolutionaarisille (kehityksellisille) planeetoille kehittyvään olentokuntaan avustamaan mielellisiä energiaolentoja. Nämä ovat yhteydessä seitsemään kosmiseen pääsäteeseen säädellen niiden informaatiollista energiasisältöä syvällisyytensä ja laajuutensa mukaan. Mielen auttajahenkien tärkeimpiä tehtäviä on saada kehittyvien olentojen tietoisuudet laajenemaan ja avautumaan korkeampiin hengellisiin vaikutteisiin kohteen rajoittuneisuuden puitteissa. 

Mieli 
Mieli on yhdistävä virtasidos-kokonaisuus henki-, sielu- ja kehokoosteiden keskinäisen yhteentoimivuuden ylläpitäjänä. Mieli pitää sisällään tajuntakokonaisuuden, siihen kuuluvan jokaisen tietoisuuskerroksen ja kulloinkin käytettävissä olevan määrän ymmärryksellistä käsitysominaisuutta. Mieli toimii eräällä tavalla runkona ja tajunta sen sisältönä. 

Moniulottuvuuksinen 
Vaikuttaa samanaikaisesti voimakkaammin usealla aineen ja energian olemisen kerroksilla. Moniulotteinen sisältää heijastuksenomaisen vaikutuksen useammalle aineen ja energian olemisen kerrokselle. 

Muisti
Varasto-ominaisuus, jonne ymmärrettyyn käsitteistöön ja kokemuk­sellisuuteen perustuen tallennetaan valmiuksia myöhempää käyttöä varten. Keholla on oma kehomuistinsa. Jokaisella sielukerroksella ilmenee sille ominaiset vastaavuudet eri ulottuvuuksissaan. Korkeimmillaan on henkiosien muistiohjaavuudellisuus. Planeetallinen tietoisuusmuisti tallentaa ja säätelee suurempitaajuuksellista pitkäaikaista vaikutusta jaksosta toiseen. Perimmäisenä sisältönä on kaikkeudellinen aikasidostilaan liittyvä ikuisuusmuisti. Sen alenevat osakerrokset ovat ns. akaasiatasot, (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus). Muistimenetelmän sisällöllisissä rakenteissa ilmenee moniversioinen rakenteellinen toteutumistekniikka. 

Muodon- ja sisällön energiat 
Kaikkeudessa on tavaton määrä monentasoisia ja sisällöltään useamman kerroksellisia energioita. Niiden olemuksellisuuteen kuuluu erilaisuus informaatiollisessa rakenteellisessa koosteessa, sekä vaikutus yhdessä niitä säätelevien Elämän Virtapiirein kanssa. Jotkut ovat osa elämää ohjaavia kaikkeudellisia virtakytkentöjä yhdessä energisen sisältönsä kanssa. Toisten energioiden ominaisuuteen kuuluu olla muotoja koossa pitäviä ja elämänvoimaa sisäisesti sääteleviä informaatio-koosteita. Ihmisen koossa pitävän muodon energiat fyysiseetterisen kehon osalta eroavat ominaisuudeltaan ja sisäiseltä vaikutukseltaan Maa-planeetan koossa pitävien energioiden voimakkuudesta, laajuudesta ja sisällöstä. Ihmisen koossa pitävät energiat liittyvät planeetalliseen sidokseen, mutta ovat omalla tavallaan erillisiä irrallisia muodonvoimia. Eroavaisuus ilmenee energioiden sisäisellä informaatiotaajuuksilla korkeuden ja kohdentumisen laajuuden ominaisuudessa. Ihmisen muodon pisteytetty kohdennusenergia vaikuttaa ja jakautuu planeetalliseen kokonaisenergiseen yhteissidokseen sisällön informaatio­energioiden heijasteina tai niiden sisäkkäisten elämän virtapiirien tuloksena. 

Muutoksen aika 
Suurempi vaihdos edellisten aikaenergioiden sisällön muovaaman kehitysjakson olemuksellisesta muutoksesta seuraavaan vastaavuuteen, uusilla tajunnallis/tieteishenkisillä vaikutteilla. Voimakkaasti sisäisiä arvoja muovaava ja ulkoisilla olemisen kerroksilla ilmenevä uusien arvojen suuntahakuisuus. Vanhat kahlitsevammat sidosmallit haihtuvat energioiden vähyyteen uusien inhimillisempien sisäisten ohjelmointien voimistumisen kautta. 

Neuvonantaja 
Henkisen tiedon ymmärryksen kehittymisessä kokeneempi ja monipuolisesti taidoissaan ympäristöään pidemmälle edennyt kaikkeuden matkaaja. Neuvonantajien kehityksellisyyteen liittyvissä toimintatasoissa ja niiden ulottuvuuksissa on omanlaisensa niihin parhaiten perehtyneet ohjaajansa. Tasot ja rinnakkaisuudet vierekkäisten elämänvirtojen osalta säädellään aina kaikkeudellisen suunnitelman virtapiireissä. 

Neuvosto 
Vertaa edellistä soveltaen useampaan ohjaavaan olentoon tai säätelijään samanaikaisissa toiminnoissa. Esim. karman-, planeetan-, aurinkokunnan- jne. olevat neuvostot. 

Nirvaaninen (Yliminän henkiliittyminen) 
Ylemmän mielenohjaavuuden sielukerroksilla ja niiden ulottuvuuksilla olevat, pitemmän aika/tilajakson jälleensyntyvän minän ohjelmoinnit. Syvätietoisen meditaation aikana, pitkän ja päättäväisen harjoittelun tuloksena voi, oikein elämän lainalaisuuksia noudatettuaan, päästä näihin kerroksiin jopa henkilön ollessa fyysisen kehon ulottuvuudessa. 

Olemuksellinen rakenne
Ihmisen, eläimen, kasvin ja kiven, sisäinen ja ulkoinen rakenne poikkeaa ratkaisevan oleellisesti toisistaan. Elämän elonaallon energioiden sisällön erilaisuus yhdessä kehitysaallon yksilöitymisasteen kanssa, antaa puitteet olemukselliselle rakenteelle. Ihmisen olemukselliseen rakenteeseen sisältyy yksilöityneen sieluosasen kautta ja sen välityksellä tuleva Ikuisen Itsen persoonakohtainen ohjaavuus. Eläimellä korkeammat elämän ohjaavuus- säätelyt tulevat kunkin eläinrodun yksilöitä yhdistävän ryhmäsielun keskuksen kautta. Silloin kummassakin olentoluokassa ilmenee olemuksellisessa rakenteessa sisäisellä henkistymisohjaavuudella melkoisia eroavaisuuksia. Kokemuksellisuus yhdistettynä ymmärrettyyn tietoiseen kasvuun eroaa vielä konkreettisemmin molempien sisäisen rakenteellisuuden pohjalta. Sielulliset rakennemallit erilaisine elämän virtapiireineen koostuvat energiasisällöllisesti ja -tasollisesti kokonaisolemuksellisen rakenteellisuuden ylemmän Elämän ohjaavuuden perusmallin pohjalta. 

Ohjaajat 
Yleisnimike kaikille fyysisen maailman tasojen yläpuolisilla ulottuvuuksilla oleville kehittyneimmille olennoille, joiden toimenkuvaan kuuluu alempien elämänvirtojen sidoksissa olevien olentojen (ihmisten) ohjaaminen. Ohjaajien korkeus/kehitys ulottuvuuksissa on tavaton määrä hierarkkisesti korkeampia ja ylempiä ohjaajia. 

Ohjaavat Elämän Vartijat 
Liittyy jatkeena edellisiin ohjaajista kerrottuihin perustietoihin, mutta näille kuuluvat toimivuuden sisällölliset luovat voimavirtapiirit. Ohjaavat elämän vartijat säätelevät ja ylläpitävät sisällöllisellä energiallisella olemuksellaan kohdekokonaisuutensa elämän edellytyksiä. 

Oikeasuuntaisuus 
Toiminta on yhdensuuntainen Kaikkeuden Suuren Suunnitelman kanssa, alkaen yksilöstä, aina planeetalliseen laajuuteen ja suureneviin universaalisiin sidoksiin asti. Rinnakkaiset elämänvirrat ja vaihtoehtoiset valinnat oikein toimiessaan ovat yhdensuuntaisia Luojan runsaassa Elämän olemuksessa. Oikeasuuntaistaminen on lievempi versio oikaistamisesta, joka on sisällöltään voimakkaamman vaikutteinen. 

Oppaat 
Seuraavilla värähtelytasoilla, fyysisen maailmamme yläpuolella, olevat olennot. Oppaiden jälkeen tulevat opettajat ja niin edelleen. Opas nimeä käytetään suppeammassa kerrotussa versiossa, tai sisältäen kaikki ohjaavat olennot, erittelemättä Heitä mitenkään. 

Osakosminen 
Laajempi kuin pelkkä yhden persoonan ja sen lähisidos-linkkien kautta olevissa vaikutteissa suoritetut elämän valinnat toteutuksineen. Osakosminen sielun suunnitelma ohjaa yksilöä tekemään ohjaavuudellista toimintaansa laajempana, kuin mitä on sisällöltään pelkästään keskivertopersoonan elämä. Se voidaan saada kesken kehollistumankin mukaan nopeuttamaan yksilökohtaista hengentien oppilaan kulkua. Silloin kuitenkin tulee velvoitteeksi sitoutuminen persoonakohtaisella edellytyksellä laajempaan oikeasuuntaiseen avustamiseen. 

Paranirvaaninen (Ylipersoonan eli yliminän kerrokset) 
Ylimmän mielen ohjaavuuden kautta saavutettu sisältö, joka fuusioituu elämän kehitysvirtojen aikana ylempiin sielukerroksiin. Niiden energiasisältö on suoraan verrannollinen persoonan henkiseen kehitykseen. 

Parantajat 
Yleisnimitys henkilöille, joiden kautta voidaan siirtää, joko heidän omasta kentästään, tai heidän olemuksensa ja auransa kautta elämän korjaavia parantavia voimia. Parantajat voivat lievemmästä bioenergian siirrosta alkaen, kanavoida moniasteisia sielunenergioita, tai kehittyneimmillään hengen voimia. Harvoin aivan Yliminän kautta kaikkeuden moniulotteisia Elämän Voimien energioita. 

Parapsykologia 
Tutkimusalueellinen yhteisilmaisu kaikille sel­laiselle kokemuksellisin, tieteellisin ja yliaistisin menetelmin saatavalle informaatiolle, jolla voidaan katsoa olevan näyttöä muiden ulottuvuuksien vaiku­tuksesta fyysiseen maailmaamme. Kirliankuvaus on eräs esimerkki ja transkommunikaatiolaitteiden kokeilut muunnelmineen, edustavat toista alueellista sisältöä. 

Parisielut 
Nimikkeellinen ilmaisu siitä, miten elämänvoiman magnetismi vetää mieli-, henki-, ylipersoona- tai sieluenergia-sidonnaisuudesta kahden yksilön välillä. Jakautunut monadin puolikasosanen on varaukselliselta olemukseltaan kahdenlainen, sillä jakautunut puolikas toisessa saa enemmän ohjaavuus/hallitsevuudellista sisäl­töä (maskuliininen värähtelyn laatu), toisen saadessa luovuudellis-/elävöittävää energianvoimaa (feminiininen värähtelyn laatu). Yhdessä nämä osaset ilmentävät Jumaluuden hallitsevaa ja luovaa elämän energiayhdistelmää. Persoonien kehittyneisyyssisältö ratkaisee, kuinka suuren käyttömäärän he yksilöinä, tai yhdessä voivat tuoda fyysiselle ulottuvuudelle. 

Persoonallisuus 
Ymmärretyn kokemuksellisen kasvun sisällä saavutettu, Elämän lainalaisuuksien toimintojen kautta yksilö on luonut henkisenergistä pääomaa. Yksilön kehittyneisyyden ja kaikkien muiden sielunominaisuuksien yhteiskoosteen käyttövalmius kaikilla sen olemuksien ulottuvuuksilla. Persoonallisuus on fyysisen ulottuvuuden tasolla olevassa kuoressa yhdessä sielukoosteensa ja korkeammalla värähtelyn taajuuksien ulottuvuuksilla olevan henkiosansa yhteenliittymä. Jokaisella yksilöllä on käytössään vain osanen pääsielukoostettaan sielun suunnitelmansa mukaan. Tästä muotoutuu persoonallisuuden yksilöllisyysominaisuudet sen kehollistuman aikaista oppijaksoa varten. 

Päivätietoisuus 
Fyysisessä maailmassa ollessamme meillä on tavallisesti käytössämme tajunnan sisältä tietoisuuden osa, jota kutsutaan päivätietoisuudeksi. Nukahtaessamme siirrymme unitietoisuuden kerroksille ja niiden yläpuolisten tietoisuuksien alueiden tasoille. 

Pääsäteet 
Kosmiset pääsäteet, joita ulottuvuudessamme toimii seitsemän ja lisänä ovat niiden alasäteet joita on lukuisa määrä. Lisäksi aikaisempaa enemmän tulevat vaikuttamaan universaalisemmat säteet korkeimmalta energioiden vaikutustasoilta. Jokaisella pääulottuvuudella ilmenee seitsenjaollisuus teho/laajuus olemuksen kautta. Kolmesta tasokerrostumien ulottuvuudesta (asteet, sädeasteet ja valon sädeasteet) kertautuu seitsemän jokaiselle alueelle alasäteineen, eli 7+7+7=21. 

Raadollisuus
Alhaisin motiivein ja itsekeskeisin perustein toimivat yksilöt. Olemisessa voi esiintyä eläimellisyyteen viittaavia piirteitä tilanteista riippuen. 

Rajallisuus 
Yksilön henkinen kehittyneisyys yhdessä oman ymmärryksellisen tahdon kanssa luo rajoitteet, joiden sisällä persoona hyväksyy tai hylkää elämän sisäistä/ulkoista rikkautta. Samankin kehityksen omaavilla esiintyy rajallisuudessa eroavaisuuksia elämän eri sisältöisillä alueilla. 

Rakenteellinen olemus 
Ihmisen, tai minkä muun hyvänsä elämän kantajan rakenteellinen olemus, on kunkin kohteen ilmenemisen rotu- ja lajikohtainen malli. Pitkällä aikajänteellä yleensä tapahtuu pientä muuntumista rakenteellisen mallin olemuksellisuudessa jokaisen elonaallon kohdalla evolutionaarisessa (kehityksellisissä) maailmoissa. Kehittyneisyys vaikuttaa mielellisellä, hermostollisella ja fyysiseetterisillä olemuksien alueilla. Sielulliset vaikutukset taustaenergioina ovat ratkaisevia muutoksen kaavan muuntajia ja malleja. Näille rakentuu kehollistumisien kierrossa ohjaavuuskaavat, joiden sisällön avautuminen fyysisen maailman ulottuvuudessa toteutuu yksilöissä.

Reserviläinen 
Rinnakkaisilmaisu kokeneemmalle toiminnassaan aktiiviselle kanava/kontaktihenkilölle. Toimii osakosmisen sielunsuunnitelman sisällön perusteella yhteistyössä planeetallisen henkisen hallinnon ja ohjauksen kanssa. Koulutetaan mahdollisia poikkeavuuksia planeetallisessa kehityksessä korjaaviin toimenpidetehtäviin. Aikanamme näiden persoonallisuuksien lukumäärää lisätään ja mukaan otetaan sellaisetkin, joita rauhallisempina aikoina ei sellaisenaan vielä kelpuutettaisi näin aikaisessa yksilöllisessä kehitystilassaan mukaan. Sellaisen sielun oman henkisen kehityksellisyyden kasvulaajuus voi olla tarkoitettu silloin toimimaan varsinaisesti suppeamman suunnitelman mukaan, mutta hänen henkilökohtainen ponnistelunsa planeetan eduksi suurenee ja avaa laajempia valtuuksia kehitysasteeseensa. 

Ryhmäsielut 
Yhteisenerginen pääkooste, johon ohjautuu Jumalallinen suunnitelma ja säätelyohjaus. Kivikunnan jäljempänä olevat ryhmäsieluvastineet eroavat kasvikunnan yksilöitymisen tiellä edenneistä vastaavuuksista. Eläinkunnan ryhmäsielukoosteet ovat pidemmällä kasvikunnan ryhmäsielujen yksilöitymisen kasvun olemuksesta. Ihmiskunnalla on eriytynyt sieluolemuksellisuus, eikä ole enää ryhmäsielua sellaisenaan. Jumaluudellista energiaa ottaa yksilökentissä vastaan henkiosa eli Ikuinen Itse. 

Saaste 
Aineellinen saaste on hallitsematon määrällinen ja laadullinen poikkeama perimmäisistä elämän ohjaavista arvoista kohteessa. Ihminen on toiminnoillaan saanut luontoon perimmäisesti sellaises­sa sisällöllisessä olemuksessaan sinne kuulumattomia saasteita. Tällaisia ovat esim. atomisaaste (läpäisee kaikki mahdolliset aitasuojat), öljylautat (tahalliset ja tahattomat katastrofit), sähköenergian liitännäisvaikutteet (muuntajien magneettikentät), Voimakkaat tutka- ja radioaallot (hermostoa lamaannuttava vaikutus ja solutason biokemialliseen sähkötoimintaankin), maakaasuputket (säteily jopa satoja metrejä). Fyysisen ainemaa­ilman aiheuttamat saasteet voivat, sisällön laadusta ja tehokkuuden määräsuhteesta riippuen, vaikuttaa monelle eetteristen ainekerrok­sien tasoille saakka. Mielen alueen saasteet (elämän sisäistä laatua alentavat ajatusmallit ja virikkeet), nämä sisältönsä puolesta ovat kaikkea mahdollista haitallisuutta omaavaa vireisyyttä ja koosteita.

Saavutettavuus 
Tavoitteellinen mahdollisuus niiden tietojen, taitojen ja kokemuksellisen ymmärryksen pohjalta, joka kullakin hetkellä kehityksellisyyden mukaan on maksimitilanteessa mahdollista saavuttaa. Tarkoittaa kaikkia persoonan olemuksien ulottuvuuksia, joita on ylipäätään olemassa. Jokaisella kerrosulottuvuudella voidaan toimia ja saada tuloksia, joista ei osata uneksiakaan. 

Salattu 
Suhteellinen määritelmä, joka on sidottu yksilökehittyneisyyteen. Hengentiellä pidemmällä olevalle tietoisuus on laajentanut rajoja ja verrattaessa nuorempaan jäljempänä tulevaan toiseen sieluun, tämän rajat ovat suppeammat. Yksilökohtaisten ominaisuuksien kautta saavutetaan uusia ulottuvuuksia kehittyneisiin maailman kerrostumiin päin, jolloin niiden salaisuuksia voidaan raottaa. Tieto poistaa salaisuuksia ja turhaa pelkoa. 

Samaistuminen 
Kohteeseen tai ympäristöön samaistuminen. Voi tapahtua tapauskohtaisesti tietoisesti, tai tiedostamattomasti. 

Samankaltainen 
Yhdenmukainen sisäisiltä ja/tai ulkoisilta olemuksiltaan verrattavaan kohteeseen. 

Selvänäköisyys 
Fyysisen ulottuvuuden yli yltävä näkökyky havannoida ohi aika- ja paikkasidonnaisuuden. 

Selväkuuloisuus 
Kuulon omainen yliaisti kuulla selvillä ilmaisurakenteilla ja siihen verrattavilla ominaisuuksilla korkeampia taajuuksia. 

Selvätietoisuus 
Laajin yliaistisista kyvyistä saada kaikkeutta ja sen osia koskevaa tietoisuutta omakohtaiseen hallintaan. 

Selvätunteisuus 
Ensimmäinen herkistyvistä yliaistisista kyvyistä jolloin voi toimia fyysisten havaintojen yläpuolisilla ulottuvuuksilla. 

Sielupääoma (Sielupääkooste) 
Kaikki kokemukselliseen ymmärrykseen sisältynyt, sielun kasvuenergioiden käytetty, tulostunut elämän valintojen tuloksellinen laadullistaminen. Koostuu persoonan jokaisen kehollistuman ja niiden välisten jaksojen aikana ymmärryksellisesti opitusta kokonaisuudesta. Sisällön varauksellisten energioiden laadullisuus, määrä ja tehokkuus, antaa valmiudet toimia ymmärryksellisemmin fyysisen ulottuvuuden kehoa korkeamman taajuuksien värähtelyjen kehostoissa. 

Sielun suunnitelma 
Pitempijaksoinen koko yksilön olemassaolon kattava ja kaikki kehollistumat sieluelämän kokonaisuudessaan sisältävä energioiden pääohjelma. Tämä virittää sielusuunnitelmaa persoonallisuuden kehittämis- ja toiminnansuoritteiden osalta ohjaaviin kaavamalleihin. Laadittu useamman kehollistuman jaksoja ja niiden väliaikoja varten. Sielun ohjelmat ovat pitkäaikaiseen olentoluokkaan tarkoitetun, peruskaavan mukaisia planeetalliseen ohjelmaan sisältyviä kehittämismalleja. Sielun ohjelmien perusteella tarkennetaan ja säädellään sielun suunnitelman toteutumisen perustaa. Tähän ohjelmaan tukeutuen toteutuu aikakausia kestävä, persoonan eri kehollistumia käsittävä sielun suunnitelman yhteneväinen, kehitysenergioiden aktivoiva jatkuvuus. 

Sielusuunnitelma
Laadittu yhtä fyysisen ulottuvuuden kehollistumaa varten. Sisältää osan sielupääoman ohjaavista, käyttöön annetuista energioista ja liittyy yhtenä vaiheena peräkkäisiin sielun suunnitelman jaksoihin. Tästä johtuen taustalla jokaisessa sielusuunnitelmassa on sielun suunnitelman kautta vaikuttava sielun ohjelma. Yhdessä kehollistumassa tästä taustaohjelmasta on mukana vain se osanen, joka kytkeytyy kyseessä olevaa jaksoa varten. 

Sisarsielut 
Kaikki saman henkisielusarjan jakautuneet osaset, jotka lähetettiin yhtenä sarjana Jumaluudesta. 

Sisäistäminen 
Ymmärryksellisiin oppitilanteisiin oivallettu mahdollisuus koota kaikkeudellista energiaa sielupääomaksi. 

Sisäinen aikavyöhyke 
Suhteellinen ilmaisu monista yhteisistä energioiden sisältämien informaatioiden keskinäisesti luomista sidoskentistä. Planeetallinen aikasidonnaisuus muodostuu materian ainetason värähtelytaajuuden yhteistasoista. Tietty yhdistelmäenergioiden kokonaisuus luo nopeudellaan/hitaudellaan aikailmiön, johon samaistutaan tajunnallisesti. Ihmisinä olemme sidoksissa Maan planeetalliseen sisäiseen aikavyöhykkeeseen. Alimmillaan tämän ainetasolliseen olemukseen kuuluu fyysinen taso ainesisältöineen. Tämän taso koostuu seitsemästä materian rakenteellisesta olomuodosta (kiinteä, nestemäinen, kaasumainen, eetterinen, ylieetterinen, aliatominen ja atominen). Yksilön sisäinen aika koostuu hänen sielullisista, kehostojensa energioiden varauksellisuudesta ja laadullisesta tasokkuusmäärästä (astraaliset, mentaaliset, kausaaliset jne. tasokerrokset), verrattuna muiden yksilöiden vastaavien ulottuvuuksien eri kerrostumiin. Tästä johtuen yksilöiden tietoisuuksissa ilmenee eroavai­suuksia keskinäisesti vertailtaessa ajan sisäistämisen suhteen. 

Sisäinen ohjaus 
Sisäiset ohjaavuusvirikkeet voivat olla laimeita, tai voimakkaita sisältönsä tehokkuuden suhteen. Sisäisen ohjauksen korkeustaajuuksissa ilmenee eroavaisuuksia kohteiden edellyttämin mahdollisuuksin. Sisäisessä ohjauksessa voi päätehovaikutin olla persoonan energiatietoisuudessa. Siihen voidaan kytkeä avustamaan ja tehostamaan korkeammalta ulottuvuuksilta annettavaa eriasteista ohjaavuussädettä. Sivuttaislaajuuksissa tulee korkeudellisuuden lisäksi eroavaisuuksia persoonakohtaisten sieluominaisuuksien aktivoimilla edellytyksillä. 

Sisältö 
Mikä hyvänsä sisältö, laajuutensa ja moniulotteisuutensa omaava, rajattu kohde. 

Sivuttaisuus 
Oleminen sivussa varsinaisesta ohjaavasta elämänvirrasta tai siihen liittyvästä osasta. 

Sointu 
Värähtelytaajuus kohteessa tai energiallisena taustailmentymänä vaikuttava useampikerroksinen energiakenttä. Planeetallinen perussointu tai kosminen taustasointujen yhteiskooste. Persoonan oma sointu on kaikkien energioiden yhteissointu vallitsevalla määrällä ja teholla. 

Suhteellisuus 
Käsitteellinen määritelmä, jossa tietoisuuden kohteena olevaa sisältöä vertaillaan muuhun aikaisemmin saatuun tietoon. 

Sukulaisuus 
Samankaltaisuuden sisäisesti ja ulkoisesti omaavat sidonnaisuudet, joiden kautta ollaan energiasidoksessa toisiinsa. Suuntaa antava Ohjeellinen tai viitteen omainen kevyehkö vaikutin ulkopuolelta, tai sisäisestä ohjelmoinnista herätteellisen voimansa saava vaikute. 

Suuri 
Nimetön Vertausilmaisu Kaikkeuden Alkulähteelle, Jumaluudelle. Olevaisuuden Ylitajunta, joka on kaikkialla ja kaikessa. 

Suuri Suunnitelma 
Kaikkeutta kokonaisuutena säätelevä ja ohjaava perimmäinen ohjelma elämää sisällössään aktivoivana ylitajunta ja/tai älykkyys. Voidaan täsmällisemmin tunnistaa vasta korkeammilla sielukehityksen ulottuvuuksilla tietoisempana läsnäolona. Olevaisuuden kaiken läpäisevä ajaton, rajaton ja ääretön, ilmana alkua tai loppua oleva tajunta. 

Suvaitsevaisuus 
Oikeantyyppinen viisaudellinen ja rakkaudellinen ymmärrys kaikkia persoonasta eriäviä elämän toteutuksen suuntia ja totuuden tulkintoja kohtaan. 

Sähkönomainen 
Olemuksellinen vaikutus sähköisyyteen viittaava, kuitenkin sisältäen energioiden värähtelymuunnelmia ja monikerroksellisia taajuuksia virtapiireineen.

Sävelmä
Laajempisisältöinen määrä värähtelysointuja kohteen ominaisluonteen mukaan.

Säädeltävyys 
Ohjeellinen säädeltävyys, joka alkaa tasapainohetkistä ja päätyy sisällöllisiin ilmeneviin korjaustoimintoihin ja niiden mahdollisuuksiin toimia ohjaavina vaikutteina. 

Tahdonalainen 
Hallittuun tahtosäätelyyn kytkeytynyt ohjaaminen, jolla kohteessa oleva on säätäjänä omalla tahdollaan. 

Tahto-osa 
Toteuttava energia alkuherätteen jälkeen. Tahto-osan toteutuminen riippuu sielun kehittyneisyydestä ja sen kautta käytettävissä olevista energioiden laadullisesta sisällöstä. Tehokkuus on tulosta persoonan voimakkuudesta omakohtaisessa hallinnassaan mielellisten henkistymisen tulosten kautta.

Taivaalliset arkkitehdit 
Kaikkeuden elämän perusteiden suunnittelijat, joiden pääasiallisin tehtävä on esiaineellisten ja aineellisten kokonaisuuksien suunnittelu toteutuksineen. Koskee jokaista olevaisuuden ulottuvuutta kokonaisuuden osina yhdessä ja erikseen.

Tajunta 
Kaikki se persoonan käytössä oleva tiedollinen koko­naisuus, johon sisältyy jokainen olemisen ulottuvuus korkeimmasta alimpaan osaan saakka. Mieli on tajunnan runkorakennelma ja tajunta kaiken tämän täyttävä sisällöllisyys. Fyysinen tajunta ilmenee päivätietoisuuden sisällä olevana ymmärryksellisenä valmiutena. Ymmärrys on sillä hetkellä käytössä oleva osa päivätietoisuutta. Kaikki tajunnallisuus on pienempi osa suurempaa tajuntaa. Esim. planeetallinen tajunta pitää sisällään kivi-, kasvi- ja eläinkunnan osien tajuisuudet niille ominaisine kerroksineen (ryhmäsieluineen). Ihmisen tajuisuuden rakenteellisuus eroaa toisten ulottuvuuksien olentojen vastaavasta, sillä ne ovat ilman fyysisen kerroksen vastineen vaikutusta. 

Tarkoituksen mukainen 
Kohteen tarvitsema, sen kertainen ohjattu ja hallittu tapahtumasarja. 

Tasavertainen 
Kehitykseltään samalla asteella olevat. Sisällössä ilmenee olemuksellisia eroavaisuuksia.

Tasokohtainen 
Määrätyllä tason ulottuvuudella oleva tapahtuma, ohjaus tai säätely. Sisältävät niihin liittyvät olennot tehtävineen. 

Tasot 
Tasot maailmojen ulottuvuuksissa omine aineellisine lainalaisuuksineen ja niiden kerroksiin kuuluvine olentoineen. Tasoilla samassakin ulottuvuudessa esiintyy lukuisa määrä rinnakkaisuuksia mitä erilaisin variaatioin (muunnelmin).

Tiedostamaton 
Kaikki ne korkeammat tajunnan ulottuvuudet, joihin ei päästä enää käsiksi alitajunnankaan kautta. Alitajuntaan päästään suotuisten olosuhteiden vallitessa ja harjoittelun avulla. Tiedostamattomaan yltäminen fyysisellä ymmärryksellä on ylivoimainen tehtävä. Yksilön henkinen kehityksellisyys on luonut valmiudet saavuttaa keskivertoihmistä täydemmin Ikuiseen Itseen yltäviä "ymmärryksellisiä" olotiloja ja yhteydet korkeamman ulottuvuuden kehostoihin (esim. mentaali- ja kausaalikehostot). Tällöin tiedostamaton on omaan persoonallisuuteen nähden pienentynyt. Mestaruuden avaamat valmiudet antavat edellytykset saavuttaa tietoisesti syytasot (buddhiset) ja alimmat henkimielelliset (nirvaaniset) persoonallisuuden ulottuvuudet tietoisuuden katkeamatta. Kaikkiallinen kehityksellisyys avaa mahdollisuudet saavuttaa laajemmat ymmärrykselliset alueet kerroksellisine tasoineen. 

Tietoisuus 
Käytössä oleva tajunnan osanen joillakin olemuksien tasoilla. Esim. päivätietoisuus ja unitietoisuus tai näitä sisemmät tietoisuuden ulottuvuudet. 

Tulevaisuus 
Liittyy sisäiseen aikavyöhykkeeseen, jolloin ollaan sidottuja ymmärryksen suppeuden vuoksi mataliin värähtelytaajuuksiin. Sillä hetkellä on hallittavissa vain kapea energinen tajuntakooste, jolloin ollaan ulkopuolella edessä olevien tapahtumasarjojen tiedon sisällön avautumisessa. Siirtyminen ulkoiseen aikaan, antaa valmiudet liikkua kehitystä vastaavalla määrällä myös olevaistuneessa tulevaisuudessa. (Vert. tajunta). 

Tunnekehostot 
Astraaliset ajatus- ja tunnekehostot ovat ihmisen fyysisen ulottuvuuden jälkeen seuraavat henkiosaan päin edetessä. Näissä ilmenevät alemmat ja ylemmät tunne/ajatuskehostot toistensa ääripäissä. Ylemmillä kerroksillaan tämä kaikki ilmenee jalostuneempana tunneajatus tietoisuutena. Välikerroksilla ovat kumpaankin koostesuuntaan tasonsa mukaan virittäytyneet välimuunnelmat. 

UFO:t 
Lyhenne englanninkielisistä sanoista: Unidentified Flying Objects. Suomeksi tunnistamaton lentävä esine, jolla tarkoitetaan kaikenko­koisia ja muodoiltaan toisistaan hyvinkin suuresti poikkeavia, kiinteitä tai osittain rajattomia, yleensä valomaisia kohteita. Suljettaessa pois linnut, planeetat, lentokoneet yms. kohteet, jää uskomaton määrä koottua aineistoa historiamme ajalta, joissa kohde on käyttäytynyt ylimaallisin ominaisuuksin tunnettuihin ilmiöihin nähden. Ufoilla matkaajia kutsutaan eri nimikkeillä esim. ufonautti, avaruuskansalainen, avaruusolento, humanoidi, tähteläinen jne. 

Ulkoavaruus 
Planeettamme ulkopuolelle kuuluvaan aika/tila sidok­seen liittyvät alueelliset laajemmat kokonaisuudet. Sisältöön kuuluvat kaikki rinnakkaisuudet kerroksineen. 

Ulkoinen aikavyöhyke 
Planeetallisen sisäisen aikavyöhykkeen ulkopuolella on avaruudellinen ulkoinen aikavyöhyke. Tämän energinen sisältö koostuu erilaisemmista aineen ominaisuuksista, kuin Maan kenttäkokonaisuudessa oleva ja vaikuttava energioiden yhteissidos. Avaruudellinen ainekasaumien ja kasautumien erilaiset massan energiavaraukset luovat sisältönsä kautta ajan olemukseen harvuuden vaikutuksen. Siinä ilmenee monta kerrostumaa ja ulottuvuuden tasoa, samoin kuin planeetallisessakin vastaavuudessa toteutuu. Ainemaailmojen energioiden massan suhde energioihin laajemmassa avaruudessa luo vastaavuustasokkuuden ulkoiselle aikavyöhykkeelle. Tietty kosmisista lainalaisuuksista johtuva sisä- ja ulkosäätöinen ohjautuvaisuus saavat energisen tasapainoituksensa toistensa kautta sisäisten- ja ulkoisten aikavyöhykkeiden välillä. Näin molemmat ovat tietyissä määrin keskinäissidossuhteessa, sillä kaikki liittyy toisiinsa. Mitä korkeammalle ulkoiseen aikavyöhykkeisiin tahdotaan mennä, sitä korkeataajuisemmille ulottu­vuuden tasoille tulee kehityksellisyyden hallittuna yltää. Pidemmälle edenneet kulttuurit voivat siirtyä meistä Maan ihmisistä katsottuna menneisiin, rinnakkaisesti sivuttaisiin kerroksellisiin ja nyt muotou­tuneeseen (hahmottuneeseen) tulevaisuuteemme. Ne, jotka tulevat planeetalliseen sisäiseen aikavyöhykkeeseemme meidän tule­vaisuudestamme, kokevat oman menneisyytensä historiana. Kun tämä nykyisyys taas on meille hahmottumassa olevana tulevaisuutenamme. 

Ulkoinen ohjaus 
Suppeammat ja laajemmat kaikkeudelliset elämän ohjaavat virtapiirit muodostavat perustan säätelylle kaikille olemisien ulottuvuuksille. Universaalinen ulkoinen ohjaus on sisällöltään moniulottuvuuksellisempaa ja laajempaa, kuin kosminen alempi vastaavuutensa. Planeetallinen ohjaavuus toimii yksilöiden ja kollektiivitajunnan yhteisvaikutuksen kautta. Ihmiskunnan, eläinkunnan, kasvikunnan ja kivikunnan fyysisten energioiden ohjaavuuden lisäksi ovat ylieetteristen ulottuvuuksien säätely- ja hallinnollisohjaavuustoiminnot. Näillä kaikilla vaikutetaan kohderyhmittymien energiatiedollisiin tasoihin. Kaikkeuden monitaajuiset ja -sisältöiset kohdennusvirtapiirit kytkeytyvät yksilökenttien vastaavuus-sidokseen. Ulkopuolinen Persoonan, tai planeetan ulkopuolella oleva, muodon ja kaiken siihen liittyvän elämän ilmentymien olevuus. Ulkopuolinen elämä on monisyinen/tasoinen ja rinnakkaisuuksia sisältävä. 

Ulommat kerrokset 
Kaikessa elämää ilmentävässä, sisällään pitävässä olemisessa, on sen sisemmät ja ulommat kerrostumat. 

Ulottuvuus 
Nimikkeellinen ilmaisu sisäkkäisten tasojen erilai­suudesta seuraavaan alempaan ja ylempään vastaavuuteen verrattuna. Niitä on ihmismielelle käsittämätön määrä. Universaalinen Kaikkeuden osaa sisällään pitävää suurempaa moniulotteista kosmoksen aluetta. Siihen liittyvät ohjaavat, hallitsevat ja luovat elämänvirrat. 

Uusiaika 
Aikakausi-energioiden sisällön kautta uudelleen muotoutuvien ulkoisten ja sisäisten elämän ominaisuuksien muuntumispaine. Saa aikaan yksilötasoilta alkaen muutospaineita planeetalliseen muutoslaajuuteen saakka. 

Vaiheistus 
Säätäminen sisäiseen ja/tai ulkoiseen toiseen energialliseen vaikuttajavirtapiiriin. Vaiheistus voidaan säätää koskemaan poikkeamaa ohjeellisesta arvosta samojenkin energiatasojen mukaan. Kyse on värähtelytaajuuksiin sisältyvän informaation muuttamisesta kohteen mukaan. 

Vaihtoehtoisuus 
Avautuneet toiminnalliset toiset vaihtoehdot, joiden kautta suoritteet tulevat rinnakkaisiksi. Rinnakkaisetkin vaihtoehdot voivat olla oikeita, tilanteiden ja kokonaisuuden tarpeiden mukaan. 

Vajavuus 
Kehityksen ja täydentymisen virrassa oleva kohde. Sisäiset vajavuuksien vaikutuksessa olevat ohjelmoinnit antavat kiinnikkeet ulkoisille vaikutteille/ohjelmoinneille, jolloin niistä johtuvat sysäykset aiheuttavat kohteen omassa olemuksessa häirinnän tuntemuksia. Täysienergisyys ei anna tällaiseen kiinnitysmahdollisuutta. 

Valaistuminen 
Saavutetaan sisällöltään riittävän suuret henkiset ohjaavuusenergiat ja sen kautta päästään ymmärryksen kohoamisen ja laajentumisen avulla tilaan, jossa samaistutaan henkeen. 

Vapaa tahto 
Mahdollisuus valita omaan toimintaan jatkossa vaikuttavien energioiden laadullistamisen sisältöjä rinnakkaisista oikeista, tai myös vähemmän rakentavista käytösmalleista. 

Vapautus
Voidaan ajautua tai joutua elämän olosuhteisiin, joissa aikomuksessa olevat tehtäväsuoritteet eivät pääsekään toteutumaan. Silloin saadaan tai joudutaan ottamaan vapautusta osakosmisesta suunnitelmasta. 

Vastaavuus 
Monista mahdollisista rinnakkaisvaihtoehdoista voidaan joutua valitsemaan seuraava vastaavuus tehtävän tarpeen mukaan. 

Verrattavuus 
Kahden, tai useamman kohteen rinnakkaisesti ja keskinäisesti suoritetun vertailun tekeminen, joka liittyy sisällön tutkimiseen ja analysoimiseen. 

Viestintä 
Kaikkinainen kommunikointi kahden tai useamman kohteen keskinäiseen kanssakäymiseen tarvittavin menetelmin ja laittein. Yliaistinen viestintä sisältää kerroksellisuutta, joissa kussakin on sisällön eroavaisuuksia tasotaajuuden mukaan. 

Viive 
Säätö tai ohjaavuusenergiat toteutuvat, joko lyhemmän, tai pitemmän ajan jälkeen. Viiveaika koostuu kohteeseen vaikuttavista reaktionopeuksista ja näitä seuraavista korjaavista ohjaustoiminnoista. 

Virtapiirit 
Yleisnimitys erilaisille elämän säätely- ja ohjauslinjoille, joiden kautta elämän monitasoiset värähtelyenergiat siirretään kaikkeuden keskuksesta universumien eri ulottuvuuksiin. Virtapiirien olemusrakenteissa ilmenee melkoisesti eroavaisuuksia. Ihmiskehossa ovat meridiaanit, joiden kautta hermostolinjojen lisäksi jakautuu chakrojen vastaanottama kaikkeudellinen energiavuodatus. 

Visiointi 
Mielen kyky hahmottaa ja luoda eriasteisin energioin, ajatusmuodoista alkaen, suurempiin ja voimakkaampiin olevaistumiin. Visualisointiharjoitukset luovat niiden vaikutusulottuvuudelle energiarakennelmia, joiden sisältö kestoineen on kiinni varausvoimakkuuden koosteiden tehokkuudesta. 

Voimakkuus 
Tarkkailijan määritteellinen havainnointi verrattuna tarkasteltavan kohteen aikaisempaan sisällölliseen tasoon. Käsitteellinen määrittely verrattuna annettuun tehosisältöön, jolloin poikkeamat ylempiin, tai alempiin arvoihin katsotaan voimakkuusvaihteluiksi. 

Yhteneväisyys 
Suoritetut, säätelyjen kautta olevat hallitut yhden, tai useamman kohteen samanaikaisesti toteutuneet ohjatut toiminnot tuottavat rinnakkaisesti samansuuntaisen tuloksen. Esim. yksilön ratkaisut toimintoineen vastaavat hänen omaa sielusuunni­telmaansa. 

Yli-inhimillinen hallinto 
Planeetan henkinen Ylihallinto monikerroksellisuuksineen. Sen osia ovat kunkin kansan henkinen ohjaus liittyneenä kokonaisuuteen. 

Ylimaallinen 
Fyysistä olomuotoa korkeammilla henkisillä arvoilla ja sisäisillä voimilla varustetut olennot toimintaulottuvuuksineen. Toiminta saattaa ilmetä fyysiseen ulottuvuuteen sisältyvänä tai sen yläpuolisen ulottuvuuden tapahtumana. 

Yliminä 
Rinnakkaisilmaisu Ikuinen Itse, Henkiosa, Henkikipinä, Ylin Itse jne. nimikkeille. Tarkoittaa persoonan korkeinta mahdollista olemusilmentyjää henkikipinästä, joka ylipäätään on kiinnittyneenä yksilökenttään. Kytkeytyminen toteutuu ylempien sielukerroksien yhteenfuusioitumisen tuloksena. 

Yläkerran väki 
Vapaamuotoinen nimike kaikille ihmiskunnan henkisen kehittyneisyyden tason ylittäville olennoille, enkeliolennoille yms. vastaaville, alkaen henkiulottuvuuden olennoista, merkiten myös avaruuden kehittyneimpiä olentoja kaikissa sisällöissään. 

Ymmärrys 
Osanen tietoisuutta, joka on sillä hetkellä persoonan aktivoitu­neessa käytössä. Ymmärryksen laajuus tasosisältöineen vaihtelee mielen kehityksellisyyden ja yksilön henkisen edistyksellisyyden vuoksi. Elämän alueiden rinnakkaisuuden sisäistäminen omaan kokemukselliseen ymmärrettyyn kasvuun on yksilökohtaista. 

Yötietoisuus 
Unitilat alkaen alfataajuuksista ylöspäin sisältävät muut syvemmät tietoisuustasot. Kosmiset opetukset aloitetaan varsin usein unitietoisuuksien eri kerroksilla. Ymmärrykselliseen käyttöön voimistuneet sielukerrokset aktivoituvat ominaisuuksillaan unitietoisuuksien ulottuvuuksilta tuleviin ohjaaviin herätteisiin. Liikkuminen sielukerroksien kehostojen avulla fyysistä ulottuvuutta korkeampitaajuisilla tasoilla avautuu hengentien oppilaalle ensin unitasoilla. 

Älyominaisuudet 
Korkeamman elämää ohjaavan älyn ja siitä alenevien suppeampien älyominaisuuksien persoonakohtaiset käyttömahdollisuudet ovat suoraan verrannollisia yksilön henkiseen kehittyneisyyteen. Matalimman maanläheisen mekaanistyyppisen älyn vääristävä vaikutus saattaa joskus pahastikin syrjäyttää ylevämmän inhimillisyystunne-ymmärryksen. Korkeimmillaan älyyn on liittynyt hallittu ymmärryksellinen kaikkeudellinen viisaudellisuus energioiden varausta vastaavalla tehokkuudella. Älyperäisyys Itsenäisiin, hallittuihin päätöksiin ja niistä seuraaviin kehityksellisiin, ymmärrettyihin toimintoihin kykenevä, joko fyysisen, tai eetterisen energiamuodon omaava elämänkantaja. Eläinkunnassakin ilmenee älyperäisyyden suoritteita kehittyneimpien yksilöiden keskuudessa. 

Äänitaajuus 
Fyysisesti kuuluva värähtelytaajuus ja sen seurauk­sena energisesti muodostuva yliäänikasauma. Äänitaajuus-sisältö voi muodostua sen aiheuttajan mukaan korkeataajuiseksi tai sitten matalavärähtelyiseksi. Fyysisen- ja yliäänen luoma valoenergiamuodostelma välkehtii yliaistisella ulottuvuudella värien aaltoi­levana koosteena. 

Äärellinen 
Rajallinen, rajoihin hahmottunut tai määritteellinen tila/tasolaajuus. Yksilön ymmärryksen hahmottama kuvainnollinen rajattu alue, sisältäen minkä koostumuksen tahansa havainnoitsijan kykyjen ja tarkkailu-ulottuvuuden sallimat edellytykset huomioiden. 

Äärettömyys 
Käsitteellinen, ajallisen rajan sisällä olevien olentojen hahmotuskyvyn ulkopuolelle jäävä suurempi tai pienempi avaruuden tai kaikkeuden moniulotteinen osa, sisäisenä ja ulkoisena kokemisena. Ihmisen yksilökohtainen, persoonan kehittyneisyyteen liittyvä ymmärretty hahmotuskyky eroaa muista vastaavista saman lajin edustajien keskinäisestä oivaltamisesta suhteellisuuden käsityksissä. Kehittyneempi tietoisuus kykenee hahmottamaan ymmärryksellisesti kokemukselliseen kasvuunsa tukeutuen monisyisempiä laajuuksia ulottuvuuksineen, kuin henkistymisen kasvuaan aloitteleva.

SANASTO; Universaalista Opetusta Kosmoksesta Yhdistelmäkirja osat II ja III, painettu 1996, ISBN 952-90-7952-4

Sanojen ja ilmaisujen selityksiä 
Sanojen ja ilmaisujen täydempi sisäistäminen laajentaa varsinaisen kirjaosan moniulottuvuuksellista ymmärrettävyyttä. Sanaston seli­tykset avaavat uudella tehokkuudella ymmärtä­mään tekstiä ja siinä käy­tettyä vertauskuvallisuutta. Toisten erilaisten ulottuvuuksien ilmentymien ilmaiseminen on vaikeaa fyysisen maailman käytössä olevilla ilmaisuvälineillä, kuten sanoilla ja kuvilla. 
Ylimmät ulottuvuudet poikkeavat sisäisiltä ja ulkoiselta raken­teiltaan fyysisestä maailmastamme sitä enemmän mitä korkeammasta olevaisuuden tasosta on kysymys. Oman fyysisen ainetasomme aisti­mukset ovat lähes samat eri ihmisillä. Suuriakin eroja on olemassa per­soonakohtaisten valmiuksien vuoksi. 
Yksilökohtaiseen kokemukselliseen kasvuun ollaan sidottuja, kun siirretään toisten ulottuvuuksien lainalaisuuksien vaikutuksessa olevia ulkoisia ja sisäisiä elämänmuotoja, tapahtumasarjoja, kes­kinäisiä liitännäiskytkentöjä ja kaikkeuden sen osan kohteena olevien suppeampien tai laajempien tasohavaintojen ymmärryksellistä kuvausta. 
Jokainen meistä joutuu toimimaan oman itsenäisesti luoman­sa viite­puitteiston pohjalta. Meihin persoonakohtaisesti ulkoisista tai sisäisistä vaikuttavista tekijöistä huolimatta joudumme jokainen toimimaan luomamme sisäi­sen viitepuitteiston pohjalta. Vain siihen verrattavat havainnot ja koetut tapahtumat oikein ymmärrettynä opettavat meitä kasvus­samme todelliseen ihmisyyteen. 

Aikakausi 
Pienempi tai suurempi jakso, joka on määritelty si­säisten ja ulkoisten vaikutteiden perusteella. Planeetan pyöräh­dysaika, kiertoaika, tai muu suurempi jakson osanen. Esim. kosmi­nen vuosi vajaa 26000 vuotta, jaettuna kahteentoista aikajaksoon (n. 2000 v.). 

Alin Itse 
Fyysinen keho, yhdessä eetterisen vastineensa kanssa. Eetterisen vastineen tehtävänä on antaa elämänvoima aineelliselle keholle täyttäen fyysisen aineosan, mutta eri värähtelykentän sisältöise­nä. Vastineeseen liittyvät sieluker­rokset alem­milta kerrok­siltaan (astraaliset kehostot). 

Alitajunta 
Osa tajuntaa, joka ei ole ymmärryksellisessä käytössä persoonan tietoisuuden jollakin kerroksella. Fyysisellä tasolla alitajunnan avautuminen on yksilökohtaisen henkisen kehitykselli­syyden tulos. Siihen kuuluvat kehomuistin ne alueet, jotka ovat päivätajunnan saa­vuttamattomissa. Mielen tunne-, äly-, ylempi äly- ja syykerrok­set ovat fyysiseen kehoon sidoksissa olevalle yksilölle alitajun­taan kuuluvia osia. Suotuisten olosuhteiden valli­tessa jokaisella on yksilö­kohtai­set mahdollisuudet päästä tie­toisuustilassa alita­jun­nan alueille. Eräs keino on hypnoosi. Muita ovat hiljentyminen, medi­toin­ti, erilaiset mieltä avaavat harjoi­tukset jne. Mitä ylem­mäksi väräh­telyjen korkeataajuisuudes­sa edetään, sitä enemmän ali­tajun­nasta siirry­tään tiedostamatto­maan tajunnan osaan. 

Animaalinen 
Eläimellisyyteen viittaava, tai eläinasteiden toi­minnan tasoihin samaistuvat suoritteet ihmisymmärrykseen sopeutet­tuna.

Asteet 
Asteet eli tasot ilmaisevat henkisen kehittyneisyyden suhteelli­suuden kehityskier­rossa ja ne on otettava suuntaa antavina ohjeel­li­sina arvoina. Esim. maanasteet ja sädeasteet.  

Astraalinen (Ajatus- ja tunnetasojen kehostot)
Astraalinen kehosto ja siihen liittyvät toiminnot toteutuvat aja­tus- ja tunnesisältöisten energioiden ja niiden hallinnallisen luovuuden kautta. 

Aurinkoperhe 
Yhden tai useamman keskuskappaleen ympärillä olevat planeetat kuineen, asteroidit, pyrstötähdet ja muut keskuksen vetovoiman sisäiseen vaikutuspiiriin sitoutuneet aineelliset ja aineettomat (ylifyysiset) kappaleet. 

Aurinkojen yhteisperhe 
Useiden aurinkokuntien muodostama laajempi avaruudellinen taivaankappaleiden yhteiskooste. Rakenteellisissa laajuuksissa ja sisällön muodostavissa määrissä ilmenee eroavaisuuksia esim. yhteiskoosteen osien keskinäisen ikävaikutteen ja koosteen yhteisiän mukaan. Aurinkokuntien keskinäinen etäisyys ja niiden sisältöön kuuluvien kappaleiden lukumäärät poikkeavat keskinäisesti toisistaan. 

Avaruus 
Kaikki planeettamme sisä- ja ulkopuolella olevat laajem­mat koko­naisuudet. Sisä- ja ulkoavaruudet. 

Avustaminen 
Suoraan tai välillisesti monin erilaisin menetelmin toteutettu pienempi ja/tai suppeampi korjaava tukeminen. Ohjaavat ja säätele­vät toimenpiteet voivat sisältää samanaikaisesti useampia ulottu­vuu­den kerroksia kohteiden ja säätelijöiden tarvitseman yh­teislin­ki­tyksen puitteissa. 

Buddhinen (Syytasojen kehostot) 
Koostuu seitsemästä ulottuvuuskerroksesta ja jälleensyntyvän minän, eli sielun pääenergioiden koosteet ovat vaikutukseltaan näiltä tasoilta peräisin. Sinne kootaan aikakausien saatossa ymmärryksel­lisessä henkistymisen kasvussa saavutettu sielullinen pääoma oikein laadullistettujen kaikkeuden energioiden avulla. Näiltä kehostojen kerrostumilta ovat peräisin vaikuttavimmat myön­teiset ja elämän laatua haittaavat kielteiset ominaisuutemme. Laimeammat ja helpommin muutettavat vääristymät saavat kiinnityk­sensä näitä kerroksia alemmista kehostojen ulottuvuuksista. Sil­loin niiden korjaaminen on helpompaa vähäisemmän energiavarauksen­sa vuoksi. 

Chakrat 
Ovat seitsemän pääsäteen aktivoinnin kohteita ihmisen kehos­toissa. Jokainen pääkeskus eli chakra ottaa vastaa pääsäteitä ja luovut­taa niiden informaatioenergiaa persoonallisuuden kehitys­tä vastaa­valla määrällä ja teholla. Kehostoissa toimii runsaasti pienempiä vas­taavuuksia chakroille, joiden avulla kaikkeuden elämän energiat yhdentyvät persoonallisuuden olemuksien kehostois­sa. 

Deevat 
Deevat ovat moniulottuvuuksien kerrosten energiaolento­ja, joilla ilmenee tarvittaessa havaittavaa muotoa niillä tasoilla, joissa he olevaistuvat hahmoonsa. Suuri määrä kerroksia, joista jokai­sella on paljon rinnakkaisuuksia elämänvirtojen ilmenemisessä. Usein käyte­tään muita rinnakkaisnimityksiä, kuten luonnonele­mentaalit, luon­nonhenget, enkelihenget, deevaenkelit ja luonnon kuningaskun­nat. 

Desimaali- eli kokeiluplaneetta 
Suhteellinen nimitys sellaisille planee­toille, joilla suoritetaan eriasteista elämänkokeilua. Nämä kokei­luplaneetat eroavat sisäi­siltä ja ulkoisilta olemuksiltaan valta­vasti toisistaan. Kuuluvat osana kaikkeudelliseen suureen suun­nitel­maan. 

Diagnosointi 
Tutkiminen ja tarkastelu, jota suoritetaan monin toisistaan ero­avin vaihtoehdoin. Kyseeseen voi tulla mekaaninen, fysikaalinen, kemiallinen ja yliaistisin keinoin tapahtuva kohde­tilanteen mo­niulotteinen tutkiva erittely. 

Elementaalit
Vertaa deevat ja luonnonhenget. Rinnakkaisilmaisu, jota käytetään kuvaamaan usein suppeampaa tai laajempaa olentojen ilmenemistasoa ja niiden muotoja. 

Elonaallot 
Esim. kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan elonaal­lot. Jokai­sella elon­aaltokoosteella on sisällöllisellä kehi­tysas­teilla rinnakkai­suuksia ja sisäisiä tasoeroja. (Esim. ilmaisu elonaaltojen sisäl­lön olemuksesta: Jumaluus nukkuu kivikunnassa, herää kasvikunnas­sa, liikkuu eläinkunnassa ja tulee olemassaolostaan tietoiseksi ihmiskunnassa yksilöissä). 

Elämän Kirja 
Vertausilmaisu elämän sisällön perimmäisistä lainalaisuuksien toimivuudesta yksilöä ja kaikkeutta ohjaavana säätelynä. Yksilön kohdalla Elämän Kirja sisältää kaiken opitun ja oppimaksi tarkoi­tetun tiedon sisäisen ohjelman. Laajempi Elämän Kirja käsittää kaikkeuden sisäisen ja ulkoisen lainalaisuuksien tiedon ohjauksi­neen. Fyysisen ainemaailman ohjaavat hallitsevat energiavirtapii­rit ovat sidoksissa muihin hienompien ainemaailmojen vastaavuuk­siin. Esim. Ihminen on penkonut Elämän Kirjaa omavaltaisesti menemällä sotkemaan elävien alkuaineiden olemuksellista rakennet­ta tuntematta riittävästi lainalaisuuksia vetypommista. Vety on elävä alkuaine ja sen sisäisen ominaisuuden muuntelu saattaa aiheuttaa huonossa tilanteessa arvaamattomia ketjureakti­oita. Vedessä on vetyä, jolloin vetypommin räjäytys saattaa vai­kuttaa elämää säätelevien virtapiirien kautta ketjureaktion leviämiseen aineen hienom­mille ulottuvuuksille ja muualle avaruuteen. 

Elämän plasma 
Suuntaa antava nimitys sille elämän alkeellisimman siemenen sisäl­tävälle esikoodatulle alkukoosteelle, josta vaihe toisensa kautta tulee pitkällisen ajan kuluessa kehittyneempiä ja edellisiä elämän ilmentäjiä monipuolisempia olentoja. Elämän plasma voidaan siirtää muualla kootuista sisällöllisistä aineista muun­nelmana meille näky­välle tai sitäkin korkeamman värähtelytaa­juuden omaavalle planee­talle. 

Energiat
Yleisilmaisu, pitäen sisällään ohjauksen, informaation ja sisäl­löllisen värisointukoosteen. Energiat voivat olla jossakin muodos­sa tai ne saavat muotovaikutteensa joutuessaan kosketukseen tai saadessaan toisen ulkoisen, herätteenomaisen sidosvaikutus-akti­voin­nin. Vaikutteen voidaan katsoa koostu­van kolmesta pääosasta: ohjaava rak­kaus, säätelevä viisaus ja luova voima. Jokainen alene­va elämän sisältö muuntaa ylempää vuodatettua kor­keampaa ohjausta energioiden olemusta omalla kehityksellisyydel­lään. Muuntamisen varauksellinen tulos voi olla teoriassa suoraan oike­aan Elämän Ohjaukseen yhdentyen positiivisen täydellinen tasa­painotilantee­seen nähden, tai kohteesta riippuen poikkeava rat­kaise­valla va­rauksellisella olemuksellaan. Poikkeaman tehollinen suu­ruus, laajuus ja vaikutussidonnaisuus muuhun kokonaisuuden osiin sen yksilöitymisen kautta aiheuttaa jatkossa täydennystä hakevan sidoshakuisuuden. Näistä johtuen koetaan keskinäisyysvaikutteet kielteisinä ja/tai myönteisinä sidosenergioina yksilöl­lisyyden varautuneisuuden mukaan. Eteen tulevat tapahtumat ovat raken­teellises­ti neutraaleja, mutta yksilön ja tilanteeseen akti­voitu­neiden toisten persoonien persoonallisuuksien sisällöllinen ener­giava­rau­tuneisuus avaa keskinäiset tasolliset ja laadulliset jännit­teet. 

Energiavaikutin 
Sielusuunnitelman laatimisen jälkeen energiavaikutin toimii herät­teellisesti kummankin vanhemmaksi aiotun persoonan energialli­silla kerrostumien kytkennöillä: vetäen esiin voimakkaampana kehol­listu­maan pyrkivän sielun tarvitsemat, esillä olevat ja piile­vät ge­neet­tiset perimävalmiudet. Piileviä valmiuksia energiavai­kutin vah­vistaa herätteensä oikeassa suhteessa siihen mahdollisuu­teen, mitä on sillä erää vanhemmilta saatavilla. 
Jokaisel­la yksi­löllä ilmenevät yksilökohtaiset geeniperimät omien vanhem­pien kautta saatuina tekijöinä. Kehollistuman ensihetkestä alkaen ollaan tekemisissä aineen hienosyisillä tasoilla energia­vaikutteen kautta aktivoitu­vissa kytkennöissä DNA-koodien sisäisen yhdistymi­sien tapahtuessa. Siitä hetkestä tarvit­ta­vat, saatavissa olevat perimä­vaikutteet saavat eetterisen ja fyysisen muotonsa energiakoodien ohjausvoi­makkuu­den seurauksena. 
Muissa yhteyksissä ollaan energiavaikuttimen osalta suh­teutettuna tilanteen laajuuteen, monitasoisuuteen ja sen suh­teu­tettuun tar­koituksenmukaisuuteen sitä enemmän, mitä ylevämpää tehtävää varten tällainen järjestely on avattu. Energiavaikuttimella voi­daan vetää kahta tai useampaa yksilöä tekemisiin toistensa kans­sa, mikäli näiden sielukerroksissa ilmenee tarpeeksi voimakasta aktivoituvaa saman­kaltaisuutta yhteishakuisuuteen. Siis, energia­vaikutin on ylempien taustavoimien käytettävissä oleva työväline konkre­tisoida voimistuva toteuttamiskelpoinen mahdollisuus fyysi­sen ulot­tuvuuden yksilöiden keskinäiseen kanssakäymiseen. Tämä sil­loin, jos sillä on kokonaisuuden jatkuvuuden kannalta oleellis­ta merkitystä nyt hetkessä ja jatkoa ajatellen. 

ESP (Extrasensory Perception) Aisteista riippumaton havaitseminen.
Tarkoitetaan fyysisen ulottuvuutemme aistihavaintoihin verrattavien vaikuttei­den keräämistä, vastaanottoa ja siirtämistä omiin sisäisiin tie­toisuus- ja energiatasokenttiin. Jokainen yksilö tekee fyysisestä maailmastamme persoonakohtaisia aistihavaintoja, joiden sisällöl­li­nen informaatiokooste eroaa vaikutteiltaan keskinäisesti toisten yksilöiden vastaavista. Ylifyysiset aistihavainnot poikkeavat persoonan henkisen kehitysasteen ja yksilökohtaisten valmiuksien edellyttämällä laajuudella toisistaan. 
Älyperäisiin toimintasuun­tiin aktivoituneimmilla samankin kehitysasteen omaavilla yksilöil­lä tulee henkilökohtaisten valmiuksien kautta sisältötiedollisia eroavaisuuksia. Verrattaessa näitä yksilöitä luovempiin, taiteel­li­suuden omaaviin persoonallisuuksiin, eroavaisuudet korostuvat ha­vaintosisällön painotuksen olemuksen kautta samallakin kehi­tysas­teella. 
Ylifyysiset aistit ovat selvätunteisuus (sydänkes­kus), selvä­kuuloisuus (kurkkukeskus), selvänäköisyys (otsakeskus) ja selvä­tietoisuus (päälakikeskus). Jokaisella pääkeskus-tie­toi­suus­tasolla ilmenevät rinnakkaisuudessa yksilökohtaisen kehitys­suunnan sanelemat eroavaisuudet. Eri ulottuvuuksilla toiminnoissa tulee monisyisyyttä lisää ja laadullisuuden sisältö kasvaa saaden alempia kerrostumia täydempää energiatiedollista toimivuutta lisää kohoamisessa tapahtuneen kasvun sisällä ja sen kautta. 

Evolutionaarinen 
Kehityksellinen, elämän uusiutuvassa virrassa etenevä, tiedostet­tuun kokemukselliseen ymmärrykseen kiinnittynyt ohjaavuus ja säätely. Alimmillaan saa alkunsa elämän plasmasta, mutta voidaan tarvittaessa siirtää muillakin menetelmillä kehit­tyneempinä versi­oina osin valmiina, kohdemaailman kehittämissuunnitelman mukaan. 

Fysiologinen 
Havaittavat ja kehollisesti tunnettavat vaikutukset. Monenlaiset tuntemukset, jotka saattavat vaikuttaa kehollisille toiminnoille saakka. Kehon ja mielellisten toimintojen sisäisistä tai ulkoi­sista vaikutteista johtuvat muutokset voivat olla suuriakin ver­rattuna per­soonan senhetkiseen kokemukselliseen tasoon. 

Fyysinen (Ainemaailman kehostot) 
Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva per­soonallisuu­den osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää aineke­hon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastinees­sa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. 

Galaksi 
Tähtijärjestelmä, esin. Linnunratamme tai Andromeda. Kokonsa, sisältönsä ja kehittyneisyytensä puolesta erot voivat olla melkoi­sen suuria. Myös ilmenemisen ulottuvuudet poikkeavat toisistaan kovinkin paljon. 

Galaktinen 
Universaalinen tai kosminen hallinnollinen, ohjaava säätely ja informaatioenergioiden virtautuksen ohjaus. Laaja-alaisuus, yhdessä monitasoisuuden ja moniulotteisuuksien kanssa, on läsnä kerroksel­lisuutensa kautta. Sisältöön kuuluvat ohjaavat, toi­minnal­liset olentoluokat yhdessä kehityksellisten elämän virtauk­sien kanssa, niissä olevat kaikki osaset huomioiden. 

Geenit 
Kasvien, eläinten ja ihmisten kehoissa olevat elämänpe­rustan ohjel­mointihiukkaset (vert. geenikartat). Nämä sisältävät esi­kar­maat­tisuuteen (hei­jaste, peilaus) ja karmallisuuteen sidok­sin aktivoi­tuneita energiakoodeja. Vertaa: Energiavaikutin. 

Gravitaatio 
Käsitteellinen ilmaisu painovoimailmiöstä. Planee­tallinen gravi­taatio on sidoksissa ilmakehän magneettisuuteen, ollen sen liitän­näisvaikutus yhdessä kaiken muun materiaalisen molekyy­limagneet­tisuuden kanssa. Aurin­kokunnan sisäinen gravitaatio koostuu sekä pla­neetallises­ta paikallis­tekijöistä että kokonaisuutta sitovista moniulottei­sista veto- ja työntövoima-energiavirtapii­reistä. Täh­tien keskei­nen gravitaatio sisältää voimak­kaampia ulot­tuvuuk­sia, laajem­pisidosteisia virta­piirejä ja tähtisumukeskeisiä voima­kent­tä-vaikuttajia. Gravitaati­on pienemmät energiasidokset ovat akti­voi­tuneita joko paikalliseen ai­ka/tilakenttään tai laajem­piin ul­koi­siin, yli aikatilan ulottu­vuuksien vaikuttaviin energisiin lii­tän­näi­siin. 

Havannointi
Fyysisten ja yliaineellisten tajuntakerroksien ulot­tuvuuksilla suoritettavien ulkoisten vaikutteiden sisäistämistä. Selvänäköi­syys yms. siihen verrattavat valmiudet kuuluvat tähän sarjaan samalla tavoin kuin tavallinen näkömme ja kuulomme maal­lisella ulottuvuudella. 

Hengellisyys 
Henkisyyteen suuntautuvaa persoonakohtaista ja usein uskonnolli­siin vaikutteisiin liitettyä sisäistä herkistymis­tä. Hengellisyy­den sisällössä ilmenee suuresti kehittyneisyyden ero­avaisuuksia laajuudessa ja rinnakkaisuuksien kirjavuudessa. Todellinen sisäi­nen hengellisyys eroaa ulkoisesta näennäishengel­lisyydestä. 

Henkiosa 
Rinnakkaisilmaisu Ikuinen Itse -osalle. Korkein ilmenty­mä ihmisen kaikissa olemuksissa. Lähtöisin Jumaluudesta ja sidok­sissa kaik­keuden alkulähteeseen, tälle ominaisten virtapiirien välityk­sellä. 

Henkiparannus 
Yleisnimitys fyysisen tason yläpuolella olevien ulottuvuusenergi­oiden siirtävälle kana­voimiselle omaan olemukseen, ja/tai mihin muuhun toiseen kohtee­seen hyvänsä. Henkiparannus sisältää hitusen kaikkeuden alkuvoimaa, alkaen lievemmästä ajatuksella parantami­sesta, päättyen todel­liseen henki­parantamiseen kaikin ajateltavis­sa olevin sisällölli­sin, tehollis/tasollisin muunnelmin. 

Henkisyys 
Sisältää voimakkaampia ja selkeämpiä kaik­keuden laina­laisuuksien tuntemisia hallitsemisineen kuin mitä yleensä hengel­lisyyden tiellä kasvuaan aloittelevalle on mahdollista. Kehityksen virrassa kulkevalla oppilaalla on mahdollisuus päästä itseohjautuvammin henkisessä kasvussaan eteenpäin siten, että toiminta on ymmärret­tyä ja tietoi­sesti hallittua. Omaa persoonallisuutta valvovat ohjeel­liset, kontrolloituvat toiminnot, jotka muodostuvat konk­reet­ti­semmik­si ja käytän­nöllisemmiksi. 

Henkitasot 
Yleisnimitys, koskien kaikkea fyysisen tasomme korkeammilla ulot­tuvuuksilla olevia olentoja eri ilmenemisen maailmoi­neen. Tähän voidaan lukea sisältyviksi avaruudelliset tahot yhdes­sä, alkaen planeettamme astraalisten kerrostumien ulottuvuuksis­ta ja päättyen korkeampien värähtelytaajuus-kerroksien avautumiseen. Todel­liset henki­tasot ovat Ikuisen Itsen toimintaulottuvuuksien kerroksia. 

Herkistyminen 
Ymmärryksen laajetessa ja tietoisuuksien kohotessa saavutetaan uusia korkeampia ulottuvuuksia. Tästä seuraa liitännäisenä herkis­tynei­syyden vaikutus. Uusien entistä hienosyisempien vaikut­teiden sisäistäminen ymmärrykselliseen tietoisuuteen voimistuu silloin yksilökohtaisella sieluominaisuuksien avaamilla tekijöil­lä. 

Herkkyys 
Toimintatason herkkyys on persoonakohtainen ominaisuus. Samal­la­kin kehitysasteilla ilmenee oleellisia eroavaisuuksia. Luovuu­del­listen ja siihen kuuluvien muiden vastaavien vaikutteiden ener­gia­koodit (sisältöön liittyvät havaintovirikkeen ärsykkeet) aisti­taan perin yksilökohtaisesti. Herkkyys saattaa joissakin tapauk­sissa mennä hallittavuuden kestokyvyn edelle, jolloin kyse on yli­herk­kyydestä.

Ihmisyys 
Korkeammat sisäiset arvot toimivat alkaen jokapäi­väi­sestä elämäs­tä. Kaikessa persoonallisuus huomioi oikeuden­mukaisuu­den ja kaik­keuden todellisemman ohjauksen ja käsittä­ä ole­vansa pieni osanen elämää sen varsinaisessa merkityk­sessään. Siihen kuuluu elämän kunnioitus oikealla rakentavalla tavalla Suuren Suunnitelman yhden­mukaisuuden kanssa. 

Ikuisen Elämän Virtapiirit 
Kaikkeutta säätelevä ohjaava toiminta tarvitsee toteutuakseen sisältöään vastaavat Elämän Virtapiirit. Lähempänä kaikkeuden keskusta korkeammilla olevaisuuden ulottuvuuksilla ovat niiden sisällön rakenneominaisuudet toisenlaiset, kuin ulompana olevilla alueilla. Lisäksi monitaso-kerroksellisuudesta johtuen säätelyte­hon voimaan ja olemukseen tarvitaan jokaista kerrostumaa varten sen ulottuvuuden rakenteisiin tarkoitetut ohjauslinjat. 
Ikuisen Elämän Virtapiirien kaikkeuden keskustaa kauempana olevat ominai­suudet laimenevat välityskapasiteetiltaan siirryttäessä matalam­mille kerrostumille. Lähestyttäessä evolutionaarisia (kehityksel­lisiä) maailmoja niiden virtapiirien vaikutusvoimakkuus muuttuu enemmän väli­tyksellisyydeksi, esioh­jaamiseksi ja miedompien Elämän Virtojen sisäisesti suoritetuksi keski­tyssäädöksi.

Ilmoitukset 
Sisältötapa ja menetelmämuodot poikkeavat tasokkuu­tensa puolesta olemuksel­lisesta laajuudesta tapauskohtaisesti. Alimman oman sisäi­sen mielen luomista mukaelmista alkaen, todellisiin mestarei­den ohjaa­miin viestinnällisiin opetuksiin kaikkeuden oppilaille. Uudet voimakkaat herkistävät energiavuodatukset saattavat joissa­kin persoonakohtaisissa elämän tilanteissa ylivirittää liikaa, jolloin kanava avautuu ennenaikaisesti hallitsemattoman aikaisessa kehi­tysvaihees­sa. 

Ionisoituminen 
Alusten ja joskus myös olentojen ympärillä ha­vaittujen ilman ionisoitumisesta johtuvien valoilmiöiden sisällöl­linen luonne rakentuu useammilla tavoilla. Ilman sisältämä sähköi­nen magneetti­suus saa ainetasojen toisista ulottuvuuksista alus/olentokentän kautta korkeampaa energisyyden varausta. 

Itsekeskeisyys 
Samaistutaan vain omaan etuun ja sen liitännäis­vaikut­uksiin, jolloin toimitaan suppeakatseisuuden kautta pienel­lä ymmär­ryksel­lä. Itsekeskeisyydellä on sisällössään monia versi­oita ja variaa­tioita tilanteiden suomin edellytyksin. 

Itsekkyys 
Tietoisesti toimitaan vain omaa itseä varten toisten kustannuk­sella. 

Jalostuminen 
Ihmisyydessä saavutetaan ulkoisten ja sisäisten vai­kutteiden kautta oikein opittua kokemuksellista henkistä ikuis­ta pääomaa. Ja­lostu­minen toisissa ylemmissä elonaalloissa poikke­aa verrattavaan sisäl­löl­liseltä olemukseltaan tasojen edellyttämin, eroavaisuutta ilmentävin mahdollisuuksin. ­Alimmat elonaallot jalostuvat pitkäaikaisen kehityk­sen aikana tämän kautta seuraavaan ylempään kehitysaaltoon. 

Jaokset 
Universaalisissa hallinnollisissa järjestelmissä ja ­hierarki­oissa säätelevät ohjauslinjat muodostuvat rin­nakkaisuuk­sista, joista käytetään yleisnimeä jaokset. Kosmiset jaokset ovat pla­neettamme kokonaisuuden kannalta katsottuna toi­senlaisia kuin muualla avaruuksissa. Paikallisuniversumi jakautuu jaok­siin, joilla on jokaisella omanlaisensa ohjaajat sää­telijöineen. Avus­tusjaokset voimistavat valmiuksiaan planee­talliseen muutok­seen nähden enem­män kuin koskaan Maa-planetaarisen historian aika­na. 

Jarruttaminen 
Todellisemman Suuren Suunnitelman ohjauksen jar­ruttaminen voi toteutua tietoisesti, tai osittain tiedottomasti samaistumalla ympäröiviin vallitseviin vääristyneisiin käytösmal­leihin. Yksilö­tasoilla persoona saattaa eri syistä tai tekijöistä johtuen alkaa hidastaa omaa henkisyyden kasvuaan. Välillinen jarruttaminen ympäristöön vaikuttaen voi tapahtua uskonnollisten, poliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten arvovaltatekijöi­den avulla. 

Jatkuvuus 
Alkuun saatettu jatkuvuus on sidoksissa ulkoisiin ja sisäisiin, tietoisiin tai tiedostamattomiin vaikutteisiin. Yksilö­tietoinen kehitysaste, yhdessä ymmärryksellisen toimivuuden kanssa, luo kasvuun käytettävissä olevan pohjan. Vertaa: Herkkyys.

Juurirodut 
Yleisemmin eri tietolähteet jakavat ihmiskunnan kehi­tyssisällön seitsemään juurirotuun. Jokainen niistä eroaa rodul­lisilta ominai­suuksiltaan, sisäisiltä valmiuksiltaan ja muilta perinnöllisiltä olemuksiltaan rakenteellisesti toisistaan. 

Kaaos 
Käsitteellisesti tämä tarkoittaa jonkin sisältöistä se­kasortoa, jossa hallittu järjestyksellisyys ja järjestys on kadonnut osin tai melkein kokonaan. Kaaoksen sisällöllisyys voi koskettaa esim. ­luon­non sääte­lyjärjestelmiä, joita asiaan kuulumattomat ulkoi­set tekijät ovat häirinneet enemmän tai vähemmän. 

Kanavointi 
Välittää informaatiota monin toisistaan poikkeavin menetelmin. Sisällön energiallinen tasokkuus ja henkisyyden laa­dukkuus vaihte­televat tapauskohtaisesti jokaisessa tilanteessa. Kana­vointi­mene­telmiä on monen tyyppisiä eroten toisistaan sisäiseltä raken­teel­taan ja ulkoiselta olemukseltaan. Kana­voija on ylempien henki­tasojen ja kosmisten olentojen tietoi­suus-informaation välit­täjä. Vertaa: Meedio. 

Karhunpalvelus 
Kansanomainen sanonta tilanteesta, jossa suorit­taja mie­lestään tekee hyvää, mutta käyttääkin liian voimakkaita menetel­miä. Koh­teessa tuleekin vahin­koa pidemmällä aika­välillä katsottu­na. Voi­makkaat, karkeat ja usein oman pienen ymmär­ryksen kautta nähdyt moraalis-eettiset oikeusperusteet ovat tällöin vahvasti vaikutta­massa taustalla. 

Karma 
Yleisnimike syyn ja seurauksen lain toteuttaville ener­gisille ohjaavuuskaavoille. Vaikutusherätteet ovat sielun monissa kerros­tumissa ohjelmoituina kiinnikkeinä. Ne ohjaavat per­soonan omia fyysisillä- ja sen yläpuolisilla ulottuvuuksilla olevia sidoksia toisiin vastaaviin yksilöihin. Tietoisesti suori­tettu väärinteko on syy/seuraus vaikutteeltaan painavampi kuin ymmärtä­mättömyydes­sä suoritettu teko. Jos ulkoiset tekijät pakottavat henkilön toimi­maan vastoin omia eetisiä ja moraalisia arvoja, silloin huomioi­daan teon suorit­tajan todelli­set motiivit. 

Karman neuvosto 
Viisaiden ja Korkeiden olentojen muodostama ryhmä, joka käsittelee persoonan tekemiä syyn ja seurauksen lainalaisuuden kautta suoritet­tuja ratkaisuja universaalisen oikeuden-mukaisuu­den pohjalta. Karman neuvosto huomioi myös persoonan oman ymmär­ryksen tasotietoisuuden kehitysasteen ratkaisuja tehdessään. 

Kasauma 
Suurempi kooste energioiden, aineen ja säätelyjärjestel­mien yh­teisinformaatiosidoksen tuloksena. Kasauma voi sisältää oikeaa ja väärää energioiden yhteisvaikutusta samanaikaisesti. Kasauma voi olla avaruudellinen esiaineinen, esienerginen, ainei­nen, energinen ja magneettis-virtapiirinen muodostelma. Kasau­tuma on seuraava voimakkaampi, hahmottuneempi muunnelma kasaumasta. 

Kasvikunta 
Sisältää fyysiset ja kasvien eetteriset vastineet sekä jokai­set kasviryhmät ja niihin kuuluvat, elävöittä­vät ryh­mäsieluenergiat. Kullakin kasvikunnan lajikkeella on omat vastaavuutensa ryh­mä­sieluissa. 

Kausaalinen (Korkeamman älykerrosten kehostot) 
Ylempien korkeamman älyn jalostuneempien ominaisuuk­sien tie­toi­suuskerrokset ovat tällä ulottuvuudella. Ilmaisu äly on ymmärret­tävä laajemmin ja monisyisemmin kuin mentaalisessa merkitykses­sään. Persoonan vas­taavat kehos­tot ovat näiden toimintojen lähtö­energiakenttiä. Tie­toiseksi toiminnantasoiksi nämä muodostuvat pitkällisen ja oi­keasuuntaisen kehityksen kautta ihmisyyden tiellä. 

Keskimmäinen Itse 
Yleisnimitys tarkoittaen sielukokonaisuutta, joka on Ylimmän Itsen ja Alimman Itsen välissä. Tietoinen, ymmär­retty, kokemuksellisuu­den kasvun kautta saavutettu henkinen pääoma sitoutuu energioi­densa vastaavuudella jokaiseen sielukerrostumaan oppi­laan ikuisuu­den kasvun tiellä. Karmalliset vaikutteet sielullisina ohjelmoin­teina sääte­levät alimman itsen ominaisuudet ja kaikkien muiden tekijöiden sisällölli­set arvot, sekä sidosten vaikutusvahvuudet ulos­päin toisiin yksilöihin. 

Kirkkaammat olotilat 
Näissä Ikuisten Kosmisten lainalaisuuksien ymmärretty hallinta voimistuessaan laajenee kehityksen edetessä, samalla kun kohotaan kasvun tiellä kerrostasoja ylöspäin. Myös fyysiselläkin ulottu­vuudella, rau­hallisten meditaatio- ja hiljentymishetkien aika­na, voidaan saa­vuttaa kirk­kaimmat tietoi­suuden tasot persoonan henki­sen kehit­tyneisyyden edellytysten suomalla vastaavuudella. 

Kohtalon varajoukko 
Koostuu kunkin planeetan edistyneemmän perus­olentokunnan kehit­tyneimmistä yksilöistä, joille asuinpallon­sa yhteinen koko­naisuu­den etu on yksilöetua tärkeämpää. Kohtalon varajoukko koulu­tetaan ja ohjataan yksilötasoilta alkaen kunkin planeetan henki­sen hal­linnon ohjauksen kautta. Normaalina kehitys­jakson aikoina kohtalon varajoukko on pieni, käsittäen vain tar­peellisen valmiusmäärän poikkeustilanteita varten. Planeetallinen mur­rosvaihe vaikuttaa ai­kanamme, jolloin kohtalon varajoukkoon ote­taan lisää yksilöitä. Mukaan otettavilla tulee olla keskiverto­tasoa korkeampi moraalinen ja eettinen sisäinen arvomaailma. 

Kooste 
Yhteismuodostelma erilaisten energioiden, säätelyvirtapiirien, esiaineisten ja aineisten muodon/sisällön muodostavien sidostekijöiden yhteenliittymästä.

Koulutus 
Johdonmukainen, hallittu ja yleensä pitempiaikainen ohjelma. Sisällön tehokkuuden ja laadullisuuden määrät ovat sidottuja kohteen kehityksellisyyden mukaan. Yksilön koulutus eroaa ryhmän vastaavasta rakenteellisten tekijöiden ja opetuksen tehokkuus/tasokkuus-laadullisuuden suhteen. 
Aluksi koulutus rakentuu kolmesta, kohdetta aktivoivasta tekijästä. Lievemmillään alkuun ollaan, joko tietoisessa, alitajuisessa, tai tiedostamattomassa ohjauksessa. Tämä voi toteutua sisäisillä ja ulkoisilla vaikutteilla kohteeseen nähden, saaden siihen entiseen tilanteeseen verrattuna muutosta hitaammin aikaan. Seuraavana ovat tehokkuudensa sisällön puolesta opastus-vaiheet, joita toteutetaan voimakkaammin ja yksityiskohtaisemmin kuin ohjauksen kohdalla tapahtui. Opastus on yksilöidympää ja persoonakohtaisempaa sen mukaan, mitä on kohde kokonaiskehityksellisyydessään. 
Opastuksessa siirretään tietoa käytäntöön opetellen ja kokeillen saatua koulutusta oman ymmärryksen sanelemin valmiuksin. Opastus-vaiheessa on myös mukana ohjausta tilanteiden tarvitsemalla sisällöllä. Tehokkokkaammin käytännössä toteutuva kolmas vaihe suoritetaan opetuksena kohteen sisäistämän aiemmin opitun ymmärretyn taustan pohjalta. Koulutuksen opetusosuudessa kohde työskentelee kaikilla elämänsä tietoisilla, alitajuisilla ja lopuksi tiedostamattomilla, eri kehostojensa mielen tietoisuus-ulottuvuustasoilla, vertaa: Mieli. 
Jokaiselle näille persoonan kerroksellisuuden alueille yksilöt joutuvat sisäisten ja ulkoisten ohjaus-, opastus- ja opetustehtäviensä kautta saamaan kokemuksellisuuteen perustuvaa ymmärrettyä käsitystään sisäistäessään elämänalueillaan olevia oppimahdollisuuksiaan. Koulutuksen edistyessä saavutetaan lievää ohjaavaa vaikutusmahdollisuutta jäljempänä tuleviin nähden. Aikanaan on mahdollista olla osana opastavaa koulutusta ja lopuksi opettavaa monikerroksellista opetustoimintaa. 

Kuolevainen 
Mikä tahansa luotu olento, joka on vielä kehityksen­sä tässä jak­sossa inkarnaatiokierron alaisuudessa. Kun vapaudu­taan karmalli­suuden ohjaavasta kehollistumien kierrosta, niin sil­loin ei enää olla planeetallisia kuolevaisia. 

Kuvien palvonta 
Hengellisten ja henkisten kuvien merkitys on yksilökoh­tainen ominaisuus. Kautta koko ihmiskunnan historian löytyy viit­teitä kuvamuotoisuuteen puettuun näkymättömien olentojen ja Juma­luuksien vertaukselliseen sijaispalvontaan. Jos palvonta kohdistuu pelkäs­tään kuvaan, eikä pyritäkään samaistumaan siihen kohtee­seen, mitä kuva tahtoo ilmentää, ollaan vain kuvanpalvojia. Kun esillä olevan kuvan kautta pyrkimyksenä on virittäytyminen siihen todel­lisempaan ylimaalliseen kohteeseen, ollaan kosmisemmin kiinni henkisyyden avaavissa virtapiireissä. Jumaluuden kuva, tai vastaa­va kiinnittää syvällisyyden pyrkimyksen kautta tietoisuuden hakui­suuden kohden kaikkeuden Korkeinta Ohjaavaa Alkulähdettä. Kuva toimii silloin virikkeenä (herätteenä), jolla voidaan avautua ylevämpiin tunte­muksiin ja tietoisuuksiin, sen sisällön mahdolli­suuksien mukaan, kuin yksilön hengentien edistyneisyys antaa myöten. 

Laadullisuus 
Sisäinen tai ulkoinen elämän olemisen laadullisuus antaa hengen­tien oppilaalle moniulotteisuuden virikkeisyyttä. Si­säinen oi­keasuuntainen elämän toteuttaminen ilmenee elävässä elämässä ul­koisena oikaisevana laadullisuuden heijasteena korjaavalla virik­keellä ympäristöönsä nähden. 

Liikennöinti 
Avaruudellinen liikennöinti toteutuu moniulotteise­na, erisisäl­töisten rakenteellisten ratkaisujen ja energiasovellu­tusten muun­nelmina. Liikennöinti kosmoksesta Maa-planeetalle toteu­tuu fyysi­sen ulottuvuuden aineentasoilta alkaen, samanaikaisesti muiden kor­keamman taa­juis­ten värähtelyjen ulottuvuuksien energioita ja aine­lainalaisuuksi­a hyväksikäyttäen, sekä pitkien aika/matkasidosten ohittaminen käyttämällä hyödyksi neljännen ja sitä korkeampien ulottu­vuuksi­en lainalai­suuksia, virta- ja energiakenttiä. 

Liikkumavälineet 
Kaikkeuden olentojen käyttämät liikkumavälineet eroavat melkoises­ti toisistaan sisältönsä, raken­teellisten ratkaisujensa ja ener­gioiden käyt­tösovellutusten puolesta. Liikku­maenergia-sovellu­tukset poik­keavat samallakin ulottuvuudella suori­tettavista lait­teiden toimi­ntamenetelmistä tapauksittain. Kosmoksen kult­tuureilla on käytössään samanai­kaisesti useam­piakin sovellutuksia liikkuma­ener­giansa suhteen. 
Pitkänmatkan liikkumavälineet toimi­vat useim­mi­ten kaikkeuden alkuvoiman muunte­lun eri versioilla. Keski­matkan liikkuma­välineet käyttävät tavattoman suuren määrän erilai­sia energisiä sovellutuksia, esim. gravitaatiol­lis­ten sähkö­magneettis-valoenergioiden mo­niulottuvuuksinen sovel­lutus ja foto­ni-suihku­moottorit, tai niihin verrattavia versioita lähilii­ken­tee­seessä. Myös kaikkeuden elämänvoiman muuntajien konkreettinen läsnä­olo avaruuden liikkumavälineissä energialaadusta ja ulottu­vuud­en tasois­ta riippuen, tulee tapauskohtaisesti välttämättömäk­si. 

Loistavuus 
Perusainetasoon verrattuna henkisyyden sisäinen valoi­suus luo ulkoisesti havaittavan vaikutelman loistavuudesta. Energioiden korkeataajuisuus kohottaa tietoisuuden ymmärryksellis­tä osaa saaden aikaan keveyden ja loistavuusolotilan. 

Luojan Suuri Suunnitelma 
Kaikkeutta koskeva, elämää ohjaava, sää­televä ja luova, täydelli­nen, sisäinen ja ulkoinen hallintaohjelma. Jokaista avaruuden osaa kos­keva osakosminen suunnitelma säädellään ja ohjataan kerroksit­tain niitä koskevissa ulottuvuuksissa erilli­sesti, mutta kuitenkin elämän virtapiirien kautta yhteisesti. 

Luonto 
Yleisilmaisu kaikesta planeettamme fyysisen aineen ja sen eette­risten vastaavuuksien yhteisilmentymästä. Luontoon kuuluvat myös elementaaliolennot kaikkinensa. Aineen ulottuvuudesta ha­vaittuna kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunta kokonaisuudessaan muodostavat fyysisen luonnon. 

Luovuus 
Luovuudessa ilmenee lähtötasollisia versioita saman mahdollisuuden ver­ran, kuin on yleensä ihmisiäkin olemassa. Jokaisella yksilöllä on persoonallisuuden valmiuksien kautta mahdollistuva ainutkertai­nen sisällöllisyys luoda. Taiteellinen luovuus on vain osa mielen kautta tulevaa luovaa voimaa. Ajatuksellinen- ja visu­ali­sointi­luovuus ovat apuvälineitä hengentien oppilaalle. Elämän ylläpitä­vien luovien voimien hallin­ta ohjauksineen kuuluu hengen­tien kulki­jalle myöhemmässä kehityk­sen vaiheessa. 

Maa-planeetta 
Kokonaisuus, johon kaikki aineellinen, energinen ja hallinnol­lis-säätelyllinen henkeistävä sisältö vaikuttaa yhteisesti, olomuodon kehi­tysaal­lon tasoista ja yksilöitymisen vaiheesta mää­räytyen. Energioiden läsnäoleva konkreettisuus alkaa toteutua voimakkaam­min, kun avaudutaan fyysisyyden ylittäviin, korkeampiin planeetal­lisiin kerroksiin. Fyysinen ulottuvuu­temme on koossa ylempien elämänvirta­pii­rien kautta saata­vista monisyisistä ja -tasoisista energioista. Astraa­liset kerros­tumat saavat ylläpitävät voimansa niitä ulottu­vuuksia ylemmiltä sääte­lyiltä. Samankaltaisuus tasol­lisesti muu­tettuna olevaistuu mentaa­lisille kerroksille. Näin jokaisessa pääulot­tuvuudessa on niiden ominaisuuksia esilletuovat vastaa­vuudet. Lisäksi on huomi­oi­tava, mitä koh­dassa luonto ker­rottiin. 

Maanläheinen 
Ihmisyksilön henkisyyden kehittyneisyyttä ajateltaessa persoonal­li­suuden ymmärrys ja kehitysasteet ovat keskitason alapuolella. Käyt­täytymiseen tulee itsekeskeisyyttä ja se saattaa sisäl­tää aina­kin ajoittain eläimellisyyteen viittaavia piirteitä. 

Magneettisuus 
Tässä toimii monia vaikutteellisia muunnelmia kerroksellisuuden ja sisällön vaiku­tus-tehokkuuden olemuksessa. Metallinen magneetti­suus eroaa ilmakehäl­lisestä vastaavasta rakenteesta. Kosmisilla kerroksilla havaitaan rinnakkaisesti poik­keavuuk­sia magneetti­suus/ener­giasidosten rakenteellisissa suhteis­sa. Univer­saalinen vastaa­vuus on olemukseltaan monikerroksellisem­paa ja sisältörik­kaampaa heijas­taen sidoskenttien yhtenevyyden vaiku­tus­alueelleen. 

Mahaparanirvaaninen (Ikuisen Itsen, Yliminän kerrokset) 
Rinnakkaisilmaisu Ikuisen Itsen kerroksil­le. Käytetään myös Yli­minä-nimitystä ja Henkikipinä-ilmaisua, mutta myös monia vas­taa­vuuksiakin on olemassa eri versioina. Persoonan korkeimman osan ilmenty­mäkerrokset, joihin aikanaan fuusioituu korkein ymmärret­ty kokemuksellisuuden kautta saavutettu ener­giavarauksel­linen tie­topääoma. 

Mataluus 
Tilanteen perustavoitetasoon nähden voi värähte­lyl­linen vastaa­vuus yksilössä tai koh­teessa olla energioi­den sisäl­lössä matalavi­reisempi kuin tavoit­teeksi asetettu yhtei­nen laadullinen taso. Myös vallitseva olemuskenttä saattaa olla sisäl­tönsä olemuksen puo­lesta persoonalla matalavireisempi verrattuna yleisolo­tasoon. 

Meedio 
Varsinainen meedio on yksilö, jolla on yliaistillisia valmiuksia. Hän voi omakoh­tai­sella persoonallisella tavallaan olla välit­täjä meidän ja ns. kuollei­den, edesmenneiden omaistemme välillä. Hän toimii ihmis­kun­nan inkar­naa­tiosidosten kiertoisuus-asteiden ta­soilla maanlä­hei­semmin kuin kanavoijat yleensä. Yksilökohtaisissa valmiuksissa ja persoonallisuuden henkistymisen kehityksellisyyk­sissä ilmenee laaja kirjavuus. Motiivit, yhdessä sisäisen todelli­sen yksilöpyrkimyksen kanssa, määrittelevät moraalis/eettisyyden tasokkuuden toimia toisten auttajana. Vertaa: Kana­voija. 

Menetelmät 
Kehityksellisyyteen vaikuttavissa vaihtoehdoissa voi­daan soveltaa useita rinnakkaisia menetelmiä tai valinnaismahdol­lisuuksia. Ke­hittämissuunnitelma ja planeetallisen pääohjelman sisältö vai­kuttavat rat­kaisevasti valintamenetelmien käyt­tö­ohjelmointeihin. 

Mentaalinen (Älykerrosten kehostot) 
Persoonan alimmat korkeampien älykerrostumien kehostojen toi­min­taulottuvuudet ovat näillä tasoilla. Alemman älyn tietoisuus­kes­kukset avautuvat näiltä kerrostumilta ja sinne kiinnityvät myös jalostettujen vas­taavien energioiden koosteet. Älytietoisuudessa on energisen sisällön ja laadullisen tasokkuuden tehokkuuksissa eroavaisuuksia kehittymisen tuloksena. 

Mestarit 
Suhteellinen nimitys saavutetuista kehityksellisyyden kautta avautuneista ja ymmärryksellä suoritetuista elämän laina­laisuuksi­en oikeista sisällöllisistä toteutuksista. Elämän eri alueilla pitkässä kehityksen virrassa ilmenee rinnakkaisesti lukuisa määrä kehitysasteeltaan samantasoisia, mutta sisällöltään ja muilta ominaisuuksiltaan poikkeavia mestaruuden suuntia. Kaik­keuden jokai­sella kehityksellisyyden pääasteella (maan asteet, sä­deasteet jne.) on omanlaisensa ulottuvuudet ja kokeneemmat, ym­märtäväi­semmät olennot mestaruuteen verrattavassa arvotilassa. 

Mielen auttajahenget 
Kaikkeudellisen kehityssuunnitelman mukaan annetaan evolu­tionää­risille (kehityksellisille) planeetoille kehittyvään olento­kuntaan avusta­maan mielellisiä energiaolentoja. Nämä ovat yh­teydessä seitsemään kosmiseen pääsäteeseen säädellen niiden infor­maatiol­lista energiasisältöä syvällisyytensä ja laajuutensa mu­kaan. Mielen auttajahenkien tärkeimpiä tehtäviä on saada kehit­tyvien olentojen tietoisuudet laajenemaan ja avautu­maan korkeampiin hengellisiin vaikutteisiin kohteen rajoittunei­suuden puitteissa. 

Mieli 
Mieli on yhdistävä virtasidos-koko­naisuus hen­ki-, sielu- ja keho­koosteiden keskinäisen yhteentoimi­vuuden yllä­pitäjänä. Mieli pitää sisällään tajuntakokonaisuuden, siihen kuulu­van jokaisen tietoi­suuskerroksen ja kulloinkin käy­tettävissä olevan määrän ymmärryk­sellistä käsitysominaisuutta. Mieli toimii eräällä tavalla runkona ja tajunta sen sisältönä. 

Moniulottuvuuksinen 
Vaikuttaa samanaikaisesti voimakkaammin usealla aineen ja energian olemisen kerroksella. Moniulotteinen sisältää heijastuksenomaisen vaikutuk­sen useammalle aineen ja energian olemisen kerrokselle. 

Muisti 
Varasto-ominaisuus, jonne ymmärrettyyn käsitteistöön ja kokemuk­sellisuuteen perustuen tallennetaan valmiuksia myöhempää käyttöä varten. Keholla on oma kehomuistinsa. Jokaisella sieluker­roksella ilmenee sille ominaiset vastaavuudet eri ulottuvuuksissaan. Kor­keimmillaan on henkiosien muistiohjaavuudellisuus. Planeetallinen tietoisuus­muisti tallentaa ja säätelee suurempitaajuuksellista pitkäaikaista vaikutusta jaksosta toiseen. Perimmäisenä sisältönä on kaikkeudel­linen aika-sidostilaan liittyvä ikuisuusmuisti. Sen alenevat osakerrokset ovat ns. akaasiatasot (menneisyys, nykyi­syys ja tulevai­suus). 
Muistimenetelmän sisällöllisessä rakenteissa ilmenee moni­versioi­nen rakenteellinen toteutumistekniikka. Muodon ja sisällön energiat Kaikkeudessa on tavaton määrä monentasoisia ja sisällöltään useam­man kerroksellisia energioita. Niiden olemuksellisuuteen kuuluu erilaisuus informaatiollisessa rakenteellisessa koosteessa sekä vaiku­tus yhdessä niitä säätelevien Elämän Virtapiirien kanssa. Jotkut ovat osa elämää ohjaavia kaikkeudellisia virtakytkentöjä yhdessä energisen sisältönsä kanssa. 
Toisten energioiden ominai­suuteen kuuluu olla muotoja koossa pitäviä ja elämänvoimaa sisäi­sesti sääteleviä informaatio-koosteita. Ihmisen koossa pitävän muodon energiat fyysiseetterisen kehon osalta eroavat ominaisuu­deltaan ja sisäiseltä vaikutukseltaan Maa-planeetan koossa pitävi­en energioi­den voimakkuudesta, laajuudesta ja sisällöstä. Ihmi­sen koossa pitävät energiat liittyvät planeetalliseen sidok­seen, mutta ovat omalla tavallaan erillisiä irrallisia muodonvoi­mia. Eroavai­suus ilmenee energioiden sisäisellä informaatiotaa­juuksilla kor­keuden ja kohdentumisen laajuuden ominaisuudessa. Ihmisen muodon pis­teytetty kohdennusenergia vaikuttaa ja jakautuu pla­neetalli­seen kokonaisenergiseen yhteissidokseen sisällön informaatio­energi­oiden heijasteina tai niiden sisäkkäisten elämän virtapiiri­en tuloksena. Vertaa: Virtapiirit. 

Muutoksen aika 
Suurempi vaihdos edellisten aikaenergioiden sisäl­lön muovaaman kehitysjakson olemuksellisesta muutokses­ta seuraa­vaan vastaavuu­teen uusilla tajunnallis/tieteishenkisillä vaikut­teilla. Voimak­kaasti sisäisiä arvoja muovaava ja ulkoisilla olemi­sen kerroksilla ilmenevä uusien arvojen suuntahakuisuus. Vanhat kahlitsevammat sidosmallit haihtuvat energioiden vähyyteen uusien inhimillisem­pien sisäisten ohjelmointien voimistumisen kautta. 

Neuvonantaja 
Henkisen tiedon ymmärryksen kehittymisessä kokeneempi ja monipuo­lisesti taidoissaan ympäristöään pidemmälle edennyt kaikkeuden matkaaja. Neu­vonantaji­en kehityksel­lisyyteen liittyvissä toiminta­tasoissa ja niiden ulottu­vuuksissa on omanlaisen­sa niihin parhai­ten perehty­neet ohjaajansa. Tasot ja rinnakkaisuu­det vierek­käisten elämänvir­tojen osalta säädellään aina kaik­keu­dellisen suunnitelman virta­piireissä. 

Neuvosto 
Vertaa edellistä soveltaen useampaan ohjaavaan olen­toon tai sääte­lijään samanaikaisissa toiminnoissa. Esim. karman, planee­tan, aurinkokunnan jne. neuvostot. 

Nirvaaninen (Alimmat henkimielelliset, ylimmän mielen kerrokset) 
Ylemmän mielenohjaavuuden sielukerroksilla ja niiden ulottuvuuk­silla olevat, pidemmän aika/tilajakson jälleensyntyvän minän ohjel­moin­nit. Syvätietoisen meditaation aikana pitkän ja päättä­väisen har­joittelun tuloksena, voi oikein elämän laina­laisuuk­sia nouda­tettuaan päästä näihin kerroksiin jopa henkilön ollessa fyysisen kehon ulottuvuudessa. 

Olemuksellinen rakenne 
Ihmisen, eläimen, kasvin ja kiven sisäinen ja ulkoinen rakenne poikkeaa ratkaisevan oleellisesti toisistaan. Elämän elonaallon energioiden sisällön erilaisuus yhdessä kehitysaallon yksilöity­misasteen kanssa antaa puitteet olemukselliselle rakenteelle. Ihmisen olemukselliseen rakenteeseen sisältyy yksilöityneen sie­luosasen kautta ja sen välityksellä tuleva Ikuisen Itsen per­soonakohtainen ohjaavuus. 
Eläimellä korkeammat elämän ohjaavuussäätelyt tulevat kunkin eläinrodun yksilöitä yhdistävän ryh­mäsielun keskuksen kautta. Silloin kummassakin olentoluokassa ilmenee olemuksellisessa rakenteessa sisäisellä henkistymis-ohjaa­vuudella melkoisia eroavaisuuksia. Kokemuksellisuus yhdistettynä ymmärrettyyn tietoiseen kasvuun eroaa vielä konkreettisemmin molempien sisäisen rakenteellisuuden pohjalta. 
Sielulliset raken­nemallit erilaisine elämän virtapiireineen koostuvat ener­giasisäl­löllisesti ja -tasollisesti kokonaisolemuksellisen raken­teellisuu­den ylemmän Elämän ohjaavuuden perusmallin pohjalta. 

Ohjaajat 
Yleisnimike kaikille fyysisen maailman tasojen yläpuo­lisilla ulottuvuuksilla oleville kehittyneimmille olennoil­le, joi­den toimenkuvaan kuuluu alempien elämänvirtojen sidoksissa olevien olentojen (ihmisten) ohjaaminen. Ohjaajien korkeus- ja kehitysulottu­vuuksissa on tavaton määrä hierarkisesti korkeampia ja ylempiä oh­jaajia. 

Ohjaavat Elämän Vartijat 
Liittyy jatkeena edellisiin ohjaajista kerrottuihin perustietoi­hin, mutta lisäksi näille kuuluvat toimivuuden sisällölliset luovat voima­virtapiirit. Ohjaavat elämän vartijat säätelevät ja ylläpitä­vät sisällöllisellä energiallisella olemuk­sellaan kohdekokonaisuu­tensa elämän edellytyksiä. 

Oikeasuuntaisuus 
Toiminta on yhdensuuntainen Kaikkeuden Suuren Suunnitelman kanssa, alkaen yksilöstä aina planeetalli­seen laajuuteen ja suu­reneviin universaalisiin sidoksiin asti. Rinnakkaiset elämän­virrat ja vaihtoehtoiset valinnat oikein toi­miessaan ovat yhden­suuntaisia Luojan runsaassa Elämän olemuksessa. Oikeasuuntaistami­nen on lievempi versio oikaistamisesta, joka on sisällöltään voimakkaam­man vaikutteinen. 

Oppaat 
Seuraavilla värähtelytasoilla, fyysisen maailmamme yläpuolella olevat olennot. Oppaiden jälkeen tulevat opettajat ja niin edel­leen. Opas-nimeä käytetään suppeam­massa kerrotussa versiossa, tai sisältäen kaikki ohjaavat olen­not erittelemättä Heitä miten­kään. 

Osakosminen 
Laajempi kuin pelkkä yhden persoonan ja sen lä­hi­sidos-linkkien kautta olevissa vaikutteissa suoritetut elämän valinnat toteutuk­sineen. Osakosminen sielun suunnitelma ohjaa yksilöä tekemään ohjaavuudellista toimintaansa laajempana, kuin mitä on sisällöl­tään pelkästään keskivertopersoonan elämä. Se voi­daan saada kesken kehollistumankin mukaan nopeuttamaan yksilö­koh­taista hengentien oppilaan kulkua. Silloin kuitenkin tulee velvoitteeksi sitou­tumi­nen persoonakohtai­sella edellytyksellä laajempaan oikeasuun­tai­seen avustamiseen. 

Paranirvaaninen (Henkimielelliset kerrokset) 
Ylimmän mielen ohjaavuuden kautta saavutettu sisältö, joka fuusi­oituu elämän kehitysvirtojen aikana ylempiin sielukerrok­siin. Nii­den energiasisältö on suoraan verrannollinen persoonan henkiseen kehitykseen. 

Parantajat 
Yleisnimitys henkilöille, joiden kautta voidaan siir­tää joko heidän omasta kentästään tai heidän olemuksensa kautta elämän korjaavia parantavia voimia. Parantajat voivat lievemmästä bio­energian siirrosta alkaen kanavoida moniasteisia sielunenergi­oita, tai kehittyneimmillään hengen voimia. 

Parapsykologia 
Tutkimusalueellinen yhteisilmaisu kaikille sel­laiselle kokemuksel­lisin, tieteellisin ja yliaistisin menetelmin saataval­le imformaa­tiolle, jolla voidaan katsoa olevan näyttöä muiden ulottuvuuksien vaiku­tuksesta fyysiseen maailmaamme. Kirlian-kuvaus on eräs esi­merk­ki ja transkommunikaatio-laitteiden kokeilut muunnelmineen edusta­vat toista alueellista sisältöä. 

Parisielut 
Nimikkeellinen ilmaisu henkienergia-sidonnaisuudesta kahden per­soonan välillä. Jakautunut monadin puolikas-osanen on varaukselli­selta olemukseltaan kahdenlainen, sillä jakautunut puolikas toi­sessa saa enemmän ohjaavuus/hallitsevuudellista sisäl­töä, toisen saadessa luovuudellis/elävöittävää energiavoimaa. Yhdessä nämä osaset ilmentävät Jumaluuden hallitsevaa ja luovaa energiayhdis­telmää. Persoonien kehittyneisyyssisältö ratkaisee, kuinka suuren käyttömäärän he yksilöinä tai yhdessä voivat tuoda fyysiselle ulottuvuudelle. 

Persoonallisuus 
Ymmärretyn kokemuksellisen kasvun sisällä saavutettu; elämän laina­laisuuksien toimintojen kautta yksilö on luonut henkis-ener­gi­stä pää­omaa. Yksilön kehittyneisyyden ja kaikkien muiden sie­lun­ominai­suuksien yhteiskoosteen käyttövalmius kaikilla sen ole­muksi­en ulottuvuuk­silla. Persoonallisuus koostuu fyysisen ulottuvuuden tasol­la olevasta kuoresta yhdessä sielukoosteensa ja korkeammalla värähte­lyn taajuuksien ulottuvuuksilla olevan henkiosansa yhteen­liittymänä. Jokaisella yksilöllä on käytössään vain osanen pääsielu­koostettaan sielun suunnitelmansa mukaan. Tästä muotoutuu per­soonallisuuden yksilöllisyysominaisuudet sen kehollistuman aikais­ta oppijaksoa varten. Vertaa: Mieli. 

Päivätietoisuus 
Fyysisessä maailmassa ollessamme meillä on taval­lisesti käytössäm­me tajunnan sisältä tietoisuuden osa, jota kutsu­taan päivätietoi­suudeksi. Nukahtaessamme siirrymme unitietoi­suuden kerroksille ja niiden yläpuolisten tietoisuuksien alueiden ta­soille. 

Pääsäteet 
Kosmiset pääsäteet, joita ulottuvuudessamme toimii seitsemän ja lisänä ovat niiden alasäteet, joita on lukuisa määrä. Lisäksi aikaisempaa enem­män tulevat vaikuttamaan universaalisemmat säteet korkeimmalta energi­oiden vaikutustasoilta. Jokaisella pääulottu­vuu­della ilmenee seitsenjaollisuus teho/laajuus-olemuksen kautta. Kolmesta tasoker­rostumien ulottuvuudesta (asteet, sädeasteet ja valon sädeasteet) kertautuu seitsemän jokaiselle alueelle ala­sätei­neen, eli 7+7+7=21. 

Raadollisuus
Alhaisin motiivein ja itsekeskeisin perustein toimi­vat yksilöt. Olemisessa voi esiintyä eläimellisyyteen viit­taavia piirteitä tilanteista riippuen. 

Rajallisuus 
Yksilön henkinen kehittyneisyys yhdessä oman ymmär­ryksellisen tahdon kanssa luo rajoitteet, joiden sisällä persoona hyväksyy tai hylkää elämän sisäistä/ulkoista rikkautta. Samankin kehityksen omaavilla esiintyy rajallisuudessa eroavaisuuksia elämän eri sisäl­töi­sillä alueilla. Rakenteellinen olemus Ihmisen, tai minkä muun hyvänsä elämän kantajan rakenteellinen olemus, on kunkin kohteen ilmenemisen rotu- ja lajikohtainen malli. Pitkällä aikajänteellä yleensä tapahtuu pientä muuntumista rakenteellisen mallin olemuksellisuudessa jokaisen elonaallon kohdalla evolutionaarisissa (kehityksellisissä) maailmoissa. Kehittyneisyys vaikuttaa mielellisillä, hermostollisilla ja fyy­sis-eetterisillä olemuksien alueilla. Sielulliset vaikutukset taus­taenergioina ovat ratkaisevia muutoksen kaavan muuntajia ja malle­ja. Näille rakentuu kehollistumisien kierrossa ohjaavuuskaavat, joiden sisällön avautuminen fyysisen maailman ulottuvuudessa toteutuu yksilöissä. 

Reserviläinen 
Rinnakkaisilmaisu kokeneemmalle kanavalle/kontakti­henkilölle. Toimii osakosmisen sielun suunnitelman sisällön perus­teella yhteistyössä planeetallisen henkisen hallinnon ja ohjauksen kanssa. Koulutetaan mahdollisia poikkeavuuksia planeetallisessa kehityksessä korjaa­viin toimenpidetehtäviin. Aikanamme näiden persoonallisuuksien lukumää­rää lisätään ja mukaan otetaan sellaisetkin, joita rauhal­lisempina aikoina ei sellaise­naan vielä kelpuutettaisi näin aikai­sessa yksilöllisessä kehi­tystilas­saan mukaan. Sellaisen sielun oman henki­sen kehityksellisyyden kasvun laajuus voi olla tarkoitettu silloin toimimaan varsinaisesti suppeamman suunnitelman mukaan, mutta hänen henkilökohtainen ponnistelunsa planeetan eduksi suure­nee ja avaa laajempia valtuuksia kehitysasteeseensa. 

Ryhmäsielut 
Yhteisenerginen pääkooste, johon ohjautuu Jumalalli­nen suunnitelma ja säätelyohjaus. Kivikunnan jäljempänä olevat ryhmäsieluvastineet eroavat kasvikunnan yksilöitymisen tiellä edenneistä vastaavuuk­sista. Eläinkunnan ryhmäsielukoosteet ovat pidemmällä kasvikunnan ryhmäsielujen yksilöitymisen kasvun olemuk­sesta. Ihmiskunnalla on eriytynyt sieluolemuksellisuus, eikä ryhmäsielua ole enää sel­laise­naan. Jumaluudellista energiaa ottaa yksilökentissä vastaan hen­kiosa eli Ikuinen Itse. 

Saaste
Aineellinen saaste on hallitsematon määrällinen ja laadullinen poikkeama perimmäisistä elämän ohjaavista arvoista kohteessa. Ihminen on toiminnoillaan saanut luontoon perimmäisesti sellaises­sa sisällöllisessä olemuksessaan sinne kuulumattomia saasteita. Tällaisia ovat esim. atomisaaste (läpäisee kaikki mahdolliset ainesuojat), öljylautat (tahalliset ja tahattomat katastrofit), sähköenergian lii­tännäisvaikutteet (muun­taji­en mag­neettikentät), Voimakkaat tutka- ja radioaallot (vaikuttavat hermostoa lamaannuttavasti ja solutason biokemialliseen sähkötoimintaankin), maakaasuputket (säteily jopa satoja metrejä). Fyysisen ainemaa­ilman aiheuttamat saasteet voivat sisällön laadusta ja tehokkuuden määräsuhteesta riippuen vaikuttaa monelle eetteristen ainekerrok­sien tasoille saakka. Mielen alueen saas­teet (elämän sisäistä laatua alentavat ajatus­mallit ja virik­keet) sisäl­tönsä puolesta ovat kaikkea mahdollista haitallisuutta omaavaa virei­syyttä ja koosteita. 

Saavutettavuus 
Tavoitteellinen mahdollisuus niiden tietojen, taitojen ja kokemuk­sellisen ymmärryksen pohjalta, joka kullakin hetkellä kehityksel­lisyyden mukaan on maksimitilanteessa mahdol­lista saavuttaa. Tar­koittaa kaikkia persoonan olemuksien ulottu­vuuksia, joita on yli­päätään olemassa. Jokaisella kerrosulottu­vuudella voidaan toi­mia ja saada tuloksia, joista ei osata unek­siakaan. 

Salattu 
Suhteellinen määritelmä, joka on sidottu yksilökehittynei­syyteen. Hengentiellä pidemmällä olevalle tietoisuus on laajentanut rajoja, ja verrattaessa nuorempaan jäljempänä tulevaan toiseen ­sieluun tämän rajat ovat suppeammat. Yksilökohtaisten ominaisuuk­sien kautta saavutetaan uusia ulottuvuuksia kehittyneisiin maail­man kerrostu­miin päin, jolloin niiden salaisuuksia voidaan raot­taa. Tieto poistaa salaisuuksia ja turhaa pelkoa. 

Samaistuminen 
Kohteeseen tai ympäristöön samaistuminen. Voi tapahtua tapauskoh­taisesti tietoises­ti tai tiedostomattomasti. 

Samankaltainen 
Yhdenmukainen sisäisiltä ja/tai ulkoisilta ole­muksiltaan verratta­vaan kohteeseen. 

Selvänäköisyys 
Fyysisen ulottuvuuden yli yltävä näkökyky havan­noida ohi aika- ja paik­kasidonnaisuuden. 

Selväkuuloisuus 
Kuulonomainen yliaisti kuulla selvillä il­mai­surakenteilla ja sii­hen verrattavilla ominaisuuksilla korkeam­pia taajuuksia. 

Selvätietoisuus 
Laajin yliaistisista kyvyistä saada kaikkeutta ja sen osia koske­vaa tietoisuutta omakohtaiseen hallintaan. 

Selvätunteisuus 
Ensimmäinen herkistyvistä yliaistisista kyvyistä jolloin voi toi­mia fyysisten havaintojen yläpuolisilla ulottuvuuksilla. 

Sielupääoma (Sielupääkooste) 
Kaikki kokemukselliseen ymmärrykseen sisältynyt, kas­vuenergioiden käytetty, tulostunut laadullistaminen. Koostuu per­soonan jokaisen kehollistuman ja niiden välisten jaksojen aikana ymmärryksellises­ti opitusta kokonaisuudesta. Sisällön varauksellisten energioiden laadullisuus, määrä ja tehokkuus antavat valmiudet toimia ymmärryk­sellisemmin fyysisen ulottuvuuden kehoa korkeamman taa­juuksien värähtelyjen kehostoissa. 

Sielun suunnitelma 
Pitempijaksoinen pääohjelma persoonallisuuden kehittämis- ja toi­min­tasuoritteiden ohjaaviin kaavamalleihin. Laadittu useamman kehol­listuman jaksoja ja niiden väliaikoja varten. Sielun ohjelmat ovat pitkäaikaiseen olentoluokkaan tarkoitetun, peruskaavan mukai­sia planeetalliseen ohjelmaan sisältyviä kehittämismalleja. Sielun ohjelmien perusteella tarkennetaan ja säädellään sielun suunnitel­man toteutumisen perustaa. Tähän ohjelmaan tukeutuen to­teutuu aikakausia kestävä, persoonan eri kehollistumia käsittä­vä sielun suunnitelman yhteneväinen, kehitysenergioiden aktivoiva jatkuvuus. 

Sielusuunnitelma 
Laadittu yhtä fyysisen ulottuvuuden kehollistu­maa varten. Sisältää osan sielupääoman ohjaavista, käyttöön anne­tuista energioista ja liittyy yhtenä vaiheena peräkkäisiin sielun suunnitelman jaksoi­hin. Tästä johtuen taustalla jokaisessa sielusuunnitelmassa on sielun suunnitelman kautta vaikuttava sielun ohjelma. Yhdessä kehollistumassa tästä taustaohjelmasta on mukana vain se osanen, joka kytkeytyy kyseessä olevaa jaksoa varten. 

Sisarsielut 
Kaikki saman henkisielusarjan jakautuneet osaset, jotka lähetet­tiin yhtenä sarjana Jumaluudesta. 

Sisäistäminen 
Ymmärryksellisiin oppitilanteisiin oivallettu mahdollisuus koota kaikkeudellista energiaa sielupääomaksi. 

Sisäinen aikavyöhyke 
Suhteellinen ilmaisu monista yhteisistä energioiden sisältämien informaatioiden keskinäisesti luomista sidoskentistä. Planeetalli­nen aikasidonnaisuus muodostuu materian ainetason värähtelytaajuu­den yhteistasoista. Tietty yhdistelmäenergioiden kokonaisuus luo nopeudellaan/hitaudellaan aikailmiön, johon samaistutaan tajunnal­lisesti. Ihmisinä olemme sidoksissa Maan planeetalliseen sisäiseen aikavyöhykkeeseen. Alimmillaan tämän ainetasolliseen olemukseen kuuluu fyysinen taso ainesisältöineen. Tämän taso koostuu seitse­mästä materian rakenteellisesta olomuodosta (kiinteä, nestemäi­nen, kaasumainen, eetterinen, ylieetterinen, aliatominen ja atomi­nen). Yksi­lön sisäi­nen aika koostuu hänen sielul­li­sista, kehosto­jensa ener­gioiden varauk­selli­suudesta ja laadulli­ses­ta tasokkuus­määräs­tä (astraaliset, mentaaliset, kausaaliset jne. tasokerrok­set), ver­rattuna muiden yksilöiden vastaavien ulot­tuvuu­ksien eri kerrostu­miin. Tästä johtuen yksilöi­den tie­toi­suuksissa ilmenee eroavai­suuksia keski­näisesti vertail­taessa ajan sisäistä­misen suh­teen. 

Sisäinen ohjaus 
Sisäiset ohjaavuusvirikkeet voivat olla laimeita tai voimakkaita sisältönsä tehokkuuden suhteen. Sisäisen ohjauksen korkeustaajuuk­sissa ilmenee eroavaisuuksia kohteiden edellyttämin mahdollisuuk­sin. Sisäisessä ohjauksessa voi päätehovaikutin olla persoonan energiatietoisuudessa. Siihen voidaan kytkeä avustamaan ja tehos­tamaan korkeammilta ulottuvuuksilta annettavaa eriasteista ohjaa­vuus-sädettä. Sivuttais/laajuuksissa tulee korkeudellisuuden lisäk­si eroavaisuuksia persoonakohtaisten sieluominaisuuksien aktivoimilla edellytyksillä. 

Sisältö 
Mikä hyvänsä sisältö, laajuutensa ja moniulotteisuuten­sa omaava, rajattu kohde. 

Sivuttaisuus 
Oleminen sivussa varsinaisesta ohjaavasta elämän­virrasta tai siihen liittyvästä osasta. 

Sointu 
Värähtelytaajuus kohteessa tai energiallisena taustail­mentymänä vaikuttava useampikerroksinen energiakenttä. Planeetal­linen perussointu tai kosminen taustasointu. Persoonan oma sointu on kaikkien energioiden yhteissointu vallitsevalla määrällä ja teholla. 

Suhteellisuus 
Käsitteellinen määritelmä, jossa tietoisuuden koh­teena olevaa sisältöä vertaillaan muuhun aikaisemmin saatuun tietoon. 

Sukulaisuus 
Samankaltaisuuden sisäisesti ja ulkoisesti omaavat sidonnaisuudet, joiden kautta ollaan energiasidoksessa toisiinsa. 

Suuntaa antava 
Ohjeellinen tai viitteen omainen kevyehkö vaiku­tin ulkopuolelta, tai sisäisestä ohjelmoinnista herätteellisen voimansa saava vaiku­te. 

Suuri Nimetön 
Vertausilmaisu Kaikkeuden Alkulähteelle, Jumaluu­delle. 

Suuri Suunnitelma 
Kaikkeutta kokonaisuutena säätelevä ja ohjaava perimmäinen ohjelma elämää sisällössään aktivoivana läsnäolona. 

Suvaitsevaisuus 
Oikeantyyppinen rakkaudellinen ymmärrys kaikkia persoonasta eriä­viä elämän toteutuksen suuntia kohtaan. 

Sähkönomainen 
Olemuksellinen vaikutus sähköisyyteen viittaava, kuitenkin sisäl­täen energioiden värähtelymuunnelmia ja monikerrok­sellisia taa­juuksia virtapiireineen. 

Sävelmä 
Laajempisisältöinen määrä värähtelysointuja kohteen ominaisluon­teen mukaan. 

Säädeltävyys 
Ohjeellinen säädeltävyys, joka alkaa tasapainohetkistä ja päätyy sisäl­löllisiin il­meneviin korjaustoimintoihin ja niiden mahdolli­suuk­siin toimia ohjaavina vaikutteina. 

Tahdonalainen 
Hallittuun tahtosäätelyyn kytkeytynyt ohjaaminen, jolla kohteessa oleva on säätäjänä omalla tahdollaan. 

Tahto-osa 
Toteuttava energia alkuherätteen jälkeen. Tahto-osan toteutuminen riippuu sielun kehittyneisyydestä ja sen kautta käytettävissä ole­vista energioiden laadullisesta sisällöstä. Tehokkuus on tulosta persoonan voimakkuudesta omakohtaisessa hallinnassaan mielellisten henkistymisen tulosten kautta. 

Taivaalliset arkkitehdit 
Kaikkeuden elämän perusteiden suunnit­telijat, joiden pääasiallisin tehtävä on esiaineellisten ja ai­neellisten kokonaisuuksien suun­nittelu toteutuksineen. Koskee jokaista olevaisuuden ulottuvuutta kokonaisuuden osina yhdessä ja erikseen. 

Tajunta 
Kaikki se persoonan käytössä oleva tiedollinen koko­naisuus, johon sisältyy jokainen olemisen ulottuvuus korkeimmasta alimpaan osaan saakka. Mieli on tajunnan runkorakennelma ja tajunta kaiken tämän täyttävä sisällöllisyys. Fyysinen tajunta ilmenee päivätietoisuu­den sisällä olevana ymmärryksellisenä valmiutena. Ymmärrys on sillä hetkellä käytössä oleva osa päivätietoisuutta. Kaikki tajun­nal­lisuus on pienempi osa suurempaa tajuntaa. Esim. planeetallinen tajunta pitää sisäl­lään kivi-, kasvi- ja eläinkunnan osien tajui­suudet niille ominai­si­ne kerroksineen (ryhmäsieluineen). Ihmisen tajuisuuden raken­teellisuus eroaa toisten ulottuvuuksien olentojen vastaavasta, sillä ne ovat ilman fyysisen kerroksen vastineen vai­kutusta. 

Tarkoituksen mukainen 
Kohteen tarvitsema, sen kertainen ohjattu ja hallittu tapahtu­masar­ja. 

Tasavertainen 
Kehitykseltään samalla asteella olevat. Sisäl­lössä ilmenee olemuk­sellisia eroavaisuuksia. 

Tasokohtainen 
Määrätyllä tason ulottuvuudella oleva tapahtuma, ohjaus tai sääte­ly. Sisältää niihin liittyvät olennot tehtävineen. 

Tasot
Tasot maailmojen ulottuvuuksissa omine aineellisine laina­laisuuk­sineen ja niiden kerroksiin kuuluvine olentoineen. Tasoilla samas­sakin ulottuvuudessa esiintyy lukuisa määrä rinnakkaisuuksia mitä erilaisin variaatioin (muunnelmin). 

Tiedostamaton 
Kaikki ne korkeammat tajunnan ulottuvuudet, joihin ei päästä enää käsiksi alitajunnankaan kautta. Alitajuntaan päästään suotuisten olosuhteiden vallitessa ja harjoittelun avulla. Tiedosta­mattomaan yltäminen fyysisellä ymmärryksellä on ylivoimainen tehtävä. Yksi­lön henkinen kehityksellisyys on luonut valmiudet saavuttaa keski­vertoihmistä täydemmin Ikuiseen Itseen yltäviä “ymmärryksellisiä” olotiloja ja yhteydet korkeam­man ulottuvuuden kehostoihin (esim. mentaali- ja kausaalikehostot). Täl­löin tiedos­tamaton on omaan persoonallisuuteen nähden pie­nenty­nyt. 
Mestariuden avaamat val­miudet antavat edellytykset saavuttaa tietoisesti syytasot (budd­hiset) ja alimmat henkimielelliset (nirvaaniset) persoonallisuuden ulottuvuudet tietoisuuden katkeamatta. Kaik­kial­linen kehitykselli­syys avaa mahdolli­suudet saavut­taa laa­jemmat ymmärrykselliset alu­eet kerroksellisine tasoi­neen. 

Tietoisuus 
Käytössä oleva tajunnan osanen joillakin olemuksien tasoilla. Esim. päivätietoisuus ja unitietoisuus. 

Tulevaisuus 
Liittyy sisäiseen aikavyöhykkeeseen, jolloin ollaan sidottuja ymmärryksen suppeuden vuoksi mataliin värähtelytaajuuk­siin. Sillä hetkellä on hallittavissa vain kapea energi­nen tajunta-kooste, jolloin ollaan ulkopuolella edessä olevien tapahtumasarjojen tiedon sisällön avau­tumisessa. Siirtyminen ulkoiseen aikaan antaa val­miudet liikkua kehitystä vastaavalla määrällä myös ole­vaistu­neessa tulevaisuudessa. Vertaa: Tajunta. 

Tunnekehostot 
Astraaliset ajatus- ja tunnekehostot ovat ihmisen fyysisen ulottu­vuuden jälkeen seuraavat henkiosaan päin edetessä. Näissä ilmene­vät alemmat ja ylemmät tunne/ajatuskehostot toistensa ääripäissä. Ylemmillä kerroksillaan tämä kaikki ilmenee jalostuneempana tun­neaja­tus tietoisuutena. Väli­kerroksilla ovat kumpaankin koos­tesuun­taan tasonsa mukaan virit­täyty­neet välimuunnelmat. 

Tähtiperhe 
Rinnakkaisnimitys aurinkokunnalle. Laajempi kokonaisuus tähtien yhteisperhe, jolle rinnakkaisnimitys aurinkojen yhteisperhe. Vertaa: Aurinkoperhe ja Aurinkojen yhteisperhe. 

Ufot 
Lyhenne englanninkielisistä sanoista: Unidentified Flying Objects. Suomeksi tunnistamaton lentävä esine, jolla tarkoitetaan kaikenko­koisia ja muodoiltaan toisistaan hyvinkin suuresti poikkeavia, kiinteitä tai osittain rajattomia, yleensä valomaisia kohteita. Suljettaessa pois linnut, planeetat, lentokoneet yms. kohteet, jää uskomaton määrä koottua aineistoa historiamme ajalta, joissa kohde on käyttäytynyt ylimaallisin ominaisuuksin tunnettuihin ilmiöihin nähden. Ufoilla matkaajia kutsutaan eri nimikkeillä esim. ufonaut­ti, avaruuskansalainen, avaruusolento, humanoidi, tähteläinen jne. 

Ulkoavaruus 
Planeettamme ulkopuolelle kuuluvaan aika/tila sidok­seen liitty­vät alueelliset laajemmat kokonaisuudet. Sisältöön kuuluvat kaikki rinnakkaisuudet kerroksineen. 

Ulkoinen aikavyöhyke 
Planeetallisen sisäisen aikavyöhykkeen ulkopuolella on avaruudel­linen ulkoinen aikavyöhyke. Tämän energinen sisältö koostuu eri­laisemmista aineen ominaisuuksista kuin Maan kenttäkokonaisuu­des­sa oleva ja vaikuttava energioiden yhteissidos. Avaruudel­linen aine­kasaumien ja kasautumien erilaiset massan energiavaraukset luovat ­sisäl­tönsä kautta ajan olemukseen harvuuden vaikutuksen. Siinä ilmenee monta kerrostumaa ja ulottuvuuden tasoa, samoin kuin­ planeetallisessakin vastaavuudessa toteutuu. Ainemaailmojen ener­gioiden massan suhde energioihin laajemmassa avaruudessa luo vas­taavuus-tasokkuuden ulkoiselle aikavyöhykkeelle. 
Tietyt kosmisista lainalaisuuksista johtuvat sisä- ja ulkosäätöiset ohjautuvaisuudet saavat energisen tasapainoituk­sensa tois­tensa kautta sisäi­sten- ja ulkoisten aikavyöhykkeiden välillä. Näin molemmat ovat tietyissä määrin keskinäis-sidossuh­teessa, sillä kaikki liittyy toisiinsa. Mitä korkeammalle ulkoi­seen aika­vyöhyk­keisiin tahdotaan mennä, sitä korkeataajuisemmille ulottu­vuuden tasoille tulee kehi­tyksel­lisyyden hallittuna yltää. Pidem­mälle edenneet kulttuurit voivat siirtyä meistä Maan ihmisis­tä katsottu­na menneisiin, rin­nakkaises­ti sivuttaisiin kerroksellisiin ja nyt muotou­tuneeseen (hahmottu­neeseen) tulevaisuuteemme. Ne, jotka tulevat planeetal­liseen sisäi­seen aikavyöhykkeeseem­me meidän tule­vaisuudestamme, kokevat oman men­neisyytensä histo­riana. Kun tämä nykyisyys taas on meille hahmottu­mas­sa ole­vana tulevaisuutenam­me. 

Ulkoinen ohjaus 
Suppeammat ja laajemmat kaikkeudelliset elämän ohjaavat virtapii­rit muodostavat perustan säätelylle kaikille olemisien ulottuvuuk­sille. Universaalinen ulkoinen ohjaus on sisällöltään moniulottu­vuuksellisempaa ja laajempaa kuin kosminen vastaavuutensa. Pla­neetallinen ohjaavuus toimii yksilöiden ja kollektiivitajunnan yhteisvaikutuksen kautta. Ihmiskunnan, eläinkunnan, kasvikunnan ja kivikunnan fyysisten energioiden ohjaavuuden lisäksi ovat ylieet­te­ri­sten ulottuvuuksien säätely- ja hallinnollisohjaavuus-toimin­not. Näillä kaikilla vaikutetaan kohderyhmittymien energiatiedol­lisiin tasoihin. Kaikkeuden monitaajuiset ja -sisältöiset kohden­nusvirta­piirit kytkeytyvät yksilökenttien vastaavuus-sidokseen. 

Ulkopuolinen 
Persoonan tai planeetan ulkopuolella oleva, muodon ja kaiken sii­hen liittyvän elämän ilmentymien olevuus. Ulkopuoli­nen elämä on monisyinen, -tasoinen ja rinnakkaisuuksia sisältävä. 

Ulommat kerrokset 
Kaikessa elämää ilmentävässä, sisällään pitä­vässä olemisessa on sisemmät ja ulommat kerrostumat. 

Ulottuvuus 
Nimikkeellinen ilmaisu sisäkkäisten tasojen erilai­suudesta seuraa­vaan alempaan ja ylempään vastaavuuteen verrattuna. Niitä on ihmis­mielelle käsittämätön määrä. 

Universaalinen  
Kaikkeuden osaa sisällään pitävä suurempi ­moniulotteinen kosmok­sen alue. Siihen liittyvät ohjaavat, hallit­sevat ja luovat elä­mänvir­rat. 

Uusiaika 
Aikakausienergioiden sisällön kautta uudelleen muotou­tuvien ulkoisten ja sisäisten elämän ominaisuuksien muuntumispai­ne. Saa aikaan yksilötasoilta alkaen muutospaineita planeetalli­seen muu­toslaa­juuteen saakka. 

Vaiheistus 
Säätäminen sisäiseen ja/tai ulkoiseen toiseen ener­gialliseen vai­kuttaja-virtapiiriin. Vaiheistus voidaan säätää koskemaan poik­keamaa ohjeellisesta arvosta samojenkin energiatasojen mu­kaan. Kyse on värähtelytaajuuksiin sisältyvän informaation muut­tamisesta kohteen mukaan. 

Vaihtoehtoisuus 
Avautuneet toiminnalliset toiset vaihtoehdot, joiden kautta suo­ritteet tulevat rinnakkaisiksi. Rinnakkaisetkin vaihtoehdot voivat olla oikeita, tilanteiden ja kokonaisuuden tarpeiden mukaan. 

Vajavuus 
Kehityksen ja täydentymisen virrassa oleva kohde. Sisäi­set vaja­vuuksien vaiku­tuk­sessa olevat ohjelmoinnit antavat kiinnikkeet ulkoi­sille vai­kut­teille/ohjelmoinneille, jol­loin niistä johtuvat sy­säykset aiheut­tavat kohteen omassa olemuk­sessa häirin­nän tunte­muksia. Täysiener­gisyys ei anna tällai­seen kiinni­tysmahdollisuut­ta. 

Valaistuminen 
Saavutetaan sisällöltään riittävän suuret henki­set ohjaavuusener­giat ja sen kautta päästään ymmärryksen kohoami­sen ja laajentumi­sen avulla tilaan, jossa samaistutaan henkeen. 

Vapaa tahto 
Mahdollisuus valita omaan toimintaan jatkossa vaikuttavien energi­oiden laadullistamisen sisältöjä rinnakkaisista oikeista, tai myös­kin vähemmän rakentavista käytösmalleista. 

Vapautus 
Voidaan ajautua tai joutua elämän olosuhtei­siin, joissa aikomuk­sessa olevat tehtävä-suoritteet eivät pääsekkään toteutu­maan. Silloin saadaan tai joudutaan ottamaan vapautusta osakosmi­sesta suunnitelmasta. 

Vastaavuus 
Monista mahdollisista rinnakkaisvaihtoehdoista voi­daan joutua valitsemaan seuraava vastaavuus tehtävän tar­peen mukaan. 

Verrattavuus 
Kahden tai useamman kohteen rinnakkaisesti ja kes­kinäisesti suori­tetun vertailun tekeminen, joka liittyy sisällön tutki­miseen ja ana­lysoi­miseen. 

Viestintä 
Kaikkinainen kommunikointi kahden tai useamman koh­teen keskinäi­seen kanssakäymiseen tarvittavin menetelmin ja lait­tein. Yliaisti­nen viestintä sisältää kerroksellisuutta, joissa kussakin on sisällön eroavaisuuksia tasotaajuuden mukaan. 

Viive 
Säätö tai ohjaavuusenergiat toteutuvat, joko lyhemmän tai pidem­män ajan jälkeen. Viiveaika koostuu kohteeseen vaikutta­vista reak­tionopeuksista ja näitä seuraavista korjaavista ohjaus­toimin­nois­ta. 

Virtapiirit 
Yleisnimitys erilaisille elämän säätely- ja ohjauslinjoille, joiden kautta elämän monitasoiset värähtelyenergiat siirretään kaik­keuden keskuk­sesta universumien eri ulottuvuuksiin. Virtapii­rien olemusrakenteissa ilmenee melkoisesti ero­avaisuuk­sia. Ihmis­kehossa ovat meridiaanit, joiden kautta hermos­tolin­jojen lisäk­si jakautuu chakrojen vastaanottama kaik­keudelli­nen ener­giavuoda­tus. 

Visiointi 
Mielen kyky hahmottaa ja luoda eriasteisin energioin, ajatusmuo­doista alkaen, suurempiin ja voimakkaampiin olevaistumiin. Visu­alisointiharjoitukset luovat niiden vaikutusulottu­vuudelle ener­giarakennelmia, joiden sisältö kestoineen on kiinni varausvoi­makkuuden koosteiden tehokkuudesta. 

Voimakkuus 
Tarkkailijan määritteellinen havannointi verrattuna tarkastelta­van kohteen aikaisempaan sisällölliseen tasoon. Käsitteel­linen määrit­tely verrattuna annettuun tehosisältöön, jolloin poik­keamat ylem­piin tai alempiin arvoihin katsotaan voimakkuuden vaih­teluiksi. 

Yhteneväisyys 
Suoritetut, säätelyjen kautta olevat hallitut yh­den tai useamman kohteen samanaikaisesti toteutuneet ohjatut toi­minnot tuottavat rinnakkaisesti samansuuntaisen tuloksen. Esim. yksilön ratkaisut toimintoineen vastaavat hänen omaa sielusuunni­telmaansa. 

Yli-inhimillinen hallinto 
Planeetan henkinen hallinto moni­ker­roksellisuuksineen. Sen osia ovat kunkin kansan henkinen ohjaus liittyneenä kokonaisuuteen. 

Ylimaallinen 
Fyysistä olomuotoa korkeammilla henkisillä arvoilla ja sisäisillä voimil­la varustetut olennot toimintaulottuvuuksineen. Toiminta saattaa ilmetä fyysiseen ulottuvuuteen sisältyvänä tai sen ylä­puolisen ulottuvuuden tapahtumana. 

Yliminä 
Rinnakkaisilmaisu Ikuinen Itse, Henkiosa, Henkikipinä, Ylin Itse jne. nimikkeille. Tarkoittaa persoonan korkeinta ole­musilmenty­mää henkikipinästä, joka ylipäätään on kiinnittyneenä yksilökenttään. Kytkeytyminen toteutuu ylempien sielukerroksien yhteenfuusioitu­misen tuloksena. 

Yläkerran väki 
Vapaamuotoinen nimike kaikille ihmiskunnan henkisen kehittyneisyy­den tason ylit­täville olennoille alkaen henkiulottuvuuden olen­noista, merkiten myös avaruuden kehit­tyneimpiä olentoja kaikissa sisäl­löissään. 

Ymmärrys 
Osanen tietoisuutta, joka on sillä hetkellä persoonan aktivoitu­neessa käytössä. Ymmärryksen laajuus tasosisältöineen vaihtelee mielen kehityksellisyyden ja yksilön henkisen edistyksellisyyden vuoksi. Elämän alueiden rinnakkaisuuden sisäistäminen omaan koke­muk­selli­seen ymmärrettyyn kasvuun on yksilökohtais­ta. 

Yötietoisuus 
Unitilat alkaen alfataajuuksista ylöspäin sisältä­vät muut syvem­mät tietoisuustasot. Kosmiset opetukset aloitetaan varsin usein unitietoisuuksien eri kerroksilla. Ymmärryksel­liseen käyttöön voimistuneet sielukerrokset aktivoituvat ominai­suuksil­laan uni­tie­toisuuksien ulottuvuuksilta tuleviin ohjaaviin herät­teisiin. Liik­kuminen sielukerroksien kehostojen avulla fyy­sistä ulottuvuut­ta korkeampitaajuisilla tasoilla avau­tuu hengen­tien oppi­laalle ensin unitasoilla. 

Älyominaisuudet 
Korkeamman elämää ohjaavan älyn ja siitä alene­vien suppeampien älyominaisuuksien persoonakohtaiset käyttömahdol­lisuudet ovat suoraan verrannollisia yksilön henkiseen kehittynei­syyteen. Mata­limman maanläheisen mekaanistyyppisen älyn vääristävä vaikutus saattaa joskus pahastikin syrjäyttää ylevämmän inhimilli­syystunne-ymmärryksen. Korkeimmillaan älyyn on liittynyt hallittu ymmärryk­sellinen kaikkeudellinen viisaudellisuus energioiden varausta vastaavalla tehokkuudella. 

Älyperäisyys
Itsenäisiin, hallittuihin päätöksiin ja niis­tä seuraaviin kehityk­sellisiin, ymmärrettyihin toimintoihin kykenevä, joko fyysisen tai eette­risen energiamuodon omaava elämänkantaja. Eläinkunnas­sakin ilmenee älyperäisyyden suoritteita kehittyneimpi­en yksilöi­den kes­kuudessa. 

Äänitaajuus 
Fyysisesti kuuluva värähtelytaajuus ja sen seurauk­sena energisesti muodostuva yliäänikasauma. Äänitaajuuden sisältö voi muodostua sen aiheuttajan mukaan korkeataajuiseksi tai sitten matalavärähtelyi­seksi. Fyysisen- ja yliäänen luoma valoenergiamuodostelma väl­kehtii yliaistisella ulottuvuudella värien aaltoi­levana koos­teena. 

Äärellinen 
Rajallinen, rajoihin hahmottunut tai määritteellinen tila/taso­laajuus. Yksilön ymmärryksen hahmottama kuvainnollinen rajattu alue, sisältäen minkä koostumuksen tahansa havannoitsijan kykyjen ja tarkkailu-ulottuvuuden sallimat edellytykset huomioi­den. 

Äärettömyys 
Käsitteellisen hahmoituskyvyn ulkopuolelle jäävä suurempi tai pienempi avaruuden osa sisäisenä ja ulkoisena koke­misena. Ihmisen yksilö­kohtainen, persoonan kehittyneisyyteen liittyvä ymmär­retty hahmo­tuskyky eroaa muista vastaavista saman lajin edustajien keskinäisestä oivaltamisesta suhteellisuuden käsityk­sis­sä. Kehit­tyneempi tietoisuus kykenee hahmottamaan ymmärryksellisesti koke­mukselliseen kasvuun­sa tukeutuen monisyisempiä laajuuksia ulottu­vuuksineen kuin henkistymisen kasvuaan aloitteleva. 

 Elämän tarkoituksena on toteuttaa Jumalallista suunnitelmaa, Ikuisten lainalaisuuksien hallintaa olevaistavana tietoisuutena. 

Suositeltavaa kirjallisuutta: 
Kaikki ne hyvät, ylevät ja elämää oikealla tavalla rakentavat kirjallisuuden tuotteet, jotka juuri sillä hetkellä, siinä elämäsi tilanteessa, antavat tukea ja lohduttavaa ohjausta, ymmärtää Ikuisen Olevaisen perimmäisiä lainalaisuuksia. Ottamalla kaikki se hyvä oikea mukaasi, tutkimalla sitä, eläen sen todeksi. Jättäen sillä hetkellä epäoleellisemman sivuun, keskittyen vain juuri nyt hetkeen; sillä elämä ON (kaikki).  
Copyright TÄHTITIETO 2020-2021, all rights reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän