Tutustu uutuuskirjaan

Johdanto

KÄÄRMEENKANTAJA, SOLAARIS-MAGNEETTINEN SOINNUTTAJA 

Kuinka tutkia yksilöminuuden sielusuunnitelman ohjelmaa eri menetelmin. Astrologian yhdistäminen henkilön syntymäajan kautta numerologiassa, liittyneenä molempien menetelmien yhdistävässä sädeopin luovan voiman energiassa, todentuu tässä kirjassa yhtenä vaihtoehtoisena tulkintana. Kaksitoista tähdistön merkkilaatua (opetuslasta) odottaa mestariansa, eli kolmattatoista ulottuvuuksien avaajaa ja mystistä opettajaansa Käärmeenkantajaa. Tämä pitkään kaivattu uuden tietoisuuden virittäjä saapuu Skorpionin ja Jousimiehen välisen avaruuden suunnalta ja hänellä on mukanaan kaksi avustajaa: Herkuleen ja Käärmeen tähdistöjen salamyhkäiset voimat. Näin alkaa Tähtiolentojen myötävaikutuksella noste uusien aikakausien, sekä ulottuvuuksien laajentuvaan tietoisuuden viriämiseen, innoittaen inspiroimalla tutkimaan uusien universaalien aika-avaruuksien laadullisten ominaisuuksien todentumien ilmentymiä… 

SIELUN KIINNITTYMISESTÄ

Mitä valinnaisvaihtoehtoja sieluminuuden energioiden tasoasteella säätyy edellisen kehollistuman, sekä jatkumossaan seuraavassa sielun suunnitelman ohjelmassa karman lakien mukaisella tasapainolla. Näin pohdiskelee Kari Rautsi: ”Psykologia ei tule koskaan ratkaisemaan psyyken ongelmia, jos se ei hyväksy, tunnusta jälleensyntymää ja sielun ikuisuuden käsitettä sielun ongelmien ratkaisemiseksi. Tarvitaan syvempää ymmärrystä, asenteiden muutosta: olemme ikuisia henkiolentoja, ihminen on sielullinen, henkisesti kehittyvä olento, joka vastaa universaalilakien mukaan kaikesta toiminnastaan elämää kohtaan. Tehdä saa mitä haluaa, mutta lasku tulee perässä.” 

TASOASTEET JA VIHKIMYSPOLUT

Käsittelemme kolmen vihkimyspolun kokelaiden, oppilaiden ja vihittyjen keskinäistä, sekä erillistä tietotaito-osaamisen oppien tahdistumista chakrastojen, sekä suurten vihkimysten muuntavassa sieluminuuden energioiden jäsentymisessä, korkeampien tiedostettujen ulottuvuustaajuuksien energiavoimien laatuihin. ”Kaikki sellainen toiminta, missä persoona on ympäristön kanssa yhdessä ja samalla myös omakohtaisesti erikseen, innoittuu sisäisten oivallusten kuuntelulla, sekä huolella harkittujen valintojen todellisten ratkaisujen vankkumattomalla päättäväisyydellä, oikealla tavalla ymmärrettynä (pakon sanelemana ja/tai omasta vapaasta tahdostaan) tahdistuen kaikessa, jokaisen elämän tilanteessa Alkuperäisen Suuren Suunnitelman ohjelmaan; tämä on se henkisyyden perusta, joka nostaa kokemuspohjaisen sieluenergian laadullista arvoa. Näitä ovat mm. sellaiset tositoiminnat arkielämän jatkuvuudessa, mitkä ovat lukuisia kertoja omakohtaisena elämyksenä testatut kokemusperäisinä asioina, esim. kärsivällisyys, suvaitsevaisuus, armeliaisuus, pitkäjännitteisyys, lempeys, päättäväisyys ja oikeanlainen rohkeus, toisten huomioiminen, jne. Nämä virittävät yhdessä sieluminuuden energiatason sillä erää saavutetun keskiarvon. 
Se, kuinka ja miten yksilöminuus persoonatasolla seuloo ja ymmärryksellään ohjaa omasta vapaasta tahdostaan ulkoisen elämän arjen valintojaan, tekee ratkaisujaan ja/tai, joutuuko hän vallitsevissa ulkopuolisissa olosuhteisessa ympäristönsä paineessa luopumaan ihanteistaan, jne… niin mistä syystä ja millä motivaatiolla hän aktivoituu juuri arvottamisen hetkessä sillä kyseisellä tavalla? Se, millä perusteella hän tekee, tai jättää tekemättä kaikessa arjessaan ulkoisen paineensa alla, muitten ehdollistamia ja rajoittavia (jopa estäviä) tärkeytensä mukaisia valintoja, säätelee energiakertymällään sieluminuuden tasapainon varausta edistävästi, tai hidastavasti. Käymme Kalevin tulkitsemana kolmen Vihkimyspolun keskinäistä vertailua 1 – 13 tasoasteeseen. Artikkeli on jatkoa aiemmin teemalle: Sielukehityksen aste, eli tasot. 
Katso Ajan Virran Ajatuksia – kirjan s. 36 – 83. 

NUMEROLOGIA 

Tässä osuudessa tutkimme syntymäajan yhdistymisen energiaominaisuuksien kaavoja numerologian avulla, kohdentuen säde-energioiden laatuihin, sekä molemminpuolisiin rinnasteisiin ominaisuuksiin. Lähtökohtaisesti otamme persoonan (päivä), sielun (kuukausi) ja henkisen (vuosi) kautta keskinäiset yhdistelmät niitä vastaaviin ominaisluonteisiin. Energiarakenteen ohjelmaa Kalevi tulkitsee seuraavasti: ”Yksilöminuuden nykyisen kehollistuman elämänpolun laadullinen ohjelma virittyy syntymäajasta: päivä, kuukausi ja vuosi. Syntymäpäivän numerologinen lukuarvo osoittaa persoonatason karman oppi- ja tietotaito-osaamisen luonteen haasteet, sekä missä valinnaisolosuhteissa elämän eri osa-alueita käydään reaaliaikaisesti läpi… Syntymäajan kuukauden numerologinen lukuarvo osoittaa sieluminuuden karman oppi- ja tietotaito-osaamisen luonteen haasteet, sekä missä sisäisen prosessoinnin ulottuvuudessa elämän eri osa-alueita käydään yksilöminuuden tasoilla (eetteri, tunne, äly) persoonan ja sielun yhdentämistä, kun käsitellään oikein laadullistaen… Aikain Salaisuus raottaa jokaiselle tosioppilaalle sitkeän ja päättäväisen viittauksen yrittää ymmärtää Luojan Suuria Töitä, joita korkeamman sielupolun karaistuneet, lannistumattomat perikuvat voivat todentaa oman fyysisyytensä kautta. Jokainen periksi antamaton ja päättäväinen toimenpide moniulotteisella Elämän Polulla, vie vähän kerrassaan ”Suurten Salaisuuksien Verhojen” kautta lähemmäksi ykseyden sitä tilaa, millä ei ole mitään nimeä, määritelmää, muotoa, eikä sitä voida kyllin riittävästi kuvailla. 

TÄHTIKUVIOT JA PLANEETTALINJAN SÄDE 

Tähtikuviot osiossa huomioidaan sisäkehän jokaisen 12:n, 13:n ja 14:n tähdistön eläinradan merkkiin kohdentuneet planeettalaatujen energiat suuntaa virittävien ominaisvaikutuksien linjauksissa. Planeetat eritellään kolmelle tehokkuuden taso alueelle: persoonalle, sielulle ja henkisyydelle. Kaarina Pääkkösen avaamana: ”Astrologiassa Oinaaseen liitetään energian suuntautuminen ulospäin. Toinen merkittävä aspekti Oinaassa on alku, kohdun pimeydestä valoon, oman energian käyttöönotto. Irtautuminen tukevasta kohdusta, jolloin itsenäinen toiminta voisi olla helpoin tapa ymmärtää Oinaan energioita. Henkilöt, joilla on Aurinko Oinaassa, ovat yleensä erittäin energisiä, ja näyttää kuin he eivät väsyisi koskaan.” 

SÄDEOPPI

 ”Sädeopin perusteena on käytetty tähtienergialaatuja ja näihin sidoksissa olevien planeettojen keskinäisiä, sekä monitasoisia sidossuhteita. Otavan ja Seulasten molemminpuoliset laadut ja universaalivirtausten suunnat, tukevat tässä tarkoituksessa täydentävästi toisiaan. Kaikki tämä todentuu ulkoisten ja sisäisten laadullisissa ominaisuuksissa tähtimerkkijärjestelmien, sekä näihin sidoksissa olevien planeettaenergioiden laatujen yhdistelmän rakennekehällä (sisäkehä); keskinäisinä seitsemän säteen (I – VII) voimavirtausten syklisinä säätäjinä aurinkokuntaamme, eri tasojen vuorovaikutuksessa, jossa ekvaattoritasolle mukaan ovat virittyneet pohjoisen, sekä eteläisen avaruuden tähdistöjen liitännäiset.” Rakenteellisesti säde-energioiden perustana on kolmen tähdistön, sekä jokaiseen näihin liittyvän kolmen, tai useamman planeetan (asteroidit, jne.) energiavirtauksen yhdistelmän jäsentyminen. Tällöin yhden sädelaadun manifestaation aktivoitumislinja sisältää vähintään yhdeksän planeettaa kohdistuneena kolmeen tähdistöön (tähtimerkkiä kohden ovat persoonan, sielun ja Hierarkkisen vaikutustasojen planeetat). Kalevin tulkintaa Ikiolevaisen ominaislaatujen ilmentymisestä, alkaen yksilöstä, tähdistöihin saakka. 

ESOTEERINEN ASTROLOGIA

Katselmuksessaan Heli Nuotio kokoaa yhteen 12:n tähtimerkkikehän vastaparien toisilleen karmaattisesti haasteelliset ominaisuudet. Esim. Leijonan karmaattinen oppihaaste virittyy Vesimiehen ominaisuuksiin, jossa on III – säteen Maa-energia. Tekstissä valotetaan vastavoimien ominaisuuksien keskinäisesti haasteelliset karman oppien laadulliset kehittämisvelvoitteet liittyneenä säteiden ja planeettojen yhdistelmiin. ”Päämääränä on kaiken synteesi. Astrologisessa kartassa merkit, huoneet, planeetat ja säteet yhdistyvät lopulta keskipisteessä, jolloin täydellistyminen on saavutettu. Näin ollen voimme tarkastella myös vihkimystietä astrologisen syntymäkartan kautta.” 

TÄHDISTÖJEN VASTAPARIT 

Analysoimme kolmen vaikutuskentän luonteeltaan suuremmat tähdistövoimat seuraavasti: pohjoisen tähtitaivaan, ekvaattoritason ulko- ja sisäkehän, sekä eteläisen tähtitaivaan keskinäiset, feminiini - maskuliinisävytteiset sidoslinjaukset. Ominaisuuksiltaan erilaiset ja tasoiset fuusiovoimat kohtaavat omana itsenään pohjoisella tähdistöjen taivaalla, samoin eteläisellä vastaavuudella siten, että Maa-planeetalta koettuna pohjoisen avaruuden alue on kokonaisuudessaan eteläistä feminiinisävytteistä kosmoksen aluetta ominaislaadultaan maskuliinisesti sävytteisempi. Ekvaattoritasolla ulkokehän tietyt tähdistöt (14) virittyvät keskinäisesti vastapareiksi ja näin myös todentuvat sisäkehältä omat 12:n, 13:n ja 14:n vastaparit. Kokonaisuudessa kohdentuu ulkoisten tähdistöjen pohjoisen, ekvaattorin ja eteläisen vastaparien sulautumisissa seitsemän yhdistelmää jokaiseen kolmeen laajempaan kosmoksen alueeseen. Tällöin näistä kolmesta suuresta avaruuden alueesta ilmentyy seitsemän KOLMIOVOIMAA (3 x 7). Kaikki yhdessä kohdentuvat säde-energioiden yksilörakenteen KORKEAMMASSA TARKOITUKSESSA Elämän Tosioppilaalle mieli-, henki- ja Yliminän virtapiireissä sieluun kaikkiallisena mahdollisuutena avaamaan tulevaisuuden uutta laajempaa ryhmäsidosmagnetismia, sekä ryhmätyönä koottuja tietovirikkeitä tähdistöjen energiavoiminen luonteista ja keskinäisvaikutuksista. 

VIHKIMYKSET 

Suurten vihkimysten etenijälle todentuu moniulotteinen prosessi ympäristön yksilö- ja karmatasapainon sidosten veto- ja työntövoimista kaikessa muussa Logoksen Elämän sisäistämisessä oman omistautumisen sisällössä. Heli Nuotio: ”Vihkimys on tieteellinen prosessi. Vihkimys on myös menetelmä, joka saa aikaan energioiden kiertoliikkeen edistymisen tiettyjen planeettojen tai ihmisen keskusten avautuessa ja herätessä sädemahdollisuuksiinsa sekä jumalalliseen tarkoitukseensa. Tulemme huomaamaan, että koska energia on koko ilmenevän maailman perusta, vihkimys on tietoisuuden tila, jossa täysin valmistautunut oppilas käyttää ulottuvillaan olevia energioita (vihkimyksen hetkellä) saadakseen aikaan merkittäviä ja paljastavia muutoksia tietoisuudessaan.” 

SUOMEN MAAKUNNALLISET JA KANSALLISET MERKIT 

Jukka Viertomanner: ”Eläinrata kulkee kaikkien maiden läpi (ei ympyrän muodossa, vaan tehden monia mutkia ja silmukoita käyden läpi joka maassa toki kaikki kaksitoista merkkiä). Maakunnat määräytyvät planeettakohtaisesti. Suomen tapauksessa eläinrata alkaa Vaasasta ja päättyy Kuopioon tai Savonlinnaan. Taulukon merkitys on esim. siinä, mitä merkkejä suvuista periytyy suvun jäsenille, kun huomioidaan sukujen alkuperäiset asuinmaakunnat. Esim. karjalaiseen perimään kuuluvat tavallisesti Krapu tai Kauris, harvemmin Härkä. Suomi on feminiininen kulttuuri, korostaen maa- ja vesielementin merkkejä.” Astrologista tulkintaa haastavat trooppisen (persoona, Maa), drakonisen (sielu, Kuu) ja sideerisen (henkinen, Aurinko) energiarakenteen tulkinnat huonelohkojen kokomääritteillään. Lisäksi erilaiset koulukunnat ajastavat eläinradan tähdistöjen paikat toisistaan poikkeavasti jopa niin paljon, että kohdentamisen energialaatu osuukin viereisen tähdistön ominaisuuteen. Jos korotettuihin huonejakoihin otetaan mukaan 12:n perinteisen lisäksi 13:n ja 14:n variaatiot, niin energiaviritykset voivat nostaa huimiin moniulotteisten maailmojen korkeuksiin. 

LASKENTAKAAVAT: SÄDEOPPI + NUMEROLOGIA + ASTROLOGIA ERI TAVOIN YHDISTETTYNÄ 

Yksilön sielun suunnitelmassa (pitkä jatkumo) ja sielusuunnitelman (yhden kehollistuman osaohjelma), jossa tilannekohtainen purkaminen rakentuu kokonaisuutena syntymäajan lukuarvoista ja astrologiassa lisäksi syntymätapahtuman paikasta (erilaiset koordinaatit). Numerologiassa energiatasojen ylevöitymisen tulkinta lähtee persoonan päivän lukuarvosta, josta edeten sielun kuukauden kautta vuoden Hierarkkis-henkiseen laatuominaisuuteen. Päivän energian luonne on matalin ja samalla havainnollisin, kun vuoden lukuarvo on haasteellisesti korkeampi, mutta arjen elämässä vaikeammin muutettavissa eteerisyytensä toiminnan vuoksi. Tasoasteiden huomioiminen kahden yksilön syntymähetkeen (jopa paikkaan) perustuneena, mahdollistuu astrologian planeettakehän ja sädeopin yhdistelmällä, suhteutettuna samojen lukuarvojen määrään. Useampi samaa lukuarvoa edustava numero kohdentaa vallitsevaan sädelinjaan, osaavalla intuitiolla tuettuna astrologisen syntymä- ja ajankohtaiskartan avulla, sekä yhdessä koottua, että eriteltyä artikkelikohtaista tietosisältöä. 

VEDIC ART, LUOVA TILA ON MEISSÄ KAIKISSA

Vedic Art, Cosmic Art (kosminen taide) on helppo ja luonnollinen taidemenetelmä, jolla voi kehittää ihmistä luomaan elämäänsä niin, että hän oppisi tekemään yhteistyötä maailmankaikkeuden luonnonlakien kanssa. Veda-viisauden mukaan ihmisessä on luonnostaan kaikki se tieto, mitä hän tarvitsee. On vain herätettävä tuo jokaisessa oleva tieto, totuus (veda) maailman vanhimmasta säilyneestä viisaudesta. Veda-tieto avaa elämän mahdollisuuksia kokemuksellisen tiedon avulla. Taidetyöskentelyssä, luovassa prosessissa me voimme kokea yksilöllisen minän ja oman itsen alkuperän maailmankaikkeudessa. Taideopetusta voisi luonnehtia vapaaksi, luovan olemisen tilaksi, joka toteutuu luonnollisesti maalausprosessin aikana. Se on tajunnan tila, jolloin ihmismielen tietoisuus on yhteydessä luonnon hienoimpiin ja korkeimpiin tasoihin. Alkaen ns. neljännestä tietoisuuden tilasta, eli transsendenttisesta tietoisuuden tilasta (voidaan kokea esim. kun illalla nukahtaessa vaivutaan uneen), eli kun kolmesta yleisesti tunnetusta tietoisuuden tilasta, syvä uni, unennäkötila, valvetila, siirrytään uu­teen tilaan valppaan läsnäolon kautta. Näin alustaa oman tietopakettinsa Vedic Art, Cosmic Art (kosminen taide) taideopettaja Marja-Leena Koivisto. 

SINÄ OLET AINUTLAATUINEN JA ARVOKAS 

Tuula Bech virittää meitä tunnistamaan oman maallisen matkamme tärkeimpiä tarkoituksia omakohtaisen kokemuksiensa kautta: ”Rakkaus on todellista puhdasta energiaa ja vaikutukseltaan kaiken kattavaa. Tie sydämeen ja sielun syvimpiin sopukoihin on vain mahdollista universumin voimakkaan energian kautta. Se on rakkaus, joka ilmenee fyysisesti positiivisina sanoina ja tekoina. Et ole koskaan yksin fyysisen, tai energeettisen elämän universumissa. Olemme sidottuina kaikkien energioiden kautta. On aina mahdollisuus saada tietoa, ymmärrystä ja ohjausta, pieniin ja suurempiin elämän varrella tuleviin tilanteisiin ja kysymyksiin. Kun itse kompastun ja kaadun elämän erilaisissa kuvioissa, niin on todella miellyttävää ja helppoa, jos silloin on ihminen lähellä, mutta aina ei ole. On itse noustava ylös ja jatkettava matkaa. Mutta tiedän ja havaitsen, että en ole yksin nousemassa ylös ja selviytymässä. Aina on Yläkerran apu mukana, ja jään miettimään ja tunnustelemaan. Mikä on tämänkertaisen oppiläksyn teema ja sanoma, olipa teema mikä tahansa. On aina mahdollisuus tarkastella omaa valintaa kokemuksen kautta, esim. kuinka monta kertaa olen taas samassa tilanteessa, tai opinko nyt läksyn?”    
Copyright (c)2022, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän