Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tanssii Tähteläisten kanssa

 

Tanssikulttuurin luonteesta

Tanssi on ollut osana Ihmiskunnan kulttuurisidonnaista sosiaalista kanssakäymistä hamasta aamunkoitosta saakka. Näissä paikallisissa yhteistapahtumissa tanssirituaalit ovat olleet osana tilanteen mukaista tapahtumien ja juhlien perinnettä. Tapahtumien luonteesta riippuen, oleellisena kokoontumisen osana toimi yksin tai ryhmissä erilaiset tanssirituaalit.

Ihmiskunnan aikaisemmassa sielukehitysvaiheessa, tunnepuolen energinen lataus ja keskinäinen magnetismi aktivoivat jatkuvuuden. Varsinkin viimeisen kahdentuhannen vuoden aikana on kuudennen informaatiosäteen sielullisesti tunteisiin vaikuttava idean ja ihanteen ympärille vetävä voima vaikuttanut myös tanssi-ilmaisun luonteeseen.

Jopa samankin kansan sisällä eri alueiden välillä tavoissa, tottumuksissa ja arvomaailmassa saattaa olla huomattaviakin paikallisia eroja. Taidokkaasti tansseihin osallistujat osasivat sovittaa yhteen kehonsa liikkeet ja askelkuvionsa muodostaen paikallisia kansantansseja.

Osallistujien lukumäärällä on myös energisen latauksen kokoamisen kannalta ratkaiseva merkityksensä. Kokeneempi osallistujien joukko saa hyvin yhteen toimivana kokonaisuutena sitä suuremman energisen tunnelatauksen nosteen virtaamaan, mitä motivoituneempia tanssijat ovat yhteiseen esitykseensä. Yleensä vanhemmissa perinteissä tanssien liikunnallinen rytmiikka, kuvioiden monimuotoisuus ja kuviosarjojen haasteellisuus lähenteli toisinaan akrobatiaa. Sosiaalisesta asemasta ja yhteiskunnallisesta arvotuksesta riippuen, muodostui ajoittain vieläpä huippuosaajien ammattikuntakin. Silloin askelkuviot ja askelikot toteutettiin tarkkojen ennalta harjoiteltavien kaavojen mukaan.

Yleinen käytäntö aikanamme on, että paritansseissa mies ohjaa naista käsiviennein ja erilaisin kehokielisin merkein. Liikkuvien tanssien etenemissuunta on lattialla vastapäivään. Tahdiltaan parittomat askelkuviotanssit (valssi, cha cha, jne.) mies aloittaa oikealla jalalla ja parilliset (tango, foksi, jne.) vasemmalla jalalla.

Muissakin luomakunnissa ilmenee ryhmäsielusidonnainen rytmillisyyden aikaansaama energianoste. Esim. lintujen soidintansseissa on jotakin viettiperäisyydestä johtuvaa yhteistietoisuuden esiastetta, mikä on jalostuneempi ryhmäsieluisuuden ilmeneminen.

 

Geometriset askelkuviot

Tanssien luonteesta riippuen askelsarjoihin voi kuulua geometrisia kuvioita. Näitä yhdistellään tanssityylin ja osaamisen mukaan. Neliörumba on nimensä mukaisesti neliöperusteinen kun taas jivessä ja fuskussa peruskuvion muodostaa kolmio. Samoin ruotsalaisten humpaksi kutsutussa bugg-tanssissa jotkin lukuisista kuviosarjoista perustuvat kolmiomuotoon.

Paikallaan tanssittavissa tai hitaasti etenevissä tansseissa, kuten esim. samban eräissä askelkuvioissa on perustana ympyrämuoto. Myös Vesica piscis -kuvioinen askelsarjan muoto sisältyy muutamiin tanssilajeihin. Riippuen tanssilajista, soitetusta musiikista ja suorittajan taidollisesta motivoitumisesta energiseen nosteeseen, geometrinen muotorakenne tulee mukaan liikkeen sielulliseen tulkintaan.

Monet suomalaiset kesätanssilavat ovat olleet kahdeksankulmaisia ja herkät tanssijat ovat alitajuisesti aistineet geometriseen muotoon sisältyvän myyttisen kutsun. Mystikkojen lukuna kahdeksan on auttaja - tullut auttamaan, ei autettavaksi.

 

Symmetriset kuviot aivoenergioiden tasapainottajina

Varsinkin sellaisten tanssien askelikkojen ja askelkuvioiden avulla, joissa tehdään "peilikuvavuoroja", saadaan terapeuttista kehon motoriikan tasapainotusta. Esim. "aivojumppa" on terapiana tunnettu menetelmä, joka perustuu raajojen ja kehon symmetrisiin liikkeisiin tunnekenttää apuna käyttäen. Riippumatta siitä, onko tanssi ryhmä-, pari- vai yksintanssi, symmetriset peilikuvat vaikuttavat kehon hallittujen liikkeiden kautta aivokurkiaista vahvistaen. Samalla kun molempien aivopuoliskojen energiat tahdistuvat paremmin yhteen toimiviksi, muodostaen aivokurkiaiseen uusia hermoratoja, parantuu intuition yhdistäminen älyyn.

Kohtuullisesti ja säännöllisesti treenattuna tanssiharjoitukset helpottavat arkielämän jaksamista ja parantavat vitaalitoimintaa. Kehon tehokkaampi käyttö sielun liikkumavälineenä onnistuu viisaammin vähemmällä fyysisen ponnistelun energiamäärällä ja pienemmällä keskittymisellä.

 

Feminiiniset ja maskuliiniset liike-energiat

Sen lisäksi, että liikunnalla voidaan ilmaista geometrisia kuviomuotoja, sisältyy pyöriviin liikesarjoihin feminiinisiä ja maskuliinisia energiaspiraaleita. Pyöriminen myötäpäivään avaa ja virittää feminiinistä energiapyörrettä virtaamaan. Peilikuva pyöriminen vastapäivään avaa ja virittää energiapyörrettä maskuliiniseen nosteeseen.

Esim. hitaan valssin etenevässä peruskuviossa aloitetaan oikea käännös miehen oikealla jalalla eteen (samalla nainen vasemmalla taakse) avaten feminiinisen intuitiivisen energiaspiraalin. Tämä koostuu kaksi kertaa kolmen askeleen kääntyvästä energiaspiraalista. Sitten seuraa oikea vaihtoaskel 1, 2, 3, jossa aivoenergiat tasaantuvat ennen vasenta maskuliinista käännöstä.

Vastapäivään avautuva älyllisyyden sävyttämä maskuliininen energiaspiraali tasapainottaa edellisen peilikuvamuodon. Jälleen kahden sarjan jälkeen seuraa vasen energinen vaihtoaskelsarja. Tanssin aikana aivopuoliskojen tasapaino vahvistuu aivokurkiaisen hermoradoissa.

Tavallinen valssi rakentuu energisesti musiikin jaksoja seuraten seuraavasti: mies aloittaa oikealla jalalla kolmijakoisen 7-askeleen sarjan kääntyen naisen kanssa myötäpäivään feminiiniseen energiaspiraaliin. Seuraavana on energiatasaus vaihtoaskeleella. Tämän jälkeen mies ohjaa naista (molemmat kääntyen) vasempaan vastapäiväiseen maskuliiniseen energiaspiraaliin seitsemän kertaa toistuvana kolmen askeleen sarjana. Sisällössä on jotakin ikiaikaista Kaikkeuden Alkulähteen perussykintää tuotuna liikkeen kautta toiminnan tasolle.

Tanssiparin kehoviestinnän ja taidon karttuessa, voidaan yhteistä sielullisten energioiden nostetta lisätä täydentämällä tanssiparin avaama yhdistävä energioiden sisään ottaminen ja jakaminen paikalliseen tilakenttään oikean ja vasemman pyörintäsarjan välillä.

Yhdessä tehdyn vasemman käännössarjan jälkeen on vaihtoaskel. Tästä eteenpäin mies ottaa vuoroin oikean ja vasemman eteenpäin liikkuvan kolmen askeleen sarjan seitsemän kertaa. Samanaikaisesti vaihtoaskeleesta alkaen nainen pyörii käden alitse ohjattuna joko oikealle tai vasemmalle seitsemän kertaa.

Edellä kuvatussa voimakentän rakenteessa nainen ottaa vastaan ja pitää yllä energian sisäänottoa spiraalimaisen virtauksen kautta. Samanaikaisesti mies jakaa ympäristöön yhteisestä voimalatauksesta energiavirtausta vuoroin oikealle ja vasemmalle alkavilla etenevillä askelsarjoilla. Toteutus on tavattoman haasteellinen, mutta palkitseva ja sielullisesti erikoisen täydentävä energianosteen kokemus molemmille.

 

Fyysinen vuorovaikutus

Harrastuksen alussa on yksin tanssiessa helpompaa saavuttaa ylevästi toteutettu tanssin luonteeseen oleellisesti kuuluva kauneus, tasapainoisuus ja harmonisuus. Asian voisi rinnastaa seuraavasti: Yksin asuva voi määrätä kotinsa järjestyksen ja omakohtaisen ajankäyttönsä parhaaksi katsomallaan tavalla. Samalla tavalla keho on verrattavissa sielun asuntoon.

Yksinilmaisun luonne, rytmikkyys, kestoaika ja musiikillinen tulkinta, on suoraan verrannollinen omaan osaamisen taitoon. Kehon liikesarjojen sopusuhtaisuus ja hallittu oikea-aikaisuus, suhteessa soitetun musiikin tahditukseen, voidaan silloin ilmentää persoonallisella luovuudella omassa energia-aurassa riippumattomasti. Yksintanssin haasteellisuutta lisää ainoastaan se, että esitykseen ottaa yhtäaikaa osaa useita osallistujia, suorittaen täsmälliset askelkuviot. Silloin ajastuksen ja kehon rytmiikan tulee olla kaikilla mahdollisimman samanaikaista. Tämä on erityisen haastavaa pitkien kuviosarjojen toteutuksessa yleisölle tarkoitetuissa tanssiesityksissä. Mitä voimakkaampi yleisön odotuksen paine on, sitä tärkeämpää on tunnistaa suorittajien joukkotietoisuus.

Perinteisessä paritanssissa pelkästään fyysisesti suoritettu mekaaninen musiikin tulkinta askelkuvioina on energiaa kuluttavaa ja näyttää ulkopäin raskaalta. Lisäksi pelkästään fyysiselle tasolle jäävä koneellinen liikkuminen jättää vajeen keskinäiseen sanattomaan viestintään, vaikka miehen velvollisuus on tanssin luonteeseen kuuluvin merkein ja ohjausviennein viestittää naiselle oikea-aikaisuutta erilaisten kuvioiden liittämisessä toisiinsa.

 

Emotionaalinen vuorovaikutus

Kehon kielenä taiteenomainen tunteiden ilmaiseminen yksin tanssien on oleellisesti helpompaa kuin pari- ja ryhmätanssissa. Useimmiten tunteisiin vaikuttavissa tanssiesityksissä haetaan elämyksellistä yhteyttä esiintyjän ja yleisön väliseen tunneperäiseen myötäelämiseen. Näin saadaan viriämään voimakkain mahdollinen koettavissa oleva yhteenkuuluvuuden energiakeskittyminen.

Soitettavan musiikin tulkintamahdollisuudet erilaisissa tanssilajeissa vaihtelevat tavattomasti. Askelikkojen ja kuviosarjojen harjoittelu siirretään tuntemusten kautta kehomuistiin. Paritansseissa fyysiseen jatkumoon kuuluu naisen ja miehen tunnekehon keskinäinen käyttö tanssikuvioiden sujuvassa yhteen liittämisessä.

Esim. jokainen aikaisemmin hiukankin polkkaa tanssinut, huomaa soittoa kuullessaan vaistomaisesti jalkojensa alkavan seurata tahtia. Näin kehomuisti avaa energisen latauksen musiikin aktivoimaan tunne-elämykseen, käyttäen tähän sielullista voimaa.

Sen lisäksi, että suomalainen surumielinen tango eroaa vastaavasta argentiinalaisesta askelkuvioissaan, niin se poikkeaa myös tunne-energisessä ilmentämisen luonteessa. Perinteisesti tanssittuna molemmissa tangotulkinnoissa on läsnä kyseisen maan kansan sielun energialaatua.

Ajan kuluessa tanssiharrastajat omaksuvat useimmiten joitakin lempitansseja. Niihin sisältyy musiikillista samankaltaisuutta sen kanssa, mitä henkilö kyseisessä sielullisen kehityksen vaiheessa pyrkii ilmentämään ulkoisessa maailmassaan. Nuorison muotivillitykset ovat erillisiä yleensä kaupallisia ilmiöitä, joista pääsääntöisesti puuttuu yksilökohtainen tietoinen laatuvalinta.

 

Sosiaalinen vuorovaikutus

Samankaltainen musiikillinen suuntaus tanssiharrastukseen luo jatkuvuutensa kautta yhteisen "me" hengen. Säännöllisti kuntoaan, energistä vireyttään ja sielullista luovaa voimaansa vahvistaakseen tanssipaikkojen enemmistö palaa aina uudelleen ja uudelleen kantapaikkaansa. Samansuuntainen "musiikkimaku" helpottaa luomaan alan harrastajiin jatkuvampia sosiaalisia ja sielullisia ystävyyssuhteita.

Paikallisesti muodostuu perusryhmä, jonka jäsenet voivat tutustua helpommin toisiinsa arvostamansa yhteisen sosiaalisen suuntauksensa mukaan. Tanssiparien ja itsenäisesti paikalla mukana olevien kuntoilijoiden läsnäolo luo sanattoman kollektiivisen myötäkokemisen kentän.

Jopa sellaisetkin henkilöt, jotka eivät itse osallistu aktiivisesti tansseihin, saavat vireyttä ja lisää Elämän Voimaa antaumuksellisten parien musiikillisesta tulkinnasta. Siinä on samaa joukkovoimaa, jota ilmenee innokkaissa katsojissa tavanomaisissa urheilukisoissa.

Varsinkin aikaisemmin paljon tanssineet, iäkkäätkin henkilöt, saattavat tulla lavatansseihin kokemaan sielullisen yhteenkuuluvuuden energisen nosteen, vaikka eivät juurikaan sillä erää itse osallistuisi varsinaiseen tanssimiseen.

 

Älyllinen vuorovaikutus

Tanssiharrastus jatkuessaan luo varmemman itseilmaisun. Taidon kehittyessä voimistuu into opetella uusia tanssilajeja ja saada lisää kuvioita aikaisemmin opittuihin askelsarjoihin. Tämä on jatkuvuuden lain julkituomista fyysiseen maailmaan. Myös musiikin vivahderikkaampi tulkinta luo yksilöllisyyttä.

Pidempään keskenään tanssineet huomaavat "aistivansa" yhteisestä paikalla olevien tajunnan kentästä ihmisten erilaisia ajatuksellisia vaikutteita. Sanaton viestintä helpottuu keskinäisesti ja kärsivällisyydellä yhdessä saavutettu sielujen molemminpuolinen ymmärrys paranee koskemaan myös muuta sosiaalista arkielämää.

Oman minuuden tunteminen jalostuu ja toisten ymmärtäminen parantuu. Hallitsemattomat tunnekarkailut haastavissa elämän tilanteissa vähenevät ratkaisevasti ja muuttuvat luonteeltaan sovinnollisemmiksi. Ihmistuntemuksen laajentuessa korkeampi älykkyys on selkeämmin saavutettavissa missä hyvänsä tavanomaisen elämän tilanteessa.

 

Sisäisen Yhteyden vuorovaikutus

Säännöllinen tanssiharrastus, laadukkaasti valitussa ympäristössä, helpottaa saavuttamaan jopa meditatiivisia tietoisuuden tasoja. Tämä voi toteutua vieläpä yhtäaikaisena useamman henkilön yhteisymmärryksenä ja energisesti ylevänä yhteen kuuluvuuden sielullisena nosteena.

Hyvin onnistuneessa tanssissa on yksilön sisäinen yhteys ajattomalla ja erikoisella tavalla läsnä. Korkeimman minuuden sieluenergia fuusioituu yksilössä liikesarjamuotojen, musiikin värähtelytaajuuden ja "elämän keveyden" energiavoiman kanssa elinvoimaisuuden nosteeksi. Jos paritanssissa molemmat saavuttavat yhtä aikaa saman energianosteen, he näyttävät liitelevän yliluonnollisen kevyesti pitkin lattiaa. Tämän luovan liikunnan kehollisella kuntoharjoittelulla saavutettava nuorekkuus ilmenee jaksamisen vireytenä ja on selvästi nähtävissä tanssimista elämäntapanaan pitävissä harrastajissa.

Näiden tanssilavojen kuntoilijoiden ikääntyminen hidastuu samassa suhteessa kuin omakohtainen yhteys korkeimpaan yksilöminuuteen avautuu määrätietoisemmin ja aikaisempaa vahvempana. Tanssipari saavuttaa tämän parhaiten riittävän harvalukuisten osallistujien kanssa, tarpeeksi suurella tanssilattialla, täydellisesti keskittyneenä molempien yhdessä muodostaman yksilötietoisuuksien virtaavan energian toimiessa nosteena.

 

Kosminen vuorovaikutus

Maan paikallisjärjestelmässä yksilöityneiden sielujen perusaines on ihmiskunnan enemmistönä. Näin toisista planeetan ulkopuolisista sielujen järjestelmistä tulleet ovat kaikessa fyysisessä elämässä vähemmistönä. Nykyisessä arvomaailmassa tähteläiset joutuvat olemaan myös yksilöllisen ilmaisunsa ja luovuutensa takia vähemmistönä.

Kosmiset sielut pistävät yleensä arvostamassaan asiassa "kaikki peliin". Sama tavoitteellisuus tulee luonnostaan esille myös tanssiharrastuksessa. Ne jotka pitävät luovaa ja energisoivaa tanssiliikuntaa sielunsa "voiteluaineena", kokevat saavansa moniulotteisen yhteyden toisiin kosmisiin sieluihin helpommin juuri tansseissa.

Koska suomalainen mentaliteetti on perusluonteeltaan erakkomaista, kuuluu paritanssin etikettiin hakea tanssiin vapaasti ketä hyvänsä paikalle saapunutta, jopa aikaisemmin tuntematontakin. Tämä on luonnollista kulttuurisidonnaista käytöstä, varsinkin tanssilavoilla, ilman että sitä pidettäisiin millään tavoin sopimattomana.

Monet kosmiset sielut ovat kohdanneet toisia muualta ihmiskiertoon kehollistuneita tähteläissieluja juuri tansseissa. Eräs monista kosmisen sielun yhtenevistä tunnuspiirteistä on luovuus ja mediaalisuus, samoin kuin omaperäinen älykkyys. Taide ja yleensä tanssikulttuuri ovat useammille vaivattomimmat toteuttamisen väylät yksilölliseen erilaisuuteen, ilmaisuun ja sosiaaliseen kohtaamiseen.

Jos molempien tanssikumppanien sielut ovat kosmisia alkuperältään ja pari on yhdessä harrastanut pitempään, muodostuu heille ajan oloon varsin omaperäinen tanssilajien ja kuvioiden valikoima. Riippumatta kehon notkeudesta ja peruselastisuudesta, he saavat musiikillisesta luovuudesta energisesti toteuttamiensa tanssikuvioiden kautta kosmista energiaa virtaamaan vahvasti ulospäin.

 

Universaalinen vuorovaikutus

Harjoitusten päättäväisen jatkamisen, pirteän huumorin, joustavuuden, toisten huomioon ottamisen, sisäisen tilannekohtaisuuden, musiikillisten sointuvärähtelyjen, sieluyhteyden vitaalisuuden, kehon virtauksen kokemisen ja yhteisenergian tiedostamisen avulla avautuu liikunnallinen ja sosiaalinen väylä laajentaen ymmärrystä kaikkeuden kansalaisuuteen.

Kun ajan suhde avaruuteen ja ulkoisiin ympäristön tapahtumiin tulee selvemmäksi, impulssien ja inspiraatioiden vastaanottokyky on aikaisempaa parempi. Jatkossa on oleellisesti helpompi saavuttaa kehotietoisuus, sekä ajattomamman Korkeimman Itsen laadukas sielutietoisuus.

Käsite ajasta muodostuu aivotapahtumana. Ajan kokeminen on hetken suhde avaruuteen ja tapahtumien nopeuteen. Aivoalueiden hermoverkot ovat tietoisuuden kehityksen moottoritiet. Hermojemme väliset kytkennät kehittyvät elämäkokemuksiemme seurauksena.

Kun oikeassa suhteessa oleva yksilön ymmärrys tiedostaa vallitsevan energiavirtauksen ja yhdistää tämän sielullisena tapahtumana kehon viisaiden liikkeiden sarjaan ja musiikin sykinnän tahdittamana sallii esteettömän luovuutensa ilmentyä, avautuu universaalinen läsnäolo moniulotteisemmaksi.

Tanssietiketti

Tanssikoulu Salsa Oulun perustaja Kimmo Lasanen on tuttu Etelä-Suomen tanssikursseilta jo usean vuoden ajalta. Kurkataan mitä mietteitä Kimmolla on tanssista ja tanssiharrastuksesta.

 

K = Kiva! Päätin jo silloin kun ensi kerran tätä tanssiharrastusta kokeilin, että jos tämä ei olekaan kivaa, niin tätä ei ole pakko harrastaa.

 Harrastusvuosia on takana jo 14 eikä vieläkään ole tullut sitä päivää vastaan, että tämä ei olisi kivaa, joten tanssi jatkukoon…

 

I = Innostava! Pyrin olemaan ennen kaikkea innostava tanssinopettaja, joka saa tanssikipinän iskemään/säilymään niin aloittelijassa kuin pidemmällekin ehtineessä.

 

M = Musiikintulkinta. Musiikintulkinta on ollut aina lähellä sydäntäni. Tanssi on liikettä musiikin tahtiin ja kunkin tanssin perusaskel on pohja jolle tanssi rakentuu. Lisäämällä perusaskeliin musiikin mukaan erilaisia askelluksia, kuvioita, fiilistä ja hetkeen heittäytymistä syntyy musiikintulkintaa, joka on tanssin suola!

 

M = Monipuolisuus. Suomalaisen lavatanssin rikkaus on sen lajien monipuolisuus. Olen itse halunnut opetella kaikki lavoilla tanssittavat tanssilajit ja sen lisäksi vielä useita sellaisiakin lajeja, joiden musiikki on tehnyt vaikutuksen minuun.

 

O = Oma harjoittelu. Jos tanssissa haluaa kehittyä pitkälle, täytyy muistaa ettei se tapahdu itsekseen, vaan kurssien ja leirien lisäksi täytyy käyttää myös omaa aikaa opittujen asioiden kertaamiseen ja harjoittelemiseen. Kurssit ja leirit antavat virikkeitä, mutta vasta oma harjoittelu tuottaa tulosta.

 

L = Lajinomaisuus. Koska tanssilajeja on monia ja joissakin lajeissa askeleetkin ovat lähestulkoon samat, ne muistuttavat helposti liikaa toisiaan, jolloin katsojan silmä ei enää erota esim. tanssitaanko foksia vai tangoa jos musiikki hiljennetään kuulumattomiin. Itselleni lajinomaisuus on tärkeä asia ja yritänkin opetuksessani teroittaa niitä asioita, eli mm. lajinomaista perustekniikkaa, mitkä tekevät kustakin tanssilajista juuri sen tanssilajin. Toinen tärkeä asia itselleni on se, että haluan tanssia ja opettaa kunkin tanssilajin ko. lajille luonteenomaisella tavalla, esim. humpat humppana ja tangot tangona. Olen nähnyt molempia tanssittavan lavoilla myös buggina, mutta en näe siinä mitään järkeä. Jos kaikki lajit tanssittaisiin samalla tyylillä, niin jäljelle jäisi lopulta vain se yksi laji ja niin katoaisivat lopulta unholaan kaikki muut lajit. Varsinkin humppa näyttää olevan meillä katoavaa kansanperinnettä. Valitettavan harvat sitä enää edes oikeasti osaavat. Humppa on hauska tanssi, varsinkin kun siihen lisää musiikintulkintaa!

 

A = Aloittaminen. Tärkeintä tanssiharrastuksessa on sen aloittaminen. Minäkään en kadu muuta kuin sitä, etten aloittanut aikaisemmin...

 

S = Sosiaalisuus. Tanssiharrastus on luonteva tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kaveripiiri alkaa laajenemaan nopeaan tahtiin tanssiharrastuksen aloittamisen myötä.

 

A = Alkoholi. Alkoholia kuulee joskus tanssipaikoilla käytettävän reippaastikin siitä syystä, että rohkenisi paremmin hakea vastakkaista sukupuolta tanssimaan. Valitettavasti haettavan näkökulmasta tämä ei ole kovinkaan imartelevaa. Alkoholin käytön ei ole myöskään todettu parantavan tanssitaitoa, vaikka muutaman drinksun jälkeen saattaa siltä tuntuakin, joten suosittelen käyttämään nekin rahat tanssinopiskeluun, jolloin sekä rohkeus hakea että tanssitaito paranevat.

 

N = Nauru. Olennainen osa tanssiharrastusta! Ilmentää hyvin tämän harrastuksen luonnetta, eli se on hauskaa! Se on myös kätevä tapa kuitata omat mokailut, silloin kun kaikki ei mene ihan putkeen…

 

E = Etiketti. Jokaisen tanssinharrastajan tulee tietää miten tanssipaikoilla ja varsinkin tanssilattialla käyttäydytään. Erityisesti muistuttaisin toisten parien huomioonottamisesta. Vahinkojakin sattuu ja silloin niitä kuuluu sekä pyytää että myös antaa anteeksi.

 

N = Nytkö? NYT! Heti tanssikursseille ja tanssimaan! Hopi hopi!

 

Teksti: Kimmo Lasanen