Tähtitieto

Tähtitieto logo

Myyttinen kutsu

Kauan sitten kutsuttiin Galaktinen neuvosto kokoon ja myyttinen kutsu kulki lukemattomille valo-olennoille, auringon matkaajille, sateenkaarisotureille ja muille valaistuille olennoille useista tähtijärjestelmistä. Tämä suuri valo-olentojen joukko saapui läheltä ja kaukaa. Kohtauspaikassa Ympäröivien Galaksien Tietoisuus, Suuri Henki, virtasi sisään ja lahjoitti Taivaallisen Valon kaikille kokoontuneille.

”Te olette kaikki kutsutut ottamaan vastaan hahmon maailmassa, jossa on tapahtuva suuri muutos”, ympäröivien galaksien Rakkaus sanoi. Kutsun kaikki, jotka kykenevät lähtemään, elämään siellä lähettiläinäni, vaikuttamaan maa-planeetan vaiheisiin ja muuntamaan niitä. Tämän voitte tehdä vain ottamalla kehollisen hahmon ja ankkuroimalla sinne rakkauden hengen.

Ympäröivien Galaksien Rakkaus jatkoi: ”Aikaisemmilla matkoillanne on jokainen teistä osoittanut kykenevänsä olemaan tunnenavigoija, herättämään tietoisuutensa ja ohjaamaan sydämensä puhtaan Rakkauden ja armeliaan palvelun äänen mukaan. Auringonmatkaajina ja Hengen soihdunkantajina olette jo osoittaneet pystyvänne kantamaan Valoa korkealla. Siksi kutsun teidät yhdessä kehollistumaan Maan kansojen joukkoon pystyäksenne tukemaan Gaiaa ja sen kaikkia lapsia tulevan suuren muutoksen aikana.”

”Osana suunnitelmaa unohdus valtaa teidät”, ympäröivien galaksien Salaisuus jatkoi, ”mutta kun muistatte lapsenomaisen viattomuuden, vastaanottavaisuuden ja luottamuksen, teistä tulee tässä Maan vihkimysvaiheessa edellä kulkijoita. Kehollistutte strategisen hyvin suunnitellusti, usein planeetan painostavimpina aikoina, vaikeimpiin ja synkimpiin paikkoihin.

Monelle teistä vaikuttaa näennäinen ero Rakkaudesta tuovan toivottomuuden ja vierauden tunteen. Kuitenkin – samalla kun otatte ihmishahmon – rakkautenne kantaa teidät materian ja hengen kuilun yli ja Sisäinen Valonne vaikuttaa moniin. Osallistumisenne tähän seikkailuun on täysin vapaaehtoista. Teidän on itse päätettävä, miten tanssitte TERRA GAIAN ja lastenne kanssa juhliessanne Valossa täydellistymistänne.” 

Näin puhui Luoja, Ympäröivien Galaksien Valo. Ja näin tapahtui: Valaistut olennot – lukemattomia sitoumuksia ja yhteenliittymiä solmineet, sekä neuvostojen kokouksia pitäneet tähtien uskotut, päättivät inkarnoitua Maa-planeetalle, voidakseen auttaa paikallisen maailman unesta heräämisen kaiken muuttavassa tapahtumassa.

Nämä Valaistut, jotka olivat matkalla auttamaan Gaiaa, sopivat keskenään auttavansa toisiaan muistamaan. Tässä tarkoituksessa nämä tähtiolennot kooditettiin monin eri soinnuin, harmonisesti värähtelevin värein, valoin, kuvin, sanoin ja symbolein, jotta heidän olisi helpompi pitää mielessään Valon kanssa tekemänsä sopimus. He päättivät myös, että näitä kätkettyjä avaimia olisi kaikkialla – visionäärisissä maalauksissa ja musiikissa, läpitunkevissa katseissa, sanoissa ja tuntemuksissa – synnyttämässä syvää kaipausta heräämiseen, joka johtaa Rakkauden kehollistumiseen.

Samalla kun teissä ankkuroituu Rakkauden henki maahan, vedätte pehmeästi yllenne jumalten kaavun ja lähetätte parantamisen ja rakkauden aaltoja Gaian mahtavan kehon läpi. Kun astutte esiin tänä aikana, herättävät lahjanne myös muita ja antavat heille voimaa. Samalla kun käytätte apunanne työvälineitänne – tanssia, laulua, huumoria, iloa ja rakkautta – teille näyttäytyy muutoksen voimistuva aalto.

Käyttäkää lahjanne Gaian eduksi. Tietoisuuden tähtien loistossa Gaia ja lapsenne astuvat esiin puettuina Valon asuun. Heistä tulee Rakkauden Loistava Valoverkosto, jonka turvin he voivat syntyä uudelleen tähtien alle.

Myyttinen kutsu on kaikunut! Suuri seikkailu on alkanut. Herätkää sateenkaaren soturit, auringon matkaajat, galaktisten liittojen valaistut olennot. Ikivanhat taivaankulkijat, seisokaa vakaina todellisen identiteettinne kauneudessa ja voimassa, Rakkauden lahjana Gaialle. Unohtakaa kaikki itseänne koskevat epäilyt. Olette auringon jumalaisia lapsia. Kulkekaa, mihin sydämenne viisaus teitä johtaa ja jakakaa suurta lahjaanne. Antautukaa Synteesille ja Tietoiselle Valolle, niin ihme tapahtuu maan päällä.

MUISTAKAA – ME TANSSIMME JA LAULAMME TÄÄLLÄ YHDELLE AINOALLE VALON SYDÄ­MELLE!

 

Suomentanut Gracia Penttinen

Det mytiska uppropet (SWE)

En gång för länge sedan kallades ett galaktiskt råd samman och ett mytiskt upprop gick ut till otaliga ljusvarelser, till Solens barn, änglalika bevingade, Solens budbärare, regnbågskrigare och andra upplysta varelser från många stjärnsystem. Denna stora grupp av ljusvarelser kom från när och fjärran. Till mötesplatsen strömmade de roterande galaxerna av Kärlek, den stora Anden, och skänkte alla som hade samlats där det himmelska ljuset. 


“Ni har alla blivit kallade för att inkarnera i en värld där en stor transformation kommer att äga rum”, sade de roterande galaxerna av Kärlek. “Ni som följer detta kall kommer att resa till en plats där en planetarisk utveckling kommer att äga rum och där rädslans och separationens villfarelser är era stränga läromästare. Jag kallar alla som är i stånd att fara att vara där som mina sändebud, att höja och transformera frekvenserna på planeten Jorden. Ni kan göra detta genom att förkroppsliga och förankra kärlekens närvaro där. I denna myt kommer ni att bli skapare av en ny verklighet, den gyllene oktavens verklighet.”

De roterande galaxerna av Kärlek fortsatte: ”Under andra resor ni har gjort har ni visat att ni kan vara ’emotionsnavigatörer’, att ni kan väcka ert medvetande och låta ert hjärta ledas av den rena kärlekens röst, av medkänsla och tjänande. Som Solens budbärare och fackelbärare har ni redan visat att ni kan hålla ljuset högt. Därför kallar jag er att tillsammans inkarnera i stora skaror bland folken på Jorden för att kunna stödja Gaia och alla hennes barn i sin transformation.” 
 
“Som en del av denna plan kommer ert minne att beslöjas”, fortsatte de roterande galaxerna av Mystik, ”men när ni kommer ihåg den oskuldsfullhet och tillit ni hade som barn kommer ni att bli förelöpare i denna cykel av Jordens initiering. Ni kommer att inkarnera strategiskt, ofta i områden som vibrationsmässigt är de tyngsta på planeten. För några av er kommer denna illusion av att vara separerad från kärleken att skapa en känsla av hopplöshet, brist på stöd och främlingskap. Men genom att acceptera att ni är människor kommer er kärlek att transformera dualiteten och ert ljus kommer att påskynda utvecklingen hos många andra. 
 
Att delta i denna uppgift är helt och hållet frivilligt; men ni ska veta att detta transformationsskifte  på Jorden är något mycket sällsynt och värdefullt. Skulle ni välja att ta på er denna uppgift kommer det att bli möjligt för er att katalysera och syntetisera allt som ni har varit med om under många inkarnationer, och ni kommer att få uppleva ett mycket sällsynt kvantsprång i medvetandet. Det är upp till er själva att välja hur ni vill dansa med Terra Gaia och hennes barn när hon fullföljer sin  ljusceremoni.”
 
Så talade Skaparen, de roterande galaxerna av Ljus. Och så kom det sig att de upplysta varelser som bildade de otaliga allianserna, federationerna och råden av  stjärnornas trogna skaror valde att inkarnera på planeten Jorden för att bistå i denna viktiga händelse, vid den planetariska drömmens uppvaknande. Det fanns även en säkerhetsprocess inbyggd i planen att väcka upp dessa varelser från separationens illusion och glömskans slöja som är så förhärskande på Jorden. De upplysta varelser som skulle komma till Gaias hjälp kom överens om att hjälpa varandra att minnas. Därför blev dessa stjärnsådda kodade på många olika sätt med ljud, färger, ljus, bilder, ord och symboler – med en vibrationsresonans som skulle hjälpa dem att minnas sitt åtagande för ljuset. Man kom överens om att dessa kodade nycklar skulle visa sig i allt: i visionär konst och musik, i genomträngande blickar, i tal och känslor – som alla skulle åstadkomma en djup längtan efter att väcka upp kärleken och att förkroppsliga den.
 
Därför badar ni nu, Solens barn, i hågkomstens vatten, såsom regnbågskrigare, till att uppfylla löftet om den nya och den gamla myten. Genom att helt enkelt förankra kärlekens närvaro på Jorden drar ni kärleksfullt ner gudarnas mantel och sänder vågor av helande och kärlek genom Gaias ivrigt väntande kropp. När ni uppenbarar er i denna tid väcker ni andra genom era gåvor och stärker dem. Genom att använda skrattets, sångens, dansens, humorns, glädjens, tillitens och kärlekens redskap, hjälper ni till att sprida transformationen. Detta kommer att omvandla  begränsningarna som den gamla myten om dualitet och separation innebär, och föda fram enhetens och fredens mirakel på Jorden.
 
Använd era gåvor till förmån för Gaia! I en supernova av medvetande kommer Gaia och hennes barn att uppstiga i ljusets skrud och bilda en lysande ljuskropp av kärlek för att återfödas bland stjärnorna! Det mytiska uppropet har ljudit. Den stora uppgiften har börjat. Vakna upp, regnbågskrigare, Solens budbärare, ni upplysta  från galaktiska allianser, federationer och råd! Gamla himmelsvandrare, formade på nytt i denna stund, stig in i skönheten och kraften av er sanna identitet som kärlekens gåva till Gaia! Lägg självtvivlet åt sidan. Ni är Solens gudomliga barn. Gå varthän ert hjärta för er för att dela med er av era stora gåvor. Överlämna er till magin och ljuset. Miraklet kommer att manifesteras på Jorden. Kom ihåg att vi dansar och sjunger här för det Enda Hjärtat.
 
The Mayan Oracle, Return Path to the Stars.
Ariel Spilsbury & Michael Bryner
Den svenska översättningen Anita Fredriksson och Gracia Penttinen 
Översättningstillstånd givet  av Ariel Spilbsury
The Mythic Call (ENG)

Once upon a time, a galactic council was called and a mythic call was sent out to countless light beings: the children of the Sun, the angelic winged ones, the Sun runners, the rainbow warriors, and other luminous ones from many star systems. This great circle of light beings gathered from far and wide. At the appointed nexus, the Love of the Spinning Galaxies, the Great Sprit, entered, gracing them all with celestial light and the following words.

 
“You are invited to incarnate upon o world where a great transformation will take place,” began the Love of the Spinning Galaxies. “You who respond to this call will go to a place of planetary evolution where the illusions of fear and separation are strong teachers. I am calling those with the needed talents and gifts to act as my emissaries there, to lift and transform the frequencies of planet Earth, simply by embodying and anchoring love’s presence there. In this myth, you will be the creators of a new reality, the reality of the golden octave.”
 
The Love of the Spinning Galaxies continued; “ On other journeys each of you has proven to be a “feeling navigator”, able to awaken your consciousness and align your heart to the promptings of pure love and compassionate service. As Sun runners and torch bearers, you have already demonstrated that you will hold the light high. And so, I invite you to incarnate en masse among the tribes of Earth to assist Gaia and all her children in their transformation.”
 
“It is part of the plan that you will be veiled in forgetting”, the Mystery of the Spinning Galaxies went on. “However, as you remember the feeling of childlike innocence and trust, you will become the harmonic leavening in this cycle of initiation for Earth. You will incarnate strategically, often in some of the most vibrationally dense areas of the planet. To some, this illusion of separation from love may create feelings of hopelessness, lack of support, and alienation. But by embracing your humanness, your love will transform the depths of duality, and your light will quicken the many. You participation on this quest is voluntary, however, this transformational shift on Earth is very rare and precious. Should you choose to accept this mission, you will have the opportunity to catalyze and synthesize all that you have been during many incarnations, receiving a rarely offered quantum leap in consciousness. It is up to you to choose how you will dance with Terra Gaia and her children as she completes her ceremony of light.”
 
So spoke the Creator, the Light of the Spinning Galaxies. And so it was that the luminous beings who formed the countless alliances, federations, and councils of the faithful of the stars chose to incarnate on planet Earth to assist in this crucial event, the awakening of the planetary dream. There was even a fail-safe process built into the plan to awaken these beings from the illusion of separation and the veil of forgetfulness that is so rife upon Earth. The luminous ones who would journey to Gaia´s assistance agreed to spark each other’s remembrance. Thus, these starseeded ones were encoded in many ways with sounds, colours, lights, images, words, and symbols – a vibrational resonance, that would assist them in remembering their commitment to the light. It was agreed that these coded clues would appear everywhere, in visionary art and music, in penetrating looks, in speech and feelings – all creating a deep yearning to awaken, and become the embodiment of love.
 
So it is that you, the children of the Sun, are now being bathed in the waters of remembrance, prepared as rainbow warriors to fulfil the promise of the new and ancient myth. By simple anchoring love’s presence on Earth, you lovingly draw down the mantle of the gods, sending waves of healing and love throughout Gaia´s eagerly receptive body. As you emerge in this time, your gifts awaken and empower others. Utilizing the tools of laughter, song, dance, humour, joy, trust, and love, you are creating the powerful surge of transformation that will transmute the limitations of the old myth of duality and separation, birthing the miracle of unity and peace on Earth.
 
Utilize your gifts on behalf of Gaia. In a supernova of consciousness, Gaia and her children will ascend in robes of light, forming a luminous light body of love, among the stars! The mythic call has been sounded. The great quest has begun. Awaken rainbow warriors, Sun runners, luminous beings from the galactic alliances, federations and councils! Ancient sky walkers, newly formed in this moment, stand in the beauty and power of your true identity as love ´s gift to Gaia. Set aside self-doubt. You are a divine child of the Sun.! Go where your heart draws you to share your great gifts. Surrender to the magic and the light. The miracle will be manifested on Earth. Remember, we dance and sing here for the One Heart”.
 
Ariel Spilsbury & Michael Bryner: The Mayan Oracle – Return Path to the Stars http://www.risingstarlc.com/mayan.htm
МИФИЧЕСКОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ (RUS)

Давным-давно созвали Галактический Совет и мифическое приглашение было отправлено многочисленным световым существам, солнечным путешественникам, радужным войнам и другим совершенным существам из многих звездных систем. Огромное количество световых существ прибыли из ближних и дальних мест. В месте встречи появился Великий Дух – Сознание Окружающих Галактик и передал в дар всем собравшимся Небесный свет. «Вы все приглашены, чтобы принять обличие в мире, где должна произойти большая перемена», сказала Любовь Окружающих Галактик. «Я приглашаю всех, кто сможет отправиться, жить там а качестве посланцев, чтобы повлиять на этапы развития планеты Земля и преобразовать их. Это вы можете сделать только путем принятия телесного обличия и впустив туда дух любви».

 
Любовь Окружающих Галактик продолжила: «В ваших предыдущих путешествиях каждый из вас показал, что имеет возможность быть навигатором чувств, чтобы повысить осведомленность и направлять сердца на чистую Любовь и милосердное служение по своему внутреннему голосу. В качестве солнечных путешественников и носителей факела Души вы уже продемонстрировали свою способность высоко нести Свет. Поэтому я призываю вас слиться вместе с народами Земли, чтобы поддержать Gaia и всех ее детей во времена будущих значительных изменений».
 
«Частью задуманного забвение овладеет вами», продолжила Тайна Окружающих Галактик, «но если вы запомните детскую невинность, отзывчивость и доверие, вы станете здесь впереди идущими на этапе инициирования Земли. Сливайтесь воедино, стратегически хорошо спланированно, часто в репрессивные времена планеты, в самых сложных и темных местах.
 
На многих из вас повлияет кажущаяся разница между Любовью, возникающая чувством безнадежности и отчуждения. Однако в то время, когда вы возьмете человеческое обличие – ваша любовь перенесет вас через пропасть в материю и душу, и ваш Внутренний Свет повлияет на многих. Ваше участие в этом приключении является полностью добровольным. Вы должны решить для себя, как вы будете танцевать с Terra Gaia и со своими детьми, празднуя в Свете свое совершенство».
 
 Так говорил Создатель, Свет Окружающих Галактик. И так произошло: Совершенные существа, заключившие бесчисленные обязательства и договора, проводившие заседания совета, звездные доверенные, решили воплотиться на планете Земля, чтобы помочь местному миру пробудиться от сна во времена изменяющихся событий.
 
Они – совершенные, которые были на пути, чтобы помочь Gaia, договорились между собой помогать друг другу помнить. Для этого, эти звездные существа были закодированы на множество различных аккордов, гармонических красок, светов, образов, слов и символов, чтобы им было легче помнить о заключенном со Светом соглашении. Они также решили, чтобы эти скрытые ключи были повсюду – в визуальных картинах и музыке, в пронзительном взгляде, словах и чувствах, порождающих глубокую тоску для пробуждения, приводящей к слиянию Любви.
 
Когда у вас укоренится дух Любви к Земле, нежно накроете на себя покрывало богов и пошлете волну исцеления и любви через огромное тело Gaia. Если вы проявите себя в течение этого времени, ваши способности разбудят также других и дадут им силу. В то же время, если вы используете в качестве вспомогательных инструментов танцы, пение, юмор, радость и любовь – вам покажется растущая волна изменений.
 
Пожалуйста, используйте свои способности на благо Gaia. В осознанном звездном великолепии Gaia и ваши дети проявят себя, одетые в одежду Света. Они станут Великой Световой сетью Любви, что позволит им возродиться под звездами.
 
Мифический вызов звучал! Большое приключение началось. Проснитесь радужные войны, солнечные путешественники, совершенные существа галактических федераций. Древние небесные странники, стойте стабильно в вашей истинной красоте и силе, как дар Любви для Gaia. Забудьте о всех сомнениях в себе. Вы божественные дети солнца. Идите туда, куда ведет мудрость вашего сердца и распространяйте ваш большой дар. Подчинитесь Синхронному и Сознательному Свету, тогда на Земле произойдет чудо.
 
ПОМНИТЕ – МЫ ТАНЦУЕМ И ПОЕМ ЗДЕСЬ ОДНОМУ ЕДИНОМУ СЕРДЦУ СВЕТА!