Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

ORDLISTA

Förklaringar till ord och uttryck

Den flerdimensionella förståelsen utvidgas när man mera fullständigt tillägnar sig ord och uttryck i den egentliga bokdelen. Förklaringarna i ordlistan öppnar en effektivare förståelse av text och i den använda liknelser. Manifestationer i annorlunda dimensioner är svåra att beskriva med den fysiska världens mediaverktyg, såsom ord och bilder.

Ju högre existensnivå det är fråga om desto mer skiljer sig de högre dimensionernas inre och yttre struktur från vår fysiska värld. Sinnesförnimmelser på vårt fysiska, materiella plan är nästan de samma för olika människor, men avgörande avvikelser förekommer dock beroende på våra personliga färdigheter.

Vår förmåga att förstå och uppfatta andra dimensioners yttre och inre livsformer, händelsekedjor och ömsesidiga förbindelser samt snävare eller mera omfattande observationer på olika nivåer, styrs av vår individuella erfarenhetsmässiga utveckling.

Oavsett de yttre och inre faktorer som påverkar vår person måste vi agera i enlighet med våra inre referensramar. Bara sådana observationer och erfarenheter som kan jämföras med dessa och förstås på ett korrekt sätt kan hjälpa oss i vår utveckling i riktning mot den sanna mänskligheten.

Alternativ

Olika verksamhetsalternativ öppnas, genom vilka prestationerna blir parallella. Även parallella alternativ kan vara korrekta i enlighet med situationerna och helhetens behov.

Andedelen

Synonym för det Eviga Jaget. Den högsta manifestationen av människans alla väsen. Härstammar från Gudomen och är bunden till världsalltets ursprungskälla genom förmedling av typiska energilinjer.

Andliga nivåer

Ett generellt uttryck för högre nivåer än vår fysiska dimension, dess varelser och olika världar där de manifesterar sig. Till dessa räknas alla kosmiska instanser tillsammans, med början från vår planets astrala nivåer och avslutningsvis till ett öppnande av nivåer med högre vibrationsfrekvenser. De verkliga andliga nivåerna finns i dimensioner där det Eviga Jaget verkar.

Andlighet

Innehåller en starkare och klarare förståelse för och behärskning av världsalltets lagar än det normalt är möjligt för en som är i början av den andliga utvecklingen. Det är möjligt för en aspirant som beträder utvecklingsströmmen att medvetet styra sin andliga utveckling ännu mera och påverka den genom medvetna handlingar som hon förstår och medvetet behärskar. Den egna personligheten övervakas med hjälp av normativa, kontrollerade övningar, som sedan blir mera konkreta och praktiska. 

Andlig inriktning 

Den inre känsligheten sammankopplas med en personligt inriktad och ofta religiöst präglad påverkan. Den andliga inriktningen varierar mycket beroende på omfattning, parallellställdhet och personens utveckling. Den verkliga inre andliga inriktningen skiljer sig från den yttre skenbara andliga inriktningen.

Anhopning

En större sammansättning, som är ett resultat av energiernas, materians och justeringssystemens gemensamma informationsband. En anhopning kan bestå av en samtidig samverkan av rätta och felaktiga energier och den kan vara en formation av kosmisk förmateria, förenergi, materia, energi och magnetenergilinjer. En kumulation är en starkare, tätare variant av anhopningen. 

Animalisk

Handlingar som liknar djurens beteende, anpassade till människans förstånd.

Assistans

Begränsat och/eller mindre stöd som ges på många olika sätt direkt eller indirekt i korrigeringssyfte. De styrande, vägledande och reglerande åtgärderna kan innefatta flera dimensionsskikt samtidigt inom ramen för justerarnas och mottagarnas sammankopplade energilänkar.  

Astral (Tanke- och känslonivåernas kroppar)

Den astrala kroppen och dess funktioner förverkligas via tanke- och känslomässiga energier och deras behärskade kreativitet.

Begränsning

Individens andliga utveckling i kombination med förståelse och vilja bygger upp de ramar inom vilka personen accepterar eller avstår från livets inre/yttre rikedomar. Personer på samma utvecklingsnivå kan erfara olika begränsningar inom olika livsområden. 

Bilddyrkan

De andliga bildernas betydelse är individuell. Genom hela mänsklighetens historia finns det hänvisningar till Gudomligheter och osynliga varelser som fungerat som ställföreträdare och dyrkats i bildform. Om dyrkan riktas enbart mot bilden och man inte ens försöker identifiera sig med objektet som bilden uppenbarar är det fråga om enbart bilddyrkan. Då man däremot strävar efter att tona in sig på det mera verkliga transcendentala objektet medför det en större förankring i de kosmiska energilinjerna som förverkligar andligheten. En bild av Gudomen eller motsvarande medför en strävan mot världsalltets Högsta Vägledande Ursprungskälla. Bilden fungerar då som impulsgivare (väckelse) med vars hjälp man kan öppna sig för mera högstämda känslor och medvetandetillstånd, allt i enlighet med de möjligheter som individens utveckling tillåter.

Björntjänst

Folkligt uttryck för en situation där verkställaren tror sig göra rätt, men använder sig av för kraftiga åtgärder. På längre sikt förorsakas objektet endast skada. Etiska och moraliska rättsbegrepp som är starka och grova och ofta uppstår via den egna inskränkta förståelsen, påverkar kraftigt i bakgrunden.

Brister

Ett objekt som befinner sig i en kompletterings- och utvecklingsström. Programmeringar under inflytande av inre brister underlättar en förankring av yttre intryck/programmeringar, då impulser som härmed åstadkoms innebär att man förnimmer störningar. Det lyser om en person som har tonat in sig på det ljusa och positiva i livet vilket förhindrar en förankring av dylika störningar.

Buddhisk (Orsaksnivåernas kroppar)

Består av sju olika dimensionsskikt. Det reinkarnerande jaget, dvs. sammansättningar av själens huvudenergier kommer härifrån och här lagras den andliga utvecklingens själsliga kapital under loppet av tidevarv med hjälp av korrekta kvalitativa universella energier. Inverkan av våra mest positiva och för livskvaliteten försämrande negativa egenskaper har sitt ursprung i de buddhiska kropparnas skikt. De förvrängningar som är mildare och lättare att påverka förankrar sig i de kroppar som befinner sig på lägre skikt än de buddhiska kropparna och härmed är det lättare att korrigera dessa på grund av den svagare energiladdningen.

Chakrana

De sju huvudstrålarnas aktiveringspunkter i människans kroppar. Varje huvudcentrum, dvs. chakra, tar emot huvudstrålar och ger ifrån sig informationsenergi med den styrka och effekt som motsvarar den personliga utvecklingen. Det finns en stor mängd mindre punkter i de olika kropparna som motsvarar chakrana och förenar de universella livsenergierna med personlighetens olika existensskikts kroppar.

Dagsmedvetande

Då vi befinner oss i den fysiska världen har vi vanligtvis en del av medvetandet i bruk som kallas dagsmedvetandet. Då vi somnar förflyttar vi oss till drömmedvetandenivåerna och medvetandenivåerna ovanför dessa.

Decimal - eller försöksplanet

Ett relativt uttryck för sådana planeter där man experimenterar med livsformer på olika sätt. Dessa försöksplaneter skiljer sig mycket från varandra beträffande yttre och inre egenskaper. De utgör en del av den universella stora planen.

Delkosmisk

Förverkligandet av livsalternativ och val som görs och som omfattar mera än en person och hennes omgivning. Själens delkosmiska helhetsplan leder individen i riktning mot en mera vägledande verksamhet och ett mera utvidgat livsinnehåll än människor i genomsnitt upplever. Man kan tilldelas en delkosmisk plan även under inkarnationen för att påskynda den individuella andliga utvecklingen. Då blir man skyldig att delta med personliga förutsättningar i en mera omfattande korrigerande verksamhet.

Delmedvetande

En del av medvetandet på vissa existensnivåer som står till personens förfogande, t.ex. dagsmedvetande och drömmedvetande.

Den fria viljan

Möjligheten att välja mellan olika parallella alternativ och beteendemönster, som är rätta eller mindre konstruktiva och påverkar den egna verksamheten. Den själsliga användningen av livsenergier som utvidgar eller inskränker val som görs i enlighet med den fria viljan. 

Den nya tiden

Ett förvandlingstryck för livets yttre och inre egenskaper som omformas på nytt via tidsålderns nya energier. På så sätt påbörjas förvandlingstrycket med början från de individuella nivåerna ända till den planetariska nivån.

Den Stora Namnlösa

Ett allegoriskt uttryck för Världsalltets Ursprungskälla, Gudomen.

Den Stora Planen

En för livet aktiverande grundläggande plan som justerar och vägleder världsalltet med dess närvaro.

Den yttre rymden

Mera omfattande regionala helheter som står i förbindelse med tid/rymdkopplingen och befinner sig utanför vår planet samt även inkluderar alla parallellställdheter och deras olika skikt.

Det Eviga Livets Energilinjer

Världsalltets justerande och vägledande verksamhet behöver Livets Energilinjer för sitt förverkligande. Närmare världsalltets centrum, i de högre existensdimensionerna, är innehållet i strukturegenskaperna annorlunda än i områden längre bort. På grund av de olika nivåernas flerskiktiga struktur och behovet av att variera justeringseffekten, behövs det egna vägledande linjer för varje dimension, anpassade till denna dimensions struktur. Det Eviga Livets Energilinjers förmedlingskapacitet försvagas ju längre man förflyttar sig från världsalltets centrum till lägre skikt. Då man närmar sig de evolutionära (utvecklingsbara) världarna förändras energilinjernas effektiva styrka för att ge plats åt mera förmedlande, förberedande vägledning och en intern centraliserad justering av mildare Livsflöden.

Det Lägsta Jaget

Består av den fysiska kroppen tillsammans med eterkroppen. Eterkroppens uppgift är att fylla den fysiska kroppen med livskraft, trots att den har ett eget vibrationsfält. De lägsta själsskikten (astralkropparna) förankrar sig i eterkroppen.

Det Mellersta Jaget

Ett allmänt uttryck för själshelheten som befinner sig mellan det Högsta och det Lägsta Jaget. Andligt kapital som samlas via medvetna och förståeliga erfarenheter och utvecklingsprocesser och som förankras i själens varje skikt med motsvarande energier då vi vandrar på den oändliga utvecklingens väg. Karmiska inflytanden såsom själens programmering korrigerar det lägsta jagets egenskaper och alla andra faktorers inre värden, samt dessa bindningars yttre effekter på andra individer.

Deva

Energivarelser på flera olika dimensionsskikt vars livsformer vid behov manifesteras på de nivåer där de blivit till. Det existerar en stor mängd olika dimensionsskikt och varje skikt manifesterar många parallella livsströmmar. Man använder ofta olika synonymer för deva, såsom elementalandar, änglaväsen, naturväsen, devaänglar och naturens kungariken.

Diagnostisering

Undersökning och granskning som görs på många alternativa sätt. En specificerande flerdimensionell undersökning som kan göras på ett mekaniskt, fysikaliskt, kemiskt eller övernaturligt sätt i enlighet med objektet och situationen.

Dimension

Uttrycker de inom varandra befintliga nivåernas olikheter i jämförelse med de lägre och högre motsvarigheterna.  Antalet dimensioner är så stort att det mänskliga sinnet omöjligt kan förstå det.

Dröjsmål

De justerande eller styrande/vägledande energierna förverkligas antingen efter en kortare eller längre tid. Dröjsmålet består av reaktionshastigheter som påverkar objektet och de påföljande korrigerande styrnings/vägledningsaktiviteterna.   

Dödlig

Vilken som helst skapad varelse, som ännu i denna utvecklingsfas befinner sig i inkarnationskretsloppet. Då man frigör sig från det karmiskt styrda inkarnationskretsloppet, hör man inte mera till de planetariska dödliga.

Egocentricitet

Man identifierar sig bara med det som gynnar ens egna intressen och verkningar i anslutning till dessa, vilket medför att man handlar trångsynt och med en begränsad förståelse. Det finns många versioner och variationer av egocentricitet i enlighet med situationens förutsättningar.

Egoism

Man handlar medvetet för sitt eget bästa på andras bekostnad.

Elektricitetsmässig

Existentiell effekt som hänför sig till elektricitetsmässigheten men som ändå inbegriper energiernas vibrationsskiftningar samt flerskiktiga frekvenser och respektive energilinjer.

 Elemental

Jämför: deva och naturväsen. Synonym som används för att beskriva varelsernas mera inskränkta eller omfattande manifestationsnivå och -form.

Energier

Generellt uttryck som omfattar styrning, vägledning, information och sammansättningar av färger och klanger. Energierna kan ha en speciell form eller de kan formas vid kontakt eller genom att de får en yttre lätt aktiveringsimpuls. Impulsen kan bestå av tre huvuddelar: den vägledande kärleken, justerande visheten och skapande kraften. Varje nedåtgående livsform omvandlar den högre vägledningens energier som utgjutes på ett sätt som motsvarar den egna utvecklingsnivån. Omvandlingens energiladdade resultat kan teoretiskt sett vara att förena sig direkt med den korrekta Vägledningen av Livet samt åstadkomma en fullkomligt positiv jämviktssituation eller så kan energiladdningen, den effektiva kapaciteten, avvika väsentligt och härmed påverka balansen negativt. Avvikelsens omfattande effekt och bindningarnas inverkan på andra delar av helheten genom individualiseringen förorsakar i fortsättningen en strävan efter komplettering och jämvikt. På grund av detta uppfattas kontakterna negativt och/eller positivt beroende på hur individen är laddad. Händelserna är strukturellt sett neutrala, men individens och till händelsen aktiverade andra individers personligheters innehållsmässiga energiladdning öppnar de kvalitativa och ömsesidigt nivåbundna spänningarna som finns hos de inblandade. Personen erfar olika situationer enligt den egna energikvaliteten, m.a.o. erfar två personer samma situation på olika sätt; den ena kanske ser situationen som en utmaning medan den andra fäster sig vid problemen.

Energiimpuls

Då själens inkarnationsplan har uppgjorts börjar energiimpulsen fungera uppväckande i kopplingarna på olika energiskikt hos de tänkta föräldrarna genom att dra fram de framträdande, dolda och ärftliga egenskaperna ur det genetiska arvet som den inkarnerande själen behöver som mest. Energiimpulsen förstärker i rätt proportion de dolda färdigheterna som för tillfället är tillgängliga hos föräldrarna. Själen drar fram de färdigheter, t.ex. arvsanlagen, som är nödvändiga ur kroppens och själens synvinkel. Varje individ har ett personligt genetiskt arv efter sina föräldrar. Vi är i förbindelse med materiens subtilare nivåer redan i början av inkarnationen via energiimpulsens aktiverande kopplingar då en intern sammankoppling av DNA-koder sker. Från denna stund får de nödvändiga arvsanlagen en eterisk och fysisk form som följd av energikodernas styrande kraft.

I andra sammanhang påverkar energiimpulsen med avseende på situationens omfattning och flerdimensionella struktur, samt dess relativa ändamålsenlighet, ju mera upphöjd uppgift desto mer påverkar energiimpulsen. Via en energiimpuls kan två eller flera individer komma i kontakt med varandra, ifall det finns tillräckligt starka aktiverade överensstämmelser på deras själsskikt. M.a.o. är energiimpulsen ett arbetsredskap för de högre bakgrundstyrkorna då det gäller att konkretisera möjligheter att sammanföra individer på den fysiska nivån, något som förverkligas om det gynnar helheten i nutid eller senare.

Energilinjer

Ett allmänt uttryck för livets olika justerings- och vägledningslinjer, genom vilka livets vibrationsenergier på flera nivåer förflyttas från världsalltets centrum till universums olika dimensioner. Energilinjernas väsensstruktur skiljer sig väsentligt från varandra. I människokroppen finns det meridianer genom vilka, förutom genom nervsystemet, chakranas universella energiströmning mottas och fördelas. 

ESP (Extrasensory perception)

Varseblivning utanför våra vanliga sinnen. Samlade intryck som är jämförbara med den fysiska dimensionens sinnesförnimmelser och som samlas, tas emot och överförs till våra inre medvetande- och energinivåfält. Varje individ observerar den fysiska världen på ett personligt sätt och därför skiljer sig intrycken och informationen från andras motsvarande intryck. De överfysiska sinnesförnimmelserna skiljer sig från person till person beroende på dennas andliga utvecklingsstadium och de personliga färdigheternas omfattning. Individer som inriktat sig på intellektuell verksamhet och även befinner sig på samma utvecklingsnivå har tillgång till olika information och kunskap beroende på de personliga färdigheterna. Då man jämför dessa individer med mera kreativa konstnärliga personer kan man även på samma utvecklingsnivå upptäcka ytterligare skillnader i perceptionen på grund av olika betoning. De överfysiska sinnena är: klarkännande (hjärtchakrat), klarhörsel (strupchakrat), klarseende (pannchakrat) och klarvetande (hjässchakrat). Varje huvudcentrums medvetandenivå uppvisar parallella skillnader som bestäms av individens utvecklingsriktning. I olika dimensioner blir verksamheten mera komplicerad och får ett högre kvalitetsmässigt innehåll och ju mera en person utvecklas desto mera impulser får han/hon från de högre dimensionerna, vilket möjliggör att ifrågavarande person kan välja mellan flera olika inre parallella alternativ som alla är riktiga.

Evolutionär

Utvecklingsmässig vägledning och justering som avancerar i det förnyande livsflödet och baserar sig på en erfarenhetsmässig medveten förståelse samt i begynnelsen har sitt ursprung i livsplasman, men vid behov kan transporteras såsom mera utvecklade versioner med andra metoder delvis färdigt till andra ställen enligt den mottagande planetens utvecklingsplan.

Existentiell struktur

Den inre och yttre strukturen hos människan, djuret, växten och stenen skiljer sig markant från varandra. Olikheter i livsströmmarnas energiinnehåll tillsammans med utvecklingsströmmens individualiseringsgrad ger ramen för den existentiella strukturen. Människans existentiella struktur inbegriper det Eviga Jagets vägledning via själens individualiserade del och dess förmedling. Hos djuren genomförs livets högsta vägledande justering via gruppsjälscentrumet som är gemensamt för alla individer i samma ras. Då manifesteras väsentliga olikheter hos båda existensformer beträffande den existentiella strukturen, via den förandligade vägledningen. Erfarenheterna som kopplas till den insiktsfulla medvetna utvecklingen avviker på ett ännu konkretare sätt i enlighet med grunden för bådas inre struktur. De själsliga strukturmodellerna och deras olika energilinjer bygger på det faktum att de själsliga modellerna består av sju typer, sju nivåskillnader, i enlighet med livets vägledande grundmodell. 

Flerdimensionell

Verkar samtidigt kraftigare på flera av materians och energins olika existensskikt och har en återspeglande effekt på flera av dessa existensskikt.

Formens och innehållets energier

I världsalltet finns en ofantlig mängd energier på olika nivå och skikt. De består av olika informativa struktursammansättningar samt samverkar med Livets Energilinjer som justerar dem. Vissa energier är, tillsammans med det energimässiga innehållet, en del av universella energikopplingar som vägleder livet. Till andra energiers egenskaper hör att vara informationssammansättningar som håller ihop former och justerar livskraften internt. De formenergier som håller samman människan skiljer sig till sina egenskaper och den inre inverkan från Jordplanetens sammanhållande energiers styrka, omfattning och innehåll. De energier som upprätthåller människans form har att göra med den planetariska bindningen, men är på sitt sätt separata och fristående formkrafter. Energiernas inre informationsfrekvenser beträffande inriktningens och höjdens omfattning skiljer sig från varandra. Den mänskliga formens effektiva fokuserade energi påverkar och indelas i hela den planetariska gemensamma energimässiga bindningen, såsom en återspegling av informationsenergier eller som ett resultat av livets inom varandra befintliga energilinjer. Jämför: Energilinjer.  

Fortskaffningsmedel

De olika fortskaffningsmedlen som världsalltets olika varelser använder sig av skiljer sig till innehållet, strukturella lösningar och olika energitillämpningar. Rörelseenergins tillämpningar skiljer sig från fall till fall beträffande den verkställande apparaturens funktionella metoder även i samma dimension. De kosmiska kulturerna använder sig samtidigt av flera olika tillämpningar av rörelseenergin. De långväga fortskaffningsmedlen fungerar oftast genom att man modifierar olika versioner av världsalltets urkraft. Fortskaffningsmedel för medellånga resor använder en stor mängd olika energimässiga tillämpningar, t.ex. flerdimensionella gravitationsbundna elmagnets-ljusenergitillämpningar och foton-jetmotorer, eller motsvarande versioner i närtrafiken. Även den konkreta närvaron av varelser som förvandlar världsalltets livsenergi blir nödvändig i vissa fall beroende på energikvaliteten och dimensionsnivåerna.

Framtiden

Framtiden är kopplad till den inre tidszonen där man p.g.a. begränsad förståelse är bunden av låga vibrationsfrekvenser. Då man för tillfället behärskar endast en snäv energimässig medvetandesammansättning, befinner man sig utanför information och kunskap som strömmar från framtida händelser. En förflyttning till den yttre tiden ger beredskap att resa till den tillblivna framtiden, i enlighet med utvecklingen. Jämför: Medvetande.  

 Frigörelse

Man kan råka ut för sådana omständigheter där man inte kan utföra de uppgifter man har tänkt sig och då kan man befrias eller själv befria sig från den delkosmiska planen.

Fysiologisk

Intryck som förnimmes och känns i kroppen. Olika känningar som även kan påverka kroppens funktioner. Förändringar som beror på kroppens och sinnets inre eller yttre funktioner kan även vara stora i jämförelse med individens dåvarande erfarenhetsnivå.

Fysisk (Den fysiska världens kroppar)

En del av personligheten som befinner sig på den nedersta och lägsta vibrationsfrekvensen och även omfattar den eteriska motsvarigheten som ger liv åt kroppen. Själen är förankrad i den eteriska motsvarigheten. Den fysiska världen på vår planet och i rymden och erfarenheter i denna nivådimension hör till detta.

Fördröjande

Man kan medvetet eller delvis omedvetet fördröja den verkliga Stora Planens vägledning genom att man identifierar sig med omgivningens förvrängda beteendemönster. Personen kan p.g.a. olika faktorer eller av olika skäl fördröja sin egen andliga utveckling på de individuella nivåerna. En indirekt fördröjning som påverkar omgivningen kan ske via religiösa, politiska, ekonomiska eller militära auktoriteter. 

Förorening

Den materiella föroreningen är en okontrollerad kvantitets- och kvalitetsmässig avvikelse från ett objekts grundläggande vägledande livsvärderingar. Människan har genom sitt agerande orsakat föroreningar som ursprungligen inte hör hit, t.ex. atomförorening (genomtränger alla möjliga materiaskydd), oljeutsläpp (avsiktliga och oavsiktliga katastrofer), elanslutningars anslutningseffekter (transformatorernas magnetfält), starka radar- och radiovågor (lamslår nervsystem och påverkar den biokemiska strömprocessen på cellnivå), naturgasledningar (strålning upp till flera hundra meter). Den fysiska världens föroreningar kan, beroende på kvalitet och effektivitet, påverka även flera av de eteriska materiaskiktens nivåer. Sinnets föroreningar (tankemodeller och impulser som försämrar den inre livskvaliteten) inkluderar allt möjligt destruktivt beteende.

Förståelse

En liten del av medvetandet som personen aktivt förfogar över för stunden. Förståelsens omfattning och dess nivåer varierar beroende på hur långt individen kommit andligt sett och hur utvecklat sinnet är. Hur tillägnandet av livsområdenas parallella strukturer förverkligas för att inbegripa den egna erfarenhetsmässiga förståelsens tillväxt sker på ett individuellt sätt. 

Förädling

Via de yttre och inre faktorerna uppnår personen och mänskligheten evigt erfarenhesbaserat andligt kapital som man tillägnat sig på ett korrekt sätt. Förädlingen i andra högre livsströmmar skiljer sig innehållsmässigt och nivåmässigt från de andra. De lägsta livsströmmarna förädlas under en lång utvecklingsperiod och via den uppnår man nästa, högre livsström.

Förändringens tid

En större förändring av tidens energier, jämfört med föregående utvecklingsperiods innehåll, än följande motsvarande tidsperiod med nya medvetande/vetenskapligt-andligt inriktade impulser.  En sökan efter inre värderingar förstärker utformningen av dessa och de nya impulserna manifesteras på de yttre existensskikten såsom en sökan efter nya värderingar. De gamla mera inskränkta modellerna försvinner på grund av brist på energi och de nya humanare inre programmeringarna förstärks.

Galaktisk

Universell eller kosmisk förvaltande, vägledande justering och styrning av informationsenergiflödet. Vidsträcktheten tillsammans med den flerdimensionella och flerskiktiga strukturen är närvarande i världsalltet och underlättar vägledningen. Hit hör vägledande, styrande och funktionella livsformer tillsammans med de evolutionära livsflödena, där alla delar uppmärksammas.

Galax

Stjärnsystem, t.ex. Vintergatan eller Andromeda. Galaxernas storlek, innehåll och utveckling kan variera rätt så mycket liksom även dimensionerna där de manifesteras.

Gener

Programmeringspartiklar i växter, djur- och människokroppar som ger livet dess fasta grund. De innehåller aktiverade energikoder som är bundna till förkarma (spegling, återspegling) och karma. Jämför: Energiimpuls.

Gravitation

Uttrycker tyngdkraftsfenomenet. Den planetariska gravitationen är bunden till atmosfärens magnetism och är tillsammans med all annan materias molekylmagnetism den atmosfäriska magnetismens anslutningseffekt. Solsystemets inre gravitation är sammansatt av både planetariska lokalfaktorer och flerdimensionella drag- och stötkrafters energilinjer, som sammanbinder helheten. Stjärnornas centrala gravitation innehåller starkare dimensioner, mera omfattande energiband och nebulosornas centrala kraftfälts faktorer. Gravitationens minsta energikopplingar är aktiverade antingen till det lokala tids- och rumsbundna fältet eller till mera omfattande, yttre fält; energikopplingar som påverkar utanför den tids- och rumsbundna dimensionen.

Gruppsjälar

Den gemensamma energimässiga huvudsammansättningen dit den Gudomliga Planen och justerande vägledningen överförs. Stenrikets motsvarighet till gruppsjälarna skiljer sig från växtrikets mera avancerade och individualiserade motsvarigheter. Djurrikets gruppsjälssammansättningar är mera individualiserade än växtrikets motsvarande sammansättningar. Mänsklighetens själsväsen är differentierat och en egentlig gruppsjäl existerar inte. Det Eviga Jaget tar emot den Gudomliga energin i det individuella fältet, där gruppsjälen speglas.

Guider

Varelser som befinner sig på följande vibrationsnivåer, ovanför vår fysiska värld. Efter guiderna kommer lärarna, osv. Guide-benämningen används i en enklare berättarversion eller så att den innefattar alla vägledande varelser utan att man särskiljer Dem på något sätt.

Helbrägdagörare (healer)

Generalisering för personer som kan användas för överföring av korrigerande helande krafter, antingen från deras eget fält eller via deras väsen. Helbrägdagörare kan kanalisera allt från svagaste bioenergi till avancerade själsenergier, eller mera förädlade, utvecklade andliga krafter.

Helbrägdagörelse (healing)

Ett generellt uttryck för kanalisering av energier från överfysiska dimensioner, till det egna varandet och/eller vilket annat objekt som helst. Helbrägdagörelse innefattar något av världsalltets ursprungskraft, allt från helande som görs med tankar, till den sanna helbrägdagörelsen med alla tänkbara variationer av innehåll, effekt och dimension.

Hemligt

En relativ definition som är kopplad till individens utvecklingsstadium och livssituationer. För en högre utvecklad själ har medvetandet utvidgat gränserna och i relation till en yngre själ är gränserna snävare. Nya dimensioner i de mera utvecklade världarna nås i enlighet med de individuella egenskaperna och på det sättet gläntar man på dörren till hemligheterna. Kunskapen avlägsnar hemligheter och onödiga rädslor.

Himmelska Arkitekter

Världsalltets planerare av livets byggstenar vars huvudsakliga uppgift är att planera och förverkliga förmaterialla och materiella helheter, något som omfattar existensens varje dimension som delar av helheten, skilt och tillsammans.

Huvudstrålar

Det finns sju kosmiska huvudstrålar och dessutom ett flertal understrålar som hör till dem. Mera än tidigare kommer även de mera universella strålarna att påverka från de högre energiernas verksamhetsnivåer. Varje huvuddimension indelas i sju strålar och ju större effektivitet de har desto mera omfattande är deras verkningar. Från de tre olika nivåskiktens dimensioner (nivåerna, strålnivåerna, ljusets strålnivåer) indelas strålarna i sju lägre strålar, dvs. 7+7+7=21.

Identifiering

Identifiering med ett objekt eller omgivningen. Kan från fall till fall ske medvetet eller omedvetet.

Innehåll

Vilket innehåll som helst, ett begränsat objekt med en viss omfattning och flerdimensionell struktur.

Inre tidszon

Ett relativt uttryck för många inbördes skapade förbindelsefält som innehåller gemensamma energier. Den planetariska tidsbundenheten formas av den materiella nivåns frekvensvibrationers gemensamma nivåer, m.a.o. är den planetariska tiden lokalt bunden till den lineariska tiden. En viss samling av kombinationsenergier skapar via hastigheten/trögheten ett tidsfenomen som man medvetet identifierar sig med. Som människor är vi bundna av Jordens inre tidszon. Tidszonens lägsta materiella nivå omfattar den fysiska nivån och materian och den byggs upp av materians sju strukturella former (fast, flytande, gasformig, eterisk, övereterisk, underatomisk och atomisk). Individens interna tid utgörs av hennes själsskikts energiladdning i kropparna och kvalitativa egenskaper och nivåer (de astrala, mentala, kausala, osv. nivåskikten) i jämförelse med andra individers motsvarande dimensioners olika skikt. Följaktligen skiljer sig individernas medvetna tidsbegrepp från varandra. 

Inre vägledning och styrning

De inre vägledande impulserna kan vara svaga eller starka beträffande innehåll och effektivitet. Den inre vägledningens höjdfrekvens uppvisar skillnader i enlighet med objektens på förhand beaktade valmöjligheter. Den inre vägledningen kan påverka via personens energimedvetande och man kan sammankoppla en assisterande och effektivare vägledande stråle från högre dimensioner. Förutom sido- och höjdfrekvenserna skiljer sig de personliga själsegenskaperna som aktiveras, m.a.o. ju högre frekvens och utvecklingsnivå man befinner sig på desto mera valmöjligheter har man.

Intellektualitet

En bärare av liv med antingen en fysisk eller eterisk energiform som är kapabel att fatta individuella beslut och har förmåga att förstå den därpå följande evolutionära verksamheten. Även i djurriket finns mera utvecklade representanter med intellektuell verksamhet. 

Intellektuella egenskaper

Det högre intellektet som vägleder livet och de nedåtgående snävare intellektuella egenskapernas särskilda användningsmöjligheter är direkt jämförbara med individens andliga utveckling. Det lägsta jordnära mekaniska intellektets förvrängande effekt kan ibland undantränga en mera upphöjd mänsklig känsla och förståelse. Som högst har en behärskad förståelse och universell vishet sammankopplats med intellektet i enlighet med energiladdningens effekt.     

Jonisering

Ljusfenomen som orsakas av luftens jonisering och kan iakttas runt rymdskepp och ibland runt varelser. Fenomenets inre karaktär struktureras på flera olika sätt. Luftens elektriska magnetism får en högre energiladdning via farkost/varelsefält från andra dimensioner.

Jordnära

Med tanke på individens andliga utveckling är personlighetens insikt och utvecklingsnivå under genomsnittet. Beteendet är mera egocentriskt och kan tidvis anta animaliska drag.

Jordplaneten

En helhet som påverkas av all materiell, energimässig och administrativt-reglerande verksamhet tillsammans, för oss i riktning mot andligheten beroende på existensformernas utvecklingsnivåer och utvecklingsfas. Energierna utövar ett allt konkretare inflytande då man öppnar sig allt mera inför överjordiska högre planetariska nivåer. Vår fysiska dimension håller samman via energilinjernas komplicerade energier på flera nivåer. De astrala skikten får sina upprätthållande krafter från högre dimensioners justeringar. Detsamma gäller för de mentala skikten, t.ex. får de astrala skikten sin kraft från de mentala skikten, de mentala från de kausala, osv. På så sätt manifesteras de motsvarande egenskaperna i varje huvuddimension. Se även: Natur.

Justerbarhet

Riktningsgivande justerbarhet som börjar från jämviktssituationer och slutar vid de inre manifesterade korrigeringarna och deras möjligheter att fungera som vägledande och styrande impulser.

Jämförbarhet

Ett eller flera objekts ömsesidiga och parallella jämförelse som står i förbindelse med forskning och analysering av innehållet. 

Jämställd

De som befinner sig på samma utvecklingsnivå är jämställda, väsentliga skillnader kan dock upptäckas. 

Kanalisering

Förmedling av information med många olika metoder. Innehållets energinivå samt andlighetens kvalitet varierar från fall till fall. Det finns många typer av kanaliseringsmetoder, som avviker både till inre struktur och yttre väsen. En kanal förmedlar de högre andliga nivåernas och de kosmiska varelsernas medvetandeinformation. Se: Medium.

Kaos

Begreppsmässigt betyder kaos någon sorts oordning, förvirring, där en behärskad och bestående ordning saknas delvis eller nästan helt. Kaoset kan beröra till exempel naturens justeringssystem, som har blivit mer eller mindre störda av yttre obehöriga faktorer.

Karma

Allmänt uttryck för lagen om orsak och verkan och de energimässiga vägledande och styrande mönster som förverkligar denna. Impulserna är programmerade fästen i själens olika skikt. Dessa styr en persons kontakter med andra individer i den egna fysiska dimensionen och dimensionerna ovanför denna. Onda gärningar som utförs medvetet väger tyngre enligt lagen om orsak och verkan än gärningar som utförs på grund av oförstånd. Om de yttre omständigheterna tvingar en person att agera mot sina egna etiska och moraliska principer, beaktas de verkliga motiven.

Karmarådet

En grupp Visa och Höga varelser som handhar en individs gärningar utgående ifrån lagen om orsak och verkan enligt den universella rättvisan. Karmarådet tar hänsyn till individens utvecklingsnivå och personliga förståelse vid tidpunkten för beslutsfattandet.

Kausal (De högre intelligensskiktens kroppar)

Det högre intellektets medvetandenivåer och dess mest förädlade egenskaper befinner sig i denna dimension. Uttrycket intellekt bör förstås i mera omfattande och vidare begrepp än i dess mentala bemärkelse. Personens motsvarande kroppar är dessa funktioners grundenergifält, vilka blir medvetna funktionsnivåer efter en lång utveckling i rätt riktning på den mänskliga utvecklingsvägen.

Klang

Ett objekts vibrationsfrekvens eller ett flerskiktigt energifält vars energier fungerar i bakgrunden. En planetarisk grundklang eller kosmisk bakgrundsklang. En individs personliga klang är en del av alla energiers gemensamma klang och förenas med planetens och kosmos energi och tonsättning.

Klarare tillstånd

Det insiktsfulla behärskandet av de Eviga Kosmiska lagarna förstärks ju mera utvecklingen fortskrider och ju högre nivåer man når. Man kan nå klarare medvetandetillstånd även i den fysiska dimensionen under de stunder då man mediterar och stillar sitt sinne, i enlighet med den personliga utvecklingen.

Klarhörsel (kläraudiens)

En översinnlig förmåga att höra och uppfatta mera högfrekventa budskap och uttryck.

Klarkännande

Då känsligheten ökar är klarkännandet den första av de övernaturliga förmågorna som öppnas och med vilken man kan göra observationer ovanför den fysiska dimensionen.

Klarsynthet (klärvoajans)

Förmåga till utomsinnlig varseblivning och förnimmelse över tid och rum.

Klarvetande

Det mest omfattande av de övernaturliga sinnena, där man behärskar och förfogar över information om världsalltet och dess delar. 

Kodöppning

Utförs av personer eller grupper som tack vare en flerdimensionell och högre vägledning kan öppna informationskoder som redan finns i själen. Dessa energiförtätningar har varit dolda och slumrande i väntan på ett lämpligt tillfälle, ur ett inre och/eller yttre perspektiv. Koderna kan i teorin befinna sig i vilken medvetandedimension av det individuella jagets själsskikt som helst och är förenade med den personliga erfarenhetsgrund som man har uppnått i livet. Kodöppnarna öppnar informationsenergier som bygger på vägledning, innehåll och form och som är ämnade för en mera omfattande verksamhet.

Kodöverföring

Utförs av personer eller grupper som med olika metoder och tack vare en högre vägledning kan överföra koder som bygger på vägledningens, innehållets och formens informationskoder. Kodöverförarnas själsliga egenskaper och verksamhet avviker från kodöppnarnas motsvarande energilinjer. Oftast har kodöverförarna en medfödd förmåga att överföra enbart informationsenergi. Sällan är kodöppnaren och kodöverföraren en och samma person eller grupp.

Kommunikation

All slags kommunikation och de metoder och anordningar som två eller flera objekt behöver för det ömsesidiga umgänget. Den översinnliga kommunikationen inbegriper flerskiktighet och avviker i enlighet med nivåernas frekvens.

Kontinuitet

Den påbörjade kontinuiteten är bunden till yttre och inre, medvetna eller omedvetna intryck. Den individuella utvecklingsnivån tillsammans med insiktsfulla handlingar skapar grunden för tillväxten. Jämför: Känslighet.

Kreativitet

Det finns lika många varianter av kreativitet som det finns människor. Varje individ har unika möjligheter att skapa i enlighet med sina egna färdigheter. Den konstnärliga kreativiteten är bara en liten del av sinnets skapande kraft. Kreativ visualisering och kreativt tänkande är den andliga elevens hjälpmedel. Förmågan att kontrollera och vägleda (och styra) de kreativa krafterna som upprätthåller livet är kännetecknande för den andliga eleven i ett senare utvecklingsskede.

Kvalitet

Den inre och yttre livskvaliteten ger den andliga eleven flerdimensionella impulser. Ett korrekt förverkligande av hennes inre möjligheter återspeglas i hennes yttre livskvalitet, såsom t.ex. strävanden att förbättra omgivningen.

Känslighet

Funktions- och känslighetsnivån är en personlig egenskap. Även på samma utvecklingsnivå kan väsentliga skillnader upptäckas. Det är mycket individuellt hur man förnimmer energikoder (handlingarnas observerade och uppfattade impulser) i kreativa eller andra motsvarande impulser. Känsligheten kan ibland övergå uthärdningsförmågan och då är det fråga om överkänslighet. 

Känslokroppar

Följande de fysiska kropparna har vi de astrala tanke- och känslokropparna då man rör sig i riktning mot andedelen. I dessa manifesteras de lägre och högre känslo/tankekropparna från en ytterlighet till en annan. På de högre skikten manifesteras allt detta som ett förädlat känslo-tankemässigt medvetande. På mellanskikten befinner sig mellanformer som har tonat in sig både på själs- och känslo/tankesammansättningar, m.a.o. verkar det lägre jaget uppåt och det högre jaget nedåt via mellanskiktet.

Likartad

Liknande inre och/eller yttre väsen och egenskaper i jämförelse med det jämförda objektet.

Livets Bok

Ett symboliskt uttryck för livets grundläggande lagbundenheter som styr världsalltet och individen. För individen innehåller Livets Bok den inre programmeringen för all den information som individen har införskaffat sig eller som han/hon kommer att ta del av i framtiden. Vid en granskning av Livets Bok märker man att den omfattar den yttre och inre världens lagbundenheter och vägledning och att det inte finns motsättningar mellan den yttre och inre världen. De energilinjer som vägleder och styr den fysiska, materiella världen är kopplade till motsvarande världar med subtilare materia. Exempelvis har människan egenmäktigt rotat i Livets Bok genom att störa de levande grundämnenas struktur utan att känna till lagarna om vätebombens funktion. Väte är ett levande grundämne och om man ändrar dess inre egenskaper kan det i värsta fall orsaka oanade kedjereaktioner. Vatten innehåller väte och därför kan en explosion av vätebomben påverka de livsreglerande energilinjerna som en kedjereaktion och sprida sig till materiens finare dimensioner och vidare ut i rymden.

Livsplasma

En riktningsgivande benämning för den förkodade ursprungliga beståndsdelen som innehåller fröet till det primitiva livet och som skede efter skede, efter en lång tidsperiod utvecklas till mångsidigare varelser. Livsplasman kan samlas från ämnen på andra planeter och transporteras som olika varianter (t.ex. olika arter) till planeter som är synliga för oss eller som har högre frekvens och är osynliga på den fysiska nivån.  

Livsströmmar

Exempelvis sten-, växt- och djurrikets samt mänsklighetens livsströmmar. Varje livsströms utvecklingsstadium uppvisar parallella och inre nivåskillnader. Livsströmmarnas väsen kan beskrivas på följande sätt: Gudomen sover i stenriket, vaknar i växtriket, rör sig i djurriket och förvärvar självmedvetenhet i människoriket.

Ljudfrekvens

En fysiskt hörbar vibrationsfrekvens och den påföljande energimässigt formade överljudsanhopningen. Ljudfrekvensen varierar från höga frekvenser till låga vibrationer i enlighet med upphovet till ljudet. Ljusenergiformationen som det fysiska ljudet och överljudet skapar, skimrar i den översinnliga dimensionen som en böljande färgsammansättning. 

Lysande

Jämfört med grundmaterianivån har andligheten ett inre sken som kan observeras utifrån. Energiernas högfrekventa kvalitet ökar den del av medvetandet som bygger på insikt samt medför en känsla av lätthet och lyster i tillvaron.

Låghet

Den enskilda personens eller objektets vibrationsnivå kan vara lägre än den gemensamma nivå och kvalitet som man har strävat efter att uppnå. Det rådande energifältet (auran) kan även ha en lägre vibration i relation till det allmänna tillståndet.

Magnetism

Det finns många varianter av magnetism beträffande kvaliteten, egenskaperna, skiktstrukturen och effektiviteten, t.ex. skiljer sig metallmagnetismens strukturer från atmosfärens motsvarande. På de kosmiska skikten kan man upptäcka parallella olikheter i magnetism/energibandens strukturella proportioner. Den universella motsvarigheten är  mera flerskiktig och innehållsrik samt återspeglar överensstämmandet i bindningsfältens funktionsområde.

Mahaparanirvanisk (det Eviga Jagets, det Högsta Jagets skikt)

Synonym för det Eviga Jagets skikt. Benämningen Högsta Jag och Andegnista används också men det finns många andra varianter och synonymer. Manifestationsnivån för en persons högsta del, där det energiladdade kunskapskapitalet i sinom tid fusioneras via de insiktsfulla erfarenheterna.

Meddelanden

Innehållet och metoderna skiljer sig från fall till fall beträffande kvalitet och kvantitet. Omfattar allt från det egna sinnets skapelser till mästarnas verkliga lärdomar. De nya starka energiflödena som ökar känsligheten kan i vissa personliga livssituationer medföra en överströmning och kanalerna öppnas för tidigt med den påföljden att personen ännu inte i det utvecklingsstadiet kan kontrollera händelserna.

Medium

En individ som har övernaturliga förmågor. Ett medium kan på ett personligt sätt fungera som förmedlare mellan oss och så kallade döda. Ett medium arbetar på ett mera jordnära sätt än kanalerna i allmänhet och på nivåer som är bundna till inkarnationscykeln. Avgörande skillnader kan upptäckas beträffande individuella färdigheter och personlig andlig utveckling. Motiven, samt den sanna individuella strävan är avgörande för deras moraliska och etiska beredskap att hjälpa och stöda andra. Se: Kanalisering.

Medvetande

All delmedveten kunskap som personen förfogar över och som omfattar varje existensdimension från den högsta till den lägsta. Sinnet är medvetandets stam och medvetandet fyller hela innehållet. Det fysiska medvetandet manifesteras som en förståelig beredskap på dagsmedveten nivå. Förståelsen är den del av dagsmedvetandet som för tillfället står till dess förfogande. All medvetenhet är en liten del av ett större medvetande. T.ex. omfattar det planetariska medvetandet sten-, växt- och djurrikets medvetandedelar och deras specifika skikt (gruppsjälarna). Människans medvetande skiljer sig strukturellt från andra dimensioners varelser, då de är utan det fysiska skiktets eterkropp och de motsvarande kropparna ovanför denna.

Mental (Intelligensskiktens kroppar)

Av en persons högre intelligensskikts kroppar befinner sig de lägsta kropparnas funktionsområden på dessa nivåer. Det lägre intellektets medvetandecentrum öppnas från dessa nivåer och här förankras även de motsvarande förädlade energisammansättningarna. Som ett resultat av utvecklingen skiljer sig det intellektuella medvetandet beträffande energiinnehåll, kvalitet och effektivitet.

Metoder

Det finns många parallella och alternativa utvecklingsmetoder. Utvecklingsplanen och det planetariska huvudprogrammets innehåll är avgörande för metoderna och programmeringarna.

Minnet

Förmåga till lagring av färdigheter som man införskaffat sig som en följd av insiktsfulla erfarenheter, för ett senare bruk. Kroppen har sitt eget kroppsminne. Varje själsskikt manifesterar typiska motsvarigheter i olika dimensioner. Andedelarnas minne och vägledning befinner sig högst upp. Det planetariska medvetandeminnet förvarar och justerar mera högfrekventa långvarigare effekter från en period till en annan. Det grundläggande innehållet är det universella evighetsminnet som är kopplat till tids- och rumsbegreppet. Dess nedåtgående delskikt är de s.k. akasha-nivåerna (det förflutna, nuet och framtiden). Minnesmekanismens strukturer och strukturella förverklingssätt är talrika.

Motsvarighet

Man kan tvingas välja följande motsvarande alternativ i enlighet med uppgiften och bland flera möjliga parallella alternativ. 

Mänsklighet

De högre inre värderingarna fungerar med början från livet i vardagen. Personligheten tar hänsyn till rättvisan och världsalltets verkliga vägledning och förstår att hon är en liten del av livet i dess egentliga bemärkelse vilket medför respekt för livet på det rätta, konstruktiva sättet i enlighet med den Stora Planen.

Mästare

Ett relativt uttryck för individer som har förverkligat livets lagbundenheter på ett korrekt sätt via personlig utveckling. Det finns ett stort antal olika riktlinjer för mästare som befinner sig på samma utvecklingsnivå, men skiljer sig parallellt från varandra beträffande innehåll och egenskaper, beroende på en lång utveckling inom olika livsområden. Världsalltets varje huvudnivå (jordens nivåer, strålnivåer, osv) har sina egenartade dimensioner och mera erfarna och förstående varelser som befinner sig i sådana hederstillstånd som kan jämföras med mästerskap.

Nattmedvetande

Sömntillstånden innefattar, med början från alfafrekvensen och uppåt, de övriga djupare medvetandenivåerna. Den kosmiska undervisningen påbörjas ofta på drömmedvetandets olika skikt. Själsskikten som förstärkts så att man kan använda sig av en mera omfattande förståelse, aktiveras via sina specifika egenskaper från drömmedvetandets dimensioner till att omfatta kommande vägledande impulser. Med hjälp av själskropparna är det möjligt att röra sig på mera högfrekventa nivåer än den fysiska, något som den andliga eleven till en början upplever på drömmedvetandets nivåer.

Naturen

Ett allmänt uttryck för all fysisk materia och dess eteriska motsvarighet på vår planet. Till naturen hör också elementalerna. Sten-, växt- och djurriket samt mänskligheten formar i sin helhet den fysiska naturen i den fysiska dimensionen. 

Nirvanisk (De lägsta andesinnesnivåerna, de högsta sinnesnivåerna)

Det reinkarnerande jagets programmeringar för längre tids- och rumsbundna perioder befinner sig på sinnets vägledande själsskikt och i deras olika dimensioner. Efter långvarig och ihärdig övning kan man under djup meditation nå dessa nivåer, om man har levt i enlighet med Livets Lagar, även om man befinner sig i den fysiska kroppens dimension.

  Nivåer

Nivåerna i världarnas dimensioner med sina materiella lagbundenheter och varelser på de olika skikten. Även på samma dimensioners nivåer förekommer det ett stort antal olika parallella versioner.

Nivåspecifik 

En händelse, väglednings- eller justeringsprocess som sker på en given nivå. Begreppet inkluderar även respektive varelser och deras uppgifter.

Omedveten

Alla de högre medvetandedimensioner som man inte kan nå ens via undermedvetandet. Man kan nå undermedvetandet under gynnsamma omständigheter och via övning, men det är omöjligt att uppnå det omedvetna med den fysiska förståelsen. En individs andliga utveckling skapar större beredskap än den genomsnittliga människan har, för att uppnå en högre insikt som når det Eviga Jaget och för att få kontakt med högre dimensioners kroppar (t.ex. mental- och kausalkroppar). På så sätt minskar den omedvetna andelen av personligheten. Färdigheterna och beredskapen som mästerskapet medför skapar förutsättningar för att medvetet uppnå orsaksnivåerna (de buddhiska nivåerna) och personlighetsdimensionernas lägre andesinnesnivåer (de nirvaniska nivåerna) utan att medvetandet bryts. Den universella utvecklingen öppnar möjligheterna för att nå en mera omfattande förståelse på de olika nivåskikten.

Oändlighet

En större eller mindre del av rymden som erfars internt eller externt och som är utanför den begreppsmässiga uppfattningsförmågan. Var och en har en mera omfattande eller inskränkt individuell uppfattningsförmåga. Början av oändlighetens gränsland breder ut sig på ett mera omfattande sätt för en mera utvecklad individ, m.a.o. är ett mera utvecklat medvetande i stånd att, stödjande sig på den insiktsfulla erfarenhetsmässiga tillväxten, utforma mera komplicerade helheter och dimensioner än en individ som nyligen påbörjat sin andliga utveckling.

Paranirvanisk (Andesinnesnivåerna)

Det paranirvaniska innehållet uppnås genom det högsta sinnets vägledning och fusioneras under livets utvecklingsprocess med högre själsplan. Det energimässiga innehållet står i direkt proportion till personens andliga utveckling.

Parapsykologi

Generellt uttryck för ett forskningsområde omfattande information som fåtts via övernaturliga sinnen, erfarenheter och vetenskapliga metoder som bevisar att andra dimensioner påverkar vår fysiska värld. Kirlian-fotografering är ett exempel och experiment med transkommunikationsapparater ett annat inom detta område.

Personlighet

Införskaffad i och med den erfarenhetsmässiga förståelsen och utvecklingen; individen har skapat andligt-energimässigt kapital  genom att handla i enlighet med livets lagar. Användningsberedskapen för individens utveckling och alla andra själsliga egenskapers sammansättning i alla existensdimensioner. Personligheten är en sammansättning av höljet i den fysiska dimensionen och är sammankopplad med själssammansättningen och andedelen i dimensioner med högre vibrationsfrekvenser. Varje individ använder sig av endast en del av huvudsjälssammansättningen enligt själens helhetsplan. Härav formas personlighetens individuella egenskaper för en viss inkarnations (förfluten eller pågående) lärdomsperiod. Jämför: Sinnet.

Relativitet

Ett begrepp som belyser hur ett visst medvetandeinnehåll jämförs med tidigare information.

Reservtruppsmedlem

Synonym för en mera erfaren kanal/kontaktperson som samarbetar med den planetariska andliga styrelsen och vägledningen, beroende på innehållet i själens delkosmiska helhetsplan. Reservtruppsmedlemmen skolas för att kunna vidta eventuella korrigeringsåtgärder då planetariska utvecklingsavvikelser sker. I våra tider ökar dessa personligheter i antal och även sådana godkänns som inte skulle godkännas vid ett så tidigt utvecklingsstadium under lugnare tidsperioder. För en sådan själ kan den egna andliga utvecklingen ha planerats att fungera enligt en mera begränsad plan, men personliga strävanden för planetens bästa öppnar större möjligheter på personens utvecklingsstadium än det normalt skulle ske.

Riktningsgivande

En tämligen lätt normativ eller antydd utifrånkommande impuls eller ett motsvarande motiv som får sin impulsgivande kraft av den inre programmeringen.      

 Rotraser

Vanligtvis indelar olika kunskapskällor mänsklighetens utveckling i sju rotraser. Var och en skiljer sig strukturellt från varandra beträffande rasegenskaper, inre färdigheter och andra ärftliga faktorer.

Rymd

Alla större helheter inom och utanför vår planet. Den inre och yttre rymden.

Rymdtrafik

Rymdtrafiken förverkligas genom olika varianter av flerdimensionella strukturer och energitillämpningar. Trafiken från kosmos till Jorden sker från och med den fysiska dimensionens materienivå och samtidigt utnyttjas energier och materialagar från högre dimensioner med högre vibrationsfrekvens, samt långa tids/avståndsband passeras genom utnyttjandet av den fjärde eller ännu högre dimensioners lagar, ström- och energifält.

Rådet

Jämför med rådgivare; flera vägledande och justerande varelser som agerar samtidigt. T.ex. karmarådet, planetrådet, solsystemrådet, osv.

Rådgivare

En som förfogar över mera erfarenhetsbaserad andlig kunskap och förståelse samt har kommit längre i sin utveckling än omgivningen. Rådgivarna har specifika vägledare som är insatta i rådgivarnas erfarenhetsbaserade verksamhetsnivåer i olika dimensioner. Nivåerna och parallellismerna med de bredvidliggande livsflödena justeras alltid i enlighet med den universella planens energilinjer.

Råhet

Individer som agerar själviskt och med låga motiv. Existensen kan anta djuriska drag beroende på situationen.

Rätt riktning

Verksamheten överensstämmer med Världsalltets Stora Plan, med början från individen till planetariska och expanderande universella bindningar. När de parallella livsflödena och alternativa valmöjligheterna fungerar på rätt sätt har de samma riktning i Skaparens rikliga Livsväsen. Den rätta riktningen är en mildare version av korrigerandet, som har mera omfattande verkningar. 

Sammansättning

En gemensam formation av olika energiers, justeringsenergilinjers, förmateriella, materiella och form/innehållsbildande faktorers sammanslutning.

Sektioner

I de universella administrativa systemen och hierarkierna formas justerande vägledande linjer av parallellställdheter som i allmänhet kallas för sektioner. Ur hela vår planets synvinkel är de kosmiska sektionerna annorlunda än på andra ställen i rymden. Lokaluniversum indelas i sektioner, där varje sektion har sina egenartade vägledare och justerare. De assisterande hjälpsektionerna förstärker nu mer än någonsin sin beredskap under den planetariska förändringen.

Sensibilisering

Allteftersom förståelsen ökar och medvetandet utvidgar sig, når man nya högre dimensioner. I och med detta blir man känsligare och mera medveten om och tillägnar sig lättare nya allt subtilare intryck, i enlighet med de individuella själsliga egenskaperna.

Sinnet

Sinnet är en helhet som upprätthåller samverkan mellan kropps-, själs- och andesammansättningar. Sinnet omfattar en medvetandehelhet, därtillhörande medvetandenivå och den för tillfället tillgängliga förståelsen. Sinnet är det individuella jagets lägsta del. Sinnet fungerar på sätt och vis som en ram och medvetandet som dess innehåll.

Sinnets hjälpandar

Enligt  den universella utvecklingsplanen ges varje evolutionär (utvecklingsbar) planet sinnets energivarelser som skall hjälpa de utvecklande varelserna via deras sinnen. De är i förbindelse med de sju kosmiska huvudstrålarna och justerar deras informativa energiinnehåll beträffande djupsinnighet och omfattning. Sinneshjälpandarnas viktigaste uppgift är att få energivarelsens medvetande att utvidga och öppna sig för högre andliga intryck inom ramen för objektets beredskap och begränsning. 

Själens helhetsplan

En huvudplan för flera faser som strävar efter att förverkliga och vägleda personlighetens utveckling, verksamhet och prestationer. Själens helhetsplan görs upp för flera inkarnationer samt även för faserna mellan inkarnationerna. Själsprogrammen är ämnade att vara existensformernas långsiktiga utvecklingsmodeller som ingår i den planetariska planen. På basen av själsprogrammen preciseras och justeras grunderna för själens helhetsplan och härmed förverkligas denna helhetsplan för en persons olika inkarnationer och för olika tidsåldrar samt de evolutionära energiernas fortsättning tryggas.    

Själens kapital (Själens huvudsammansättning)

Alla de kvalitativa egenskaper som uppnåtts via erfarenhetsbaserad insikt och användning av utvecklingsenergier. Består av en helhet som är sammansatt av olika lärdomar som man har införskaffat sig under och mellan olika inkarnationer. Energiernas kvalitativa egenskaper, mängd och effektivitet ger beredskap att verka på ett mera insiktsfullt sätt i kroppar som befinner sig ovanför den fysiska dimensionen.

Själens inkarnationsplan

Själens inkarnationsplan har gjorts upp för en inkarnation i den fysiska dimensionen och innefattar en del av själskapitalets vägledande, brukbara energier samt är kopplad till successiva faser i själens helhetsplan. Härav följer att själens inkarnationsplan påverkas av själsprogrammet som fungerar i bakgrunden via själens helhetsplan. Under en inkarnation medverkar endast den delen av detta bakgrundsprogram som är förenat med den ifrågavarande perioden.

Skaparens Stora Plan

Ett allomfattande, kreativt och fullständigt inre och yttre kontrollsystem som styr och justerar livet. För varje del i rymden finns en delkosmisk plan som justeras och vägleds enskilt, skiktvis i varje dimension, men ändå gemensamt via Livets Energilinjer.

Skolning

Ett konsekvent, behärskat och i allmänhet långvarigt program. Effektiviteten och kvaliteten är beroende av objektets utvecklingsnivå. Individens skolning skiljer sig från gruppens motsvarande beträffande de strukturella faktorerna, samt undervisningens effektivitet/kvalitet. I början indelas skolningen i tre faktorer som aktiverar objektet.

I början befinner man sig antingen under omedveten vägledning (det undermedvetna) eller medveten styrning, något som kan genomföras via inre och yttre påverkningar av objektet och som förorsakar långsamma förändringar.

Följande effektivare fas består av handledning, som genomförs på ett starkare och mera detaljerat sätt än vägledningen. Handledningen är mera personlig och individuell enligt objektets helhetsmässiga utveckling. Via handledningen förverkligas teorin i praktiken och undervisningen prövas enligt de egna förutsättningarna och insikten. Under handledningsfasen påverkar även vägledningen på det sätt som situationen kräver.

Den tredje effektivaste fasen förverkligas i praktiken genom undervisning med objektets tidigare inlärning som bakgrund. Under skolningens undervisningsfas arbetar objektet på alla sina medvetna, undermedvetna och till sist omedvetna nivåer och de olika kropparnas sinnesmedvetandedimensioner. Jämför: Sinne. På varje skiktnivå måste personen införskaffa sig en erfarenhetbaserad insikt via inre och yttre handlednings- och undervisningsuppgifter då hon identifierar sig med de läromöjligheter som de egna livsområdena erbjuder. Då skolningen fortskrider får man svaga möjligheter att påverka och vägleda dem som ligger efter i utvecklingen. Med tiden är det möjligt att medverka vid handledningen och till sist i den flerdimensionella skolningsverksamheten.

Släktskap

Överensstämmande inre och yttre energimässiga bindningar mellan olika besläktade själar.

Solarnas gemensamma familj

Omfattande sammansättning av flera solsystem. Den strukturella vidden och den av innehållet utformade mängden uppvisar skillnader beträffande t.ex. olika solsystems täthet, frekvens, massa, ålder och sammansättningens gemensamma ålder. Solsystemens avstånd från varandra och antalet dithörande himlakroppar skiljer sig sinsemellan från varandra.

Solfamilj

Det planetariska systemet kring en eller flera centralsolar, bestående av planeter och deras månar, asteroider, kometer och andra materiella och icke-materiella (överfysiska) delar som kretsar runt centralenheten som en följd av dess dragningskraft.

Stjärnfamilj

Synonym för solsystemet. Stjärnornas gemensamma familj är en mera omfattande helhet, t.ex. Plejaderna och Orion, synonym: solarnas gemensamma familj. Jämför: Solfamilj och Solarnas gemensamma familj.

Strukturellt väsen

Människans eller vilken som helst annan varelses eller varelsegrupps strukturella väsen är en modell av vars och ens ras. I de evolutionära (utvecklingsbara) världarna sker det under en lång tidsperiod små förändringar hos dessa strukturella väsen inom varje livsström. Utvecklingsnivån och -processen påverkar väsendets sinnes-, nerv- och fysisketeriska områden. Själsliga verkningar, såsom bakgrundsenergier, fungerar som avgörande modeller och transformatorer för att förändra mönstren. Till dessa mönster byggs det i och med inkarnationens kretslopp styrningsformler vars innehåll individerna i den fysiska världen kan använda sig av.

Styrande Livsväktare

Hänvisar till den grundläggande informationen om vägledarna, men deras uppgifter omfattar även den innehållsmässiga verksamhetens skapande energilinjer. De styrande livsväktarna justerar och upprätthåller livets betingelser som en följd av hela deras inre energimässiga väsen.

Styrka

Iakttagaren förnimmer förändringar åt båda håll och fastställer om det är fråga om styrkans tilltagande eller avtagande, m.a.o. kan man registrera en förändring i styrkan då denna antingen tilltar eller avtar.  En begreppsmässig precisering i jämförelse med det givna effektiva innehållet, då avvikelserna från högre eller lägre värden anses vara styrkefluktuationer.  

Syskonsjälar

Alla delar från samma ande-själsserie som utsändes från Gudomen i en gemensam serie.

Tangering

Existens vid sidan om den egentliga vägledande och styrande livsströmmen eller en del som tillhör denna.

Tidsålder

Kortare eller längre period, som definieras enligt inre och yttre faktorer. Tid för planetens rotation, cirkulationens tid eller någon större del av en period, t.ex. ett kosmiskt år, ca. 26000 jordiska år, som indelas i tolv tidsperioder på 2000 år.

Tillägnande

Lärosituationerna som bygger på förståelse har medfört en möjlighet att lagra universell energi såsom själskapital.

Tolerans

Rätt slags kärleksfulla förståelse för livsinriktningar som avviker mer eller mindre från personens egen.

Tonsättning

Ett större antal vibrationsklanger i enlighet med objektets specifika karaktärsdrag.

Tvillingsjälar

Ett uttryck för den andliga energiförbindelsen mellan två personer. Den fördelade monadens halvor har två olika laddningar och väsen, den ena halvan får ett mera vägledande/styrande/dominerande innehåll medan den andra halvan får en mera kreativ/upplivande energistyrka. Tillsammans manifesterar halvorna Gudomens styrande och kreativa energikombination. Det utveckingsstadium personerna befinner sig på avgör hur stor energikapacitet de kan överföra till den fysiska dimensionen, som individer eller tillsammans.

Ufo

En förkortning av det engelska uttrycket: Unidentified Flying Object. På svenska betyder det ett oidentifierat flygande föremål, vilket inbegriper objekt i olika storlekar och former, med fasta eller delvis obestämda konturer och som kan skilja sig väsentligt från varandra, vanligtvis ljusfenomen. Då man utesluter fåglar, planeter, flygplan, och andra liknande föremål kvarstår en otrolig mängd material som samlats genom historien, där objektet enligt beskrivning har uppfört sig på ett överjordiskt sätt i jämförelse med alla kända fenomen. De finns olika benämningar på varelserna som färdas med ufon, t.ex. ufonaut, rymdmedborgare, rymdvarelse, humanoid, stjärnmänniska, osv.

Undermedvetande

Den delen av medvetandet som inte är i bruk på något av personens medvetandeskikt. På den fysiska nivån är det undermedvetnas tillgänglighet beroende av den personliga utvecklingen. Dit hör sådana områden av kroppsminnet som är oåtkomliga för dagsmedvetandet. För den som är bunden till den fysiska kroppen hör sinnets känslo-, intelligens-, högre intelligens och orsaksnivåer till det undermedvetna. Under gynnsamma omständigheter har alla människor en möjlighet att nå dessa nivåer i det undermedvetna och en metod som kan användas är hypnos, andra är avslappning, olika övningar som öppnar sinnet, osv. Ju högre vibrationsfrekvens desto mera förflyttas man från undermedvetandet till det ännu djupare undermedvetandet.

Universell

Ett större flerdimensionellt område i kosmos som omfattar en del av världsalltet samt de vägledande, styrande och skapande livsströmmarna.

Upplysning

Man uppnår tillräckligt extensiva styrande energier och som en följd av en ökad och utvidgad förståelse når man ett tillstånd där man identifierar sig med anden.

Uppnåelig

En målinriktad möjlighet som baserar sig på kunskap, färdigheter och insiktsfulla erfarenheter som kan uppnås varje stund i maximitillstånd i enlighet med utvecklingen. Gäller personens alla existensdimensioner som överhuvudtaget existerar. I varje dimension kan man fungera och uppnå resultat som man inte ens kan drömma om.

Utomstående

Hänför sig till existensformer som är utanför en person eller planet. Det utomstående och utomjordiska livet är komplicerat och omfattar flera nivåer och parallellställdheter.   

Utvecklingsnivåer

Stadier eller nivåer som uttrycker förhållandet mellan den andliga utvecklingen och det evolutionära- och inkarnationskretsloppet och som bör ses som riktningsgivande värden. T.ex. jordens utvecklingsnivåer och strålnivåer.

Varseblivning

Tillägnandet av yttre intryck i fysiska och överfysiska högre medvetandedimensioner. Klarseende och dylika färdigheter hör till denna kategori, liksom vår vanliga syn och hörsel på det världsliga planet.

Viljebetingad

Styrning som är kopplad till en behärskad viljestyrd justering där objektet fungerar som justerare av egen fri vilja.

Viljedelen

Den förverkligande energin som följer efter den första väckande impulsen. Hur viljedelen förverkligas är beroende av själens utveckling och de kvalitativa egenskaper som ifrågavarande person förfogar över. Effektiviteten är ett resultat av personens styrka och personliga kontrollförmåga som en följd av sinnets förandligande.

Visualisering

Sinnets förmåga att forma och skapa med hjälp av olika graders energier med början från tankeformer ända till större och starkare tankesammansättningar. Visualiseringsövningarna skapar energiformationer i dimensionerna där de verkar, vars innehåll och giltighetstid är beroende av dessa energiformationers effekt, m.a.o. ju större kraftresurser desto bättre behärskar  man olika situationer.

Vägledare

Allmänt uttryck för alla mera utvecklade varelser som befinner sig ovanför den fysiska världens dimensioner och vars uppgift är att vägleda de lägre livsströmmarnas varelser (människorna). Det finns en otroligt stor mängd olika rangordningar i hierarkin beroende på vägledarnas utveckling.

Växtriket

Innehåller de fysiska växterna och deras eteriska motsvarigheter, alla växtgrupper och de gruppsjälsenergier som hör till dem och ger dem liv. Varje art i växtriket har sin motsvarighet i gruppsjälarna.

Yttre skikt

Alla livsformer manifesterar inre och yttre skikt beträffande det inre varandet. 

Yttre tidszon

Utanför den planetariska inre tidszonen finns en yttre tidszon i rymden. Dess energier utgörs av annorlunda materiaenergier än den lokala kollektiva helheten i den inre tidszonen och energiernas gemensamma koppling har. Materieanhopningarnas och kumulationernas olika massors energiladdningar i rymden skapar en känsla av gleshet beträffande tidsfenomenet, där flera skikt och dimensionsnivåer som har sina motsvarigheter i den planetariska dimensionen manifesteras. De materiella världarnas energi/massa proportion till energierna i den mera omfattande rymden skapar ett kollektivt medvetande som åstadkommer ett gemensamt vibrationsmedvetandetillstånd som erfars som den yttre tiden. Vissa inre- och yttre justerande styrningar och vägledningar får som en följd av de kosmiska lagarna sin energimässiga jämvikt genom varandra mellan de inre och yttre tidszonerna. Härmed är båda ömsesidigt relaterade, eftersom allt står i relation till allt annat. Ju högre yttre tidszon man önskar uppnå desto mera högfrekventa dimensioner måste man uppnå via utvecklingen. Ur ett jordiskt perspektiv kan de mera avancerade civilisationerna förflyttas till parallella skikt i det förflutna och till vår framtid och på så sätt formar de den. De som anländer till vår planetariska inre tidszon från vår framtid erfar vår nutid som sitt förflutna och deras nutid är vår framtid som utformas.

Yttre vägledning och styrning

Livets snävare och mera omfattande universella vägledande och styrande energilinjer skapar en bas för all justerande verksamhet på alla existensskikt. Den universella yttre vägledningen är mera flerdimensionell och omfattande än dess kosmiska motsvarighet. Den planetariska vägledningen fungerar via individernas och det kollektiva medvetandets gemensamma verkningar. Förutom de fysiska energiernas vägledning från mänskligheten, djur-, växt- och stenriket existerar övereteriska dimensioners justerings- och administrativt styrande verksamhet. Alla dessa påverkar målgruppernas energier och kunskap. Världsalltets fokuserande energilinjer med flera frekvenser och innehåll kopplas till de individuella fältens motsvarande bindningar. 

Ändamålsenlig

Ett styrt händelseförlopp som objektet behärskar och behöver.

Ändlighet

Begränsad, utgörs av gränser eller ett preciserat områdes/nivås omfång. Ett begränsat område som visualiserats och formats i enlighet med individens förståelse och som innehåller vilken formation som helst i enlighet med iakttagarens färdigheter och observationer.

Ödets reservtrupp

Består av de högst utvecklade individerna på varje planet som ställer planetens nytta före den egna individuella nyttan. Med början från individen utbildas och vägleds ödets reservtrupp av varje planets andliga styrelse. Under normala utvecklingsperioder är ödets reservtrupp liten, bara så stor att beredskapen för undantagstillstånd täcks. Vår planet befinner sig nu i en brytningstid då allt flera individer rekryteras till ödets reservtrupp. De som rekryteras bör ha högre moraliska och etiska inre värderingar än människor i genomsnitt.

Överensstämmelse

Ett eller flera objekts samtidigt utförda och förverkligade vägledande verksamhet som behärskas via justeringen medför parallellt sett ett resultat i samma riktning. T.ex. motsvarar individens beslut och verksamhet hennes själs inkarnationsplan.

Övergångssituation

En justering till en annan inre och/eller yttre influerande energilinje. Övergångssituationen kan justeras till att omfatta en avvikelse från den riktningsgivande betydelsen enligt energierna som sammanfaller på samma nivåer. Det gäller att förvandla den information som vibrationsfrekvenserna omfattar i enlighet med objektet.

Överjaget

Synonym för det Eviga Jaget, Andedelen, Andegnistan, det Högsta Jaget, osv. Med överjaget förstås personens högsta manifestation av andegnistan som överhuvudtaget förankrats i det individuella fältet. Sammankopplingen är ett resultat av de högre själsskiktens fusionering.

Överjordisk

Varelser och deras verksamhetsdimensioner som har högre andliga värden än de fysiska och är utrustade med högre inre krafter. Verksamheten kan manifesteras som en händelse som omfattar den fysiska eller den högre dimensionen.

Övermänsklig styrelse

Planetens flerskiktiga andliga styrelse. Styrelsens delar består av varje nations andliga vägledning som står i förbindelse med helheten.

Övre våningens varelser

En icke formbunden benämning på alla varelser som överskrider mänsklighetens andliga utvecklingsnivå, med början från den andliga dimensionens olika varelser samt även omfattande de mera utvecklade rymdvarelserna i alla deras former internt och externt sett. 

                                            Livets mening är att förverkliga

                                            den Gudomliga planen,

                                            behärska de Eviga lagarna

                                            genom ett skapande medvetande.

Rekommenderad litteratur : 

All den goda, storslagna och konstruktiva litteratur, som just i den stunden, i den rådande livssituationen, stöder, tröstar och vägleder för att förstå Gudomens grundläggande lagar.

 Genom att ta allt det goda med dig, undersöka det, förverkliga det i livet, lämna allt det oväsentliga och koncentrera dig på nuet; 

                                                                     eftersom livet ÄR (allt).