Tähtitieto

Tähtitieto logo

BLOGI

– Kalevi Riikonen 4.1.2023 –

Rinnakkaisuuksien tietoisuusvirroista

Tähtitiedon myynnissä olevien kirjojen artikkeleista, sekä teemoista voisi lyhyesti kertoa, että jokainen näistä teoksista on tavoitteellisen tarkoituksensa osalta itsenäinen, sekä tietoluonteensa mukaisesti erillinen kokonaisuutensa. 

Tietopakettiin ohjelmoituu kaiken kattavaa, yhteisen informaatiovirran energiavoimaa. Lähestyminen ilmenee rohkaisevalla kannustamisella kehottaen yksilöä ottamaan omakohtaisen ja ITSENÄISEN VASTUUN OMASTA ELÄMÄSTÄÄN.

Oman elämän vastuu

Erityisen merkityksellistä on sillä jatkuvuuden sisältölaadun muuttamisen kannalta juuri nyt, kun olemme ihmiskunnan perusarvojen osalta perustavaa laatua olevassa valintatilanteessa. Yksilö joutuu valitsemaan puolensa siitä suunnasta, virittyykö hän edelleen kaoottisen vanhan jatkumon syöksykierteeseen, vai kohdentuuko hän oleellisesti oikeudenmukaisempaan, yksilön korkeatasoista valinnan vapautta ARVOSTAVAAN uudempaan suuntaukseen.

Ensimmäistä kertaa elämme planeettamme historiaa reaaliaikaisesti, juuri tässä ja nyt, osana tulevaisuuteen säätävää nykyisen ihmiskunnan suurinta murrosvaihetta. Tämä moniulotteinen erilaisten tasoenergioiden ja rinnakkaisten laatujen kudelma välkehtii, lainehtii ja aaltoilee sen mukaan, olemmeko valmiit vastaanottamaan uudistavat suuntaukset, vai itsekeskeisen omanarvontunnolla torjumme kohdallemme aktivoituneet yhteistoiminnan ja -ymmärryksen muutosvirrat.

Mitkään aiemmat tutuksi tulleet maamerkit eivät enää riitä ylläpitämään ”tuttua ja turvallista” – erilaisten uskomusjärjestelmien jatkumon luomaa ja suurten ihmismassojen luomusten ylläpitämää, värikkäiden harhakuvien ohjelmarakenteita. Aikamme suuret muutosvoimat ovat kova paikka VI – säteen heikkeneville toimintaenergioiden persoonille, koska he tahtoisivat säilyttää oman maailmankuvansa ”kynsin ja hampain”. Auktoriteettiin uskovaiset, jotka kaikesta vanhasta vääristymien kaaoksesta kiinni pitäen, tahtoisivat edelleen luottaa (kaikesta ympäröivästä kaaoksesta huolimatta) johtajiinsa, sekä vaikutusvaltaansa voimapiirien ohjauksen jatkumoihin.

Väliaikaan virittäytyminen

Tähän muutospaineen uudistavien ja oikeudenmukaisten elämänarvojen erilaisten energialaatujen nosteen pyörteilyyn, jossa vanha arvojen malli ei enää ”kanna”, mutta uusikaan ei ole vielä voimakkuudessaan selkiintynyt, ohjautuvat korkeampien arvojen uudistavien vaihtoehtojen laajemmat virikkeet. Samaan aikaan tämän planeetan taantumuksen loisenergioiden hajoavat jäännökset koettavat estää luomalla vaikka minkä tyyppisiä ajatus- ja energiasyötteitään kohteeksi joutuneiden yksilöiden moniulotteiseen auraan.
Kaikessa ympärillämme tapahtuvassa tietoisuuden evoluutiossa, ovat kiihtyvällä nopeudella solaarisessa järjestelmässämme vahvistuvien informaatiovirtausten sädelaatujen IV – ja VII – energiavoimaan virittyneet yksilöminuudet innoituksissaan aiempaa väkevämpinä. Erityisesti näiden luovien ominaislaatujen omaavat yksilöminuudet saavat kaiken aikaa tuekseen uudemman tietoisuuden fyysistymiseen, korkeampien ulottuvuuksien ”nosto- ja työntöapua”. Etenkin Maa-planeetan ihmiskunnan muutospaineen TIETOISESSA nosteessa virittyneet tuovat uuden suunnitelmallisuuden ensimmäisen aamunkoin häivähdyksiä kaikkialle ympärillemme.

Samaan aikaan myös kaikkien muidenkin säteiden edistyneemmät oppilaat kokoavat omalla tahdollaan luomisvireensä innoittamana, sekä osallistumisensa magnetismin vetovoimalla ymmärryksessään avautuneita – ”näin ei enää voi jatkua” – sisäisen polkunsa kulkijoita, vapaamuotoisesti ympärilleen. Tuloksena tästä ”suursiivouksesta” on erityisellä tavalla jotakin sellaista Kosmisen Suunnitelman perustavaa laatua todentavaa oikeudenmukaisempaa ja useampitasoista katsantokantaa.
Sisältövirikkeistä löytyy usein moniin eri arkielämän laatuvalinnallisiin ja -tarkoituksiin kaikenkattavaa, ajatuksia avaavaa, innoittavaa oivallusta, korjaamaan vallitsevaa nykyisyyttä ja tasoittamaan moniarvoisia ja -muotoisia ääripäissään olevien näkemysten vastakkaisia jännitteitä.

Se mitä uutta, sisäisesti korkeammalta etsiskellessämme voimme ehdollistamatta ja tietoisemmin nähdä ”sielumme silmin” ympärillämme ja samalla kokea moniulotteisen yksilöminuuden elämässämme sieluminuuden, selkeämmän mielen henkisemmän omistautumisen magneettisen nostevoiman AINA – valinnassa, on silloin osaltamme jokaisen toteutettavissa. Ulkoisten voimavirtausten solaariset ja planetaariset sisäiset kuormitukset kohtaavat henkilökohtaisessa energiakentässämme. 

Valittavaksemme jää kunakin ajan hetkenä se, kuinka hyvin voimme todentaa Ikuisen Itsen sisäistä ohjusta yksilöminuutemme energialinjassa ja tahdistua Korkeimman Itsen ohjauksen virittämänä tavattoman suuren muutospaineen aallon YLITTÄVÄÄN, läsnäolevien ylevöittävien henkisempien laatuvoimien yhdistelmään.

Laatujen ominaisuuksista…

Seitsemän säteen järjestelmä sisältää suuntaa antavaa, ominaislaadullista tietoa omakohtaisista mahdollisuuksista ja vahvuuksista, sekä haasteellisista persoonatason heikkouksista ja vielä tarvittavien elämän opin kasvun kohdista. Kaikilla säteillä on siis sekä valoisa puolensa että vielä yksilössä kehittymätön alempi osa-alueensa. Jokaisen säteen henkinen oppilas työskentelee niillä ominaisuuksilla ja sillä tasoasteen keskiarvollaan, mitä hänellä siinä sielukehityksen vaiheessa on aktiivisena käytössään. Yksilöminuudessa vaikuttavat myös kosminen alkuperä, sekä tähän vallitsevaan kehollistumaan mukaan pääsielukoosteesta otettu / saatu sieluenergian käyttökapasiteetti.

I -säteen henkilö on tahtoihminen. Hän käyttää tahtoaan sen mukaan millä henkisellä kehitystasolla hän on. Vähemmän sielukehityksessään edennyt yksilö käyttää tahtoaan itsekeskeisesti, kun taas edistyneempi käyttää sitä yhteisen hyvän luomiseen. Henkilön käyttämä jumalallinen rakkauden voima voi Voimatahtoa käyttäen rakentaa uutta ja purkaa vanhaa. Tahto onkin käyttökelpoinen väline nyt, kun olemme kahden arvomaailman rajapyykillä. Nyt on välttämätöntä Korkeimman Tahdon ja Suunnitelman istuttaminen ihmismieliin.

II -säteen henkilön lähestymistapa on rakkauteen ja viisauteen perustuva. Heikkotahtoinen henkilö joutuu melko äkkiä ”kynnysmatoksi”, sillä hänellä voi olla vaikeuksia sanoa ei. Edistynyt henkilö sen sijaan pystyy rakkaudella kokoamaan ihmisiä jumalallisen tiedon ympärille. Henkilö voi toimia rauhaa virittävänä puskurina erilaisten näkemysten välillä. Vetovoimaisen rakkauden kiihkeydellä hän kokoaa vastaanottavaisia ykseyden ohjelmalle. Silloin kun yksilöminuuden sielullinen kehityksen tasoaste saavuttaa suuria henkisiä Vihkimyksiä, magnetisoituu Ykseyden Viisauden Virtaan.

III -säteen henkilöä leimaa filosofinen lähestymistapa. Vähemmän edistynyt henkilö voi olla älykkyydessään laskelmoiva ja muita manipuloiva. Tämä saattaa ilmetä pyrkyryytenä mm. talous- ja politiikkaelämässä. Henkilö pystyy peittoamaan helposti muita älykkyytensä vuoksi niin hyvään kuin huonoon, kun käyttää älyään itsekkäisiin tarkoituksiin. Edistynyt kolmannen säteen henkilö voi olla huippufilosofi, kuten Krisnamurti toimi. Tällä ylevän älyn henkisellä ominaisuudellaan ihminen osaa saattaa tärkeitä ja laadukkaita asioita ymmärrettävään älylliseen muotoon. Näin hän pystyy edistämään henkisen tietoisuuden laajenemista niissäkin ihmisissä, joiden henkisyys ei ole vielä herännyt.

IV -säteen henkilö menee haastavissa arjen valinnoissaan kaaoksen kautta harmoniaan ja tasapainoon. Edistyneenä sieluna hän pystyy yhdistelemään vanhat ja uudet näkemykset mahdollisimman kitkattomasti toisiinsa. Tämän ominaislaadun omaavalla henkilöillä on muita säteitä selkeämpi käsityskyky puolueettomiin kompromisseihin. Henkilö toimii erilaisten arvomaailmojen yhdistävänä sillanrakentajana. Kauneus ja taiteellisuus tavalla, tai toisella, ovat näiden yksilöiden elämässä tärkeitä. Haasteena on kuitenkin paikallaan pysymisen ja liikkeen välinen energinen kamppailu. Oivalluksen hetkellä kaikki haluttaisiin tehdä heti ja jos virta on suotuisa, eteenpäin menoa tapahtuu nopeasti. Jos taas henkilö jähmettyy paikoilleen, hän ei meinaa päästä millään liikkeelle. Vahvistuvasta taustavirtauksesta johtuen, tämän säteen teho toimiin henkisenä myötätuulena, näin helpottaen yksilön käyttöön laadukkaampaa energiaa.

V -säteen henkilö on tiedon ja tieteen kautta toimiva. Hän tutkii totuutta niin syvälle ja niin pitkälle, että se häntä tyydyttää. Hän pureutuu totuuteen ja tunkee asioiden ytimeen varmistuen asioiden todenperäisyydestä. Riippuen siitä, kumpaa hän vahvemmin arvostaa, tietoa vai tiedettä, hän sitkeydellään tuo totuutta näkemystensä kautta ympäristössään. Tämän informaatiovirtauksen edistyneemmät sieluminuudet joutuvat aiempaa enemmän nostamaan raja- ja uusiaikatiedon toimintatulkintojen kirjavuudesta HENGEN VALOA sisältävämmät toiminta- ja menetelmävaihtoehdot käyttöön. Parhaimmillaan henkilö, tai järjestö tutkii elämää yhteiseksi hyväksi. Vähemmän edistyneellä sielulla puolestaan on edistymistä rajaavia ongelmia skeptisyyden, ahdasmielisyyden ja kapeakatseisuuden kanssa.

VI -säteen henkilö on hyvin voimakkaasti tunteva ja tunteet hallitsevat häntä suhteettomasti. Hän luottaa vahvaan johtajaan, tai johtoryhmään. Itsenäisesti hän ei juuri etsi omaehtoista tietoa muista arvolähteistä, vaan saattaa olla liikaa ulko-ohjautuva johtajiensa energiakentässä. Hänelle sanellaan mikä on oikein, tai väärin? Tämän säteen edustaja voi olla kaksijakoinen arvomaailmassaan ja nähdä maailman kaikki asiat pelkistetyn mustavalkoisena. Positiivisia tämän säteen ilmenemismuotoja yhdistetystä tietoisuusvoimasta on jatkossakin olemassa, vaikka planetaarisesti voima vetäytyy taustalle oltuaan suurin tehovoimassaan viimeiset n. 2000 vuotta. Henkisesti korkealle edistynyt ja vahva johtaja voi saada mahtavaa tulosta fyysistymään joukkoenergiaa käyttävää, suurten ihmismassojen virtausta apunaan käyttäen.

VII -säteen henkilö on projektityöskentelijä ja maagikko. Vähemmän edistyneenä, tai alkuinnostuksissaan, hän saattaa sortua seremonioihin, sekä rituaaleihin ja takertua menetelmien muotoseikkoihin. Näissä muodollisissa rituaaleissa ei useinkaan ole sisältä virtaavaa todellista Kaikkeuden Henkeä mukana. Korkeammalle edistynyt sielu tuo uusilla oivalluksillaan ylevää henkisyyttä käytäntöön. Hän haluaa myös elää korkeammassa ohjauksessa ymmärryksensä mukaisesti. Toteuttaen parhaan käsityksensä perusteella moniulotteista synteesiä Valon virittämisessään fyysiseen maailmaan ja arjen elämään, sekä kohdeluontoisesti ympäristöönsä. Säteilevä aktiviteetti ja mentaalinen säteily ovat vahvasti yksilöiden käytettävissä. Ominaislaadun voimavirtaus on vahvistumassa yhdistäen sekä älyä että tunnetta tasapuolisesti.