Tähtitieto

Tähtitieto logo

AJATUSVOIMA

Ajatus on energiaa

Ajatus on energiaa ja muotoja. Ajatuksen alkurakenne sen muotoutumisen prosessissa on seuraavanlainen: kun ajatus alkaa rakentua, antaa alkuheräte sysäyksen tahto-osalle, joka puolestaan on välttämätön toteutumisvaiheelle. Toteutumisen ei suinkaan välttämättä tarvitse ilmetä tekotapahtumaan saakka.

Ajatusenergia on muodostunut hienon hienosta sähköisen värähtelyn magneettisesta koosteesta. Näin muodostuneet koosteet (kasaumat) voivat olla himmeitä ja vähän energiaa sisältäviä, nopeasti haihtuvia tahdottomia koosteita, tai ne saattavat myös sisältöä hyvinkin voimakkaan ja kestävän latauksen.
Ajatuksen luojasta riippuu, minkälaisen sisältökoosteen varaukseltaan tällainen muodostelma rakenteellisesti käsittää. Energioiden laatutaso ratkaisee, miten monelle persoonan olemuksien kerrokselle tällaisen luomuksen vaikutus aktivoi varautuneisuutta. Myönteiset elämää rakentavat ajatukset ovat vaikutteeltaan positiivisia (+) ja kielteiset elämää hajottavat vaikutukseltaan negatiivisia (-). On olemassa myös kaikenlaisia välimuotoja molemmista, koostuen milloin missäkin suhteessa toisiinsa sitoutuneena.

Ajatuksen luoja ja lähettäjä on viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet, usein toistettuna, jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään muovaten persoonallisuutta tehon ja sisällön suuntaan. Johonkin henkilöön kohdistettu ajatus vaikuttaa lisäksi kohteessa virikkeellisesti latauksen aktivoimaan suuntaan. Siinä henkilössä, johon ajatusenergia kohdentuu, voi yleisvire muuttua latauksen värittämällä sisällöllä vallitsevaan värähtelytunnelmaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle.

Vaikuttaa vastaanottajassa

Ajatusenergian kooste vahvistaa tai heikentää ajatuksen vastaanottajaa ja sama kertautuu sen alkuperäisessä valmistajassa varauksen tehon sisällön mukaan. Ylevät lähetteet helpottavat keskinäistä ymmärrystä ja kaikenlaista kanssakäymistä. Masentavat huonontavat keskinäistä yhteistoimintaa. Viisas on hän, ken tietoisesti luo positiivisten energioiden värähtelyn kentän ennakolta vahvaksi ja kestäväksi omaan olemukseensa kaikille sen ulottuvuuksille. Sillä on kaksinainen merkitys.

Hetkelliset kielteiset ‘tunnehurmiot’ laimentuvat jo lähtiessään suojauksen voimakkuudesta riippuen. Samoin jos vastaanottavan kohteen suojaus on kunnossa, eivät ulkopuolelta tulevat ajatukset häiritse hänen itsenäistä elämäänsä. Tietoisen suojauksen rakentamista tuskin koskaan painotetaan liikaa. Jo yksin oman planeettamme piirissä eri ulottuvuuksien tasoilla liikkuu kaikenmoista vipeltäjää, joista osa on keinotekoisia, toiset taas itsenäisiä eri ymmärryksen asteisia olentoja. Näiden kiinnikevaikutus lähietäisyydellä on sen mukainen, kuin miten niiden kokonaisvärähtelyn varaus on olemukseltaan koostunut.

Alkuherätteenä

Ajatusenergia on herätteenä varsinaiselle energiatyölle. Ihmismielen on helpompi muodostaa käsityksiä energioiden olemuksesta, jos ajatellaan värit liittyväksi energiakoosteen sisältöön. Kirkkaat puhtaat sateenkaaren värit ovat alkuun varsin hyviä. Energia itsessään sisältöä värikoosteen ja tästä yhteisesti muodostuvan värähtelysoinnun, ollen itseissisältöisen tajunnan koossa pitämä. Myöhemmin harjoittelun kautta saavutetaan herkkyys, jossa ilman tietoista ajatusta saadaan energiavirtaus toimimaan hyvinkin nopeasti. Silloin on kysymyksessä aktivoituminen energiallisen virtauksen itsetajunnalliseen kenttään. Tämä suoriutuu yliminän ohjauksessa sielukerrostumien kautta.

Ajatusten ja sanojen sisällön käsittelystä aivoissa

Kielteiset ja myönteiset ilmaisut Aivopuoliskojen sisäisen ymmärryksen käsittelyominaisuus on sisällöltään toisistaan poikkeava. Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää hyödyksi tehostettaessa oman henkisen tien taivaltamista. Oikea aivolohko ymmärtää ja käsittelee pääasiassa myönteisin ilmaisuin suoritettavia ajatuksia. Vasen aivolohko ymmärtää ja käsittelee pääasiassa kielteisin ilmaisuin suoritettavia ajatuksia. Tätä mahdollisuutta voidaan tietoisesti käyttää tehostetussa oman mielemme tietokoneen, alitajuntamme kautta suoritettavaan uudelleen ohjelmointiin. Alitajunnan tehokkaamman hyödyksikäytön, elämää rakentaviin oikean suuntaisiin uusiin toiminnan malleihin vanhojen vääristyneiden tilalle, soisi kiinnostavan meitä useampia.

Tasapainoitusosa

Esimerkkinä voidaan esittää seuraava malli vapaasti käytettäväksi omien vajavuuksien tasapainottamiseen ja oikean sisältöiseen vahvistamiseen omat persoonakohtaiset ominaisuudet huomioiden. Aikuisen henkilön ollessa kyseessä voidaan tehdä seuraavanlainen perusmallin ehdotelma: Vasemmalle aivolohkolle rakennamme kielteisen ilmaisun positiivisuudesta, esim. ‘En hätäile, enkä hermostu.’ Oikealle aivolohkolle rakennamme myönteisen ilmaisun positiivisuudesta, esim. ‘Olen rauhallinen, olen tasapainoinen.’ Tasapainottamisvaiheessa vasemman lohkon kautta tapahtuva negatiivisuuden neutralisointi tulisi suorittaa ensin. Sitten vasta tulee oikean lohkon kautta tapahtuva positiivisuudella täyttäminen. Näin on saavutettu sen hetkinen tasapainoitustilanne suorituksen tehokkuuden edellyttämällä energiasisällöllä. Tämän lisäksi täytyy luoda positiivisuuden jatkuvuuden takaava vahvempi ja laajempi energiallinen kooste suojaamaan ja turvaamaan oikeamman suuntainen toimivuus.

Tehostusosa

Vahvistusenergiallinen kaava täytyy käydä läpi ainakin viisi kertaa, esim. ‘Hallitsen rauhallisesti ja tasapainoisesti kaikessa olemisessani eteeni avautuvat oppimahdollisuudet ymmärtääkseni paremmin monisisältöiset ilmiöiden taustoilla vaikuttavat tekijät ja tullakseni niiden kautta vahvaksi. Silloin voin ja pystyn olemaan jatkossa enemmän ja täydemmin hyödyksi kaikkeudelle.’ Tehokkaimpia hiljentymisen kautta tapahtuvia ohjelmointihetkiämme ovat juuri ennen nukahtamista aivoissamme oleva alfa-taajuus, tai sen esiasteet. Tällöin alitajuntamme rekisteröi molempien aivolohkojen tasapainoisen käytön kautta tehokkaammin ja helpommin uuteen, parempaan suuntaan tapahtuvaa kehittymistä. Näin siitä muodostuu hiljalleen jokapäiväisissä toiminnoissa toteutuva pehmeä siirtyminen jatkuvaan olemiseen. Toinen merkittävä aika suorittaa harjoitus on aamulla heti herättyämme. Silloinkin olemme alfa-taajuudessa luonnollisella tavalla. Tällöin on myös huomion arvoista se, että tässä tapahtuu päivän avaaminen. Miten ja millaisessa mielen tilassa nousemme vuoteestamme, sen suuntaisilla energioilla päivämme meille muodostuu. Kolmas mahdollisuus on suorittaa tällainen harjoitus päiväsaikaan sopivaksi katsottuna hetkenä. Tällöin joutuu kyllä rentouttamaan olemuksensa riittävästi päästäkseen suorituksen parhaimmalle tehoasteelle. Positiivisten rakentavien kaavamaisten ohjelmien toistelu liittyneenä tiedostettuun suojaukseen lisää suoritteen tehomäärällä kestävyyttä ja sisäistä voiman vahvuutta.

Sanojen ja ilmaisun sisällön merkityksestä

Ilmaiseminen

Viisas kertominen hengen polusta voi tuoda valon työhön mukaan uusia persoonallisuuksia. Ennakolta energisoiminen auttaa arvaamattoman paljon oikealla tavalla eri tilanteisiin sovellettuna. Sanojen monisyinen merkityksellisyys toisistaan poikkeavien asioiden yhteydessä, saattaa tuottaa hankaluuksia asiaan perehtymättömälle. Maallisten ilmaisujen köyhyys rajoittaa ymmärrettyyn kokemukselliseen kasvuun sidottuja asioita. Jonkin tunteenomaisen kokemuksen pukeminen pelkiksi sanoiksi on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Jos kuva vastaa tuhatta sanaa, oikein suoritettu energisointi vastaa jopa tuhatta kuvaa. Sanojen merkityksen ja sisällön erilainen ymmärtäminen on muodostanut persoonakohtaisin vivahtein käsitystämme erilaiseksi. Maailmankatsomuksellinen käsityksemme ja siihen liittyvä kehitystasomme on mukanamme kaiken aikaa.

Persoonan kehitysasteen sisältö on peruslähtökohdista ratkaisevin ja määräävin. Ilmaisun sisältö ja muodot muuntuvat sielullisen kehittymisen myötä. Korkeammalla kehitysasteella olevalla, suhteessa alempiin, on suuremmat mahdollisuudet ymmärtää vastaavia rinnakkaisia suuntauksia. Varsinkin alempien asteiden kehityksellisyyden omaavien ymmärtäminen on vierekkäisten suuntauksien osalta täydempää kehittyneemmille yksilöille.
Suoraan alenevien, omalla sektorilla olevien yksilöiden tietoinen käsittäminen syy- ja seuraustekijöiden osalta täydentyy laajemmaksi.

Vaihtoehtoja

Rakentavien kaavojen ja uusien ohjelmointien luomisessa kannattaa huomioida seuraavia asioita:

”Ulkona ei sada eikä ole huono ilma.”
Ilmaisulla voi olla negatiivinen sisältö ja negatiivinen muoto. Kielteinen asiasisältö ilmaistaan kielteisillä sanoilla ja se on laadittu kielteiseen muotoon.

”Ulkona ei sada ja on hyvä ilma.”
Ilmaisulla voi olla negatiivinen sisältö ja positiivinen muoto. Kielteinen asiasisältö ilmaistaan kielteisillä sanoilla ja se on laadittu positiiviseen muotoon.

”Ulkona on aurinkoista eikä ole huono ilma.”
Ilmaisulla voi olla positiivinen sisältö ja negatiivinen muoto. Positiivinen asiasisältö ilmaistaan kielteisillä sanoilla ja se on laadittu kielteiseen muotoon.

”Ulkona on aurinkoista ja on hyvä ilma.”
Ilmaisulla voi olla positiivinen sisältö ja positiivinen muoto. Myönteinen sisältö ilmaistaan myönteisillä sanoilla, jotka on laadittu myönteiseen muotoon.

Luomme ajatusenergioilla

Ihmisen rakenteellinen ja toiminnallinen oleminen määräytyy niiden lainalaisuuksien rajoitteissa, jotka toimivat yhdessä fyysisen maailman sanelemin mahdollisuuksin liitettynä sitä ylempinä oleviin hienompijakoisiin astraalisiin, mentaalisiin, kausaalisiin, jne. sielukehostoihin. Näiden kaikkien henkinen sielukehittyneisyys ja yhteen soveltuva toiminnallisuus ratkaisee ymmärryksen asteet kussakin olemisen tietoisuusulottuvuudessa. Ajatusvirikkeet saavat alkunsa sisäisistä ja/tai ulkoisista vaikutteista. Nämä voivat olla millä persoonan olemuksien ulottuvuudella tahansa. Yleensä kuitenkin varsin lähellä fyysistä tasoa. Tietoiset ja tiedostamattomat ärsykkeet avaavat kiinnikkeet olemuksessamme, jolloin senhetkinen määrätynomainen tuntemus luodaan. Vaikutteen ilmenemisen lähtötaso, jolla tämä saa alkunsa ratkaisee vaikutteen siirtymisen fyysisen ymmärryksen toimintaan.
Miten yksilö reagoi laadullisuuden ja voimakkuuden suhteen, on kiinni persoonan eheydestä, hallitusta tasapainotilasta. Ajatusenergiamme määrällinen, laadullinen ja tehollinen kooste rakentuu yksilön henkisen kehityksellisyyden kautta saavutetun asteen pohjalta. Voimakkuus ilmenee yksilökohtaisten ominaisuuksien sisällön perusteella. Saman kehitysasteen omaavillakin on persoonakohtaisia valmiuseroja toisiin verrattuna. Tietoiset toimintavalmiudet muihin ulottuvuuden kehostoihin nähden muovaavat määrälliset ja laadulliset impulssit, koska näiden kehostojen vastineet ovat kehityksellisyytensä avaamassa suhteessa näillä kaikilla sielukerroksilla.

Värähtelyn taajuuseroavaisuudet eri kehostojemme kerrostumissa voidaan saada tietoisuuden hallinnan sisältöön määrätietoisella ja päättäväisellä pyrkimyksellä ohjata omaa olemustaan elämää oikealla tavalla rakentavien voimien kanssa. Koska olemme kaikki energiaa sen eri muunnelmineen, tällöin sisällön varauksen määrällinen ja laadullinen vastaavuus on sidoksissa persoonan kokonaiskehittyneisyyteen. Jokaisessa olemisen ulottuvuudessa toteutuvat, erilaiset sisäisten ja ulkoisten erityyppisten energioiden sisällölliset koodaukset, persoonan sen kertaista tilannetta oikealla tavoilla rakentavina tai heikentävinä vaikutteina. Ajatusenergiat ovat monikerroksellisen yhteisenergisen kytkeytymisen yhteistulos, jossa yksilö on näiden hienon hienojen energia-aine koosteiden kokoaja ja luoja, ulkoisten ja sisäisten vaikutteiden kanssa. Persoonakohtainen ajatus muovautuu sielun aktivoimana mielirungossa ja tajunnan määrällinen laatusuhde käytetyssä tietoisuudessa luo sen sisällön tasokkuuden varauksineen.
Määrätietoinen omien valmiuksien harjoittaminen ja jokapäiväinen ymmärretty syy/seuraustoimintojen riittävä tarkkailu tulevat yhä konkreettisemmiksi. Niistä muodostuu käytännön tapa toimia oikeammin ja jatkuvasti enemmän omaa tietoisuuttamme ohjaten. Kasvamme hitaasti, mutta varmasti persoonaominaisuuksiltamme enemmän ja täydemmin kosmiseksi ihmiseksi.

Erityyppisiä ajatuskaavoja malliksi

Valon rukous

Tahdon ilmentää kirkkainta sallittua Valon rakkautta, Pyhää täydellistä Valon viisautta, Kaiken ylläpitävää Valon ääretäntä voimaa, Korkeimman Puhtaimman suunnitelman mukaan.
Kaikkien vahvistavien säteiden kautta
Avartavassa Kristus-tietoisuudessa,
Valon suojauksessa ja ehdottomassa totuudessa. Toimien vapaan tahtoni kautta, täydellistyvässä kasvussani,
Kaikkeuden kokonaisuuden parhaaksi.

Kirkastava ajatuskaava

Säteilen puhtainta rakkautta kaikkia kohtaan. Loistan harmoniaa ja rauhaa, missä liikunkin. Olen henki, rajaton voima, ikuisesti vapaa. Ilmennän ehdottomasti täydellisintä, vähempään en voi tyytyä. Hehkun täydellistävää henkeäni sieluni kautta harmoniana ja rauhana. Kehoni nuortuu ja kaunistuu, kuvastaen ikuista ajattomuutta terveytenä. Minä Olen Läsnäoloni ikuinen ja täydentyvä tasapainoinen tietoisuus

Kosminen Isä meidän

Kaikkiallinen Isä meidän, joka kosmoksessa säteilet. Loistavan Rakkautesi säätelynä, hallintana,
Sanoin ilmaisemattoman suurena Viisautena. Voimana, jolle mikään vertaus ei täydellisesti kuvasta sen olemusta. Annat olevaistuneiden ja luotujen elämänvirtojen mahdollisuudet.
Olet jokaisessa elämässä pienimmästä suurimpaan mukana aina kaikessa.
Lähestyt uskollisten palvelijoittesi kautta voimakkaasti tänäänkin. Sallit uudelleen armostasi yrittää epäonnistumisten jälkeenkin. Sillä Olet ollut ja aina tulet olemaan, Ikuisuutesi olemuksessa. Sinä olet, Minä Olen Läsnäoloni kautta kanssani jokaisessa hetkessäni. Kaikkiallinen mukana vaikuttava ohjaavuutesi vetää, Minä Olen Sinuun.