Tähtitieto

Tähtitieto logo

VALOSUOJAUS

Valosuojauksen rakentaminen kaikessa kanavoinnissa

Eriasteinen kanssakäyminen ympäristön ja ennen kaikkea muiden ulottuvuuksien kanssa vaatii tiettyjä järjestelyjä. Kanavointi aloitetaan aina suojauksen rakentamisella. Olemme jokaisena hetkenämme vaikuttamassa samanaikaisesti monella ulottuvuudella. Vaikka fyysinen olemusosa meitä hallitseekin maalliselta kannalta katsottuna, on tunnekerrostumiemme vaikutus astraaliulottuvuuksien alueilla.

Älyperäisimmät toiminnat yltävät mentaalikerroksiin ja syyvaikuttimet ovat kiinnikkeinä kausaaliosien kautta vieläkin korkeammille. Vaikka näillä kerroksilla onkin normaalitilanteissa luonnollinen suojauksensa, silti meihin tarttuu useinkin planeettamme piirissä olevia häirintätekijöitä. Ne saattavat olla keinotekoisia tai todellisia eriasteisia olentoja. Näistä on haittaa silloin, kun ne estävät tai häiritsevät omakohtaista itsenäistä vapaata tahtoamme.
Keinotekoiset olennot voivat olla sellaisia, jotka joku on tietoisesti tai tiedostamattaan joskus luonut. Tällainen saattaa olla yhden tai useamman ihmisen tai muun olennon energioiden avulla kokoon saatettu luomus. Näitä keinotekoisia otuksia historiamme kuluessa ovat luoneet varsinkin uskonnollistyyppiset kultit ja sen suuntaiset muut, omiin tarkoituksiinsa pyrkivät määrätietoiset suuntaukset.

Shamanismissa ja siihen verrattavissa muissakin vastaavissa tekniikoissa on ollut historiamme aikana monia eri menetelmiä. Niissä käytettiin toisistaan poikkeavia versioita luoda suojaeläimiä itselleen. Myös eri hahmoisia muita suojelijoita on luotu. Voimakkaiden ajatusenergioiden keskitysten seurauksena, näistä saattoi muodostua olemukseltaan minkä muotoisia, ja sisältöisiä luomuksia tahansa.
Näitä voitiin käyttää poistamaan ei toivottuja sairauksia, haittaavia muita tekijöitä jne. Nämä ovat voineet jäädä harhailemaan astraalitasoille (ajatus / tunne), vääristyen muiden ulkoisten vaikutteiden ansiosta haittaaviksi koosteiksi. Todellisista eriasteisista olennoista planeettamme astraalisilla tasoilla ei totisesti ole pulaa. Monilla maan läheisillä tasoilla harhailee ja on omasta tahdostaan eri motiivein vaikuttamassa kirjava joukko monenmoisia ‘otuksia’.
Tässä yhteydessä häiritsevillä olennoilla, olotilansa ja toimintaulottuvuudet huomioiden, on käytössään myös eri asteisia energisiä, samoin kuin myös tajunnallisia vaikutteita.

Kaiken ylimääräisen, sisäisten ja ulkoisten moniulotteisten häiritsevien vaikutteiden minimoimiseen, tarvitaan ymmärretty tietoinen tehostettu energiavalosuojaus. Ajatusmallit ovat avaavina herätteinä todellisille korkeammille kosmisille elämää rakentaville voimille. Ajatusponnistus aktivoi ylevämpiä luovia voimia kiinnittymään ja voimistumaan oikealla Suuren Suunnitelman ohjauksella, sallitulla tehosuhteessa olevalla määrällä.

Pyyntöosa

Yksilön kehitykseen soveltuvilla puhtaimman ylevimmillä tavoilla ja ilmaisuilla, kutsutaan Elämää Oikealla Tavalla Rakentavia Voimia, alkaen Ikuisesta Valosta, auttamaan rakentamaan kaikille olemuksiemme ulottuvuuksille täydellisimmän sallitun suojauksen. Positiiviset Elämää Oikealla Tavalla Rakentavat Voimat saavat toimia tehokkaammin, kun heitä anotaan yhteistyöhön.

Hengentien oppilaan ymmärrettyyn tietoisuuteen tulee aikaa myöten valmiuksia, joiden avulla voidaan konkreettisemmin päästä yhteyteen omien henkilökohtaisten ohjaajien kanssa. Silloin Heitä voidaan pyytää nimeltä mukaan sallitulla määrällä, laadulla ja teholla. Tulee muistaa, että myös toisissa ulottuvuuksissa on erilaisia tehtäviä, jolloin aina ja kaikki tunnetut ohjaajat eivät syystä, tai toisesta voi osallistua moniulotteiseen yhteistilanteeseen. Onhan Heillekin sallittava oma työrauhansa.

Virittäytymisosa 

Meidän tehtäväksemme jää virittäytyä pyytämäämme suojaukseen. Tällä aktivoimme värähtelyihimme paremmin soveltuviksi universaaliset energiat. Niiden vaikutus muodostuu vastaavuudeltaan sellaiseksi, millainen meidän yleiskehitystilanteemme on kaikissa kerroksissaan virittäytymisen aikana. Kehitystilanteemme kaikissa olemuksiemme kerroksissa tarkoittaa jokaista olomuotomme ilmentymää, joka on Korkeimmasta henkiosastamme (Ikuinen Itse, Jumalkipinä, jne. ovat synonyymejä) alkaen alaspäin olevilla tasoilla päätyen lopulta fyysiseen kuoreemme ja tämän ulkopuolelle. 

Näihin jokaiseen olemisemme ilmentymään ankkuroituu ja tihentyy kunkin vastaavan ulottuvuuden vaikuttavaa energiaa vahvistukseksi. Mitä enemmän onnistumme puhdistamaan koko minuuden olemusrakenteitamme, sitä helpommin voimme virittäytyä sisälle ja tulla osaksi puhtaimpiin uusiin energioihin. Omalla jatkuvalla toiminnallamme luomme aikojen kuluessa ylevämmän sisällön laadun ja suojauksen laajan tiheyden.

Tiedostamisosa 

Tiedostamisvaiheessa vahvistetaan pyyntömme ja virittäytymisemme kautta saavutettu kaikkia olemuspuoliamme ympäröivä valoenergia kestoltaan pitkäikäisemmäksi. Tämä kolmas toimenpide on ratkaisevan välttämätön, sillä sen tehosisältö riippuu, miten kestävä ja pitkäikäinen suojauksen laadukkaasta olemuksesta tulee. 

Vahvistamisvaiheessa kiinnitetään enemmän kosmoksen sointua ja sävelmää kaikkiin ilmentymiskerrostumiimme. Värähdellessämme puhtaammin ja soinnuttaessamme täydemmin Kaikkeuden Alkulähteen Perusvoiman (Kirkkain Rakkaus, Ääretön Viisaus ja Rajaton Voima) suuntaan tulemme tietoisesti vahvemmiksi ja voimme toteuttaa kukin kohdallamme olevaa sielumme suunnitelmaa, mahdollisuutta olla enemmän avuksi kokonaisuudelle.

Suojaus kolmivaiheisesti

Perusteita

Suojauksen rakentamismenetelmiä ja tekniikoita on suuri määrä sisältönsä ja tehokkuutensa voimakkuuden suhteen. Varmasti jokaiselle vilpittömälle etsijälle löytyy kehitystasoon ja maailmankatsomukselliseen kokonaisuuteen sopiva rukous tai kaavamainen ilmaisu. Energiat eivät sinänsä ymmärrä sanoja niiden varsinaisessa merkityksessä, mutta tarvitsemme oman maallisen ymmärryksemme vuoksi sanoilla rakennettuja lauseita käsittääksemme ja ohjataksemme omaa aivotoimintaamme haluttuun suuntaan.
Energioissa on itsessään koodisoinnut mukana sisällössään joissa laajuudellisuus ja voimakkuus poikkeaa eri laaduissa keskenään. Alitajuntamme rekisteröi ajatuksemme ja tuntemuksemme, jolloin usein näin toistettuamme meille muodostuu toiminnasta hiljalleen tapa. Koska alitajuntamme on mielemme tietokone, toimimme sen mukaan kuin tämän ohjelma meissä vaikuttaa. Oikean suuntainen ohjelma antaa tulokseksi oikean toiminnan. Samoin on väärän ohjelman laita.

 

Sisäinen rakenne

Kolmioissa käytettynä olevat energiasoinnut ovat alenevia heijasteita Jumaluudesta. Kullakin ilmenemisen seitsemällä päätasoilla sen ominaisuudet sisällön ja laadun suhteen koostuvat toisistaan poikkeavan erilaisina. Mitä korkeammalla ulottuvuudella Jumalalliset Alkuvoiman Energiat voimat ovat, sen enemmän niissä on tehoa, suhteessa alemmilla kerroksilla oleviin vastaavuuksiin.
Pyrkiessään tietoisesti käyttämään kaikkeudellista ohjausta ja omia avautuvia valmiuksiaan, yksilö tulee entistä tietoisemmaksi energiasointujen sisältötasoista. Hohtavan valkoinen värienergia korvaa jossakin tietyissä tilanteissa vaalean violettienergian. Jälkimmäinen saattaa mennä ‘yli’, kohteen ollessa matalavireinen kokonaisolemukselliselta värähtetyltään. Kokemus yhdessä ylemmän ohjaavan toiminnan kanssa avaa tietoisemmat valmiudet omakohtaiseen värienergian hallinta-säätelyihin.

 

Kolmivaihe-energisointi ja yhdistetty suojaus

Esimerkki
Ikuinen Itse, Henkikipinä, Yliminä, Ylinitse ja Ajatussuuntaajamme ovat nimikkeitä, jotka kaikki tarkoittavat ihmispersoonan korkeinta mahdollista yksilöminuuden olemuspuolta. Olemisemme eri kerroksilla tarkoitetaan kaikkia seitsemää pääalueita välikerroksineen, jotka ovat energiana korkeimman olemuspuolemme ja fyysisen kuoremme välillä, jokaisen väliainemaailman sielukehostojen avaruustasojen olotiloissa. Tätä ylemmän ja alemman olemuksien välistä kokemusperäistä energia-aluetta, jossa ilmentyy mielen, hengen ja Ikuisen Itsen virtapiirienergiat, kutsutaan yleisnimellä sielu.
Seuraavassa toimintamallissa voidaan käyttää aluksi omassa persoonakokonaisuudessa, puhdistusvaiheessa, ensin hohtavan valkoista energiaa vaalean violetin tilalla. Varsinkin silloin, jos kohdennetaan parannusvirtausta muihin henkilöihin. Mitä matalavärähtelyisempi kohde on, sen laimeampia ja hentoisempia energioita suhteessa tulee virtauttaa. Kohottamisvaiheessa tulee ensin käyttää vaalean sinistä värienergiaa sinihopeisen tilalla. Samoin perustein, kuin edellisessäkin hohtavan valkoisen osalla tapahtui. Voimistusvaiheessa kolmantena osana vaaleankirkkaan vihreää ja / tai turkoosia värienergiaa hohtavan kultaisen tilalla. Edelleen perusteet ovat ensimmäisen kanssa samat. Näin siitä syystä, että ei tapahdu omassa itsessä, eikä kohteessa liian voimakkaan rajuja muutoksia. Vaikka kyse onkin auttamisperusteista, tulee tämäkin seikka huomioida ratkaisevana tekijänä.

Puhdistusvaihe

Ikuisesta itsestämme alkaen puhdistamme kaikkien olemuksiemme sielu-ulottuvuuksien tasokerrokset Kirkkaimman Rakkauden vaalean violetilla energiavirtauksella, joka oikoo vääristyneitä ohjelmointeja saavuttaen lopulta fyysiskehomme eetterisen vastakappaleen ja aineellisen kehomme. Näiden kautta se tulee ulos puhdistavana valona säteillen meistä laajalle ympärillemme.

Kohotusvaihe

Ikuisesta itsestämme alkaen kohotamme kaikkien olemuspuoliemme tasokerrokset Äärettömän Viisauden sinertävän hopeisella energiavirtauksella, joka laajentaa tietoisuutta ja ymmärrystä saavuttaen lopulta fyysiskehomme eetterisen vastakappaleen ja aineellisen kehomme. Näiden kautta se tulee ulos avartavan harmonisoivana valona säteillen meistä laajalle ympärillemme.

Voimistusvaihe

Ikuisesta itsestämme alkaen voimistamme kaikkien olemuspuoliemme tasokerrokset Rajattoman Voiman hohtavan kultaisella energiavirtauksella, joka vahvistaa ylevällä voimalla kaikkia moniulotteisia sielullisia kehostojamme saavuttaen lopulta fyysiskehomme eetterisen vastakappaleen ja aineellisen kehomme. Näiden kautta se tulee ulos vahvistavana voiman valona säteillen meistä laajalle ympärillemme.

Lisäselvitystä edelliseen

Edellä on esitetty pelkistetty perusmalli kaavan rakenteesta. Tämä toimii samalla sekä suojauksena että energiavirtauksen tarvittaessa avaajana. Oman yleistoiminnan kannalta on suositeltavaa aivan heti ensimmäiseksi aamulla tehdä päivän siunaava positivisointi voidaksemme helpommin kohdata eteemme tulevat kaikenlaiset tapahtumat. Näin voimme toimia itsenäisemmin voidaksemme suorittaa sielumme suunnitelmaa.

Planeettamme eetteriset ulottuvuudet ovat lievempien tai voimakkaampien vääristyneiden ohjelmointien tukkeuttamia. Varsinkin ajatus- ja tunnetasojen (astraaliset) ulottuvuuskerrokset. Elämää oikealla tavalla ohjaavat ja rakentavat kaavat eivät enää silloin voi niin tehokkaasti ja laadullisesti säädellä kaikkea yhteistoimivuutta planeetallisessa energiakierrossa.

Ellemme pidä huolta myöskin sielullisesta suursiivouksesta, ainakin silloin tällöin, voimme joutua väärien ulkopuolisten ohjelmien vangiksi huomaamattamme. Niin kauan kuin yksilössä on negatiivisuutta, häneen voi samassa suhteessa kiinnittyä ulkopuolista vastaavaa. Kaltainen vetää puoleensa kaltaistaan.

Tätä taustaa vasten ajateltuna, tietoinen suojausenergisointi vähentää persoonan ulkopuolelta tulevan kielteisen vaikutuksen hallitsevaa ja määräävää suhdetta yksilöön, vaikka hänessä onkin edelleen henkistymisen tarvetta. Mitä positiivisempi yksilö kykenee olemaan, sitä lievemmin häntä on mahdollista häiritä vääränlaisilla energiaherätteillä ulkoapäin miltään yksilöminuuden ulottuvuudelta.

Suojauksen rakentaminen
odottaville äideille

Perheyhteisön suoja 

On olemassa eräs vaihe perheessä jossa energiallinen tilanne poikkeaa tavanomaisesta vakiotilanteesta. Silloin kun perheeseen on tulossa lisäystä, yhteiskentän ominaisuudessa se ilmenee perheen äidin herkistymisenä aistimaan ja toimimaan enemmän tunnepitoisemmin muita kohtaan. Keskinäisestä yhteishengestä suhtautumisessa toisia kohtaan, jokainen osaltaan luo kehitystasoaan vastaavan värähtelykentän. 

Koska planeettamme kehittyneisyys on se mitä se on, tulisi suhtautumisemme olla tiedostavampaa. Siinä vaiheessa, kun ollaan perheen sisällä tietoisia uuden jäsenen sikiövaiheesta ja syntymästä, kannattaisi rakentaa kaikkien yhdessä voimistettu suojaus. Varsinkin vanhemmille lankeaa suurempi vastuu tasoittaa energioilla tietä tulevalle pienokaiselle.

 

Äiti avainasemassa 

Haluttaessa lapseen tulemaan mahdollisimman korkea persoona asustamaan, tätä voidaan ennakolta avustaa suojauksen aktivoimisella. Kaiken aikaa Maapallon eetterisillä ulottuvuuksilla kärkkyy monen kehitysasteisia sieluja etsien mahdollista valmistuvaa kehoa itselleen. Joskus käy niin, että joku alhainen itsekäs sielu ottaa väkisin toiselta ylevämmältä sielulta valmistuvan sikiöasteelle olevan kehorakennelman haltuunsa. Tällä tavalla ilman karmallisuuden sidosta perheeseen syntyykin ns. mustia lampaita. 

Näistä sitten myöhemmin saavat toiset perheenjäsenet tarpeettomasti kärsiä. Varsinkin nyt on tavaton tungos kehittymättömillä sieluilla yrittää saada fyysisellä tasoilla olevia ihmisiä luomaan keskinäisellä kanssakäymisellään uusia kehoja. On kyseessä tietyllä tavalla viimeiset ajat näille päästä vielä niin alhaisilta kehitysasteilta syntymään fyysiseen maailmaan. 

Siinä määrin kuin voidaan meidän ulottuvuudestamme vaikuttaa helpottavasti oikeansuuntaisten kehittyneempien sielujen saamiseksi perheen jäseniksi, siinä tulee voimakkaasti esille tietoinen energioiden kautta rakennettu suojaus. Varsinkin perheen äiti on avainasemassa tässä prosessissa yhdessä isän kanssa. Äidin sielullinen ja energinen olemus pitää sisällään kehittyvän lapsen sikiön vastaavuuksia. Aivan kasvun alkuvaiheessa tällainen rinnakkaiskytkentä on hyvin laimeaa. Mitä pidemmälle pienokaisen kehon kasvu etenee, sitä enemmän siihen voimistuu tulevan sielun sitoutuminen. Kunnes vähän ennen syntymää, syntymän hetkellä, tai hiukan sen jälkeen tuleva persoonan sielu kiinnittyy lopullisesti kuoreensa.

Kytkeytymisen prosessi tulee lapsen kasvun myötä vähän kerrassaan täyteen aktivoitumiseensa ja viimeistään kehon ollessa noin 21:n vuoden ikäinen, silloin sielu on täysin kiinni kehitysastetta vastaavalla taso-määrällä. Yksilökohtaisia eroavaisuuksia ilmenee yhtä paljon kuin ihmisiä on kehoissaan fyysisellä ulottuvuudella. Keskimääräisesti voidaan sanoa, että kehitysasteiden ylemmillä asteilla ollaan alempia vastaavia enemmän ja aikaisemmin täydemmällä määrällä sieluenergioilta kiinni fyysisessä kuoressa. 

Niiden pariskuntien, joilla on jo ennestään jotakin kaikkeudellista tietoa sisäistettynä keskimääräistä enemmän, tulisi pyrkiä informoimaan kohtuuden sallimin suhtein muita vastaavia kohtalotovereitaan. Yllättävän paljon voidaan saada aikaan, jos tahdotaan tietyn suuntaisia ja korkeamman tasoisia sieluja suojakentän kautta perheenjäseniksi.

Avaruusperhe

Kosmoksessa toteutuu perhesuunnittelu sen todellisemmassa merkityksessään. Nykyään Maa-planeetalla vallitsee tilanne, jossa vääristyneiden sukupuoliroolien varjolla on alistettu heikompiaan, naisia ja valitettavasti myöskin lapsia. Kaikenlaisten arvoasteikkojen ja niiden kautta toteutuvien kaavamaisuuksien tuloksena monissa uskonnollisissa (kristinuskontoja myöten) ja niihin verrattavissa vastaavissa hierarkkisissa systeemeissä, on naisia pidetty alempiarvoisina. Heidän kohtelunsa on ollut ihmisarvoa alentavaa.

Naiskehoiset ovat joutuneet olemaan ajan ja yhteiskunnan moraaliseettisten arvojen sanelemien mallien mukaan alistettuja. Varsinainen perhesuunnittelu alkaa vasta nyt olosuhteiden pakon sanelemana nostaa päätään. Vesimiehen aikakausienergioiden vapauttavat vaikutukset ovat osittain toteutuneet, esim. naispappeus. Kun vanhemmat kohtaavat toisensa sekä fyysisellä, että sielullisilla ulottuvuuksilla tasavertaisena toisiinsa luottaen ja arvostaen, silloin perheen harmonia saa yhteisenergioiden avaaman suuremman elämänvoiman.

Pidemmälle edenneissä kosmisissa kulttuureissa, kehon mennessä aikanaan ‘vanhaksi’, siinä oleva sielu valitsee kaksi hyvää ystäväänsä uusiksi tuleviksi vanhemmikseen jo ennakolta. Sitten nämä tulevat vanhemmat luovat yhteisenergiallisen suojakentän valmiiksi. Sopivan kehitysvaiheen kuluessa entisen vanhan kehonsa jättävä siirtyy uuteen valmistuvaan kehoon.

Ennakolta sovituilla valmiuksilla herätellään syntyvän pienokaisen oikeasuuntaiset ominaisuudet ja kannustetaan tätä aktivoimaan kehomuistiinsa sielu-ulottuvuuksilla olevat valmiutensa. Sitä kehollistumaa varten suunniteltujen ominaisuuksien esille saamisessa ovat vanhemmat silloin avuksi. Kaikki tämä suoritetaan suojatussa tietoisuudessa olevana yhteistönä. Näin siis muualla, entä meillä? Maatasoilla voidaan käyttää kolmivaihe-energisointia (katso tämän luvun alku: Suojaus ja energisointi) tai jotakin toista vastaavaa samaan päätavoitteeseen tähtäävää menetelmää.

Perheen sisäinen yhteisymmärrys ja keskinäinen luottamus on tarpeen kaikkien oikeasuuntaiselle kehittymiselle. Varsinkin, koska meidän aikanamme suhteessa menneitä aikoja enemmän, kehollistuu toisilta henkisesti korkeammilta planeetoilta ja toisista avaruusaika-ulottuvuuksista suuremmat vapaaehtoismäärät avustamaan Maata. Sekä omassa historiallisessa kehityksessään, että muualla kosmisessa kasvussaan kohonneet tarvitsevat peruslähtökohdakseen mahdollisimman rakentavan tilanteen.