Tähtitieto

Tähtitieto logo

Energiat ja kolmiot

VALON KOLMIOTYÖSKENTELYÄ
MAAPLANEETTAMME AUTTAMISEKSI

Aine, tiivistynyttä energiaa

Uuden ajan myötä on maaplaneetalle odotettavissa suuria muutoksia. Jotta muutokset tapahtuisivat mahdollisimman hallitusti, tarvitaan nyt runsaasti positiivista energiaa. Tätä Korkeista Elämän Tietoisen Valon Energiaa ja tahtoa auttaa meidän planetaarista kehitysjärjestelmäämme on maailmankaikkeus täynnä, mutta ihmiskunnan keskuudesta energian edelleen kanavoijia tarvitaan paljon lisää Maapallolla. Tahdotko myös Sinä olla yksi meistä.
Maan tasolla oleva aine on tiivistynyttä energiaa, valoa. Nykytieteenkin käsityksen mukaan energian voimin voidaan vaikuttaa aineen tasolle. Kolmiotyöskentelyn avulla voi jokainen halukas tulla mukaan välittämään Maapallolle hyviä, ylevän kohottavia Suuren Suunnitelman Ohjauksen, Säätelyn ja Hallinnan mukaisia Elämän Tietoisen Valon Laatujen energioita.
 

Muutosten aika on nyt

Paljon on puhuttu siitä, että uuden aikakauden alku on muutosten aikaa. Vesimiehen ajan alkamisen lisäksi on meneillään muitakin muutoksia, mikä selittää sitä, että odotettavissa olevat tapahtumat ovat tavallista aikakauden muutosta moniulotteisempia ja laajempia. Pohjimmiltaan on kyse erään asteisesta maapallon inkarnoitumisesta, maapallon kaikkien elonaalto-järjestelmien kohottamisesta henkisempien vaikutteiden tasoille.
Tämän kohottamisen myötä maapallon fyysiseltä tasolta aina nirvaaniselle ulottuvuudelle asti kertynyttä väärien ohjelmien energiaa ja sulkevaa kielteisyyttä ja tästä seuraavaa negatiivisuutta poistetaan. Näin, jotta planeettamme olisi valmis vastaanottamaan puhtaampia, korkeampia aurinkokuntamme Ohjauksen nosteta ja uudenlaisia laatujen värähtelyjä. Tällainen voi toteutua siihen tasapainorajaan saakka, mihin ihmiskunnan omat edellytykset antavat myöten. Siis myös ihmiset yksilöinä tulevat voimakkaammin ja entistä suuremmalla määrällä mukaan yhteistoimintaan suuressa avustamistoiminnassa.

Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahdu äkillisiä mullistuksia. Jos negatiivisuutta ei kuitenkaan saada riittävästi purettua ajoissa eli maapallon energiajärjestelmiä eheytettyä, eikä saada tarpeeksi puhdistettua vaikuttavia korkeampia energioita varten, voi tapahtua monenlaisia ylimääräisiä mullistuksia. Esimerkiksi maanjäristyksiä ja tulvia, jotka pahimmillaan uhkaisivat jopa planeettamme fyysistä elämää. Positiivisten energioiden avulla voidaan kuitenkin lieventää mahdollisia mullistuksia, jos niitä ihmiskunnan laimeasta osanotosta johtuen pääsee tulemaan.

Tarvittaessa avaruuskansa tulee auttamaan evakuoimalla Maan asukkaita avaruusaluksille pahimpien mullistuksien ajaksi, jos mikään muu mahdollinen auttava toiminta ei ole siihen mennessä tuottanut riittävää tulosta. Jotta tätä äärimmäistä aputoimenpidettä ei tarvittaisi, on syytä pyrkiä kanavoimaan eri tavoin nykyistä runsaammin positiivisia ja kaikin tavoin Tietoisen Valon Ohjelman ja Järjestyksen voimavirtauksia planeettamme kokonaisuuteen. Oikeansuuntaisten eheyttävien positiivisten ajatusten ja energioiden välittäminen ihmisyksilöiden kautta päivittää osaltaan maadoittaen planeettamme kollektiivimuistiin uusia, oikeudenmukaisempia ja universaalisen rakkausviisauden sävyttämiä käytösvirikkeitä kaikkien tietoisuuksien käyttöön.

Kuka voi välittää positiivisia muutosvoimia?

Maailmankaikkeus on tulvillaan moniasteista ja -tasoista valoa, joka on energiaa. Tätä energiaa voidaan kanavoida maan päälle laajempaankin käyttöön. On olemassa ihmisiä, jotka jo toimivat energian ja tiedon välittäjinä, kanavina, mutta täytyy ymmärtää, että hiljentyessään kaikki ihmiset toimivat kanavina eli voivat välittää energioita. Teho moninkertaistuu yhdistettäessä useiden ihmisten välitystyö. Tämän päivän ihmiset voisivat saada paljon hyvää aikaan, jos he yhdessä keskittäisivät rukouksensa ja elämää rakentavat ajatuksensa tiettyihin kohteisiin. Ei tarvitse odottaa sitä hetkeä, jolloin on täysin perehtynyt luovan ajatuksen lainalaisuuksiin tai on saavuttanut kehityksessään sen vaiheen, jolloin kanavat luonnostaan aukeavat. Jokaisella vastuunsa tuntevalla on oikeus ja tällä hetkellä suorastaan velvollisuus toimia Maapallomme ja sen kaikkien asukkaiden ja koko luomakuntajärjestelmämme hyväksi. Nyt tarvitaan jokaista, myös Sinua hyvien Tietoisuuden Energiavalon Voimien Ohjaamaan välitystyöhön. Kolmiotyöskentely on juuri nyt tärkeää, sillä uudet, puhdistavat ja kohottavat energiat ovat tällä hetkellä Maapallolla entistä helpommin saavutettavissa. Kolmiotyöskentelyn avulla jokainen ihminen voi edesauttaa sitä, että oikeat Ikuisen Itsen ohjaamat sielun ohjelmat pääsevät helpommin läpi maan tasolle entisten vääristyneiden malliohjelmien tilalle. Näitä energioita on lupa käyttää kaikkeen hyvään, eli mihin hyvänsä epäitsekkääseen työhön koko Maa-planeettaa palvelevalla tavalla.

Kolmiot valon työssä

Kaikkeuden peruskolminaisuus Kolmioiden perusta lähtee Kolmiyhteisestä Kaikkeuden Alkulähteestä. Siitä historiamme tuntee monenmoisia käsitteitä ja nimikkeitä. Tärkeintä on asioiden perimmäinen ymmärtäminen eikä pelkillä nimikkeillä pelaaminen. Aikamme energiallista vastaavuutta kuvaisivat ehkä parhaiten seuraavat mahdollisimman neutraalit nimikkeet: Täydellisin Kirkkain Rakkaus, Täydellisin Ääretön Viisaus ja Täydellisin Rajaton Voima. Vielä näidenkin yläpuolella on Perimmäinen Jakamaton Absoluuttinen Jumaluus.

Kolminaisuudessa vallitsee suunnaton harmonia ja tasapaino, joka on vapaa kahden vastakkaisvoiman keskinäisestä jännitteestä. Tämä on perusmallina käsitteelle kolmioenergisoinnissa tapahtuva välitystyöskentely. Päättäväinen pyrkimys tähän ylevään, kaikkeutta hallitsevaan ajatukseen, vie meitä kohti Ikuista Valoa. Jumaluuden kolminaistuma hallitsee ja säätelee eri tavoin kaikkeuden perusolemusta. Suoraan alenevat, aste asteelta laskeutuvat ohjaavat Jumaluuden alenevat kerrannaiset, toteuttavat prismiottuessaan seitsenjakoisena sarjoina Luojan Suunnitelmaa lukemattomien ohjaajien ja säätelijöiden välityksellä.

Energiat ja kolmiot

Yksilö energiakolmiossa

Persoona on tässä tavoitteellisessa tilanteessa kolmoisenergian tasapainoharmoniassa omaa sielukehitystään kehitystään vastaavalla tavalla. Tämä toteutuu Korkeimmasta itsestämme alkaen henkiminuutemme ja mielitietoisuuden yhdistävänä sielullisena prosessina, virtauksen ja värähtelyn laskeutuessa kerros kerrokselta, laadullistuen ja samaistuen jokaista minuuden tasoa vastaaviin energioihin. Näin virtaus lopulta kiinnittyy fyysisen kehomme eetteriseen vastineeseen ja fyysiseen kehoomme.
Edelliseen harjoituksen runkoon soveltaen seuraa kolme päävaihetta. Ensin Kirkkain Rakkaus vaikuttaa positiivisoiden ihmisolemuksen kokonaisuutta kaikilla yksilöminuuden ulottuvuuksilla oikaisemalla edellisissä kehollistumissa ja tässä ajassa virtaavien universaalisten energioiden väärinlaadullistamisia. Vaikutus alkaa meidän korkeimmasta olemuspuolestamme, Ikuisesta Itsestämme saakka ja positiivisuudellaan puhdistaa aina jokaisen kerroksen kiinnittyen viimein fyysiseen kehoomme ja säteilee sen kautta ulos kaikkialle. Kaikkia tähän saakka opittuja vääristymiä karmallisissa kaavoissa voidaan alkaa tietoisemmin oikaista siunatulla vaalean violetilla rakkausvirtauksella. Voimme toimia tästä hetkestä alkaen tiedostamalla puhdistavan virtauksen avaavan ensimmäisen vaiheen. Tämä on annettu siunauksena uutta toimintaamme varten.
Edelleen harjoituksen runkoon soveltaen seuraava vaihe. Toisena Äärettömän Viisauden virtaava energiavuodatus selkiinnyttää avartavalla, kohottavalla sisällöllään ja sillä määrällä, joka siihen tasapainotilanteeseen on sallittu. Vaikutus alkaa meidän korkeimmasta olemuspuolestamme Ikuisesta Itsestämme alkaen ja positiivisuudellaan laajentaa ymmärryksen tasoja jokaisella olemuksien kerroksella fyysiseen kehoon saakka, tullen sen kautta ulos kaikkialle. Tämän sinertävän hopeisen ylevän virtauksen kautta voimme jatkossa toimia laajakatseisemmin ymmärtäen paremmin tätä Suurta Tietoisenvalon Suunnitelmaa alkaen itsestämme ja ulottaen käsittämään hiljalleen ympäröivää kaikkeutta ymmärtäväksi.
Jälleen harjoituksen runkoon soveltaen seuraava vaihe. Kolmantena Rajattoman Voiman virtauksena vahvistuvat täydellistyen kolminaisuuden energiat. Tällä osalla saadaan kerta toisensa jälkeen pysyvämpi ja kestävämpi tietoinen yksilöminuuden persoonakokonaisuuden vallitseva Harmonian, Rauhan ja Tasapainon olotila. Voimistus kestävämpään positiivisuuteen avautuu Ikuisesta Itsestämme alkaen ja jokaisessa olemuksiemme kerrostumassa oikeanlainen, laadukas voimakkuus vahvistuu kiinnittyen fyysiseen kehoomme ja sen kautta säteilemme rauhoittavaa voimaa kaikkialle ympäristöömme. Tämän kestävyyden saa aikaan häikäisevän kultaisen valoenergian läsnäolo.
Näiden kolmen perusenerginen valovirtauksen tasapainotilanteessa on jokaisen kohdalla oman kehityksemme välttämättömyys, jotta ihmistietoinen selkiintyminen voisi alkaa tapahtua määrätietoisen selkeämmin ja voimakkaammin.

Kolmen henkilön kolmio

Kolme henkilöä voi tahtoessaan tehdä tehoyksikön. Tässä tulisi huomioida, etteivät heidän värähtelytaajuuksiensa laadulliset eroavuudet olisi korkeus-, eikä rinnakkaissuunnassa kovin suuria. Kaksi eri persoonaa saattaa olla kulkemassa hengen tietä samalla asteella, mutta rinnakkaisilla virroilla. Laadullisten eroavuuksien ollessa liian suuret, saattaa yhteiskentän tasoittamiseen mennä tarpeettomasti sielullista kapasiteettia ja Elämänenergioita.
Suojauksen muodostaminen voidaan tehdä yhteisesti, tai jokainen suorittaa sen henkilökohtaisesti. Kaikkien kolmioryhmään osallistujien on kuitenkin oltava omakohtaisella tietoisuutensa määrällä mukana, jotta yhteiskentästä tulisi mahdollisimman toimiva.
Kohteen sallitulla määrällä, laadulla ja teholla toteutuva suojaaminen ja siihen osallistuva energiarakentaminen kuuluu kohtuullisessa tehossa jokaiselle osallistujalle. Avustettavia kohteita voi olla useitakin peräkkäin. Oli kyseessä yksi, tai useampi kohdelähetys, niin molemmissa päissä (lähettäjä ja vastaanottaja) tapahtuu energioiden välitys hyvin monien tasokerrosten ja energiavirtapiirien välityksellä. Kolmion sisällä kukin osallistuva yksilö muodostaa oman hienovärähtelyisen suojakenttänsä ja näistä kaikista tulee yhteinen kokonaissuoja kaikille kytkentään osallistujalle. Yhteissuoja on samalla avaus ja näiden kolmen osallistujan yhteinen keskiarvo on välitysyksikön käytettävissä olevan välitysenergian lähetystehon tasoaste.
Kolmiota voidaan käyttää silloinkin, kun ollaan erillään ilman fyysistä läsnäoloa. Yhteisesti voidaan sopia, että ollaan avustustoiminnan valmiudessa täydet 24 tuntia vuorokaudessa. Joku ryhmän jäsenistä voi saada tietoonsa apua tarvitsevia kohteita suoraan tai välillisesti. Tälläin hän pyytää avukseen auttavat tahot sallitulla määrällä, laadulla ja teholla mukaan suojauksen kautta suoritettavaan Elämän Valon virtauksen kanavointiin. Tässä kolmion aktivoija osallistuu ensin oman kenttänsä energisoimiseen ja sen jälkeen toisten siihen osallistuvien vastaavaan prosessiin. Kohde kuuluu myös suojauksen sisälle. Kanavointi jatkuu siihen saakka, kunnes kohde on saanut sallitun määrän apua. Avustamaan pyydetyt Korkeammat Ohjaajat Säätelevät ja tarkentavat riittävällä tehokkuudella monikerroksellisesti tapahtumaa kokonaisuutena. Tärkeintä on pyrkimys ja vilpitön tahto olla mukana tällaisessa muutoksen ajan avustusoperaatiossa.

 

Ryhmän keskinäiset kolmiot

Jos kokoontuneena on vaikka kaksitoista henkilöä, voidaan yhteisestä sopimuksesta muodostaa neljä peruskolmiota. Jokaisessa näissä voi kukin erikseen tai yhdessä pyytää Elämää Rakentavilta Ohjaavilta tahoilta ohjausta ja osallistuja on vastuullinen henkilökohtaisesti tiedostamaan omakohtaisen suojauksensa. Jokaiselle prosessissa mukana toimivalle kuuluu myös eettinen vastuu muodostaa yhteissuojaus. Kukin pieni kolmio voi tahtoessaan kanavoida yhteiseen kohteeseen, tai jokainen neljästä kohdentaa samanaikaisesti eri kohteisiin.
Kanavoinnissa tulee muistaa myös kohteen energinen suojaus kaikissa tilanteissa. Jokaisella pikkukolmiolla on oma ominainen yhteinen värähtelylaatukenttä, mikä vastaa tasoltaan siinä olevien henkilöiden yhteistä kokonaiskeskiarvoa. Näin kaikilla neljällä (paikalla 12-henkilöä) on laadullisesti erivivahteinen ja mahdollisesti eriasteinenkin voiman kooste toisiinsa nähden. Lisäksi kaikki yhdessä muodostavat koosteen, jonka kokonaistaso vastaa teholtaan kokonaisarvoa.

Ryhmien väliset kolmiot

Puhdistavia ylevämpiä energioita kanavoimaan voidaan rakentaa tietoisesti kolmen tai useamman ryhmän tehoyksiköitä. Näiden kunkin teho on kiinni oman välitysyksikkönsä värähtelyn puhtaudesta ja energiallisesta kyvystä vastata omalla kapasiteetillaan tilanteeseen. Ryhmien välisiin kytkentöihin osallistuvien kuuluu suojata oma yksilöminuutensa kokonaisuus ja sen jälkeen paikalla olevien osallistuva ryhmäkenttä. Tämän jälkeen suojataan toiset kanavointiin liitetyt tiedossa olevat ryhmät.
Kolmiomalli on Jumaluuden aleneva heijastuma, joten käyttäköön jokainen mielensä puhtaudessa suurta kunnioitusta ja yleviä motiiveja toimintansa päätavoitteina. Ryhmien välisessä kolmioinnissa on kyseessä monikerroksellista samanaikaisten säätelyjen toimivuutta suurempana, kuin ryhmien keskinäisissä kolmioissa, mutta suhteutettuna tapahtuman laajempaan rakenteellisuuteen.

Kaupunkien väliset kolmiot

Eri kaupungit voidaan energisesti liittää muodostamaan yhteinen kolmio. Nämä suuremmat kokonaisuudet luodaan ja viritetään Korkeampien Ohjaajiemme suoritusten kautta. Toiminnan edellytys on tietynlainen valmius virtauksellisilla ulottuvuuksilla. Kaupunkien väliset kolmiot kytkeytyvät Maakolmioiden alaisiin ylemmältä ulottuvuuksilta ohjattuihin säätelyihin. Myös nämä muodostavat monikerroksellisia ja -tasoisia rakennekoosteita. Kaupunkikolmiot kytketään jakamaan yleistarkoituksiin eri tavoin vaikuttavia uudistavia virtauksia.
Kaupunkikolmioihin voidaan kytkeytyä tekemällä ensin suojaus persoonalle ja sen jälkeen sille ryhmälle, joka tahtoo olla voimistettuun välitykseen osallisena. Samaan kaupunkikytkentään voi osallistua samalla kertaa kuinka monta ryhmää hyvänsä. Kaupunkikolmiot kytketään sen jälkeen maiden välisten energisten kenttien ohjauksen kautta. Näin on muodostunut liittyminen maakolmioiden välityksellä planeetalliseen energian välitykseen. Tällöin yksilötasoilta alkaen voidaan jakaa ja samalla saada paikallisesti korkeampitaajuisia ylevämpiä, uudenlaisia tietoisuuden värähtelyitä.

Maiden väliset kolmiot

Jokaisella kansakunnalla on omanlaisensa sielulaatu- ja säde-energiansa. Kansat keskenään muodostavat ylemmiltä tasoilta avatun kolmiosidonnaisen virtausrakennelman sidossuhteitaan vastaavalla tavalla. Näiden avulla säädellään energisesti erilaisia esim. poliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia jännitteitä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tällöin voidaan kolmiossa olevien kansojen energiallisia eroja tasoittamalla saada rauhoitusta ja harmonisempia yhteisvaikutteita voimistumaan.
Jännitteen ollessa kahden tekijän välillä voidaan kolmannella tekijällä tehdä tasoittava säätäminen. Tämä pätee suhteutettuna kaiken asteisiin arvomaailman jännitetilanteisiin, joissa on mahdollisuus kolmannella osasella vaiheistaa kokonaisenergiallinen huojunta. Maiden välisessä keskinäisessä vertailussa on aina olemassa kultturellisia, taloudellisia ja sotilaspoliittisia laatuvärähtelyn eroja. Yleisen huomion kohdistuminen johonkin tiettyyn ulkoisen maailman osaan tuo ymmärryksellisiä jännitteitä.
Planeettaenergiallinen säätely suoritetaan Maakolmioiden välityksellä. Tarvittaessa voidaan käyttää ristikkäiskytkentöjä tasoittamaan ja jakamaan tasaisemmin korkeampia värähtelyjä. Yksi kansa saattaa kuulua samanaikaisesti useampaan maiden väliseen kolmioon. Kytkennät rakentuvat silloin rakenteeltaan monikerroksellisemmiksi. Esim. vuosia sitten oli vahva jännitetilanne Kiinan, USA:n ja silloisen Neuvostoliiton välillä.
Silloin käytettiin näiden maiden yhteiskytkentää tasoittamaan jännitteellistä olotilaa. Energiallisia lisäsäätelijöitä käytettiin vakauttamaan huojuntaa monen täydennysbalansoijan kautta maiden välisillä kytkennöillä. Käytössä oli samanaikaisesti monta samanlaista ja monta erityyppistä tasapainottavaa kenttää, joita kutakin voitiin kytkeä tarpeen mukaan yhdessä tai erikseen. Säätelyllä tasoitettiin ja täydennettiin energiallisia useamman kerroksen sisältäviä samanaikaisia energiakenttiä toisiinsa nähden.

Planeettojen väliset kolmiot

Planeettojen välisillä ulottuvuuksilla liikutaan paljon mahtavammissa energiavirroissa kuin aikaisemmilla ulottuvuuksilla. Planeettojen keskinäisillä alueilla olevilla kytkennöillä ollaan jo tekemisissä kosmisten ja jopa universaalisten energioiden kanssa. Nämä on ollut välttämätöntä muuntaa planeettavärähtelyitä vastaaville taajuuksille.
Jokaisen planeetan kokonaiskehitysasteet rakentuvat kunkin olentoväestön kehityksen kautta. Ylempien hoivanta jäljempänä olevia lajitovereita ja alempia elämän virtoja kohtaan toteuttaa kunkin asutun planeetan energisen vastaavuuden. Planeettojen keskinäisillä ja välisillä kolmiokytkennällä voidaan säädellä avustavina toimenpiteinä alikehittyneitä maailmoja.
Nämä ovat rakenteellisina osina toteutettaessa kaikkeudellista kehityssuunnitelmaa. Planeettavälityskolmiot ovat hyvin monien tasoasteiden ja rinnakkaiskytkentöjen samanaikaisia säätelytoteutuksia. Näissä voidaan rakentaa mitä erilaisimpien mahdollisuuksien kautta lähetys-, välitys- ja vastaanottokolmiokytkentöjä.

Aurinkokuntien väliset kolmiot

Aurinkokuntien väliset kolmiot ovat hyvin laajoja toimien niin suurilla virtausalueilla ja ulottuvuuksilla, että ihmismieli ei millään voi käsittää kyllin selvärakenteisesti näiden kytkentöjen lainalaisuuksien toteutumista käytännössä. Aurinkokuntien kokonaiskehitysasteet ja energiset tasapainosuhteet ovat ratkaisevia. Myös paikallinen sijainti vaikuttaa osaltaan perusenergialliseen lähtötasoon. Linkityksessä tarvitaan samanaikaisesti monikerroksellista ja rinnakkaista ohjausta ja säätelyä. 

Kosmiset energiakolmiot

Kosminen energia koostuu kolmesta Jumaluuden alenevasta kerrannaisesta omaa olemistaan vastaavalla määrällä sitoutunutta ominaisuutta: Kosminen Rakkaus, Kosminen Viisaus ja Kosminen Voima. Tälläkin on huomattavaa laajuutta ja monikerroksellisuutta. Kosminen energia sisältöä vastaavuutensa määrän Jumaluusheijastetta jakautuneena moneen muotoon ja koosteeseen. Maatasoilta havainnoituna kosmiset energiat ovat tavattoman voimakkaita ja niiden virtausta säätelemään on olemassa tätä varten olevaistettuja eriasteisia energiatajunnallisia Jumalolentoja.
Kosminen energiavoima ilmenee seitsemänä laadullisten ominaisuuksien päämuunnoksena ja niiden alaisuudessa olevina yhdisteellisinä alasäteinä (jaoksina). Viimeisin annettu tieto käsittää kaikkiaan 21 pääsädettä (seitsemän mieli-, seitsemän henki- ja seitsemän ylipersoonan), mutta ne toimivat kolmessa suuremmassa tasollisissa laajemmassa alueessa ollen kussakin ominaisuuksiltaan ja energiasisällöltään ratkaisevasti toisistaan erilaisia. (Maanasteet 7- pääsädettä, sädeasteet 7-ylempää pääsädettä, valon sädeasteet 7-korkeampaa pääsädettä.) Herkempien yksilöiden valmiuksissa voidaan jo nyt havaita seuraavan ylemmän seitsemän oktaavin heijasteita. Näihin tarvittavat vastaanotto keskukset aktivoituvat kullakin ulottuvuudella kehityksellisyyden kautta. 

Universaalinen energiakolmio

Universaalisella ulottuvuudella toteutuu kolmio, joka koostuu seuraavalla tavalla: Universaalinen Rakkaus, Universaalinen Viisaus ja Universaalinen Voima.
Nämä yhdessä muodostavat kolmiossa universaalisen energian, joka on edellistä paljon laajempi ja koosteeltaan runsaimman monisisältöisen korkeataajuinen, lukuisia ulottuvuuksia sisältävä yhdistelmän kokonaisuus. Universaalinen energia sisältää laajemmin ja monisyisempänä itseystajunnallisena kokonaiskenttänä omalla ulottuvuudellaan olevan Jumalallisuuden alenevan heijasteen. Tarkempi kuvausyritys on rajalliselle ihmisymmärrykselle mahdoton. Sanojen muotoon sisäistetty ilmaisutapa ei tee oikeutta sille, mitä “yläkerta” tahtoo näiden vajavaisten sanojen kautta kertoa.

Lopputiivistelmä kolmioiden olemuksesta

Kaikesta tästä huomaamme, kuinka tärkeä suuremman kokonaisuuden osanen onkaan yksi pieni ihminen. Jokaiselle oma toiminta sielullisten olemuspuoliensa Kaikkiallinen kehittämisen osalta lienee kyllin selvää. Tässä ympärillämme vallitsevassa tilanteessa, on meille annettu mahdollisuus ja suuri tilaisuus kehittyä nopeammin henkisemmäksi auttaessamme planeettaamme kukin omalla tavallamme.

Niin kuin muistamme, jos tahdotaan toimia entistä voimakkaammin kokonaisuuden parhaaksi, nopeutuu automaattisesti oma mielellinen, henkinen ja ylipersoonallinen sielukokonaisuuden ykseyden kasvu. Siihen vaikuttavat korkeammat positiivisemmat energiat uudemmat korjaavat, joiden sisältö suuntaa oikaisten vääristymiä ja aikansa olleita kehitysohjelmia sielukerroksissamme. Sieltä vaikutus heijastuu sielullisen tasapainosuhteen sallimalla laadullisella tehomäärällä fyysiseen kuoreen saakka ja säteillen siitä ulospäin energiatasapainonsa mukaisesti.

Monet persoonat kuuluvat useampiin kolmiorakennelmiin. Kytkiessämme omat peruskolmiot annamme tietynlaisen energiasysäyksen muille sivukolmioihin kuuluville henkilöille. Nämä persoonat toimivat herätteessään vuorostaan omissa lisäkolmioissaan aktivoivana pulssina. Tämän on mahdollista täyttää jatkuvana aaltoliikkeenä jonkinasteisesti koko planeettamme. Koko tällaisen suuremman ketjureaktion alkuun saattaja on pieni yksilö. Älkäämme siis kukaan väheksykö pienuuttamme, sillä ollessamme kytkeytyneenä johonkin kolmioon olemme samalla yhteisketjussa meitä hyvin paljon kehittyneempien ohjaajiemme kanssa.

Elämä on meissä ja me itse olemme elämä. Energiat ovat Jumalallista virtausta eri sisältöisesti, joten niitä ei saa käyttää elämää hajottaviin tai toisia kohtaan hallitseviin toimintoihin. Elämää oikealla tavalla helpottavat ja rakentavat käyttökanavoimiset saavat siunauksensa puhtaimman pyrkimyksensä kautta.

KAIKKI OLEVAISUUS TOIMII ALATI UUDISTUVANA,
LAAJENTUVANA JA TIETOISENA VIRTAUKSENA,
KULLEKIN OMINAISELLA TASOVÄRÄHTELYLAADULLAAN.