Tähtitieto

Tähtitieto logo

Sanasto

 

Sanojen ja ilmaisujen selityksiä

SANASTO; Universaalista Opetusta Kosmoksesta I – kirja, painettu 1993, ISBN 952-90-4929-3

Sanojen ja ilmaisujen täydempi sisäistäminen laajentaa varsinaisen kirjaosan moniulottuvuuksellista ymmärrettävyyttä. Sanaston selitykset avaavat uudella tehokkuudella ymmärtämään tekstiä ja siinä käytettyä vertauskuvallisuutta. Toisten erilaisten ulottuvuuksien ilmentymien ilmaiseminen on vaikeaa fyysisen maailman käytössä olevilla ilmaisuvälineillä, kuten sanoilla ja kuvilla. Ylimmät ulottuvuudet poikkeavat sisäisiltä ja ulkoisilta rakenteiltaan fyysisestä maailmastamme, sitä enemmän, mitä korkeammasta olevaisuuden tasosta on kysymys. Oman fyysisen ainetasomme aistimukset ovat lähes samat eri ihmisillä.
Suuriakin eroja on persoonakohtaisten valmiuksien vuoksi. Yksilökohtaiseen kokemukselliseen kasvuun ollaan sidottuja, kun siirretään toisten ulottuvuuksien lainalaisuuksien vaikutuksessa olevia ulkoisia ja sisäisiä elämänmuotoja, tapahtumasarjoja, keskinäisiä liitännäiskytkentöjä ja kaikkeuden sen osan kohteena olevien suppeampien tai laajempien tasohavaintojen ymmärryksellistä kuvausta. 

Jokainen meistä joutuu toimimaan oman itsenäisen luomansa viitepuitteiston pohjalta. Meihin persoonakohtaisesti ulkoisista tai sisäisistä vaikuttavista tekijöistä huolimatta, joudumme jokainen toimimaan luomamme sisäisen viitepuitteiston pohjalta. Vain siihen verrattavat havainnot ja koetut tapahtumat oikein ymmärrettynä opettavat meitä kasvussamme todelliseen ihmisyyteen. 

 

Aikakausi
Pienempi tai suurempi jakso, joka on määritelty sisäisten ja ulkoisten vaikutteiden perusteella. Planeetan pyörähdysaika, kiertoaika, tai muu suurempi kosmisen jakson osanen. Esim. kosminen vuosi vajaa 26000 vuotta, jaettuna kahteentoista aikajaksoon (vähän yli 2000 v.).

Alin Itse
Fyysinen keho, yhdessä eetterisen vastineensa kanssa. Eetterisen vastineen tehtävänä on antaa elämänvoima aineelliselle keholle täyttäen fyysisen aineosan, mutta eri värähtelykentän sisältöisenä. Vastineeseen liittyy sielukerrokset alemmilta kerroksiltaan (astraaliset kehostot).

Alitajunta
Osa tajuntaa, joka ei ole ymmärryksellisessä käytössä persoonan tietoisuuden jollakin kerroksella.
Fyysisellä tasolla alitajunnan avautuminen on yksilökohtaisen henkisen kehityksellisyyden tulos. Siihen kuuluvat kehomuistin ne alueet, jotka ovat päivätajunnan saavuttamattomissa. Mielen tunne-, äly-, ylempi äly- ja syykerrokset ovat fyysiseen kehoon sidoksissa olevalle yksilölle alitajuntaan kuuluvia osia. Suotuisten olosuhteiden vallitessa, jokaisella on yksilökohtaiset mahdollisuudet päästä tietoisuustilassa alitajunnan alueille. Eräs keino on hypnoosi. Muita ovat hiljentyminen, meditointi, erilaiset mieltä avaavat harjoitukset jne. Mitä ylemmäksi värähtelyjen korkeataajuisuudessa edetään, sitä enemmän alitajunnasta siirrytään tiedostamattomaan tajunnan osaan.

Animaalinen 
Eläimellisyyteen viittaava, tai eläinasteiden toiminnan tasoihin samaistuvat suoritteet ihmisymmärrykseen sopeutettuna. 

Asteet 
Asteet eli tasot ilmaisevat henkisen kehittyneisyyden suhteellisuuden kehityskierrossa ja ne on otettava suuntaa antavina ohjeellisina arvoina. Esim. maanasteet ja sädeasteet. Astraalinen (Ajatus- ja tunnetasojenkehostot) Astraalinen kehosto ja siihen liittyvät toiminnot toteutuvat ajatus- ja tunnesisältöisten energioiden ja niiden hallinnallisen luovuuden kautta. Avaruus Kaikki planeettamme sisä- ja ulkopuolella olevat laajemmat kokonaisuudet. Sisä-, ja ulkoavaruudet eri ilmentymätasoineen.

Avustaminen 
Suoraan tai välillisesti monin erilaisin menetelmin toteutettu pienempi ja/tai suppeampi korjaava tukeminen. Ohjaavat ja säätelevät toimenpiteet voivat sisältää samanaikaisesti useampia ulottuvuuden kerroksia kohteiden ja säätelijöiden tarvitseman yhteislinkityksen puitteissa.
 
Buddhinen (koko yksilön olemassaolossa kertyneet syytasojen kehostot)
Koostuu seitsemästä ulottuvuuskerroksesta ja jälleensyntyvän minän, eli sielun pääenergioiden koosteet ovat vaikutukseltaan näiltä tasoilta peräisin. Sinne kootaan aikakausien saatossa ymmärryksellisessä henkistymisen kasvussa saavutettu sielullinen pääoma, oikein laadullistettujen kaikkeuden energioiden avulla. Näiltä kehostojen kerrostumilta ovat peräisin vaikuttavimmat myönteiset ja elämän laatua haittaavat kielteiset ominaisuutemme. Laimeammat ja helpommin muutettavat vääristymät saavat kiinnityksensä näitä kerroksia alemmista kehostojen ulottuvuuksista. Silloin niiden korjaaminen on helpompaa vähäisemmän energiavarauksensa vuoksi.
 
Chakrat 
Chakrat ovat seitsemän pääsäteen aktivoinnin kohteita ihmisen kehostoissa. Jokainen pääkeskus, eli chakra ottaa vastaa pääsäteitä ja luovuttaa niiden informaatioenergiaa persoonallisuuden kehitystä vastaavalla määrällä ja teholla. Kehostoissa toimii runsaasti pienempiä vastaavuuksia chakroille, joiden avulla kaikkeuden elämän energiat yhdentyvät persoonallisuuden olemuksien kehostoissa.
 
Deevat 
Deevat ovat moniulottuvuuksien kerrosten energiaolentoja, joilla ilmenee tarvittaessa havaittavaa muotoa niillä tasoilla, joissa he olevaistuvat hahmoonsa. Suuri määrä kerroksia joista jokaisella on paljon rinnakkaisuuksia elämänvirtojen ilmenemisessä. Usein käytetään muita rinnakkaisnimityksiä, kuten luonnonelementaalit, luonnonhenget, enkelihenget, deevaenkelit ja luonnon kuningaskunnat.
 
Desimaali- eli kokeiluplaneetta
Suhteellinen nimitys sellaisille planeetoille, joilla suoritetaan eriasteista elämänkokeilua. Nämä kokeiluplaneetat eroavat sisäisiltä ja ulkoisilta olemuksiltaan valtavasti toisistaan. Kuuluvat osana kaikkeudelliseen suureen suunnitelmaan.
 
Diagnosointi 
Tutkiminen ja tarkastelu, jota suoritetaan monin toisistaan eroavin vaihtoehdoin. Kyseeseen voi tulla mekaaninen, fysikaalinen, kemiallinen ja yliaistisin keinoin tapahtuva kohdetilanteen moniulotteinen tutkiva erittely.
 
Elementaalit 
Vertaa deevat ja luonnonhenget. Elementaalit jakavat ja jatkavat deevojen aktivoimaa luonnon elämänvoimien energioiden virtausta kasvuston osiin. Osin rinnakkaisilmaisu, jota käytetään kuvaamaan usein suppeampaa tai laajempaa olentojen ilmenemistasoa ja niiden aktiivisuuden muotoja. Elonaallot Esim. kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunnan elonaal­lot. Jokaisella elonaaltokoosteella on sisällöllisellä kehitysasteilla rinnakkaisuuksia ja sisäisiä tasoeroja. (Esim. ilmaisu elonaaltojen sisällön olemuksesta: Jumaluus nukkuu kivikunnassa, herää kasvikunnassa, liikkuu eläinkunnassa ja tulee olemassaolostaan tietoiseksi ihmiskunnassa yksilöissä).
 
Elämän Kirja 
Vertausilmaisu elämän sisällön perimmäisistä lainalaisuuksien toimivuudesta yksilöä ja kaikkeutta ohjaavana säätelynä. Yksilön kohdalla Elämän Kirja sisältää kaiken opitun ja oppimaksi tarkoitetun tiedon sisäisen ohjelman. Laajempi Elämän Kirja käsittää kaikkeuden sisäisen ja ulkoisen lainalaisuuksien tiedon ohjauksineen. Fyysisen ainemaailman ohjaavat hallitsevat energiavirtapiirit ovat sidoksissa muihin hienompien ainemaailmojen vastaavuuksiin. Esim. Ihminen on penkonut Elämän Kirjaa omavaltaisesti menemällä sotkemaan elävien alkuaineiden olemuksellista rakennetta, tuntematta riittävästi lainalaisuuksia vetypommista. Vety on elävä alkuaine, ja sen sisäisen ominaisuuden muuntelu saattaa aiheuttaa huonossa tilanteessa arvaamattomia ketjureaktioita. Vedessä on vetyä, jolloin vetypommin räjäytys saattaa vaikuttaa elämää säätelevien virtapiirien kautta ketjureaktion leviämiseen aineen hienommille ulottuvuuksille ja muualle avaruuteen. Elämän plasma Suuntaa antava nimitys sille elämän alkeellisimman siemenen sisältävälle esikoodatulle alkukoosteelle, josta vaihe toisensa kautta tulee pitkällisen ajan kuluessa kehittyneempiä ja edellisiä elämän ilmentäjiä monipuolisempia olentoja. Elämän plasma voidaan siirtää muualla kootuista sisällöllisistä aineista muunnelmana meille näkyvälle tai sitäkin korkeamman värähtelytaajuuden omaavalle planeetalle.
 
Energiat
Yleisilmaisu, pitäen sisällään ohjauksen, informaation ja sisällöllisen värisointukoosteen. Energiat voivat olla jossakin muodossa tai saavat muotovaikutteensa joutuessaan kosketukseen tai saadessaan toisen ulkoisen, herätteenomaisen sidosvaikutusaktivoinnin. Vaikutteen voidaan katsoa koostuvan kolmesta pääosasta: ohjaava rakkaus, säätelevä viisaus ja luova voima. Jokainen aleneva elämän sisältö muuntaa ylempää vuodatettua korkeampaa ohjausta energioiden olemusta omalla kehityksellisyydellään. Muuntamisen varauksellinen tulos voi olla teoriassa suoraan oikeaan Elämän Ohjaukseen yhdentyen positiivisen täydellinen tasapainotilanteeseen nähden, tai kohteesta riippuen, poikkeava ratkaisevalla varauksellisella olemuksellaan. Poikkeaman tehollinen suuruus, laajuus ja vaikutus-sidonnaisuus muuhun kokonaisuuden osiin, sen yksilöitymisen kautta, aiheuttavat jatkossa täydennystä hakevan sidoshakuisuuden. Näistä johtuen koetaan keskinäisyysvaikutteet kielteisinä ja/tai myönteisinä sidosenergioina yksilöllisyyden varauksellisuuden mukaan. Eteen tulevat tapahtumat ovat rakenteellisesti neutraaleja, mutta yksilön ja tilanteeseen aktivoituneiden toisten persoonien persoonallisuuksien sisällöllinen energiavarautuneisuus avaa keskinäiset tasolliset ja laadulliset jännitteet.
 
Energiavaikutin
Sielusuunnitelman laatimisen jälkeen energiavaikutin toimii herätteellisesti kummankin vanhemmaksi aiotun persoonan energiallisilla kerrostumien kytkennöillä; vetäen esiin voimakkaampana kehollistumaan pyrkivän sielun tarvitsemat, esillä olevat ja piilevät geneettiset perimävalmiudet. Piileviä valmiuksia energiavaikutin vahvistaa herätteensä oikeassa suhteessa siihen mahdollisuuteen, mitä on sillä erää vanhemmilta saatavilla. Jokaisella yksilöllä ilmenevät yksilökohtaiset geeniperimät omien vanhempien kautta saatuina tekijöinä. Kehollistuman ensihetkestä alkaen ollaan tekemisissä aineen hienosyisillä tasoilla energiavaikutteen kautta aktivoituvissa kytkennöissä DNA-koodien sisäisen yhdistymisien tapahtuessa. Siitä hetkestä tarvittavat, saatavissa olevat perimävaikutteet eetterisen ja fyysisen muotonsa energiakoodien ohjausvoimakkuuden seurauksena. Muissa yhteyksissä ollaan, energiavaikuttimen osalta suhteutettuna tilanteen laajuuteen, monitasoisuuteen ja sen suhteutettuun tarkoituksenmukaisuuteen, sitä enemmän, mitä ylevämpää tehtävää varten tällainen järjestely on avattu. Energiavaikuttimella voidaan vetää kahta, tai useampaa yksilöä tekemisiin toistensa kanssa, mikäli näiden sielukerroksissa ilmenee tarpeeksi voimakasta aktivoituvaa saman­kaltaisuutta yhteishakuisuuteen. Siis, energiavaikutin on ylempien taustavoimien käytettävissä oleva työväline konkretisoida voimistuva toteuttamiskelpoinen mahdollisuus fyysisen ulottuvuuden yksilöiden keskinäiseen kanssakäymiseen. Tämä silloin, jos sillä on kokonaisuuden jatkuvuuden kannalta oleellista merkitystä nyt hetkessä ja jatkoa ajatellen.
 
ESP (Extrasensory Perception)
Aisteista riippumaton havaitseminen, suomennettuna. Tarkoitetaan fyysisen ulottuvuutemme aistihavaintoihin verrattavien vaikutteiden keräämistä, vastaanottoa ja siirtämistä omiin sisäisiin tietoisuus- ja energiataso-kenttiin. Jokainen yksilö tekee fyysisestä maailmastamme persoonakohtaisia aistihavaintoja, joiden sisällöllinen informaatiokooste eroaa vaikutteiltaan keskinäisesti toisten yksilöiden vastaavista. Ylifyysiset aistihavainnot poikkeavat persoonan henkisen kehitysasteen ja yksilökohtaisten valmiuksien edellyttämällä laajuudella toisistaan. Älyperäisiin toimintasuuntiin aktivoituneimmilla samankin kehitysasteen omaavilla yksilöillä tulee henkilökohtaisten valmiuksien kautta sisältötiedollisia eroavaisuuksia. Verrattaessa näitä yksilöitä luovempiin, taiteellisuuden omaaviin persoonallisuuksiin, eroavaisuudet korostuvat havaintosisällön painotuksen olemuksen kautta samallakin kehitysasteella. Ylifyysiset aistit ovat selvätunteisuus (sydänkeskus), selväkuuloisuus (kurkkukeskus), selvänäköisyys (otsakeskus) ja selvätietoisuus (päälakikeskus). Jokaisella pääkeskustietoisuustasolla ilmenevät rinnakkaisuudessa yksilökohtaisen kehityssuunnan sanelemat eroavaisuudet. Eri ulottuvuuksilla toiminnoissa tulee monisyisyyttä lisää ja laadullisuuden sisältö kasvaa, saaden alempia kerrostumia täydempää energiatiedollista toimivuutta lisää kohoamisessa tapahtuneen kasvun sisällä ja sen kautta.
 
Evolutionaarinen 
Kehityksellinen, elämän uusiutuvassa virrassa etenevä, tiedostet­tuun kokemukselliseen ymmärrykseen kiinnittynyt ohjaavuus ja säätely. Alimmillaan saa alkunsa elämän plasmasta, mutta voidaan tarvittaessa siirtää muillakin menetelmillä kehittyneempinä versioina osin valmiina, kohdemaailman kehittämissuunnitelman mukaan.
 
Fysiologinen 
Havaittavat ja kehollisesti tunnettavat vaikutukset. Monenlaiset tuntemukset, jotka saattavat vaikuttaa kehollisille toiminnoille saakka. Kehon ja mielellisten toimintojen sisäisistä, tai ulkoisista vaikutteista johtuvat muutokset voivat olla suuriakin verrattuna persoonan senhetkiseen kokemukselliseen tasoon.
 
Fyysinen (Ainemaailman kehostot)
Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin. Fyysinen (Ainemaailman kehostot) Alin ja matalimmalla värähtelyn taajuudella oleva persoonallisuuden osanen. Tähän sisältyy eetterinen vastine, joka pitää ainekehon elämässä. Sielu on kiinni eetterisessä vastineessa. Fyysinen maailma planeetallamme kuuluu tämän tasoulottuvuuden toimintojen sisällölliseen kokemuspiiriin.
 
Galaksi 
Laajempi tähtijärjestelmä, esim. Linnunratamme tai Andromeda. Kokonsa, sisältönsä ja kehittyneisyytensä puolesta erot voivat olla melkoisen suuria. Myös ilmenemisen ulottuvuudet poikkeavat toisistaan kovinkin paljon.
 
Galaktinen 
Universaalinen tai kosminen hallinnollinen, ohjaava säätely ja informaatioenergioiden virtautuksen ohjaus. Laaja-alaisuus, yhdessä monitasoisuuden ja moniulotteisuuksien kanssa on läsnä kerroksellisuutensa kautta. Sisältöön kuuluu ohjaavat, toiminnalliset olentoluokat, yhdessä kehityksellisten elämän virtauksien kanssa, niissä olevat kaikki osaset huomioiden.
 
Geenit 
Kasvien, eläinten ja ihmisten kehoissa olevat elämänperustan ohjelmointihiukkaset. Nämä sisältävät esikarmaattisuuteen (heijaste, peilaus) ja karmallisuuteen sidoksin aktivoituneita energiakoodeja. Vertaa energiavaikutin sanan sisällön selostusta geeneihin liittyen.
 
Gravitaatio 
Käsitteellinen ilmaisu painovoimailmiöstä. Planeetallinen gravitaatio on sidoksissa ilmakehän ja planeetan magneettisuuteen, ollen sen liitännäisvaikutus, yhdessä kaiken muun materiaalisen molekyylimagneettisuuden kanssa. Aurinkokunnan sisäinen gravitaatio koostuu, sekä planeetallisista paikallistekijöistä, että kokonaisuutta sitovista sähkömagneettisista moniulotteisista veto- ja työntövoima-energiavirtapiireistä. Tähtien keskeinen gravitaatio sisältää voimakkaampia ulottuvuuksia, laajempisidosteisia virtapiirejä ja tähtisumukeskeisiä voimakenttävaikuttajia. Gravitaation pienemmät energiasidokset ovat aktivoituneita, joko paikalliseen aikatilakenttään, tai laajempiin ulkoisiin, yliaikatila ulottuvuuksien vaikuttaviin energisiin liitännäisiin.
 
Havainnointi 
Fyysisten ja yliaineellisten tajuntakerroksien ulot­tuvuuksilla suoritettavien ulkoisten vaikutteiden sisäistämistä.
Selvänäköisyys yms. siihen verrattavat valmiudet kuuluvat tähän sarjaan, samalla tavoin kuin tavallinen näkömme ja kuulomme maallisella ulottuvuudella.
 
Hengellisyys 
Henkisyyteen suuntautuvaa persoonakohtaista ja usein uskonnollisiin vaikutteisiin liitettyä sisäistä herkistymistä. Hengellisyyden sisällössä ilmene suuresti kehittyneisyyden eroavaisuuksia laajuudessa ja rinnakkaisuuksien kirjavuudessa. Todellinen sisäinen hengellisyys eroaa ulkoisesta näennäishengellisyydestä.
 
Henkiosa 
Jotkut koulukunnat käyttävät tätä rinnakkaisilmaisua, Ikuinen Itse osalle saakka, kattamaan yksilön korkeimmat ulottuvuudet. Ylempi ilmentymä ihmisyksilön koko minuuden olemuksissa. Lähtöisin Jumaluudesta ja sidoksissa kaikkeuden alkulähteeseen, tälle ominaisten virtapiirien välityksellä.
 
Henkiparannus
Yleisnimitys fyysisen tason yläpuolella olevien ulottuvuusenergioiden siirtävälle kanavoimiselle omaan olemukseen, ja/tai mihin muuhun toiseen kohteeseen hyvänsä. Henkiparannus sisältää hitusen kaikkeuden alkuvoimaa, alkaen lievemmästä ajatuksella parantamisesta, päättyen todelliseen henkiparantamiseen kaikin ajateltavissa olevin sisällöllisin, tehollis-/tasollisin muunnelmin.
 
Henkisyys
Sisältää voimakkaampia ja selkeämpiä kaikkeuden lainalaisuuksien tuntemisia hallitsemisineen, kuin mitä yleensä hengellisyyden tiellä kasvuaan aloittelevalle on mahdollista. Kehityksen virrassa kulkevalla oppilaalla on mahdollisuus päästä itseohjautuvammin henkisessä kasvussaan eteenpäin siten, että toiminta on ymmärrettyä ja tietoisesti hallittua. Omaa persoonallisuutta valvovat ohjeelliset, kontrolloituvat toiminnot, jotka muodostuvat konkreettisemmiksi ja käytännöllisemmiksi.
 
Henkitasot 
Yleisnimitys, koskien kaikkea fyysisen tasomme korkeammilla ulottuvuuksilla olevia olentoja eri ilmenemisen maailmoineen. Tähän voidaan lukea sisältyviksi avaruudelliset tahot yhdessä, alkaen planeettamme astraalisten kerrostumien ulottuvuuksista ja päättyen korkeampien värähtelytaajuuksien kerroksien avautumiseen. Todelliset henkitasot ovat lähempänä Ikuisen Itsen toimintaulottuvuuksien kerroksia.
 
Herkistyminen
Ymmärryksen laajetessa ja tietoisuuksien kohotessa saavutetaan uusia korkeampia ulottuvuuksia. Tästä seuraa liitännäisenä herkistyneisyyden vaikutus. Uusien entistä hienosyisempien vaikutteiden sisäistäminen ymmärrykselliseen tietoisuuteen voimistuu silloin yksilökohtaisella sieluominaisuuksien avaamilla tekijöillä.
 
Herkkyys
Toimintatason herkkyys on persoonakohtainen ominaisuus. Samallakin kehitysasteilla ilmenee oleellisia eroavaisuuksia. Luovuudellisten ja siihen kuuluvien muiden vastaavien vaikutteiden energiakoodit, (sisältöön liittyvät havaintovirikkeen ärsykkeet), aistitaan perin yksilökohtaisesti. Herkkyys saattaa joissakin tapauksissa mennä hallittavuuden kestokyvyn edelle, jolloin kyse on yliherkkyydestä.
 
Ihmisyys 
Korkeammat sisäiset arvot toimivat alkaen jokapäiväisestä elämästä. Kaikessa persoonallisuus huomioi oikeudenmukaisuuden ja kaikkeuden todellisemman ohjauksen ja käsittää olevansa pieni osanen elämää sen varsinaisessa merkityksessään. Siihen kuuluu elämän kunnioitus oikealla rakentavalla tavalla Suuren Suunnitelman yhdenmukaisuuden kanssa.
 
Ikuisen Elämän Virtapiirit
Kaikkeutta säätelevä ohjaava toiminta tarvitsee toteutuakseen sisältöään vastaavat Elämän Virtapiirit. Lähempänä kaikkeuden keskusta korkeammilla olevaisuuden ulottuvuuksilla ovat niiden sisällön rakenneominaisuudet toisenlaiset, kuin ulompana olevilla alueilla. Lisäksi monitasokerroksellisuudesta johtuen säätelytehon voimaan ja olemukseen tarvitaan jokaista kerrostumaa varten sen ulottuvuuden rakenteisiin tarkoitetut ohjauslinjat. Ikuisen Elämän Virtapiirien kaikkeuden keskusta kauempana olevat ominaisuudet laimenevat välityskapasiteetiltaan siirryttäessä matalammille kerrostumille. Lähestyttäessä evolutionaarisia (kehityksellisiä) maailmoja, niiden virtapiirien vaikutusvoimakkuus muuttuu enemmän välityksellisyydeksi, esiohjaamiseksi ja miedompien Elämän Virtojen sisäisesti suoritetuksi keskityssäädöksi.
 
Ilmoitukset 
Sisältötapa ja menetelmämuodot poikkeavat tasokkuutensa puolesta olemuksellisesta laajuudesta tapauskohtaisesti. Alimman oman sisäisen mielen luomista mukaelmista alkaen, todellisiin mestareiden ohjaamiin viestinnällisiin opetuksiin kaikkeuden oppilaille. Uudet voimakkaat herkistävät energiavuodatukset saattavat joissakin persoonakohtaisissa elämän tilanteissa ylivirittää liikaa, jolloin kanava avautuu ennenaikaisesti hallitsemattoman aikaisessa kehitysvaiheessa.
 
Ionisoituminen
Alusten ja joskus myös olentojen ympärillä havaittujen ilman ionisoitumisesta johtuvien valoilmiöiden sisällöllinen luonne rakentuu useammilla tavoilla. Ilman sisältämä sähköinen magneettisuus saa ainetasojen toisista ulottuvuuksista alus/olentokentän kautta korkeampaa energisyyden varausta.
 
Itsekeskeisyys 
Samaistutaan vain omaan etuun ja sen liitännäisvaikutuksiin, jolloin toimitaan suppeakatseisuuden kautta pienellä ymmärryksellä. Itsekeskeisyydellä on sisällössään monia versioita ja variaatioita tilanteiden suomin edellytyksin.
 
Itsekkyys 
Tietoisesti toimitaan vain omaa itseä varten toisten kustannuksella. Usein käytetään ala-arvoisia ja häikäilemättömiä keinoja oman edun mukaisesti. Esim. pieni eliittiryhmä käyttää kaikkea mahdollista varallisuutta yksinvaltiaana, luomansa ja ylläpitämänsä järjestelmien avulla, suuren ihmiskunnan enemmistön kustannuksella.
 
Jalostuminen
Ihmisyydessä saavutetaan ulkoisten ja sisäisten vaikutteiden kautta oikein opittua kokemuksellista henkistä ikuista pääomaa. Jalostuminen toisissa ylemmissä elonaalloissa poikkeaa sisällöltään verrattavaan, kohteen olemuksellisuudesta tasojen edellyttäminä eroavaisuutta ilmentävin mahdollisuuksin. Alimmat elonaallot jalostuvat pitkäaikaisen kehityksen aikana tämän kautta seuraavaan ylempään kehitysaaltoon.
 
Jaokset
Universaalisissa hallinnollisissa järjestelmissä ja ­hierarkioissa säätelevät ohjauslinjat muodostuvat rinnakkaisuuksista, joista käytetään yleisnimeä jaokset. Kosmiset jaokset ovat planeettamme kokonaisuuden kannalta katsottuna toisenlaisia, kuin muualla avaruuksissa. Paikallisuniversumi jakautuu jaoksiin, joilla on jokaisella omanlaisensa ohjaajat säätelijöineen. Avustusjaokset voimistavat valmiuksiaan planeetalliseen muutokseen nähden, enemmän kuin koskaan Maa-planetaarisen historian aikana.
 
Jarruttaminen
Todellisemman Suuren Suunnitelman ohjauksen jarruttaminen voi toteutua tietoisesti, tai osittain tiedottomasti samaistumalla ympäröiviin vallitseviin vääristyneisiin käytösmalleihin. Yksilötasoilla persoona saattaa eri syistä tai tekijöistä johtuen, alkaa hidastaa omaa henkisyyden kasvuaan. Välillinen jarruttaminen ympäristöön vaikuttaen voi tapahtua uskonnollisten, poliittisten, taloudellisten tai sotilaallisten arvovaltatekijöiden avulla.
 
Jatkuvuus 
Alkuun saatettu jatkuvuus on sidoksissa ulkoisiin ja sisäisiin, tietoisiin tai tiedostamattomiin vaikutteisiin. Yksilötietoinen kehitysaste, yhdessä ymmärryksellisen toimivuuden kanssa, luo kasvuun käytettävissä olevan pohjan. (Vertaa herkkyys tunnistaa ja reagoida oikein erilaisissa arkielämän tilanteissa.)
 
Juurirodut
Yleisemmin eri tietolähteet jakavat ihmiskunnan kehityssisällön seitsemään juurirotuun. Jokainen niistä eroaa rodullisilta ominaisuuksiltaan, sisäisiltä valmiuksiltaan ja muilta perinnöllisiltä olemuksiltaan rakenteellisesti toisistaan.
 
Kaaos 
Käsitteellisesti tämä tarkoittaa jonkin sisällöistä sekasortoa, jossa hallittu järjestyksellisyys ja järjestys on kadonnut osin, tai melkein kokonaan. Kaaoksen sisällöllisyys voi koskettaa esim. ­luonnon säätelyjärjestelmiä, joita asiaan kuulumattomat ulkoiset tekijät ovat häirinneet enemmän tai vähemmän.
 
Kanavointi 
Välittää informaatiota monin toisistaan poikkeavin menetelmin. Sisällön energiallinen tasokkuus ja henkisyyden laadukkuus vaihtetelevat tapauskohtaisesti jokaisessa tilanteessa. Kanavointimenetelmiä on monen tyyppisiä eroten toisistaan sisäiseltä rakenteeltaan ja ulkoiselta olemukseltaan. Kanavoija on ylempien henkitasojen ja kosmisten olentojen tietoisuusinformaation välittäjä. Vertaa meedion eroa.
 
Karhunpalvelus
Kansanomainen sanonta tilanteesta, jossa suorittaja mielestään tekee hyvää, mutta käyttääkin liian voimakkaita menetelmiä. Kohteessa tuleekin vahinkoa pitemmällä aikavälillä katsottuna. Voimakkaat, karkeat ja usein oman pienen ymmärryksen kautta nähdyt moraaliseettiset oikeusperusteet, ovat tällöin vahvasti vaikuttamassa taustalla.
 
Karma 
Yleisnimike syyn- ja seurauksenlain toteuttaville energisille ohjaavuuskaavoille. Vaikutusherätteet ovat sielun monissa kerrostumissa ohjelmoituina kiinnikkeinä. Ne ohjaavat persoonan omia fyysisillä ja sen yläpuolisilla ulottuvuuksilla olevia sidoksia toisiin vastaaviin yksilöihin. Tietoisesti suoritettu väärinteko on syy/seuraus vaikutteeltaan painavampi, kuin ymmärtämättömyydessä suoritettu teko. Jos ulkoiset tekijät pakottavat henkilön toimimaan vastoin omia eettisiä ja moraalisia arvoja, silloin huomioidaan teon suorittajan todelliset motiivit. Karman neuvosto Viisaiden ja Korkeiden olentojen muodostama ryhmä, joka käsittelee persoonan tekemiä syyseuraus lainalaisuuden kautta suoritettuja ratkaisuja universaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalta. Karmanneuvosto huomioi myös persoonan oman ymmärryksen tasotietoisuuden kehitysasteen ratkaisuja tehdessään.
 
Kasauma 
Suurempi kooste energioiden, aineen ja säätelyjärjestel­mien yhteisinformaatiosidoksen tuloksena. Kasauma voi sisältää oikeaa ja väärää energioiden yhteisvaikutusta samanaikaisesti. Kasauma voi olla avaruudellinen esiaineinen, esienerginen, ainainen (materiaalinen), energinen ja magneettisvirtapiirinen muodostelma. Kasautuma on seuraava voimakkaampi, hahmottuneempi muunnelma kasaumasta.
 
Kasvikunta
Sisältää fyysiset ja kasvien eetteriset vastineet. Sekä jokaiset kasviryhmät ja niihin kuuluvat, elävöittävät ryhmäsieluenergiat. Kullakin kasvikunnan lajikkeella on omat vastaavuutensa ryhmäsieluissa.
 
Kausaalinen (Korkeamman syyälykerrosten kehostot ja yhden kehollistuman syyohjelma)
Ylempien korkeamman älyn jalostuneempien ominaisuuksien tietoisuuskerrokset ovat tällä ulottuvuudella. Ilmaisu äly on ymmärrettävä laajemmin ja monisyisemmin, kuin mentaalisessa merkityksessään. Persoonan vastaavat kehostot ovat näiden toimintojen lähtöenergiakenttiä. Tietoisiksi toiminnantasoiksi nämä muodostuvat pitkällisen ja oikeasuuntaisen kehityksen kautta ihmisyyden tiellä.
 
Keskimmäinen Itse 
Yleisnimitys tarkoittaen sielukokonaisuutta, joka on Ylimmän Itsen ja Alimman Itsen välissä. Tietoinen, ymmärretty, kokemuksellisuuden kasvun kautta saavutettu henkinen pääoma, sitoutuu energioidensa vastaavuudella jokaiseen sielukerrostumaan oppilaan ikuisuuden kasvun tiellä. Karmalliset vaikutteet sielullisina ohjelmointeina säätelevät alimman itsen ominaisuudet ja kaikkien muiden tekijöiden sisällölliset arvot, sekä sidosten vaikutusvahvuudet ulospäin toisiin yksilöihin. Kirkkaammat olotilat Näissä Ikuisten Kosmisten lainalaisuuksien ymmärretty hallinta voimistuessaan laajenee kehityksen edetessä, samalla kun kohotaan kasvun tiellä kerrostasoja ylöspäin. Myös fyysisellä ulottuvuudella, rauhallisten meditaatio- ja hiljentymishetkien aikana, voidaan saavuttaa kirkkaimmat tietoisuuden tasot persoonan henkisen kehittyneisyyden edellytysten suomalla vastaavuudella.
 
Kohtalon varajoukko
Koostuu kunkin planeetan edistyneemmän perusolentokunnan kehittyneimmistä yksilöistä, joille asuinpallonsa yhteinen kokonaisuuden etu on yksilöetua tärkeämpää. Kohtalon varajoukko koulutetaan ja ohjataan yksilötasoilta alkaen kunkin planeetan henkisen hallinnon ohjauksen kautta. Normaalina kehitysjakson aikoina kohtalon varajoukko on pieni, käsittäen vain tarpeellisen valmiusmäärän poikkeustilanteita varten. Planeetallinen murrosvaihe vaikuttaa aikanamme, jolloin kohtalon varajoukkoon otetaan lisää yksilöitä. Mukaan otettavilla tulee olla keskivertotasoa korkeampi moraalinen ja eettinen sisäinen arvomaailma.
 
Kuolevainen 
Mikä tahansa luotu olento, joka on vielä kehityksensä tässä jaksossa inkarnaatiokierron alaisuudessa. Kun vapaudutaan karmallisuuden ohjaavasta kehollistumien kierrosta, niin silloin ei enää olla planeetallisia kuolevaisia.
 
Kuvien palvonta 
Hengellisten ja henkisten kuvien merkitys on yksilökohtainen ominaisuus. Kautta koko ihmiskunnan historian löytyy viitteitä kuvamuotoisuuteen puettuun näkymättömien olentojen ja Jumaluuksien vertaukselliseen sijaispalvontaan. Jos palvonta kohdistuu pelkästään kuvaan, eikä pyritäkään samaistumaan siihen kohteeseen, mitä kuva tahtoo ilmentää, ollaan vain kuvanpalvojia. Kun esillä olevan kuvan kautta pyrkimyksenä on virittäytyminen siihen todellisempaan ylimaalliseen kohteeseen, ollaan kosmisemmin kiinni henkisyyden avaavissa virtapiireissä. Jumaluuden kuva, tai vastaava kiinnittää syvällisyyden pyrkimyksen kautta tietoisuuden hakuisuuden kohden kaikkeuden Korkeinta Ohjaavaa Alkulähdettä. Kuva toimii silloin virikkeenä (herätteenä), jolla voidaan avautua ylevämpiin tuntemuksiin ja tietoisuuksiin, sen sisällön mahdollisuuksien mukaan, kuin yksilön hengentien edistyneisyys antaa myöten.
 
Laadullisuus 
Sisäinen tai ulkoinen elämän olemisen laadullisuus, antaa hengentien oppilaalle moniulotteisuuden virikkeisyyttä. Sisäinen oikeasuuntainen elämän toteuttaminen ilmenee elävässä elämässä ulkoisena oikaisevana laadullisuuden heijasteena korjaavalla virikkeellä ympäristöönsä nähden.
 
Liikennöinti 
Avaruudellinen liikennöinti toteutuu moniulotteisena, erisisältöisten rakenteellisten ratkaisujen ja energiasovellutusten muunnelmina. Liikennöinti kosmoksesta Maa-planeetalle toteutuu fyysisen ulottuvuuden aineentasoilta alkaen, samanaikaisesti muiden korkeamman taajuisten värähtelyjen ulottuvuuksien energioita ja ainelainalaisuuksia hyväksikäyttäen. Pitkien aika/matkasidosten ohittaminen käyttämällä neljättä ja sitä korkeampien ulottuvuuksien lainalaisuuksia, virta- ja energiakenttiä hyödyksi.
 
Liikkumavälineet 
Kaikkeuden olentojen käyttämät liikkumavälineet eroavat melkoisesti toisistaan sisältönsä, raken­teellisten ratkaisujensa ja energioiden käyttösovellutusten puolesta. Liikkumaenergiasovellutukset poikkeavat samallakin ulottuvuudella suoritettavista laitteiden toimi­ntamenetelmistä tapauksittain. Kosmoksen kulttuureilla on käytössään samanaikaisesti useampiakin sovellutuksia liikkuma­energiansa suhteen. Pitkänmatkan liikkumavälineet toimivat useimmiten kaikkeuden alkuvoiman muuntelun eri versioilla. Keskimatkan liikkumavälineet käyttävät tavattoman suuren määrän erilaisia energisiä sovellutuksia, esim. gravitaatiollisten sähkömagneettis-valoenergioiden moniulottuvuuksinen sovellutus ja fotonisuihkumoottorit tai niihin verrattavia versioita lähiliikenteeseensä. Myös kaikkeuden elämänvoiman muuntajien konkreettinen läsnäolo avaruuden liikkumavälineissä energialaadusta ja ulottuvuuden tasoista riippuen, tulee tapauskohtaisesti välttämättömäksi.
 
Loistavuus
Perusainetasoon verrattuna henkisyyden sisäinen valoisuus, luo ulkoisesti havaittavan vaikutelman loistavuudesta. Energioiden korkeataajuisuus kohottaa tietoisuuden ymmärryksellistä osaa saaden aikaan keveyden ja loistavuusolotilan. Luojan Suuri Suunnitelma Kaikkeutta koskeva, elämää ohjaava, säätelevä ja luova, täydellinen, sisäinen ja ulkoinen hallintaohjelma. Jokaista avaruuden osaa koskeva osakosminen suunnitelma säädellään ja ohjataan kerroksittain niitä koskevissa ulottuvuuksissa erillisesti, mutta kuitenkin elämän virtapiirien kautta yhteisesti.
 
Luonto 
Yleisilmaisu kaikesta planeettamme fyysisen aineen ja sen eetteristen vastaavuuksien yhteisilmentymistä. Luontoon kuuluvat myös monenlaiset deeva- ja elementtaaliolennot kaikkinensa. Aineen ulottuvuudesta havaittuna kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmiskunta kokonaisuudessaan muodostavat fyysisen luonnon kokonaisuuden.
 
Luovuus 
Luovuudessa ilmenee lähtötasollisia versioita saman mahdollisuuden verran, kuin on yleensä ihmisiäkin olemassa. Jokaisella yksilöllä on persoonallisuuden valmiuksien kautta mahdollistuva ainutkertainen sisällöllisyys luoda. Taiteellinen luovuus on vain osa mielen kautta tulevaa luovaa voimaa. Ajatuksellinen ja visualisointiluovuus ovat apuvälineitä hengentien oppilaalle. Elämän ylläpitävien luovien voimien hallinta ohjauksineen kuuluu hengentien kulkijalle myöhemmässä kehityksen vaiheessa.
 
Maa-planeetta 
Kokonaisuus, johon kaikki aineellinen, energinen ja hallinnollissäätelyllinen henkistävä sisältö vaikuttaa yhteisesti, olomuodon kehitysaallon tasoista ja yksilöitymisen vaiheesta määräytyen. Energioiden läsnäoleva konkreettisuus alkaa toteutua voimakkaammin, kun avaudutaan fyysisyyden ylittäviin, korkeampiin planeetallisiin kerroksiin. Fyysinen ulottuvuutemme on koossa ylempien elämänvirtapiirien kautta saatavista monisyisistä ja -tasoisista energioista. Astraaliset kerrostumat saavat ylläpitävät voimansa niitä ulottuvuuksia ylemmiltä säätelyiltä. Samankaltaisuus tasollisesti muutettuna olevaistuu mentaalisille kerroksille. Näin jokaisissa pääulottuvuuksissa on niiden ominaisuuksia esille tuovat vastaavuudet. Lisäksi on huomioitava, mitä kohdassa luonto kerrottiin.
 
Maanläheinen 
Ihmisyksilön henkisyyden kehittyneisyyttä ajateltaessa, persoonallisuuden ymmärrys ja kehitysasteet ovat keskitason alapuolella. Käyttäytymiseen tulee itsekeskeisyyttä ja se saattaa sisältää ainakin ajoittain eläimellisyyteen viittaavia käyttäytymisen piirteitä.
 
Magneettisuus 
Tässä toimii monia vaikutteellisia muunnelmia kerroksellisuuden ja sisällön vaikutustehokkuuden olemuksessa. Metallinen magneettisuus eroaa ilmakehällisestä vastaavasta rakenteesta. Kosmisilla kerroksilla havaitaan rinnakkaisesti poikkeavuuksia magneettisuus/energiasidosten rakenteellisissa suhteissa. Universaalinen vastaavuus on olemukseltaan monikerroksellisempaa ja sisältörikkaampaa heijastaen sidoskenttien yhtenevyyden vaikutusalueelleen.
 
Mahaparanirvaaninen (Ikuisen Itsen, Yliminän, kerrokset)
Rinnakkaisilmaisu Ikuisen Itsen kerroksille. Käytetään myös Ajatussuuntaajaa, Yliminä nimitystä ja Henkikipinä ilmaisua, mutta myös monia vastaavuuksiakin on olemassa eri versioina. Persoonan korkeimman osan ilmentymäkerrokset, joihin aikanaan fuusioituu korkein ymmärretty kokemuksellisuuden kautta saavutettu energiavarauksellinen tietopääoma.
 
Mataluus 
Tilanteen perustavoitetasoon nähden, voi värähtelyllinen vastaavuus yksilössä tai kohteessa olla energioiden sisällössä matalavireisempi, kuin tavoitteeksi asetettu yhteinen laadullinen taso. Myös vallitseva olemuskenttä saattaa olla sisältönsä olemuksen puolesta persoonalla matalavireisempi verrattuna yleisolotasoon.
 
Meedio 
Varsinainen meedio on yksilö, jolla on yliaistillisia valmiuksia. Hän voi omakohtaisella persoonallisella tavallaan olla välittäjä meidän ja ns. kuolleiden, edesmenneiden omaistemme välillä. Hän toimii ihmiskunnan inkarnaatiosidosten kiertoasteiden tasoilla maanläheisemmin, kuin kanavoijat yleensä. Yksilökohtaisissa valmiuksissa ja persoonallisuuden henkistymisen kehityksellisyyksissä ilmenee laaja kirjavuus. Motiivit, yhdessä sisäisen todellisen yksilöpyrkimyksen kanssa, määrittelevät moraalis/eettisyyden tasokkuuden toimia toisten auttajana. Vertaa kanavoija kohtaa.
 
Menetelmät 
Kehityksellisyyteen vaikuttavissa vaihtoehdoissa voidaan soveltaa useita rinnakkaisia menetelmiä tai valinnaismahdollisuuksia. Kehittämissuunnitelma ja planeetallisen pääohjelman sisältö vaikuttavat ratkaisevasti valintamenetelmien käyttöohjelmointeihin.
 
Mentaalinen (Älykerrosten kehostot)
Persoonan alimmat korkeampien älykerrostumien kehostojen toimintaulottuvuudet ovat näillä tasoilla. Alemman älyn tietoisuuskeskukset avautuvat näiltä kerrostumilta ja sinne kiinnittyvät myös jalostettujen vastaavien energioiden koosteet. Älytietoisuudessa on energisen sisällön ja laadullisen tasokkuuden tehokkuuksissa eroavaisuuksia kehittymisen tuloksena.
 
Mestarit 
Suhteellinen nimitys, saavutetuista kehityksellisyyden kautta avautuneista ja ymmärryksellä suoritetuista elämän lainalaisuuksien oikeista sisällöllisistä toteutuksista. Elämän eri alueilla pitkässä kehityksen virrassa ilmenee rinnakkaisesti lukuisa määrä kehitysasteeltaan samantasoisia, mutta sisällöltään ja muilta ominaisuuksiltaan poikkeavia mestaruuden suuntia. Kaikkeuden jokaisella kehityksellisyyden pääasteella (maan asteet, sädeasteet jne.) on omanlaisensa ulottuvuudet, ja kokeneemmat, ymmärtäväisemmät olennot mestaruuteen verrattavassa arvotilassa.
 
Mielen auttajahenget 
Kaikkeudellisen kehityssuunnitelman mukaan annetaan evolutionaarisille (kehityksellisille) planeetoille kehittyvään olentokuntaan avustamaan mielellisiä energiaolentoja. Nämä ovat yhteydessä seitsemään kosmiseen pääsäteeseen säädellen niiden informaatiollista energiasisältöä syvällisyytensä ja laajuutensa mukaan. Mielen auttajahenkien tärkeimpiä tehtäviä on saada kehittyvien olentojen tietoisuudet laajenemaan ja avautumaan korkeampiin hengellisiin vaikutteisiin kohteen rajoittuneisuuden puitteissa.
 
Mieli 
Mieli on yhdistävä virtasidos-kokonaisuus henki-, sielu- ja kehokoosteiden keskinäisen yhteentoimivuuden ylläpitäjänä. Mieli pitää sisällään tajuntakokonaisuuden, siihen kuuluvan jokaisen tietoisuuskerroksen ja kulloinkin käytettävissä olevan määrän ymmärryksellistä käsitysominaisuutta. Mieli toimii eräällä tavalla runkona ja tajunta sen sisältönä.
 
Moniulottuvuuksinen 
Vaikuttaa samanaikaisesti voimakkaammin usealla aineen ja energian olemisen kerroksilla. Moniulotteinen sisältää heijastuksenomaisen vaikutuksen useammalle aineen ja energian olemisen kerrokselle.
 
Muisti
Varasto-ominaisuus, jonne ymmärrettyyn käsitteistöön ja kokemuk­sellisuuteen perustuen tallennetaan valmiuksia myöhempää käyttöä varten. Keholla on oma kehomuistinsa. Jokaisella sielukerroksella ilmenee sille ominaiset vastaavuudet eri ulottuvuuksissaan. Korkeimmillaan on henkiosien muistiohjaavuudellisuus. Planeetallinen tietoisuusmuisti tallentaa ja säätelee suurempitaajuuksellista pitkäaikaista vaikutusta jaksosta toiseen. Perimmäisenä sisältönä on kaikkeudellinen aikasidostilaan liittyvä ikuisuusmuisti. Sen alenevat osakerrokset ovat ns. akaasiatasot, (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus). Muistimenetelmän sisällöllisissä rakenteissa ilmenee moniversioinen rakenteellinen toteutumistekniikka.
 
Muodon- ja sisällön energiat 
Kaikkeudessa on tavaton määrä monentasoisia ja sisällöltään useamman kerroksellisia energioita. Niiden olemuksellisuuteen kuuluu erilaisuus informaatiollisessa rakenteellisessa koosteessa, sekä vaikutus yhdessä niitä säätelevien Elämän Virtapiirein kanssa. Jotkut ovat osa elämää ohjaavia kaikkeudellisia virtakytkentöjä yhdessä energisen sisältönsä kanssa. Toisten energioiden ominaisuuteen kuuluu olla muotoja koossa pitäviä ja elämänvoimaa sisäisesti sääteleviä informaatio-koosteita. Ihmisen koossa pitävän muodon energiat fyysiseetterisen kehon osalta eroavat ominaisuudeltaan ja sisäiseltä vaikutukseltaan Maa-planeetan koossa pitävien energioiden voimakkuudesta, laajuudesta ja sisällöstä. Ihmisen koossa pitävät energiat liittyvät planeetalliseen sidokseen, mutta ovat omalla tavallaan erillisiä irrallisia muodonvoimia. Eroavaisuus ilmenee energioiden sisäisellä informaatiotaajuuksilla korkeuden ja kohdentumisen laajuuden ominaisuudessa. Ihmisen muodon pisteytetty kohdennusenergia vaikuttaa ja jakautuu planeetalliseen kokonaisenergiseen yhteissidokseen sisällön informaatio­energioiden heijasteina tai niiden sisäkkäisten elämän virtapiirien tuloksena.
 
Muutoksen aika 
Suurempi vaihdos edellisten aikaenergioiden sisällön muovaaman kehitysjakson olemuksellisesta muutoksesta seuraavaan vastaavuuteen, uusilla tajunnallis/tieteishenkisillä vaikutteilla. Voimakkaasti sisäisiä arvoja muovaava ja ulkoisilla olemisen kerroksilla ilmenevä uusien arvojen suuntahakuisuus. Vanhat kahlitsevammat sidosmallit haihtuvat energioiden vähyyteen uusien inhimillisempien sisäisten ohjelmointien voimistumisen kautta.
 
Neuvonantaja 
Henkisen tiedon ymmärryksen kehittymisessä kokeneempi ja monipuolisesti taidoissaan ympäristöään pidemmälle edennyt kaikkeuden matkaaja. Neuvonantajien kehityksellisyyteen liittyvissä toimintatasoissa ja niiden ulottuvuuksissa on omanlaisensa niihin parhaiten perehtyneet ohjaajansa. Tasot ja rinnakkaisuudet vierekkäisten elämänvirtojen osalta säädellään aina kaikkeudellisen suunnitelman virtapiireissä.
 
Neuvosto 
Vertaa edellistä soveltaen useampaan ohjaavaan olentoon tai säätelijään samanaikaisissa toiminnoissa. Esim. karman-, planeetan-, aurinkokunnan- jne. olevat neuvostot.
 
Nirvaaninen (Yliminän henkiliittyminen)
Ylemmän mielenohjaavuuden sielukerroksilla ja niiden ulottuvuuksilla olevat, pitemmän aika/tilajakson jälleensyntyvän minän ohjelmoinnit. Syvätietoisen meditaation aikana, pitkän ja päättäväisen harjoittelun tuloksena voi, oikein elämän lainalaisuuksia noudatettuaan, päästä näihin kerroksiin jopa henkilön ollessa fyysisen kehon ulottuvuudessa.
 
Olemuksellinen rakenne
Ihmisen, eläimen, kasvin ja kiven, sisäinen ja ulkoinen rakenne poikkeaa ratkaisevan oleellisesti toisistaan. Elämän elonaallon energioiden sisällön erilaisuus yhdessä kehitysaallon yksilöitymisasteen kanssa, antaa puitteet olemukselliselle rakenteelle. Ihmisen olemukselliseen rakenteeseen sisältyy yksilöityneen sieluosasen kautta ja sen välityksellä tuleva Ikuisen Itsen persoonakohtainen ohjaavuus. Eläimellä korkeammat elämän ohjaavuus- säätelyt tulevat kunkin eläinrodun yksilöitä yhdistävän ryhmäsielun keskuksen kautta. Silloin kummassakin olentoluokassa ilmenee olemuksellisessa rakenteessa sisäisellä henkistymisohjaavuudella melkoisia eroavaisuuksia. Kokemuksellisuus yhdistettynä ymmärrettyyn tietoiseen kasvuun eroaa vielä konkreettisemmin molempien sisäisen rakenteellisuuden pohjalta. Sielulliset rakennemallit erilaisine elämän virtapiireineen koostuvat energiasisällöllisesti ja -tasollisesti kokonaisolemuksellisen rakenteellisuuden ylemmän Elämän ohjaavuuden perusmallin pohjalta.
 
Ohjaajat 
Yleisnimike kaikille fyysisen maailman tasojen yläpuolisilla ulottuvuuksilla oleville kehittyneimmille olennoille, joiden toimenkuvaan kuuluu alempien elämänvirtojen sidoksissa olevien olentojen (ihmisten) ohjaaminen. Ohjaajien korkeus/kehitys ulottuvuuksissa on tavaton määrä hierarkkisesti korkeampia ja ylempiä ohjaajia.
 
Ohjaavat Elämän Vartijat 
Liittyy jatkeena edellisiin ohjaajista kerrottuihin perustietoihin, mutta näille kuuluvat toimivuuden sisällölliset luovat voimavirtapiirit. Ohjaavat elämän vartijat säätelevät ja ylläpitävät sisällöllisellä energiallisella olemuksellaan kohdekokonaisuutensa elämän edellytyksiä.
 
Oikeasuuntaisuus 
Toiminta on yhdensuuntainen Kaikkeuden Suuren Suunnitelman kanssa, alkaen yksilöstä, aina planeetalliseen laajuuteen ja suureneviin universaalisiin sidoksiin asti. Rinnakkaiset elämänvirrat ja vaihtoehtoiset valinnat oikein toimiessaan ovat yhdensuuntaisia Luojan runsaassa Elämän olemuksessa. Oikeasuuntaistaminen on lievempi versio oikaistamisesta, joka on sisällöltään voimakkaamman vaikutteinen.
 
Oppaat 
Seuraavilla värähtelytasoilla, fyysisen maailmamme yläpuolella, olevat olennot. Oppaiden jälkeen tulevat opettajat ja niin edelleen. Opas nimeä käytetään suppeammassa kerrotussa versiossa, tai sisältäen kaikki ohjaavat olennot, erittelemättä Heitä mitenkään.
 
Osakosminen 
Laajempi kuin pelkkä yhden persoonan ja sen lähisidos-linkkien kautta olevissa vaikutteissa suoritetut elämän valinnat toteutuksineen. Osakosminen sielun suunnitelma ohjaa yksilöä tekemään ohjaavuudellista toimintaansa laajempana, kuin mitä on sisällöltään pelkästään keskivertopersoonan elämä. Se voidaan saada kesken kehollistumankin mukaan nopeuttamaan yksilökohtaista hengentien oppilaan kulkua. Silloin kuitenkin tulee velvoitteeksi sitoutuminen persoonakohtaisella edellytyksellä laajempaan oikeasuuntaiseen avustamiseen.
 
Paranirvaaninen (Ylipersoonan eli yliminän kerrokset)
Ylimmän mielen ohjaavuuden kautta saavutettu sisältö, joka fuusioituu elämän kehitysvirtojen aikana ylempiin sielukerroksiin. Niiden energiasisältö on suoraan verrannollinen persoonan henkiseen kehitykseen.
 
Parantajat 
Yleisnimitys henkilöille, joiden kautta voidaan siirtää, joko heidän omasta kentästään, tai heidän olemuksensa ja auransa kautta elämän korjaavia parantavia voimia. Parantajat voivat lievemmästä bioenergian siirrosta alkaen, kanavoida moniasteisia sielunenergioita, tai kehittyneimmillään hengen voimia. Harvoin aivan Yliminän kautta kaikkeuden moniulotteisia Elämän Voimien energioita.
 
Parapsykologia 
Tutkimusalueellinen yhteisilmaisu kaikille sel­laiselle kokemuksellisin, tieteellisin ja yliaistisin menetelmin saatavalle informaatiolle, jolla voidaan katsoa olevan näyttöä muiden ulottuvuuksien vaiku­tuksesta fyysiseen maailmaamme. Kirliankuvaus on eräs esimerkki ja transkommunikaatiolaitteiden kokeilut muunnelmineen, edustavat toista alueellista sisältöä.
 
Parisielut 
Nimikkeellinen ilmaisu siitä, miten elämänvoiman magnetismi vetää mieli-, henki-, ylipersoona- tai sieluenergia-sidonnaisuudesta kahden yksilön välillä. Jakautunut monadin puolikasosanen on varaukselliselta olemukseltaan kahdenlainen, sillä jakautunut puolikas toisessa saa enemmän ohjaavuus/hallitsevuudellista sisäl­töä (maskuliininen värähtelyn laatu), toisen saadessa luovuudellis-/elävöittävää energianvoimaa (feminiininen värähtelyn laatu). Yhdessä nämä osaset ilmentävät Jumaluuden hallitsevaa ja luovaa elämän energiayhdistelmää. Persoonien kehittyneisyyssisältö ratkaisee, kuinka suuren käyttömäärän he yksilöinä, tai yhdessä voivat tuoda fyysiselle ulottuvuudelle.
 
Persoonallisuus 
Ymmärretyn kokemuksellisen kasvun sisällä saavutettu, Elämän lainalaisuuksien toimintojen kautta yksilö on luonut henkisenergistä pääomaa. Yksilön kehittyneisyyden ja kaikkien muiden sielunominaisuuksien yhteiskoosteen käyttövalmius kaikilla sen olemuksien ulottuvuuksilla. Persoonallisuus on fyysisen ulottuvuuden tasolla olevassa kuoressa yhdessä sielukoosteensa ja korkeammalla värähtelyn taajuuksien ulottuvuuksilla olevan henkiosansa yhteenliittymä. Jokaisella yksilöllä on käytössään vain osanen pääsielukoostettaan sielun suunnitelmansa mukaan. Tästä muotoutuu persoonallisuuden yksilöllisyysominaisuudet sen kehollistuman aikaista oppijaksoa varten.
 
Päivätietoisuus 
Fyysisessä maailmassa ollessamme meillä on tavallisesti käytössämme tajunnan sisältä tietoisuuden osa, jota kutsutaan päivätietoisuudeksi. Nukahtaessamme siirrymme unitietoisuuden kerroksille ja niiden yläpuolisten tietoisuuksien alueiden tasoille.
 
Pääsäteet 
Kosmiset pääsäteet, joita ulottuvuudessamme toimii seitsemän ja lisänä ovat niiden alasäteet joita on lukuisa määrä. Lisäksi aikaisempaa enemmän tulevat vaikuttamaan universaalisemmat säteet korkeimmalta energioiden vaikutustasoilta. Jokaisella pääulottuvuudella ilmenee seitsenjaollisuus teho/laajuus olemuksen kautta. Kolmesta tasokerrostumien ulottuvuudesta (asteet, sädeasteet ja valon sädeasteet) kertautuu seitsemän jokaiselle alueelle alasäteineen, eli 7+7+7=21.
 
Raadollisuus
Alhaisin motiivein ja itsekeskeisin perustein toimivat yksilöt. Olemisessa voi esiintyä eläimellisyyteen viittaavia piirteitä tilanteista riippuen.
 
Rajallisuus 
Yksilön henkinen kehittyneisyys yhdessä oman ymmärryksellisen tahdon kanssa luo rajoitteet, joiden sisällä persoona hyväksyy tai hylkää elämän sisäistä/ulkoista rikkautta. Samankin kehityksen omaavilla esiintyy rajallisuudessa eroavaisuuksia elämän eri sisältöisillä alueilla.
 
Rakenteellinen olemus 
Ihmisen, tai minkä muun hyvänsä elämän kantajan rakenteellinen olemus, on kunkin kohteen ilmenemisen rotu- ja lajikohtainen malli. Pitkällä aikajänteellä yleensä tapahtuu pientä muuntumista rakenteellisen mallin olemuksellisuudessa jokaisen elonaallon kohdalla evolutionaarisessa (kehityksellisissä) maailmoissa. Kehittyneisyys vaikuttaa mielellisellä, hermostollisella ja fyysiseetterisillä olemuksien alueilla. Sielulliset vaikutukset taustaenergioina ovat ratkaisevia muutoksen kaavan muuntajia ja malleja. Näille rakentuu kehollistumisien kierrossa ohjaavuuskaavat, joiden sisällön avautuminen fyysisen maailman ulottuvuudessa toteutuu yksilöissä.
 
Reserviläinen 
Rinnakkaisilmaisu kokeneemmalle toiminnassaan aktiiviselle kanava/kontaktihenkilölle. Toimii osakosmisen sielunsuunnitelman sisällön perusteella yhteistyössä planeetallisen henkisen hallinnon ja ohjauksen kanssa. Koulutetaan mahdollisia poikkeavuuksia planeetallisessa kehityksessä korjaaviin toimenpidetehtäviin. Aikanamme näiden persoonallisuuksien lukumäärää lisätään ja mukaan otetaan sellaisetkin, joita rauhallisempina aikoina ei sellaisenaan vielä kelpuutettaisi näin aikaisessa yksilöllisessä kehitystilassaan mukaan. Sellaisen sielun oman henkisen kehityksellisyyden kasvulaajuus voi olla tarkoitettu silloin toimimaan varsinaisesti suppeamman suunnitelman mukaan, mutta hänen henkilökohtainen ponnistelunsa planeetan eduksi suurenee ja avaa laajempia valtuuksia kehitysasteeseensa.
 
Ryhmäsielut 
Yhteisenerginen pääkooste, johon ohjautuu Jumalallinen suunnitelma ja säätelyohjaus. Kivikunnan jäljempänä olevat ryhmäsieluvastineet eroavat kasvikunnan yksilöitymisen tiellä edenneistä vastaavuuksista. Eläinkunnan ryhmäsielukoosteet ovat pidemmällä kasvikunnan ryhmäsielujen yksilöitymisen kasvun olemuksesta. Ihmiskunnalla on eriytynyt sieluolemuksellisuus, eikä ole enää ryhmäsielua sellaisenaan. Jumaluudellista energiaa ottaa yksilökentissä vastaan henkiosa eli Ikuinen Itse.
 
Saaste 
Aineellinen saaste on hallitsematon määrällinen ja laadullinen poikkeama perimmäisistä elämän ohjaavista arvoista kohteessa. Ihminen on toiminnoillaan saanut luontoon perimmäisesti sellaises­sa sisällöllisessä olemuksessaan sinne kuulumattomia saasteita. Tällaisia ovat esim. atomisaaste (läpäisee kaikki mahdolliset aitasuojat), öljylautat (tahalliset ja tahattomat katastrofit), sähköenergian liitännäisvaikutteet (muuntajien magneettikentät), Voimakkaat tutka- ja radioaallot (hermostoa lamaannuttava vaikutus ja solutason biokemialliseen sähkötoimintaankin), maakaasuputket (säteily jopa satoja metrejä). Fyysisen ainemaa­ilman aiheuttamat saasteet voivat, sisällön laadusta ja tehokkuuden määräsuhteesta riippuen, vaikuttaa monelle eetteristen ainekerrok­sien tasoille saakka. Mielen alueen saasteet (elämän sisäistä laatua alentavat ajatusmallit ja virikkeet), nämä sisältönsä puolesta ovat kaikkea mahdollista haitallisuutta omaavaa vireisyyttä ja koosteita.
 
Saavutettavuus 
Tavoitteellinen mahdollisuus niiden tietojen, taitojen ja kokemuksellisen ymmärryksen pohjalta, joka kullakin hetkellä kehityksellisyyden mukaan on maksimitilanteessa mahdollista saavuttaa. Tarkoittaa kaikkia persoonan olemuksien ulottuvuuksia, joita on ylipäätään olemassa. Jokaisella kerrosulottuvuudella voidaan toimia ja saada tuloksia, joista ei osata uneksiakaan.
 
Salattu 
Suhteellinen määritelmä, joka on sidottu yksilökehittyneisyyteen. Hengentiellä pidemmällä olevalle tietoisuus on laajentanut rajoja ja verrattaessa nuorempaan jäljempänä tulevaan toiseen sieluun, tämän rajat ovat suppeammat. Yksilökohtaisten ominaisuuksien kautta saavutetaan uusia ulottuvuuksia kehittyneisiin maailman kerrostumiin päin, jolloin niiden salaisuuksia voidaan raottaa. Tieto poistaa salaisuuksia ja turhaa pelkoa.
 
Samaistuminen
Kohteeseen tai ympäristöön samaistuminen. Voi tapahtua tapauskohtaisesti tietoisesti, tai tiedostamattomasti.
 
Samankaltainen 
Yhdenmukainen sisäisiltä ja/tai ulkoisilta olemuksiltaan verrattavaan kohteeseen.
 
Selvänäköisyys
Fyysisen ulottuvuuden yli yltävä näkökyky havannoida ohi aika- ja paikkasidonnaisuuden.
 
Selväkuuloisuus 
Kuulon omainen yliaisti kuulla selvillä ilmaisurakenteilla ja siihen verrattavilla ominaisuuksilla korkeampia taajuuksia.
 
Selvätietoisuus 
Laajin yliaistisista kyvyistä saada kaikkeutta ja sen osia koskevaa tietoisuutta omakohtaiseen hallintaan.
 
Selvätunteisuus 
Ensimmäinen herkistyvistä yliaistisista kyvyistä jolloin voi toimia fyysisten havaintojen yläpuolisilla ulottuvuuksilla.
 
Sielupääoma (Sielupääkooste)
Kaikki kokemukselliseen ymmärrykseen sisältynyt, sielun kasvuenergioiden käytetty, tulostunut elämän valintojen tuloksellinen laadullistaminen. Koostuu persoonan jokaisen kehollistuman ja niiden välisten jaksojen aikana ymmärryksellisesti opitusta kokonaisuudesta. Sisällön varauksellisten energioiden laadullisuus, määrä ja tehokkuus, antaa valmiudet toimia ymmärryksellisemmin fyysisen ulottuvuuden kehoa korkeamman taajuuksien värähtelyjen kehostoissa.
 
Sielun suunnitelma 
Pitempijaksoinen koko yksilön olemassaolon kattava ja kaikki kehollistumat sieluelämän kokonaisuudessaan sisältävä energioiden pääohjelma. Tämä virittää sielusuunnitelmaa persoonallisuuden kehittämis- ja toiminnansuoritteiden osalta ohjaaviin kaavamalleihin. Laadittu useamman kehollistuman jaksoja ja niiden väliaikoja varten. Sielun ohjelmat ovat pitkäaikaiseen olentoluokkaan tarkoitetun, peruskaavan mukaisia planeetalliseen ohjelmaan sisältyviä kehittämismalleja. Sielun ohjelmien perusteella tarkennetaan ja säädellään sielun suunnitelman toteutumisen perustaa. Tähän ohjelmaan tukeutuen toteutuu aikakausia kestävä, persoonan eri kehollistumia käsittävä sielun suunnitelman yhteneväinen, kehitysenergioiden aktivoiva jatkuvuus.
 
Sielusuunnitelma
Laadittu yhtä fyysisen ulottuvuuden kehollistumaa varten. Sisältää osan sielupääoman ohjaavista, käyttöön annetuista energioista ja liittyy yhtenä vaiheena peräkkäisiin sielun suunnitelman jaksoihin. Tästä johtuen taustalla jokaisessa sielusuunnitelmassa on sielun suunnitelman kautta vaikuttava sielun ohjelma. Yhdessä kehollistumassa tästä taustaohjelmasta on mukana vain se osanen, joka kytkeytyy kyseessä olevaa jaksoa varten.
 
Sisarsielut 
Kaikki saman henkisielusarjan jakautuneet osaset, jotka lähetettiin yhtenä sarjana Jumaluudesta.
 
Sisäistäminen 
Ymmärryksellisiin oppitilanteisiin oivallettu mahdollisuus koota kaikkeudellista energiaa sielupääomaksi.
 
Sisäinen aikavyöhyke 
Suhteellinen ilmaisu monista yhteisistä energioiden sisältämien informaatioiden keskinäisesti luomista sidoskentistä. Planeetallinen aikasidonnaisuus muodostuu materian ainetason värähtelytaajuuden yhteistasoista. Tietty yhdistelmäenergioiden kokonaisuus luo nopeudellaan/hitaudellaan aikailmiön, johon samaistutaan tajunnallisesti. Ihmisinä olemme sidoksissa Maan planeetalliseen sisäiseen aikavyöhykkeeseen. Alimmillaan tämän ainetasolliseen olemukseen kuuluu fyysinen taso ainesisältöineen. Tämän taso koostuu seitsemästä materian rakenteellisesta olomuodosta (kiinteä, nestemäinen, kaasumainen, eetterinen, ylieetterinen, aliatominen ja atominen). Yksilön sisäinen aika koostuu hänen sielullisista, kehostojensa energioiden varauksellisuudesta ja laadullisesta tasokkuusmäärästä (astraaliset, mentaaliset, kausaaliset jne. tasokerrokset), verrattuna muiden yksilöiden vastaavien ulottuvuuksien eri kerrostumiin. Tästä johtuen yksilöiden tietoisuuksissa ilmenee eroavai­suuksia keskinäisesti vertailtaessa ajan sisäistämisen suhteen.
 
Sisäinen ohjaus
Sisäiset ohjaavuusvirikkeet voivat olla laimeita, tai voimakkaita sisältönsä tehokkuuden suhteen. Sisäisen ohjauksen korkeustaajuuksissa ilmenee eroavaisuuksia kohteiden edellyttämin mahdollisuuksin. Sisäisessä ohjauksessa voi päätehovaikutin olla persoonan energiatietoisuudessa. Siihen voidaan kytkeä avustamaan ja tehostamaan korkeammalta ulottuvuuksilta annettavaa eriasteista ohjaavuussädettä. Sivuttaislaajuuksissa tulee korkeudellisuuden lisäksi eroavaisuuksia persoonakohtaisten sieluominaisuuksien aktivoimilla edellytyksillä.
 
Sisältö 
Mikä hyvänsä sisältö, laajuutensa ja moniulotteisuutensa omaava, rajattu kohde.
 
Sivuttaisuus
Oleminen sivussa varsinaisesta ohjaavasta elämänvirrasta tai siihen liittyvästä osasta.
 
Sointu 
Värähtelytaajuus kohteessa tai energiallisena taustailmentymänä vaikuttava useampikerroksinen energiakenttä. Planeetallinen perussointu tai kosminen taustasointujen yhteiskooste. Persoonan oma sointu on kaikkien energioiden yhteissointu vallitsevalla määrällä ja teholla.
 
Suhteellisuus 
Käsitteellinen määritelmä, jossa tietoisuuden kohteena olevaa sisältöä vertaillaan muuhun aikaisemmin saatuun tietoon.
 
Sukulaisuus 
Samankaltaisuuden sisäisesti ja ulkoisesti omaavat sidonnaisuudet, joiden kautta ollaan energiasidoksessa toisiinsa. Suuntaa antava Ohjeellinen tai viitteen omainen kevyehkö vaikutin ulkopuolelta, tai sisäisestä ohjelmoinnista herätteellisen voimansa saava vaikute.
 
Suuri 
Nimetön Vertausilmaisu Kaikkeuden Alkulähteelle, Jumaluudelle. Olevaisuuden Ylitajunta, joka on kaikkialla ja kaikessa.
 
Suuri Suunnitelma 
Kaikkeutta kokonaisuutena säätelevä ja ohjaava perimmäinen ohjelma elämää sisällössään aktivoivana ylitajunta ja/tai älykkyys. Voidaan täsmällisemmin tunnistaa vasta korkeammilla sielukehityksen ulottuvuuksilla tietoisempana läsnäolona. Olevaisuuden kaiken läpäisevä ajaton, rajaton ja ääretön, ilmana alkua tai loppua oleva tajunta.
 
Suvaitsevaisuus 
Oikeantyyppinen viisaudellinen ja rakkaudellinen ymmärrys kaikkia persoonasta eriäviä elämän toteutuksen suuntia ja totuuden tulkintoja kohtaan.
 
Sähkönomainen
Olemuksellinen vaikutus sähköisyyteen viittaava, kuitenkin sisältäen energioiden värähtelymuunnelmia ja monikerroksellisia taajuuksia virtapiireineen.
 
Sävelmä
Laajempisisältöinen määrä värähtelysointuja kohteen ominaisluonteen mukaan.
 
Säädeltävyys
Ohjeellinen säädeltävyys, joka alkaa tasapainohetkistä ja päätyy sisällöllisiin ilmeneviin korjaustoimintoihin ja niiden mahdollisuuksiin toimia ohjaavina vaikutteina.
 
Tahdonalainen 
Hallittuun tahtosäätelyyn kytkeytynyt ohjaaminen, jolla kohteessa oleva on säätäjänä omalla tahdollaan.
 
Tahto-osa
Toteuttava energia alkuherätteen jälkeen. Tahto-osan toteutuminen riippuu sielun kehittyneisyydestä ja sen kautta käytettävissä olevista energioiden laadullisesta sisällöstä. Tehokkuus on tulosta persoonan voimakkuudesta omakohtaisessa hallinnassaan mielellisten henkistymisen tulosten kautta.
 
Taivaalliset arkkitehdit
Kaikkeuden elämän perusteiden suunnittelijat, joiden pääasiallisin tehtävä on esiaineellisten ja aineellisten kokonaisuuksien suunnittelu toteutuksineen. Koskee jokaista olevaisuuden ulottuvuutta kokonaisuuden osina yhdessä ja erikseen.
 
Tajunta 
Kaikki se persoonan käytössä oleva tiedollinen koko­naisuus, johon sisältyy jokainen olemisen ulottuvuus korkeimmasta alimpaan osaan saakka. Mieli on tajunnan runkorakennelma ja tajunta kaiken tämän täyttävä sisällöllisyys. Fyysinen tajunta ilmenee päivätietoisuuden sisällä olevana ymmärryksellisenä valmiutena. Ymmärrys on sillä hetkellä käytössä oleva osa päivätietoisuutta. Kaikki tajunnallisuus on pienempi osa suurempaa tajuntaa. Esim. planeetallinen tajunta pitää sisällään kivi-, kasvi- ja eläinkunnan osien tajuisuudet niille ominaisine kerroksineen (ryhmäsieluineen). Ihmisen tajuisuuden rakenteellisuus eroaa toisten ulottuvuuksien olentojen vastaavasta, sillä ne ovat ilman fyysisen kerroksen vastineen vaikutusta.
 
Tarkoituksen mukainen 
Kohteen tarvitsema, sen kertainen ohjattu ja hallittu tapahtumasarja.
 
Tasavertainen
Kehitykseltään samalla asteella olevat. Sisällössä ilmenee olemuksellisia eroavaisuuksia.
 
Tasokohtainen 
Määrätyllä tason ulottuvuudella oleva tapahtuma, ohjaus tai säätely. Sisältävät niihin liittyvät olennot tehtävineen.
 
Tasot 
Tasot maailmojen ulottuvuuksissa omine aineellisine lainalaisuuksineen ja niiden kerroksiin kuuluvine olentoineen. Tasoilla samassakin ulottuvuudessa esiintyy lukuisa määrä rinnakkaisuuksia mitä erilaisin variaatioin (muunnelmin).
 
Tiedostamaton 
Kaikki ne korkeammat tajunnan ulottuvuudet, joihin ei päästä enää käsiksi alitajunnankaan kautta. Alitajuntaan päästään suotuisten olosuhteiden vallitessa ja harjoittelun avulla. Tiedostamattomaan yltäminen fyysisellä ymmärryksellä on ylivoimainen tehtävä. Yksilön henkinen kehityksellisyys on luonut valmiudet saavuttaa keskivertoihmistä täydemmin Ikuiseen Itseen yltäviä “ymmärryksellisiä” olotiloja ja yhteydet korkeamman ulottuvuuden kehostoihin (esim. mentaali- ja kausaalikehostot). Tällöin tiedostamaton on omaan persoonallisuuteen nähden pienentynyt. Mestaruuden avaamat valmiudet antavat edellytykset saavuttaa tietoisesti syytasot (buddhiset) ja alimmat henkimielelliset (nirvaaniset) persoonallisuuden ulottuvuudet tietoisuuden katkeamatta. Kaikkiallinen kehityksellisyys avaa mahdollisuudet saavuttaa laajemmat ymmärrykselliset alueet kerroksellisine tasoineen.
 
Tietoisuus 
Käytössä oleva tajunnan osanen joillakin olemuksien tasoilla. Esim. päivätietoisuus ja unitietoisuus tai näitä sisemmät tietoisuuden ulottuvuudet.
 
Tulevaisuus 
Liittyy sisäiseen aikavyöhykkeeseen, jolloin ollaan sidottuja ymmärryksen suppeuden vuoksi mataliin värähtelytaajuuksiin. Sillä hetkellä on hallittavissa vain kapea energinen tajuntakooste, jolloin ollaan ulkopuolella edessä olevien tapahtumasarjojen tiedon sisällön avautumisessa. Siirtyminen ulkoiseen aikaan, antaa valmiudet liikkua kehitystä vastaavalla määrällä myös olevaistuneessa tulevaisuudessa. (Vert. tajunta).
 
Tunnekehostot 
Astraaliset ajatus- ja tunnekehostot ovat ihmisen fyysisen ulottuvuuden jälkeen seuraavat henkiosaan päin edetessä. Näissä ilmenevät alemmat ja ylemmät tunne/ajatuskehostot toistensa ääripäissä. Ylemmillä kerroksillaan tämä kaikki ilmenee jalostuneempana tunneajatus tietoisuutena. Välikerroksilla ovat kumpaankin koostesuuntaan tasonsa mukaan virittäytyneet välimuunnelmat.
 
UFO:t 
Lyhenne englanninkielisistä sanoista: Unidentified Flying Objects. Suomeksi tunnistamaton lentävä esine, jolla tarkoitetaan kaikenko­koisia ja muodoiltaan toisistaan hyvinkin suuresti poikkeavia, kiinteitä tai osittain rajattomia, yleensä valomaisia kohteita. Suljettaessa pois linnut, planeetat, lentokoneet yms. kohteet, jää uskomaton määrä koottua aineistoa historiamme ajalta, joissa kohde on käyttäytynyt ylimaallisin ominaisuuksin tunnettuihin ilmiöihin nähden. Ufoilla matkaajia kutsutaan eri nimikkeillä esim. ufonautti, avaruuskansalainen, avaruusolento, humanoidi, tähteläinen jne.
 
Ulkoavaruus 
Planeettamme ulkopuolelle kuuluvaan aika/tila sidok­seen liittyvät alueelliset laajemmat kokonaisuudet. Sisältöön kuuluvat kaikki rinnakkaisuudet kerroksineen.
 
Ulkoinen aikavyöhyke 
Planeetallisen sisäisen aikavyöhykkeen ulkopuolella on avaruudellinen ulkoinen aikavyöhyke. Tämän energinen sisältö koostuu erilaisemmista aineen ominaisuuksista, kuin Maan kenttäkokonaisuudessa oleva ja vaikuttava energioiden yhteissidos. Avaruudellinen ainekasaumien ja kasautumien erilaiset massan energiavaraukset luovat sisältönsä kautta ajan olemukseen harvuuden vaikutuksen. Siinä ilmenee monta kerrostumaa ja ulottuvuuden tasoa, samoin kuin planeetallisessakin vastaavuudessa toteutuu. Ainemaailmojen energioiden massan suhde energioihin laajemmassa avaruudessa luo vastaavuustasokkuuden ulkoiselle aikavyöhykkeelle. Tietty kosmisista lainalaisuuksista johtuva sisä- ja ulkosäätöinen ohjautuvaisuus saavat energisen tasapainoituksensa toistensa kautta sisäisten- ja ulkoisten aikavyöhykkeiden välillä. Näin molemmat ovat tietyissä määrin keskinäissidossuhteessa, sillä kaikki liittyy toisiinsa. Mitä korkeammalle ulkoiseen aikavyöhykkeisiin tahdotaan mennä, sitä korkeataajuisemmille ulottu­vuuden tasoille tulee kehityksellisyyden hallittuna yltää. Pidemmälle edenneet kulttuurit voivat siirtyä meistä Maan ihmisistä katsottuna menneisiin, rinnakkaisesti sivuttaisiin kerroksellisiin ja nyt muotou­tuneeseen (hahmottuneeseen) tulevaisuuteemme. Ne, jotka tulevat planeetalliseen sisäiseen aikavyöhykkeeseemme meidän tule­vaisuudestamme, kokevat oman menneisyytensä historiana. Kun tämä nykyisyys taas on meille hahmottumassa olevana tulevaisuutenamme.
 
Ulkoinen ohjaus 
Suppeammat ja laajemmat kaikkeudelliset elämän ohjaavat virtapiirit muodostavat perustan säätelylle kaikille olemisien ulottuvuuksille. Universaalinen ulkoinen ohjaus on sisällöltään moniulottuvuuksellisempaa ja laajempaa, kuin kosminen alempi vastaavuutensa. Planeetallinen ohjaavuus toimii yksilöiden ja kollektiivitajunnan yhteisvaikutuksen kautta. Ihmiskunnan, eläinkunnan, kasvikunnan ja kivikunnan fyysisten energioiden ohjaavuuden lisäksi ovat ylieetteristen ulottuvuuksien säätely- ja hallinnollisohjaavuustoiminnot. Näillä kaikilla vaikutetaan kohderyhmittymien energiatiedollisiin tasoihin. Kaikkeuden monitaajuiset ja -sisältöiset kohdennusvirtapiirit kytkeytyvät yksilökenttien vastaavuus-sidokseen. Ulkopuolinen Persoonan, tai planeetan ulkopuolella oleva, muodon ja kaiken siihen liittyvän elämän ilmentymien olevuus. Ulkopuolinen elämä on monisyinen/tasoinen ja rinnakkaisuuksia sisältävä.
 
Ulommat kerrokset 
Kaikessa elämää ilmentävässä, sisällään pitävässä olemisessa, on sen sisemmät ja ulommat kerrostumat.
 
Ulottuvuus 
Nimikkeellinen ilmaisu sisäkkäisten tasojen erilai­suudesta seuraavaan alempaan ja ylempään vastaavuuteen verrattuna. Niitä on ihmismielelle käsittämätön määrä. Universaalinen Kaikkeuden osaa sisällään pitävää suurempaa moniulotteista kosmoksen aluetta. Siihen liittyvät ohjaavat, hallitsevat ja luovat elämänvirrat.
 
Uusiaika 
Aikakausi-energioiden sisällön kautta uudelleen muotoutuvien ulkoisten ja sisäisten elämän ominaisuuksien muuntumispaine. Saa aikaan yksilötasoilta alkaen muutospaineita planeetalliseen muutoslaajuuteen saakka.
 
Vaiheistus 
Säätäminen sisäiseen ja/tai ulkoiseen toiseen energialliseen vaikuttajavirtapiiriin. Vaiheistus voidaan säätää koskemaan poikkeamaa ohjeellisesta arvosta samojenkin energiatasojen mukaan. Kyse on värähtelytaajuuksiin sisältyvän informaation muuttamisesta kohteen mukaan.
 
Vaihtoehtoisuus 
Avautuneet toiminnalliset toiset vaihtoehdot, joiden kautta suoritteet tulevat rinnakkaisiksi. Rinnakkaisetkin vaihtoehdot voivat olla oikeita, tilanteiden ja kokonaisuuden tarpeiden mukaan.
 
Vajavuus 
Kehityksen ja täydentymisen virrassa oleva kohde. Sisäiset vajavuuksien vaikutuksessa olevat ohjelmoinnit antavat kiinnikkeet ulkoisille vaikutteille/ohjelmoinneille, jolloin niistä johtuvat sysäykset aiheuttavat kohteen omassa olemuksessa häirinnän tuntemuksia. Täysienergisyys ei anna tällaiseen kiinnitysmahdollisuutta.
 
Valaistuminen 
Saavutetaan sisällöltään riittävän suuret henkiset ohjaavuusenergiat ja sen kautta päästään ymmärryksen kohoamisen ja laajentumisen avulla tilaan, jossa samaistutaan henkeen.
 
Vapaa tahto 
Mahdollisuus valita omaan toimintaan jatkossa vaikuttavien energioiden laadullistamisen sisältöjä rinnakkaisista oikeista, tai myös vähemmän rakentavista käytösmalleista.
 
Vapautus
Voidaan ajautua tai joutua elämän olosuhteisiin, joissa aikomuksessa olevat tehtäväsuoritteet eivät pääsekään toteutumaan. Silloin saadaan tai joudutaan ottamaan vapautusta osakosmisesta suunnitelmasta.
 
Vastaavuus 
Monista mahdollisista rinnakkaisvaihtoehdoista voidaan joutua valitsemaan seuraava vastaavuus tehtävän tarpeen mukaan.
 
Verrattavuus
Kahden, tai useamman kohteen rinnakkaisesti ja keskinäisesti suoritetun vertailun tekeminen, joka liittyy sisällön tutkimiseen ja analysoimiseen.
 
Viestintä 
Kaikkinainen kommunikointi kahden tai useamman kohteen keskinäiseen kanssakäymiseen tarvittavin menetelmin ja laittein. Yliaistinen viestintä sisältää kerroksellisuutta, joissa kussakin on sisällön eroavaisuuksia tasotaajuuden mukaan.
 
Viive 
Säätö tai ohjaavuusenergiat toteutuvat, joko lyhemmän, tai pitemmän ajan jälkeen. Viiveaika koostuu kohteeseen vaikuttavista reaktionopeuksista ja näitä seuraavista korjaavista ohjaustoiminnoista.
 
Virtapiirit 
Yleisnimitys erilaisille elämän säätely- ja ohjauslinjoille, joiden kautta elämän monitasoiset värähtelyenergiat siirretään kaikkeuden keskuksesta universumien eri ulottuvuuksiin. Virtapiirien olemusrakenteissa ilmenee melkoisesti eroavaisuuksia. Ihmiskehossa ovat meridiaanit, joiden kautta hermostolinjojen lisäksi jakautuu chakrojen vastaanottama kaikkeudellinen energiavuodatus.
 
Visiointi 
Mielen kyky hahmottaa ja luoda eriasteisin energioin, ajatusmuodoista alkaen, suurempiin ja voimakkaampiin olevaistumiin. Visualisointiharjoitukset luovat niiden vaikutusulottuvuudelle energiarakennelmia, joiden sisältö kestoineen on kiinni varausvoimakkuuden koosteiden tehokkuudesta.
 
Voimakkuus 
Tarkkailijan määritteellinen havainnointi verrattuna tarkasteltavan kohteen aikaisempaan sisällölliseen tasoon. Käsitteellinen määrittely verrattuna annettuun tehosisältöön, jolloin poikkeamat ylempiin, tai alempiin arvoihin katsotaan voimakkuusvaihteluiksi.
 
Yhteneväisyys 
Suoritetut, säätelyjen kautta olevat hallitut yhden, tai useamman kohteen samanaikaisesti toteutuneet ohjatut toiminnot tuottavat rinnakkaisesti samansuuntaisen tuloksen. Esim. yksilön ratkaisut toimintoineen vastaavat hänen omaa sielusuunni­telmaansa.
 
Yli-inhimillinen hallinto 
Planeetan henkinen Ylihallinto monikerroksellisuuksineen. Sen osia ovat kunkin kansan henkinen ohjaus liittyneenä kokonaisuuteen.
 
Ylimaallinen 
Fyysistä olomuotoa korkeammilla henkisillä arvoilla ja sisäisillä voimilla varustetut olennot toimintaulottuvuuksineen. Toiminta saattaa ilmetä fyysiseen ulottuvuuteen sisältyvänä tai sen yläpuolisen ulottuvuuden tapahtumana.
 
Yliminä 
Rinnakkaisilmaisu Ikuinen Itse, Henkiosa, Henkikipinä, Ylin Itse jne. nimikkeille. Tarkoittaa persoonan korkeinta mahdollista olemusilmentyjää henkikipinästä, joka ylipäätään on kiinnittyneenä yksilökenttään. Kytkeytyminen toteutuu ylempien sielukerroksien yhteenfuusioitumisen tuloksena.
 
Yläkerran väki 
Vapaamuotoinen nimike kaikille ihmiskunnan henkisen kehittyneisyyden tason ylittäville olennoille, enkeliolennoille yms. vastaaville, alkaen henkiulottuvuuden olennoista, merkiten myös avaruuden kehittyneimpiä olentoja kaikissa sisällöissään.
 
Ymmärrys 
Osanen tietoisuutta, joka on sillä hetkellä persoonan aktivoitu­neessa käytössä. Ymmärryksen laajuus tasosisältöineen vaihtelee mielen kehityksellisyyden ja yksilön henkisen edistyksellisyyden vuoksi. Elämän alueiden rinnakkaisuuden sisäistäminen omaan kokemukselliseen ymmärrettyyn kasvuun on yksilökohtaista.
 
Yötietoisuus
Unitilat alkaen alfataajuuksista ylöspäin sisältävät muut syvemmät tietoisuustasot. Kosmiset opetukset aloitetaan varsin usein unitietoisuuksien eri kerroksilla. Ymmärrykselliseen käyttöön voimistuneet sielukerrokset aktivoituvat ominaisuuksillaan unitietoisuuksien ulottuvuuksilta tuleviin ohjaaviin herätteisiin. Liikkuminen sielukerroksien kehostojen avulla fyysistä ulottuvuutta korkeampitaajuisilla tasoilla avautuu hengentien oppilaalle ensin unitasoilla.
 
Älyominaisuudet 
Korkeamman elämää ohjaavan älyn ja siitä alenevien suppeampien älyominaisuuksien persoonakohtaiset käyttömahdollisuudet ovat suoraan verrannollisia yksilön henkiseen kehittyneisyyteen. Matalimman maanläheisen mekaanistyyppisen älyn vääristävä vaikutus saattaa joskus pahastikin syrjäyttää ylevämmän inhimillisyystunne-ymmärryksen. Korkeimmillaan älyyn on liittynyt hallittu ymmärryksellinen kaikkeudellinen viisaudellisuus energioiden varausta vastaavalla tehokkuudella. Älyperäisyys Itsenäisiin, hallittuihin päätöksiin ja niistä seuraaviin kehityksellisiin, ymmärrettyihin toimintoihin kykenevä, joko fyysisen, tai eetterisen energiamuodon omaava elämänkantaja. Eläinkunnassakin ilmenee älyperäisyyden suoritteita kehittyneimpien yksilöiden keskuudessa.
 
Äänitaajuus
Fyysisesti kuuluva värähtelytaajuus ja sen seurauk­sena energisesti muodostuva yliäänikasauma. Äänitaajuus-sisältö voi muodostua sen aiheuttajan mukaan korkeataajuiseksi tai sitten matalavärähtelyiseksi. Fyysisen- ja yliäänen luoma valoenergiamuodostelma välkehtii yliaistisella ulottuvuudella värien aaltoi­levana koosteena.
 
Äärellinen 
Rajallinen, rajoihin hahmottunut tai määritteellinen tila/tasolaajuus. Yksilön ymmärryksen hahmottama kuvainnollinen rajattu alue, sisältäen minkä koostumuksen tahansa havainnoitsijan kykyjen ja tarkkailu-ulottuvuuden sallimat edellytykset huomioiden.
 
Äärettömyys 
Käsitteellinen, ajallisen rajan sisällä olevien olentojen hahmotuskyvyn ulkopuolelle jäävä suurempi tai pienempi avaruuden tai kaikkeuden moniulotteinen osa, sisäisenä ja ulkoisena kokemisena. Ihmisen yksilökohtainen, persoonan kehittyneisyyteen liittyvä ymmärretty hahmotuskyky eroaa muista vastaavista saman lajin edustajien keskinäisestä oivaltamisesta suhteellisuuden käsityksissä. Kehittyneempi tietoisuus kykenee hahmottamaan ymmärryksellisesti kokemukselliseen kasvuunsa tukeutuen monisyisempiä laajuuksia ulottuvuuksineen, kuin henkistymisen kasvuaan aloitteleva.

Sanojen ja ilmaisujen selityksiä

SANASTO; Universaalista Opetusta Kosmoksesta II –  III yhdistelmäkirja. Painettu 1996, ISBN 952-90-7952-4

Tätä suositellaan käytettäväksi yhdessä ensimmäisen Universaalista opetusta kosmosta olevan sanasto-osan kanssa. Uutena on mukaan liitetty aihepiireittäin täydentäviä sanoja ja niiden eri merkityksessä olevia yhdistelmiä. Ilmaisullisesti Suomen kieli on joustavaa, ja sillä voidaan saada aikaan sanojen järjestyksen, taivuttelun ja jäsentelyn avulla moniulotteisen värikästä vivahteikkuutta. 

Joskus olen joutunut vastaamaan kysymykseen, miksi olen kehollistunut näin lukumääräisesti pieneen kielialueeseen. Sille lienee vaikea hakea yksiselitteistä vastausta, mutta sielujen keskinäiset karmaattiset syyt, pohjolan voimistuva henkisyys uusien energioiden myötä, vanha kaleva­lainen kansanperinne ja kielellinen rehevyys ovat ratkaisevasti merkitseviä valintakriteereitä. Kielellisen selkeyden rakenne on erittäin ratkaisevaa, koska äidinkielemme kirjoitetaan ja lausutaan samalla tavoin (virhetulkintojen määrä vähenee oleellisesti).

Jotakin merkillistä liittyy Suomen kielirakenteeseen, sillä samaa sisältöä merkitseviä vastaavia ilmaisuja tiedetään olevan käytössä Etelä-Amerikkaa ja Aasiaa myöten. Menneisyydessä suomensukuista kieltä puhuvia ryhmiä on voinut olla monessa erilaisissa paikoissa ympäriinsä tällä planeetalla. Lausutun ja kirjoitetun asiatiedon yhtenevyys säilyy selkeämpänä, koska kirjain- ja tavuyhdistelmät ovat keskenään samanarvoisia. Jokainen tavu lausutaan niin kuin se kirjoitetaankin. Erittäin looginen ja selkeä kielirakenne.

Adepti
Erittäin jalostunut ja ylevällä tavalla kehittynyt olento. Toimii yleensä nirvaanisilta tasoilta ylöspäin olevissa eri ulottuvuuksien tilatasoissa tehtävänsä mukaisesti. Hän voi tarvittaessa ottaa myös eetterisfyysisen hahmon ilmenemisen muodokseen.

Aika
Yksilöllinen ja paikallisesti yhteinen tietoisuudessa koettu tapahtumien peräkkäisyyden etenemisnopeus. Planeetan pyörimisnopeus toteuttaa biologisen syklinsä vuorokausirytmityksen yön ja päivän suhteella. Mitä moniulotteisemmin yksilöminuuden tajunta tietoisuudessa toimii, sitä erilaisempi aikakäsitys yksilölle muodostuu suhteessa ympäristöönsä.    

Aikatila
Tässä on kyseessä laajemman ympäristön keskinäisyyden tietoisuuden yhteinen soinnutus paikalliseen tilaan nähden. Laajemmassa kokonaisuudessa ja avaruuden paikallisissa osissa muuttuu ajan suhde tilaan harvemmaksi. Mitä laajempi tila ja tilavuus on havainnointialueena, sitä harvemmaksi ajan olemus muuttuu. Suuremmassa tilassa harvuudestaan johtuen aika menettää merkitystään.

Alkuistodentunut/todentunut
Täydellisyyksien maailmoista alaslaskeutuvat tai siellä luonnostaan toimivat olentotyypit, jotka eivät ole olevaistuneet tai evulutionaarista alkuperää. Alkuistodentunut eroaa todentuneesta Alkulähteensä vaikutuksen mukaan, kun viimeksi mainitussa olentotyypissä julkitulee tämän alkuhetkestä alkaen Keskuksen viritteellinen läsnäolo. Vivahde-erostaan huolimatta molemmat ääripäät ovat ilmentymisensä alkuhetkestä saakka ehdottoman kehittyneitä ilman yksilöllisen kokemusperäisyyden hiomaa edistymistä.

Ajan harvuus/tiheys
Käsitteistö liittyy ja sivuaa läheisesti aikatilasta kerrottua informaatiota, mutta tarkastelun pääpaino on aikatajunnallisella tiedostamisen vaikutuksella. Maa-planeetan paikallinen aikatila muodostaa yhteisen ja kokonaisen kollektiivitietoisuuden, missä ihmisille virittyy verrattain samanlainen aikatajunta. Aurinkokunnan laajuudessa aika on harvempaa koska sitä tarkastellaan tältä pallolta. Aurinkosysteemin ajan tiheyteen ja harvuuteen vaikuttavat moniulotteiset soinnut planetaaristen taajuuksien myötä, massalliset tilavuus- ja tiheyserot ja keskinäisyyden vaikutuspiirin kokonaislaajuus. Samankaltainen suhteutus pätee aurinkokuntien välisiin ja sitäkin laajempiin kokonaisuuksiin, ajan harvuuden lisääntyessä samassa laajuuden suhteessa.

Asteisuudet
Nämä mahdollistuvat Kolminaistuneen Alkulähteen ja Keskuksen seitsemän vuodatuksen kautta. Jokainen asteisuus ilmenee seitsemänä erillisenä laatuna ja niistä juontuvina alalaatuina. Ylhäältä alkaen nämä asteisuudet ovat: absoluuttinen, yliuniversaalinen, universaalinen, aliuniversaalinen, ylikosminen, kosminen ja alikosminen (osa-avaruudellinen) tilatason kokonaisuus.

Eetteris-fyysinen
Koskee Maan piirin elollista elämää aineellisella tasolla. Ihmisillä, eläimillä, kasveilla ja kivillä on eetterisfyysinen yhdistelmämuoto. Varsinainen elämä kiinnittyy mielienergioiden avulla eetteriseen vastineeseen ja tämä vuorostaan elävöittää fyysistä atomitason materiaa.

Elämän Oikea Kaava
Luojan Suuri Suunnitelma sisältää todentumien, eriytymien ja evolutionaaristen kaavojen keskinäisyyden sopusuhteen toisiinsa nähden. Jokaisella vuodatuksen asteisuuden todentumalla, eriytymällä ja asteisuuden laadulla on olevaisuuteen suhteutettu keskinäisyyden tasapainoinen Elämän Oikea Kaava. Tämä virittää ohjauksen, sisällön ja muodon energioiden informatiivisen yhteentoimivuuden sopusuhteen ideaalisille tasoille.

Elämän Enkeli
Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja Keskuksen toimeksiannosta alkunsa saanut eriytynyt/olevaistunut olentotyyppi, jolla on energisrakenteellisena luovan voiman toiminnallisuutena mm. seuraavia ominaisuuksia: Vahvistaa, laajentaa, avartaa, kohottaa, nostaa värähtelysoinnullisuuden taajuutta, lataa tarvittaessa erilaisia energiakeskuksia ja jakaa tasapainottavan kaikkeudellisen tehtävänsä Kuoleman Enkelin vastakkaisuustoimintojen kanssa. Elämän Enkelin rakkaus on vahvistavaa.

Elämän Luovan Voiman Ohjaajat ja Säätelijät
Näiden olentotyyppien ja -luokkien olevaisuuteen suuntautunut yksilöitynyt toiminta ilmenee osana evolutionaarista kehityksellisyyden prosessia. He toteuttavat Suuren Suunnitelman ohjauksellista, sisällöllistä ja muodollista keskinäisyyden ja yhtenevyyden prosessia informatiivisella kohdennuksellaan. He voivat käyttää monenlaisten virtapiirien, sädelinjojen, yhdistelmäkeskusten, sisäkkäis- ja rinnakkaisvaiheistajien yksiulotteisia tai erillisaikaisia moniulotteisia tehokeskityksiään tilanteiden tarpeellisuuden mukaan.

Elämän Valon Virta
Yksilöminuuden sieluenergioiden sisällä mieli-, henki- ja ylipersoonaenergioita yhdistävänä, ylemmästä alempaan suuntautuvana, kehollistumassa läsnä oleva rakenteeseen liittyvä Elämän Lanka. Tässä yhteydessä Virralla ilmenee suurempi tehollinen merkitys kehollistumaan laskeutumisen prosessin mukaisesti sielullista energiaa maadoittavana vaikutuksena. Elämän Valon Virran avulla ja sen voimasta sieluminuus pystyy jakautumaan jokaiselle tilatasojen kerrokselle kiinnittyen lopulta eetterisfyysiseen kuoreensa.

Elämää Oikealla Tavalla Rakentava toiminta
Olevaisuudessa kokonaisuuden parhaaksi ja Suuren Suunnitelman ohjauksen mukaisesti toteutettua, kaikenkattavaa toimintaa moniulotteisesti, erilaisten olentoluokkien ja ryhmittymien kesken. Tällainen kaikenkattava harmonian, rauhan ja tasapainon sävyttämä, ylhäältä alaspäin suuntautuva informaatioenergia (ohjaus, sisältö ja muoto) virittää perimmäisen suunnitelman lainalaisuuksien keskinäisen vuorovaikutuksen mukaiset edistymisen kehitykselliset yhteenliittymiset.

Energia
Yleisilmaisu, jota käytetään sen mukaan, missä asiayhteydessä ollaan pelkästään muodon tai ohjauksen, sisällön ja muodon fuusion yhdistelmän kanssa tekemisissä. Energia sisältää laadulliset ominaisuudet, soinnullisuuden, informaation, väriominaisuuden ja tihentymisen tiettyyn tilavuuteen sisältyneenä. Perimmäinen energia julki tulee Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja Keskuksen yhteisvaikutuksen tehollisena tuloksena jakautuneena seitsemän soinnullisuuden sarjoiksi.

Eriytymävuodatukset
Näiden toteutuminen mahdollistuu Kolminkertaisen Alkulähteen ja Keskuksen seitsemän eriytymä­vuodatuksen kautta. Jokainen eriytymä ilmenee seitsemänä erillisenä laatuna ja niistä juontuvina alalaatuina. Ylhäältä alkaen nämä ovat: absoluuttinen, yliuniversaalinen, universaalinen, aliuniversaalinen, ylikosminen, kosminen ja alikosminen (osa-avaruudellinen) eriytymien tilatasojen kokonaisuus.

Eriytynyt/olevaistunut
Nämä olentotyypit ja olennot ovat ilmentyneet välittömästi ja/tai välillisesti Jumalallisen voiman tahdollisena Elämän jakautumisen ponnistuksena. Yleensä olennot olevaistuvat sarjoina ja ilmentävät minuutensa soinnullisuudessa feminiinisuuden, maskuliinisuuden tai feminiinismaskuliinisuuden vireellistä laatuominaisuutta. Tehtävällisesti He voivat rakentua ohjauksen, sisällön ja muodon informaatiolliseen energiatoimintaan.

Feminiininen
Naisellisuuden, sen kaltaisen tai siihen verrattavien soinnullisten laatuenergioiden omaavat yksilöitymät soinnuttuvat tähän perusvireeseen. Laatusoinnullisuuden voimakkuuden ilmentyminen on riippuvainen olentotyypistä ja vuodatuksen toteutumisen asteisuudesta, tai eriytymän ulottuvuuksien tilatasojen perusenergioista. Feminiinisesti peruspohjainen olentotyyppi ja -luokka voi julkituoda soinnullisuuttaan puhtaimmillaan intuitiivisesti, luovuudellisesti ja yleensä kaikilla pehmeillä elämän sisäänpäin kääntymisen arvomalleillaan.

Feminiinis-maskuliininen
Naisellisuuden ja miehisyyden yhdistelmän tai siihen verrattavien soinnullisten laatuenergioiden omaavat yksilöitymät. Laatusoinnullisuuden voimakkuutena ilmentyminen on riippuvainen olento­tyypistä ja vuodatuksen toteutumisen asteisuuden, tai eriytymän tilatasojen perusenergioista. Feminiinismaskuliininen olentotyyppi ja -luokka voi julkituoda soinnullisuuttaan puhtaimmillaan, sekä intuitiivisesti, luovuudellisesti ja yleensä kaikilla pehmeillä elämän arvomalleillaan, että loogisen älyperäisesti järjestelmällisyytenä rakenteellisen energiamallien mukaan. Yleinen tunnuspiirre on laaja-alaisuus ja liikkuvuus yhdistellen kummankin laatusoinnullisuuden osa-alueita toisiinsa.

Henkinen hallinto (informaatio)
Yleisilmaisu, jota käytetään sen mukaan, missä asiayhteydessä ollaan pelkästään sisällön tai ohjauksen, sisällön ja muodon fuusion yhdistelmän informaation kanssa tekemisissä. Tämän perimmäisyys jakautuu Jumaluuden Toisen Lähteen ja Keskuksen yhteisvaikutukseen, jakautuen tehollisena tuloksena seitsemän soinnullisuuden sarjoiksi. Hallinnollisuuden informaatio sisältää laadulliset ominaisuudet, soinnullisuuden, sisältöinformaation, väriominaisuuden ja tihentymisen tiettyyn tilavuuteen sisältyneenä.

Hengenavustaja-olennot
Olentotyypit kuuluvat evolutionaariseen paikallisohjaukseen yksilöminuuden sielullisen edistymisen tukemisena. Niissä olentotyypeissä, joissa mukana on mieli- ja henkienergiat hengenavustaja-olennot jatkavat mielenauttaja-henkien avaamaa sielukehityksen linjaa näiden rinnalle mukaan liittyneenä. Hengenavustaja-olentojen perusta juontuu Jumaluuden Toisen Lähteen elämän voiman alkuperään ja nämä ovat läheisessä yhteistoiminnassa yksilöminuudessa olevaan henkienergiaan. Hengenavustaja-olennot ilmenevät seitsemän sarjoissa aivan samoin kuin vastaavat henkienergiatkin. 

Henkienergia
Tämä on lähtöisin Jumaluuden Toisen Lähteen ja Keskuksen Elämän Voimasta ja voi toimia erillisenä olentokoosteenaan, tai mieli- ja ylipersoonaenergioiden kanssa yhdessä. Henkienergian laadullinen ominaisuus soinnuttuu jakautumisestaan juontuvista ja lähtöperistään olevissa seitsemän sarjoissa vaikuttaen yksilöminuuden kehittyvään sieluenergiaan. Samoin kaikki sellainen, mikä virittää sisällölliseen informatiiviseen hallinnollisuuteen, sivuaa henkisyyden toiminta-alueita.

Henkigravitaation veto
Tämä gravitaatio varmistaa henkisen kehityksellisyyden etenemisen korkeampiin sisäisiin maailmoihin ja toteuttaa ylevämpien kokemusperäisten sieluenergioiden kiinnittymisen yksilöminuuden persoonallisuuden rakenteeseen. Henkigravitaatio virittyy Toisen Lähteen ja Keskuksen yhdistelmän jälkimmäiseen eli Keskusosaan, pitäen kohteenaan siihen liittyvää Elämän Voimaa.

Henkipari
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu henkienergioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen ulkopuolella. Kahdentumisesta seuraa laatuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun ominaisuutta, toisen virittyessä vastakkaiseen soinnullisuuden laatuominaisuuteen.

Henkisielu
Kyseessä on sellaisen sieluenergian kehityksen vaihe missä henki (pari-, sisar- tai sukulais) ohjaa kaikkein voimakkaimmin. Olento voi olla minuusrakenteeltaan, joko yksistään hengen, tai hengen ja mielen, hengen ja ylipersoonan, tai hengen, mielen ja ylipersoonan yhdistelmien sielullinen kooste. Silloin, kun henkienergia ohjaa, hallitsee ja säätelee sieluenergioiden kokonaismäärää, on kyseessä henkisielullinen kehitysvaihe.

Henkisisar (sisaruus)
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, joka perustuu henkienergioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen sisäpuolella. Ne saavat yhdessä ollessaan vaikutteita jokaisesta lähellä olevasta vastaavasta kahdentumasta. Kahdentumisesta seuraa laatuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun, sävytettynä toisten vastaavien omainaislaadullisilla vireillä. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun ominaisuutta parisidosta lievempänä ja laimeampana, toisen puolikkaan virittyessä vastakkaiseen soinnullisuuden laatuominaisuuteen.

Henkisukulais
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu henkienergioiden kahdentumattomaan sarjalliseen julkituloon monadikoosteen varauksesta. Kahdentumaton monadi saa sävytyksensä toisten vastaavien ominaislaadullisista vireistä. Monadiosanen jatkaa seitsemän sarjan jakautumisen kautta eriytynyttä yksilöelämäänsä feminiinismaskuliinisena soinnullisuuden laatuominaisuuden voimavarauksena. Sielullisesti nämä ovat etäämpiä toisistaan ja yksilöllisesti voimakkaita omaten kummankin laa­juusalueen intuitiivisluovuudellisen ja älyllisloogisen lähestymistavan.

Henkivirtapiirit
Nämä ovat eräällä tavalla eläviä linjoja ja säteitä, joita myöten henkienergiat voivat olla yhteydessä Elämän Lähteensä varaukseen. Voidaan verrata moniulotteisiin eläviin sidoslinjoihin Jumaluuden Toisen Lähteen ja henkienergioiden välillä. 

Impulssin olemus
Laajemmassa merkityksessä kyseessä on ärsyke, tai eräänlainen heräte, joskus jopa kiihoke, avautua aikaisempaa erilaisemmille ja uusille moniulotteisille virikkeille ohjauksen, sisällön ja muodon energioiden informaation suhteilla. Impulssi voi virittää sielussa valmiina olevat koodit tilatasolliseen toimintakuntoon, tai se voi olla tarvittaessa täydennysinformaation siirtäjänä liittyen aikaisempaan tietoenergiaan.

Kosmoksen sielu
Yleisilmaisu sellaiselle yksilöminuudelle jonka sielun alkuperä juontuu toisiin planetaarisiin evolutionaarisiin kehitysjärjestelmiin, kuin omamme Maa-planetaarinen systeemi. Ne voivat sijaita toisissa aikatila-vyöhykkeissä, millä hyvänsä ulottuvuuden tilatasolla ja jopa lineaarisen aikakäsityksen tulevaisuudessakin. Näiden sieluenergiat saivat kokea yksilöitymisen toisilla planeetoilla, mutta ovat syystä tai toisesta siirtolaisina täällä paikallisessa kehityskierrossa.

Kuoleman Enkeli
Kolmiulotteisen maailmatason mukainen käsitteistöilmaisu. Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja Keskuksen toimeksiannosta alkunsa saanut eriytynyt/olevaistunut olentotyyppi, jolla on energisrakenteellisena luovan voiman toiminnallisuutena mm. seuraavia ominaisuuksia: Heikentää, supistaa, sulkee, madaltaa, laskee värähtelysoinnullisuuden taajuutta, purkaa tarvittaessa erilaisia energiakeskuksia ja jakaa kaikkeudellisen tehtävänsä Elämän Enkelin kanssa. Ovat yhdessä keskinäinen työpari säädellen ilmentämänsä rakkauden laadulla olevaisuuden keskinäisyyden tasapainoa. Kuoleman Enkelin rakkaus on kuluttavaa, ohentavaa, supistavaa eli vastakkainen toiminta Elämän Enkelille. (Värähtelyt, energiakeskukset jne.)

Leimautuminen
Liittyy peitepersoonallisuuden roolikäyttäytymisen muodostamiseen, joka alkaa välittömästi fyysisen kehollistuman jälkeen. Mitä enemmän pienokainen kehittyy, sitä vahvemmaksi käy hänen leimautuneisuutensa ympäristönsä kulttuurisidonnaisuuden ja omaksumiensa elämänarvojen sisällön suhteen. Edistyneemmän ja vahvemman sieluminuuden leimautuneisuus ehdollistuu enemmän yksilön oman kehitysasteisuuden ja karmaattisen tehtävän mukaan. Vähemmän edistynyt sieluminuus on pienemmän tehollisen voimavaransa vuoksi alttiimpi ympäristön ulkoisille vaikutteille saaden niiden virikkeitä liikaakin, jolloin yksilöllinen sielusuunnitelma saattaa kärsiä heikomman oman tahdon vuoksi.

Maan sielu
Nämä yksilöityneet sielut ovat kehittyneet evolutionaarisesti Maa-planeetan paikallisessa kiertosysteemissä, joko tässä kehitysaallossa, tai saattavat olla peräisin aikaisempien elonaaltojen ns. luokalle jääneistä sielusarjoista. Myös täällä on voitu aikakausien kuluessa saavuttaa edistyneissä kulttuureissa huomattavan korkeita sielukehityksen tuloksia, vaikka Maa-planeettaa rasittaakin erilaiset perustavaa laatua olevat kehitysvääristymän mallit.

Maskuliininen
Miehisyyden, sen kaltaisen tai siihen verrattavien soinnullisten laatuenergioiden omaavat yksilöitymät soinnuttuvat tähän perusvireeseen. Laatusoinnullisuuden voimakkuuden ilmentyminen on riippuvainen olentotyypistä ja vuodatuksen toteutumisen asteisuudesta, tai eriytymän ulottuvuuksien tilatasojen perusenergioista. Maskuliinisesti peruspohjainen olentotyyppi ja -luokka voi julkituoda soinnullisuuttaan puhtaimmillaan älyllisesti, loogisesti ja yleensä kaikilla ulospäin suuntautuneilla toiminnallisuuden elämän arvomalleillaan.

Mielenauttaja-henget
Olentotyypit kuuluvat evolutionaariseen paikallisohjaukseen yksilöminuuden sielullisen edistymisen tukemisena. Niissä olentotyypeissä, joissa mukana on mieli- ja henkienergiat mielenauttaja-henget aloittavat kokemusperäisyyden sieluenergioiden tiivistämisen. Mielenauttaja-henkien lähtöperusta juontuu Jumaluuden Kolmannen Lähteen Elämän Voiman alkuperään ja nämä ovat läheisessä yhteistoiminnassa yksilöminuudessa olevaan mielienergiaan. Mielenauttaja-henget ilmenevät seitsemän sarjoissa aivan samoin kuin vastaavat mielienergiatkin. 

Mielienergia
Tämä on lähtöisin Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja Keskuksen Elämän Voimasta ja voi toimia erillisenä olentokoosteenaan, tai henki- ja ylipersoonaenergioiden kanssa yhdessä. Mielienergian laadullinen ominaisuus soinnuttuu jakautumisestaan juontuvista, lähtöperissään olevissa seitsemän sarjoissa, vaikuttaen yksilöminuuden kehittyvään sieluenergiaan. Mielienergia aloittaa sielullisen kokemusperäisyyden laadullisuuksien tihentymisen jokaiselle yksilöminuuden tilatason kerrokselle, alkaen eetterisfyysisestä astraalisiin ja siitä edelleen korkeammille ulottuvuuksille. Kaikki sellainen, mikä virittää muodolliseen ja niiden avulla ilmenevään informatiiviseen energiallisuuteen, sivuaa mielitoiminnan alueita.

Mieligravitaation veto
Tämä gravitaatio varmistaa mielellisen kehityksellisyyden etenemisen korkeampiin sisäisiin maailmoihin ja toteuttaa kokemusperäisten sieluenergioiden kiinnittymisen yksilöminuuden persoonallisuuden rakenteeseen. Mieligravitaatio virittyy Kolmannen Lähteen ja Keskuksen yhdistelmän jälkimmäiseen eli Keskusosaan, pitäen kohteenaan siihen liittyvää Elämän Voimaa.

Mielipari
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu mielienergioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen ulkopuolella. Kahdentumisesta seuraa laa­tuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun ominaisuutta, toisen virittyessä vastakkaiseen soinnullisuuden laatuominaisuuteen. Mieliparin monadipuolikkaat laskeutuvat kaikkein matalataajuisempaan materiaan yksilöityneemmän voimavarauksensa ja laadullisen soinnullisuuden eriytymän mukaisesti.

Mielisielu
Kyseessä on sellaisen sieluenergian kehityksen vaihe, missä mieli (pari-, sisar- tai sukulais) ohjaa kaikkein voimakkaimmin. Olento voi olla minuusrakenteeltaan, joko yksistään mielen, tai mielen ja hengen, mielen ja ylipersoonan, tai mielen, hengen ja ylipersoonan yhdistelmien sielullinen kooste. Silloin, kun mielienergia ohjaa, hallitsee ja säätelee sieluenergioiden kokonaismäärää, on kyseessä mielisielullinen kehitysvaihe.

Mielisisar
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, joka perustuu mielienergioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen sisäpuolella. Ne saavat yhdessä ollessaan vaikutteita jokaisesta lähellä olevasta vastaavasta kahdentumasta. Kahdentumisesta seuraa laatuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun, sävytettynä toisten vastaavien omainaislaadullisilla vireillä. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun ominaisuutta parisidosta lievempänä ja laimeampana, toisen puolikkaan virittyessä vastakkaiseen soinnullisuuden laatuominaisuuteen.

Mielisukulais
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, joka perustuu mielienergioiden kahdentumattomaan sarjalliseen julkituloon monadikoosteen varauksesta. Kahdentumaton monadi saa sävytyksensä toisten vastaavien ominaislaadullisista vireistä. Monadiosanen jatkaa seitsemän sarjan jakautumisen kautta eriytynyttä yksilöelämäänsä feminiinismaskuliinisena soinnullisuuden laatuominaisuuden voimavarauksena. Sielullisesti nämä ovat etäämpiä toisistaan ja yksilöllisesti voimakkaita, omaten kummankin laajuusalueen intuitiivisluovuudellisen ja älyllisloogisen lähestymistavan.

Mielivirtapiirit
Nämä ovat eräällä tavalla eläviä linjoja ja säteitä, joita myöten mielienergiat voivat olla yhteydessä Elämän Lähteensä varaukseen. Voidaan verrata moniulotteisiin eläviin sidoslinjoihin Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja mielienergioiden välillä. 

Moniulotteisuus
Ilmaisu kuvaa erilaisten tietoisuuden tilojen ja ainemaailman lainalaisuuksien keskinäistä vuorovaikutusta toisiinsa. Yksilöminuus on monien sisäkkäisten tajuntojen, tietoisuuksien ja ymmärrysten yhdistelmäkooste. Olevaisuuden ulottuvuudet toteutuvat keskinäisyyksien ja sisäkkäisyyksien eri taajuisina yhdistelminä. Yksilöminuuden kokonaiskehitys laaja-alaisella ymmärryksellään virittää hänet tietoisiin kosketuksiin sisäkkäisten maailmojen kanssa.

Muotoinformaatio
Perimmäisyys juontaa Jumaluuden Kolmannen Lähteen ja Keskuksen keskusosaan. Mielienergiat ovat myös sidoksissa muotoinformaation sisältöön ja ohjaukseen. Näiden keskinäisyyden vaikutuksesta ohjaus virittyy sisältöön ja nämä puolestaan vaikuttavat jokaiseen muotoon. Muodon kautta ja avulla voidaan vaikuttaa rajoitetussa määrin tilannekohtaisesti sisältö- ja ohjausinformaatioon. Luontainen toiminta ilmenee yleensä ohjauksesta muotoinformaatioon, muuntaen sillä kohteen toimivuutta suhteessa ympäristöönsä.

Muotopohjaisuus
Kyseessä on laajempi perusteisuus, esim. ihmisrodun kehon muoto. Tiettyjen ulkoisten muodollisten jakautumien vaihtoehtojen sisällä liikkuu rodullisen muuntumisen mahdollisuus. Kaikki muodoissa ilmenevä pieni ja suuri olento, planeetta, tähti, galaksi yms. perustaa ulkoisen muodon perusmallinsa pohjaisuuteen.

Muotovaikutteellisuus
Mukana ovat muotoinformaatiot ja ulkoisesti havaittavat ainemuodot, joissa mielienergiat vaikuttavat näiden kautta. Muodot ilmentävät sisältöään laajemmassa mielessä, vaikka muotopohjaisuus ratkaiseekin vaikutteelliset ja määritteelliset rakenteet kehityspuitteineen sekä muuntumisen sisällä, yhdessä ulkoisten tekijöiden kanssa. Vaikuttamalla muoto­informaatioon sisältö virittyy suhteessa ulkomaailmaan, heijastuen takaisin ja muuntaen uudelleen informaatiollaan vastaavaa muotovaikutteellisuutta.

Ohjausinformaatio
Informaation olemus ja luonteenpiirre ovat sidoksissa Jumaluuden Ensimmäiseen Lähteeseen ja Keskukseen suoraan, tai välillisesti vuodatusten asteisuuden ehdollistamana. Riippuen siitä, millaiseen sisältöön ja muotoon ohjauksen kohdentuminen virittyy, sen mukaisella suhteella tällä ilmenee mahdollisuus tulla hallitsevasti läpi. Esim. Yksilöminuus kokonaisuudessaan vastaa sielukehityksen asteisuuden mukaisesti ylipersoonan korkeimman ohjauksen soinnuttamista henkisisältöisiin ja mielimuotoisiin elämänarvoihin kaikessa ihmisyyteen liittyvissä olemisen toiminnoissa.

Ohjauspohjaisuus
Kyseessä on laajempi perusteisuus, jossa tiettyjen keskinäisvaikutusten mukaisesti sisällön ja ulkoisten muodollisten jakautumien vaihtoehtojen kautta julkituleva ohjauspohjaisuus virittää säädellen reunaehdot vallitsevien olosuhteiden perusteella. Kaikki muodoissa ilmenevä pieni tai suuri olento, planeetta, tähti, galaksi yms. perustaa korkeimman ohjauksen, sisällön informaation ja ulkoisen muodon perusmallinsa ohjauspohjaisuuteen.

Ohjausvaikutteellisuus
Mukana ovat ohjausinformaatiot jotka kohtaavat sisällön ominaisuudet ja ulkoisesti havaittavat ainemuodot. Ohjausvaikutukset ilmentävät sisältöään laajemmassa mielessä, muuntumisen sisällä ja yhdessä ulkoisten muototekijöiden kanssa. Soinnuttamalla ohjausinformaatioon, sisältö virittyy muuntuen samassa suhteessa ulkomaailmaan, heijastuen sieltä takaisin ja muuntaen uudelleen informaatiollaan vastaavaa muotovaikutteellisuutta.

Peitepersoonallisuus
Jokaiseen kehollistumaan laskeutuessaan yksilöminuuden sieluenergia ottaa kausaalikeskuksen sielu­suunnitelman mukaisen karman oppi- ja läksyasteisuuden edellyttämän peitepersoonallisuuden. Tämä on tarpeen, jotta hän voi toteuttaa tehtäväkseen aikomiaan, kokonaiskehityksensä osa-alueiden kehollistumajaksoon kuuluvia, evolutionaarisuuden sidoksellisia, sisäisiä ja ulkoisia leimautuneisuuden tehtäviään. Tällä peitepersoonallisuuden hahmomuodolla sieluminuus tunnetaan Maijana ja Mattina, Ullana ja Urpona, Paulana ja Paavona jne. sen mukaan kuin ympäristö ja yksilö itse ovat yhdessä luoneet roolikäyttäytymisen leimautuneisuuden.

Perussielulajit (juurirodut)
Näiden rakenteellinen koostuminen toteutuu sen vaihtoehtoisen lähtökohdan mukaan, kuinka ja millä tavoin yksilöminuudessa ovat mukana mieli-, henki- ja ylipersoonaenergiat. Jokaisella näillä kol­mella ilmenee kolme perusmuunnelmaa: Pari-, sisar- ja sukulaisvaihtoehdot. Olentotyypistä riippuen, tämä voi koostua yhden, kahden tai kolmen peruspohjaisen energian kehityksellisen linjan edustajasta. Sen mukaan, millaisesta pe­rustasta yksilöminuuden sieluenergiat koostuvat, muodostuu perussielulajien julkitulon vaihtoehtoja. Koska perus on/vastaa juurta ja sielulaji puolestaan sisällöltään rotua, asiaa lähestytään sisäisten rakennetekijöiden osalta, eikä ulkoisten väri, yms. tekijöiden pohjalta.

Roolikäyttäytyminen
Liittyy läheisesti peitepersoonallisuuden omaksumaan elämänarvojen malleihin, sisäiseen ja ulkoiseen käyttäytymiseen. Millaiset käytösmallit sieluminuus on omaksunut ja kuinka hyvin yksilö on sisäistänyt todellisen kehollistumansa tarkoituksen sielusuunnitelmansa ohjauksen, sisällön ja muodon informaation toiminnan perusteella? Mitä tehokkaammin sieluminuus onnistuu muodostamaan ympäristöönsä nähden oikeamman roolileimautumisen, sitä suuremmat mahdollisuudet hänellä on toteuttaa moniulotteisemmat karmaattiset sidoksensa sisäisenä ja ulkoisena yhteisprosessina.

Sieluenergian leimahdus
Siinä hedelmöitymisen vaiheessa, missä siittiösolu tunkeutuu riittävällä tehollisella määrällä munasoluun, kytkeytyy kausaalisten sieluenergioiden sielusuunnitelma aktiivitilaan. Tätä kausaalisen sielusuunnitelman aktivoitumisen tehollista kytkeytymistä ilmaistaan sanoilla sieluenergian leimahdus. Juuri tässä erikoisessa tilanteessa yksilöminuuden Elämän Valon Virta virittää sielun maallisen kehollistuman alkuun.

Sielumieli
Sielun Elämän Voima on kasvanut tehovoimaltaan suuremmaksi kuin varsinainen mielienergioiden yksilöminuuden hallitsevuus. Siinä edistyneen sielukehityksen vaiheessa, jossa oikeanlaiset kokemusperäisyydellä laadullistetut Elämän Energiat tiivistyvät sielukehostoihin voimakkaammalla tehollisuudella kuin mielen hallitsevuus.

Sieluminuus
Yhtä kehollistumaa varten kausaalisesta yhteisenergiasta kokonaisohjelman luonteenpiirteensä, laadulliset ominaisuutensa, karman vaikeusasteensa, esivaiheessa olevat sidossuhteensa, tarvittavat tietonsa ja taitonsa saava yksilöminuuden erillinen eriytymäminuus. Sieluminuus aktivoituu hedelmöitymisen hetkellä saaden itsenäisen persoonallisuuden, mikä on voimassa koko syntymän prosessin ajan, fyysisen kehollistuman keston ja kehollistumasta irtaantumisen jokaisen vai­heen jaksossa siihen saakka, kunnes puhdistumisen ja siivilöitymisen jälkeen sulaudutaan takaisin buddhiseen pääsielukoosteeseen. Sulautumisen hetkellä sieluminuus lakkaa olemasta erillinen yksilö, mutta tämän persoonallisuuden heijasteen omaiset jäljet jäävät ikään kuin erillisenä vireinään myöhemminkin havaittavaksi.

Sisältöinformaatio
Informaation olemus ja luonteenpiirre ovat sidoksissa Jumaluuden Toiseen Lähtee­seen ja Keskukseen suoraan tai välillisesti vuodatusten asteisuuden ehdollistamana. Riippuen siitä, millaiseen ohjaukseen ja muotoon sisällön kohdentuminen virittyy, sen mukaisella suhteella tällä ilmenee mahdollisuus tulla hallitsevasti läpi. Yksilöminuudessa sisältöinformaatio vastaa sielukehityksen asteisuuden mukaisesti ylipersoonan korkeimman ohjauksen soinnuttamista henkisisältöisiin (informatiivinen) ja mielimuotoisiin elämänarvoihin kaikessa ihmisyyteen liittyvissä olemisen toiminnoissa. Ulkoisen mielellisen kehityksen jälkeen sieluminuus voi edistyä parhaiten kääntymällä sisäisiin elämänarvoihin henkisyyden kautta.

Sisältöpohjaisuus
Kyseessä on laajempi perusteisuus, jossa tiettyjen keskinäisvaikutusten mukaisesti ylimmän ohjauksen ja ulkoisten muodollisten jakautuman vaihtoehtojen kautta julkituleva sisältöpohjaisuus virittää hallinnollisuuden reunaehdot, säädellen ne vallitsevien olosuhteiden perusteella. Kaikki muodoissa ilmenevä pieni tai suuri olento, planeetta, tähti, galaksi yms. perustaa korkeimman yliohjauksen, sisällön informaation ja ulkoisten muotojen perusmallista sädevireisyyden hallinnolliset säätelyt omaan sisältöpohjaisuuteensa.

Sisältövaikutteellisuus
Mukana ovat sisältöinformaatiot, jossa kohtaavat ohjauksen ominaisuudet ja ulkoisesti havaittavat ainemuodot. Sisältövaikutukset ilmentävät informaatiotaan laajemmassa mielessä, muuntumisena sisältä päin ja yhdessä ulkoisten muototekijöiden kanssa. Ohjaus kytkeytyy soinnuttamalla sisältöinformaatioon, muuntuen samassa suhteessa sisällön vaikutuksesta ulkomaailmaan, heijastuen sieltä takaisin ja muuntaen uudelleen informaatiollaan vastaavaa sisältövaikutteellisuutta.

Tajunta
Koko yksilöminuuden yhdistävä sielullinen toiminta, johon liittyy mieli-, henki- ja ylipersoonaenergioiden, ja vastaavien virtapiirien yhdistelmä. Tajunnan moniulotteinen laajuus on suoraan verrannollinen koko yksilöminuuden saavuttamaan, kokemusperäisyyden jalostamaan kehityksen asteisuuden tasoon.

Takaisinsyöttö
Laajemmassa merkityksessä jokaisesta evolutionaarisesta olennosta, planeetasta, tähdestä, galaksista jne. virittyy kaikkein jalostunein ”kahdennuskappale” energiallisena (ohjaus, sisältö ja muoto) eriytymänä kaikkeuden Alkulähteen ja Keskuksen vastaavuutta ideaalisesti varauksenaan ja perustanaan pitäviin ulottuvuuden tasoihin. Mitä jalostuneempi jokin kehityksellinen, olevaistunut tai todentunut olento on, sitä vaikuttavamman kahdenteen hän jättää jäljennöksenä Elämän Perimmäisyyden voimavaraukseen täydentäen tehomääränsä suhteella olevaisuuden kokemuksen omaista, siihen verrattavaa tai sen kaltaista varauksen kokonaismäärää. 

Tarkkailuhenkilö
Tällainen yksilö on ihmiskuntaa edistyneempien olentojen, Maa-planetaarisen ja kosmisen avus­tusjärjestelmien erityisesti valitsema kohdehenkilö. Hänellä on sielullisesti riittävästi kehityskelpoisuutta ja sielullisia ominaisuuksia, joiden vuoksi hänen maallista matkaansa seurataan suunnitelmallisen aikataulun mukaisesti. Seuranta perustuu puhtaasti positiiviseen, ihmiskunnan ja avaruuden auttamisen tarkoitukseen. Toiminta ehdollistuu sieluminuuden tahdolliseen lupaan ja yhteistoimintaan kokonaisuuden parhaaksi.

Tarkkailupari
Tässä tapauksessa tehoseurannan kohteena on kaksi tavalla tai toisella keskinäisesti sidoksissa olevaa sieluminuutta. Maan piirin ja kosmoksen edustajien tehoseuranta rekisteröi näiden kahden sielun yhteisiä ja yksilöinä erillisiä elämänvaiheita. Kuinka he yhdessä tai erikseen reagoivat tavanomaisiin ja ennalta arvaamattomiin muuttuviin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin? Kuinka heidän moniulotteiset sielulliset tajunnan, tietoisuuden ja ymmärryksen viestintänsä toimivat vuorovaikutuksen myötä keskenään ja ulkoiseen maailmaan nähden. Molemmat ovat ilmaisseet tahdollisen lupauksensa sielutasolla antamalla suostumuksensa keskenään ja seurantaryhmiinsä.

Tietoisuus
Yksilöminuuden tajunta jakautuu tietoisuuden osiin sielukerroksien tilatasojen ohjauksessa, sisällössä ja muodossa. Ollessamme päivätietoisuuden tilassa avautuu sieluminuuden kehitystä vastaavassa suhteessa moniulotteinen laajuus sisäisiin tietoisuuden tasoihin saakka. Keskivertoisesti aikuinen ihminen nukkuu, kun hän siirtyy päivätietoisuudesta unitietoisuuden alfatasoille. Mitä täydemmin yksilö kääntyy ulkoisesta sisään päin, sitä voimakkaammin hän virittyy unitietoisuuden yläpuolisiin tilatasoihin sielukehostojensa tietoisuuden selkeyden mukaisesti.

Tila
Tilaksi käsitetään suppeampi tai laajempi kokonaisuuden ja avaruuden paikallinen osa, mikä eroaa ulkoisten rajallisten muotojensa kautta laajemmasta ympäristöstään. Maa-planeetalla on tietty rajallinen tilavuus ja siitä seuraava tila. Erilaiset tilavuudet voivat olla samassa tilassa. Esim. kasvit, eläimet ja ihmiset ovat samassa planetaarisessa tilassa kokien paikallisuutensa tietoisuuden ymmärrystään vastaavalla sisällöllisellä laajuudella. Mitä laajempi tila ja tilavuus on tarkkailussa ja havainnointialueena, sitä harvemmaksi muuttuu ajan olemus ja tilan määritteellinen laajuus hahmottumisen yksityiskohtineen. Suuremmassa tilassa harvuudestaan johtuen aika menettää merkitystään.

Todentumat
Nämä mahdollistuvat Kolmiyhteisen Alkulähteen ja Keskuksen seitsemän vuodatuksen kautta. Jokainen todentuma ilmenee seitsemänä erillisenä laatuna ja niistä juontuvina alalaatuina. Ylhäältä alkaen nämä todentumat ovat: Absoluuttinen, yliuniversaalinen, universaalinen, aliuniversaalinen, ylikosminen, kosminen ja alikosminen (osa-avaruudellinen) tilatason kokonaisuus.

Vahvuus
Perimmäinen vahvuus ilmenee Jumaluuden Kolmiyhteisen, Kolminkertaisen ja Kolminaistuneen Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen kullakin laajuustason toiminnallisuuden ulottuvuudella peruspohjaisesti kaikkiallisena taustallisena läsnäolona. Ilman vahvuutta ei voi olla muutakaan, sillä vahvuuteen tukeutuu hallinnol­lisinformatiivinen Toisen Lähteen ja Keskuksen toiminnallisuus.

Vaiheistus
Kyseessä on tapauskohtainen moniulotteinen, erityyppisten asioiden, informaatioiden, energioiden, ohjauksen, sisällön ja muodon yhdistelmien virittäminen tai soinnuttaminen, rinnakkain ja/tai sisäkkäin toistensa suhteen. Esim. kosmisen sieluminuuden vaiheistaminen johonkin Maa-planeetan alkuperäiseen sielusarjaan, jossa sielu saa mukaansa tarkoin ennalta valittuja, paikallisten sielujen kehollistuman tiivistelmäjälkiä. Nämä vaiheistetut eli siirrännäiskehollistumat eivät ole yksilöminuuden todellisesti tai omakohtaisesti koettuja, vaan niillä helpotetaan ensimmäistä kertaa tänne keholllistuvan sielun kiinnittymistä paikalliseen elämänmenoon. Jos tänne tultaisiin korkeammilta positiivisuuden tasoilta ”kylmiltään” seurauksena olisi melkoisella varmuudella ristiriitaisten jännitteiden vuoksi sielullinen kaaos.

Vastustus-paine
Korkeampien energioiden laskeutuminen materiaaliseen eetterisfyysiseen aikatilatasoon vaikuttaa tietynasteisena ulottuvuuksien välisenä paineena virtauksen kohdentumisen tilatasojen piirissä. Uuden informatiiviset energiat (ohjaus, sisältö ja muoto) koetaan perinteisten elämänmallien edustajien piirissä kielteisinä asioina ja näin siitä syntyy vastustuspainetta. Kehollistumassa Kuoleman Enkeli avustaa Elämän Enkeliä suuntaamalla materiaalisen vastustuspaineen kuluttavaan rakkauteensa. Tästä johtuen kehollistuja voi kiinnittyä Elämän Valon Virtansa avulla kasvavaan sikiökehoonsa.

Yhdistelmäminuus
Yleisnimike kaikesta sellaisesta ylimääräisinä yksilöminuuden ulkopuolelta saaduista, luontaisesti hänelle kuulumattomista energioista, missä ohjaus, sisältö ja muoto yhdistyvät erilaisina informatiivisina vaikutuksinaan. Maa-planeetalle ensimmäistä kertaa kehollistuva kosminen sieluminuus saa siirrännäisinä mukaansa näennäiskehollistumia, ilman todellisempaa omakohtaista kokemusperäisyyden taustaa niiden suhteen. Yhdistelmäminuuksia voidaan virittää tai vaiheistaa Elämän Luovan Voiman Ohjaajien ja Säätelijöiden toimesta olevaisuuden erilaisiin tehtävällisiin tarkoituksiin.

Yksilöminuus
Yleisnimike johon sisältyvät Maan ihmisen kohdalla mieli-, henki- ja ylipersoonaenergiat ja näiden kohtaamisen keskittyminen sieluun. Yksilöminuuden sielullisesta pääkoosteesta kehollistuu pieni energioiden määrä sielusuunnitelman mukaisesti sieluminuuden ominaisuudessa yhtä kehollistumaa varten. Yksilöminuus sisältää jokaisesta kehollistumasta tärkeimmät energioiden heijasteelliset jäljet niiden voimakkuuden ja tehollisen varauksen mukaisesti.

Ylipersoonaenergia
Tämä on lähtöisin Jumaluuden Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen Elämän Voimasta ja voi toimia erillisenä olentokoosteenaan, tai henki- ja mielienergioiden kanssa yhdessä. Ylipersoonaenergian laadullinen ominaisuus soinnuttuu jakautumisestaan juontuvista, lähtöperistään olevissa seitsemän sarjoissa vaikuttaen yksilöminuuden ylevöityvään sieluenergiaan. Ylipersoonaenergia täydentää ja ylevöittää sielullisen kokemusperäisyyden laadullisuuksien tihentymisen jokaiselle yksilöminuuden tilatason kerrokselle, alkaen eetterisfyysisestä astraalisiin ja siitä edelleen korkeammille ulottuvuuksille. Kaikki sellainen, mikä virittää ohjaukselliseen ja niiden avulla ilmenevään informatiiviseen energiallisuuteen sivuaa ylipersoonatoiminnan alueita.

Ylipersoonagravitaation veto
Tämä gravitaatio varmistaa ylipersoonallisen kehityksellisyyden etenemisen korkeampiin sisäisiin maailmoihin ja toteuttaa kokemusperäisten sieluenergioiden edelleen kiinnittymisen yksilöminuuden persoonallisuuden rakenteeseen. Ylipersoonagravitaatio virittyy Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen yhdistelmän jälkimmäiseen eli Keskusosaan, pitäen kohteenaan siihen liittyvää Elämän Voimaa.

Ylipersoonallisuus-tukijat
Olentotyypit kuuluvat evolutionaariseen paikallisohjaukseen yksilöminuuden sielullisen edistymisen tukemisena. Niissä olentotyypeissä, joissa mukana ovat mieli- henki- ja yli­persoonaenergiat, ylipersoonallisuus-tukijat ylevöittävät kokemusperäisyyden jalostamaa sieluenergioiden tiivistämistä. Ylipersoonallisuus-tukijoiden lähtöperusta juontuu Jumaluuden Ensimmäisen Lähteen Elämän Voiman alkuperään ja nämä ovat läheisessä yhteistoiminnassa yksilöminuudessa olevaan ylipersoona-energiaan. Nämä ylipersoonallisuus-tukijat ilmenevät seitsemän sarjoissa aivan samoin kuin vastaavat ylipersoonaenergiatkin. 

Ylipersoonapari
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu ylipersoona­energioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen ulkopuolella. Kahdentumisesta seuraa laatuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun ominaisuutta, toisen virittyessä vastakkaiseen soinnullisuuden laatuominaisuuteen. Ylipersoonaparin monadipuolikkaat laskeutuvat kaikkein korkeampitaajuisempaan materiaan yksilöityneemmän voimavarauksensa ja laadullisen soinnullisuuden eriytymän mukaisesti ja käyttävät yleensä henki- tai mieliperusteista sieluenergiaa fuusioitumisen kohteenaan.

Ylipersoonasielu
Kyseessä on sellaisen sieluenergian kehityksen vaihe missä ylipersoona (pari-, sisar- tai sukulais) ohjaa kaikkein voimakkaimmin. Olento voi olla minuusrakenteeltaan, joko yksistään ylipersoonan, tai ylipersoonan ja hengen, hengen ja ylipersoonan, tai mielen, hengen ja ylipersoonan yhdistelmien sielullinen kooste. Silloin, kun ylipersoonaenergia ohjaa, hallitsee ja säätelee sieluenergioiden kokonaismäärää, on kyseessä ylipersoonasielullinen kehitysvaihe.

Ylipersoonasisar
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu ylipersoonaenergioiden eriytyvään kahdentumiseen monadikoosteen sisäpuolella. Ne saavat yhdessä ollessaan vaikutteita jokaisesta lähellä olevasta vastaavasta kahdentumasta. Kahdentumisesta seuraa laatuominaisuuden soinnullisuuden virittyminen feminiiniseen tai maskuliiniseen sidoslaatuun, sävytettynä toisten vastaavien omainaislaadullisilla vireillä. Monadipuolikkaat edustavat kahdentumisensa jälkeen jompaa kumpaa laadullisen soinnun vireellistä ominaisuutta parisidosta lievempänä ja laimeampana, toisen puolikkaan virittyessä vastakkaisen vireen soinnullisuuden laatuominaisuuteen.

Ylipersoonasukulais
Alkuperästään juontuva perussoinnullinen sidoksellisuus, mikä perustuu ylipersoona­energioiden kahdentumattomaan sarjalliseen julkituloon monadikoosteen varauksesta. Kahdentumaton monadi saa sävytyksensä toisten vastaavien omainaislaadullisista vireistä. Monadi­osanen jatkaa seitsemän sarjan jakautumisen kautta eriytynyttä yksilöelä­määnsä feminiinismaskuliinisena, soinnullisuuden laatuominaisuuden voimavarauksena. Sielullisesti nämä ovat etäämpiä toisistaan ja yksilöllisesti voimakkaita, omaten kummankin laajuusalueen intuitiivis-luovuudellisen ja älyllisloogisen lähestymistavan.

Ylipersoonavirtapiirit
Nämä ovat eräällä tavalla eläviä linjoja ja säteitä, joita myöten ylipesoonaenergiat voivat olla yhteydessä Elämän Lähteensä varaukseen. Voidaan verrata moniulotteisiin eläviin sidoslinjoihin Jumaluuden Ensimmäisen Lähteen ja mielienergioiden välillä. 

Ymmärrys
Tajunta jakautuu tietoisuuden tasoista ja jokaisella niistä ilmenee omanlaisensa suhteutettu ymmärryksen sektori. Tämän moniulotteisuus ja laajuus toteutuu suorassa suhteessa sielullisen kehityksen saavuttamaan tietoisuuden laajuuteen, jossa edistyneemmällä sieluminuudella on käytössään avarampi ymmärrys ja asioiden yhdistelykyky. Sielullinen edistyminen sektoroi yksilökohtaisen ymmärryksen laajuuden ympäristöönsä ja kokonaisuuteen.